Könczöl Tamás

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató NKft.
szerepe az oktatásfejlesztés támogatásában

kt0

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. az oktatásfejlesztés támogatásában az alábbi feladatokat látja el:

  • Fejlesztési és területi koordinációs tevékenységet folytat, azaz fejlesztéskoordinációs hálózat kiépítésével a horizontális (intézmények közötti) együttműködések kiépülését támogatja, ösztönzi.
  • Komplex eTanulás, digitális pedagógiai, tartalomszolgáltató, IKT- kompetencia fejlesztését támogató rendszert fejleszt.
  • Támogatja a pedagógus-továbbképzéseket.
  • Támogatja pedagógiai tartalmak fejlesztését.
  • Támogatja a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférését biztosító tevékenységeket.
  • A közoktatás átfogó modernizációját segíti elő központi adminisztrációs oldalról támogató szolgáltató rendszerek fejlesztésével.

Az Educatio NKft. hálózati és pedagógiai standardokat dolgozott ki, amelyekkel objektív lehetőséget biztosít a szervezetek/intézmények összehasonlíthatóságára. A standardok a pedagógiai folyamatok tartalmi lépéseihez objektív, minőségi mutatókat, hatás- és eredményindikátorokat biztosítanak, így az elért és mért eredmények összehasonlíthatóak lesznek. A projekt keretében 23 hálózati/pedagógiai standard és 3 továbbképzési eljárásrend jött létre.

Az Educatio NKft. korábbi projektjeiben létrehozott többféle intézményi hálózatot működtet. A TÁMOP 3.2.2 pályázatában – együttműködési megállapodás keretében – 7 régiós partnerrel működött együtt, közvetlen kapcsolatban az intézményekkel, szolgáltatókkal. Az együttműködés eredménye 1300 felkészített szaktanácsadó (mintegy 20 területen), továbbá mintegy 25 db pedagógiai segédlet és kézikönyv.

A TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” pályázataiban részt vett intézmények számára kifejlesztett felület továbbfejlesztéseként került sor az úgynevezett Szolgáltatói Kosár tartalmainak meghatározására, a szolgáltatás működtetésére. A Szolgáltatói Kosár – amely az Educatio internetes felületén érhető el[1] – továbbképzésekről, tanácsadói szolgáltatásokról, taneszközökről és intézményi innovációkról ad információkat, nyújt szolgáltatásokat. A Szolgáltatói Kosár adatbázisa 1300 szaktanácsadó, több mint 3000 jó gyakorlat és több mint 5000 saját innováció adatait, leírásait tartalmazza.

Az Educatio NKft. további feladata az intézmények fejlesztéseinek támogatásához szükséges szaktanácsadói, tréneri kapacitás kialakítása, felkészítése, műhelyek fejlesztése.

A Fejlesztés Nyomonkövető Felület (FNF) adatbázisának fejlesztése és bevezetése eredményeképpen a szakmai nyomonkövető rendszerbe 1200 feladatellátási hely kapcsolódott be.

A Biztos kezdet óvodai fejlesztési program (BIKÓP) a szociálisan hátrányos helyzetű célcsoport óvodai keretek közötti együttnevelési gyakorlatának megerősítése, a hozott hátrányok lehetőségek szerinti csökkentése, megszüntetése; a szülők, a családok bevonása, érdekeltté tétele a gyermekek nevelésében.

Az Educatio NKft. ezen túl minden fejlesztésében érvényesíti az SNI horizontális szempontjait.

Az Educatio NKft. tevékenységei között a közoktatás tartalomfejlesztésének támogatása érdekében folytatott kutatások koordinációja is szerepel. A kutatások célja, hogy szakmailag, jogilag, gazdaságilag megalapozzák és támogassák a pedagógiai rendszerek fejlesztését, akkreditációját, bevezetését, alkalmazását, és hatásvizsgálatát.[2]

Az IKT-kompetencia fejlesztésének tartalmi, módszertani támogatásához, továbbfejlesztéséhez kapcsolódó tevékenység a Web 2.0 lehetőségeit használó közösségi portál kialakítása, szakmailag ellenőrzött tananyag-adatbázis biztosítása a magyar közoktatás számára; a közösségi tartalomfejlesztés lehetőségének megteremtése és az oktatási szféra valamennyi szereplője számára elérhető hírportál kialakítása.

A digitális írásbeliség fejlesztésének területén az Educatio legnagyobb projektjének a Sulinet Portál és a Sulinet Digitális Tudásbázis[3] tovább­fej­lesztését, a meglévő eTanulás alapú rendszerek integrációját tekinti, amelynek eredményeképpen létrejön az új, Web 2.0 eszközrendszerét használó, komplex Sulinet eTanulás Portál.

A Sulinet oldala – a változó világ aktuális kihívásaihoz alkalmazkodva – az elmúlt évtized során számos újításon, fejlesztésen esett át. A Web 2.0 létrejötte a felhasználói szokások, az internet használatával kapcsolatos attitűdök megváltozását eredményezte. E változások hozták magukkal a portál fejlesztésének igényét. A fejlesztések célja egy olyan eszközrendszer és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, amelyek megfelelően támogatják a digitális pedagógiai folyamatok minden szereplőjének tevékenységét és a digitális írástudás fejlesztését. Létrehozásakor egyaránt szempont volt a tanítás-tanulás során biztonságosan használható közösségi felület létrehozása, valamint szakmailag ellenőrzött digitális tananyagok biztosítása. A fejlesztés eredményeképpen egy, a Web 2.0 eszközrendszerét használó, komplex Sulinet eTanulás rendszer jön létre. A Web 2.0 fő pillérei a tartalommegosztás, az együttműködés, a közösségi hálózatok. Mindezek – igaz más megközelítésben – a tanítás-tanulás folyamatának hagyományosan is hangsúlyos elemei. Mivel a diákok, tanárok szakmai és szabadidős tevékenységeiben egyre nagyobb teret kap a világháló, fontos, hogy az internet nyújtotta lehetőségek közül minél több, a pedagógiai, oktatási célra alkalmas eszközt ismerjenek meg a diákok, pedagógusok. Fontos továbbá, hogy a diákok és tanárok a megismert oktatási eszközt megfelelő módon illesszék munkájukba. Ezt elősegítendő a legnagyobb magyar oktatási portál fejlesztésének célja az IKT-eszközrendszer használatának, valamint a digitális pedagógia szakmai, módszertani és tartalmi támogatásának biztosítása.

A portál elsősorban oktatási portál kíván lenni. Olyan felület, ahol tanárok, diákok, szolgáltatók a munkájukhoz szükséges eszközöket egy integrált rendszeren belül találják meg. Fontos hogy az interneten fellépő veszélyeket csökkentsük, a portál felületéről száműzzük a nem kívánatos tartalmakat, cselekedeteket, annak érdekében, hogy iskolák, tanárok, diákok fenntartások nélkül használhassák. A felület egyaránt alkalmas egész iskolai közösségek vagy osztályok, tanulócsoportok, szakmai munkaközösségek munkájának menedzselésére. Választható csoporttípusok, személyre szólóan kiosztható jogosultságok biztosítják a sokrétű felhasználás lehetőségét. A pedagógusok így mindig az adott feladat megoldásához szükséges csoportformát hozhatják létre. A kollaboratív munkát biztosító eszközök, a közös dokumentumszerkesztés, dokumentumtár, chat, fórum, wiki, hatékonyan támogathatják a pedagógusokat új, IKT-val támogatott pedagógia módszerek alkalmazásában.

A portál keretén belül kibővült tartalommal, letisztult felületen működik tovább a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT), amely szakmailag ellenőrzött, ingyenes tananyagokat biztosít – akár a portálra történő regisztráció nélkül is – közoktatási intézmények pedagógusainak, tanulni vágyó diákjainak. Alapvető cél, hogy egy teljes, a műveltségi területeket, a szakképzésen belül pedig az egyes szakmacsoportok ismeretanyagát felölelő elektronikus tananyag-adatbázis és az azt kezelő rendszer jöjjön létre. Az SDT-ben elérhető digitális tartalom nagyrészt lefedi az oktatási intézmények oktatási tartalomra vonatkozó igényeit; módszertani segédleteket, tananyagokat és elemi tanulási egységeket kínál a pedagógusok és a tanulók számára.

A portálon helyet kap egy közösségi tartalomfejlesztésre építő Tartalomcsere központ is, mely a pedagógusok, diákok, közösségek által készített oktatási tartalmak megosztására, a közös tartalmak véleményezésére, újrafelhasználására bíztat.

A portálnak célja továbbá az is, hogy a felületet használó közösség aktív legyen, és tevékenységeinek eredményeképp a közösségi tartalomértékelés új formája jöjjön létre. A felhasználók kommentjei, címkéi, értékelései, valamint a tartalmak közösség tagjai által történő felhasználásának jellemzői alapján alakulhat ki a Sulinet portál aktív felhasználónak közös véleményezése, értékelése. Az oldal hírportálja az oktatási élet egészét bemutató, arról tudósító magazin lesz.

A Sulinet portál tehát az oktatás megújítását, új pedagógia módszerek internetes eszközökkel való támogatását, valamint a közoktatás számára ingyenes, szakmailag ellenőrzött, és a közösségi tartalomfejlesztés eredményeképpen publikált, a közösség által értékelt tartalmakat kíván biztosítani.

 

[1] http://kosar.educatio.hu

[2] A pedagógiai rendszer adott pedagógiai cél vagy célok elérése érdekében egy adott pedagógiai koncepció alapján kidolgozott hételemű rendszer: pedagógiai koncepció; tanulási-tanítási program; a tanulási-tanítási egységek leírásai; tanulási-tanítási eszközök; értékelés és eszközei; pedagógusok felkészítési programjai; szakmai háttértámogatás.

[3] www.sulinet.hu, sdt.sulinet.hu