Puskás Aurél, Könczöl Tamás, Székely Józsefné, Závogyán Judit, Kovács Melitta, Jobbágy Csaba

A PANELBESZÉLGETÉShez kapcsolódó tájékoztatók

panellll

 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1.

21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció

 

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Az Európai Bizottság 2006-ban közzétett: “Felnőttkori tanulás: Tanulni sohasem késő” közleményében megfogalmazta az élethosszig tartó tanulást megalapozó kulcskompetenciák közoktatásbeli fejlesztésének szükségességét.

Ennek értelmében a közoktatás terén olyan fejlesztéseket kell megvalósítani, amelyek eredményeképp lehetőség nyílik a tanulók számára a tanulmányaik során elsajátítani a kulcskompetenciákat olyan szinten, hogy azok által megállják helyüket a felnőttlétben. Emellett a kapcsolódó fejlesztések eredményeképp mindenki számára lehetőséget kell teremteni a közoktatási tanulmányok során megszerzett kompetenciák fejlesztésére, gondozására és frissítésére az élethosszig tartó tanulás részeként.

A magyar közoktatás eredményességét vizsgáló hazai és nemzetközi mérések tanúsága szerint diákjaink jelentősen elmaradnak az OECD országok tanulóinak élvonalától az alkalmazásképes ismeretek használata tekintetében (Országos Kompetenciamérés, OECD PISA mérések).

Hazai és nemzetközi vizsgálatok eredményeként bebizonyosodott, hogy a közoktatás intézményei közötti minőségi különbségek erőteljesen meghatározzák a gyermekek egyéni teljesítményét, pályafutását, és ezáltal a társadalmi kohéziót gyengítik. Az iskolarendszer nem képes kellő mértékben csökkenteni a szocio-kulturális különbségekből eredő hátrányokat; nemzetközi összehasonlításban ezek a mutatók különösen kedvezőtlenek.

A közoktatási intézmények pedagógiai kultúrájának egyik jellemző vonása, hogy nem, vagy csak kevésbé képes alkalmazkodni a tanulók képességbeli különbségeihez, egyéni haladási üteméhez. Az intézmények döntő többsége sem szervezetét tekintve, sem módszertani, tanulásszervezési eljárásait tekintve nem képes az egyenlő hozzáférés lehetőségeit biztosítani. Az idejétmúlt pedagógiai eljárások hatásaként a gyengébb érdekérvényesítő képességgel rendelkező, hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű csoportok munkaerő-piaci esélyei jelentősen csökkennek. Csökken ezzel az ország versenyképessége is.

E felismert probléma megoldására a Nemzeti Fejlesztési Terv (továbbiakban: NFT I.) Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programja (továbbiakban: HEFOP) keretében megkezdődött a kompetenciafejlesztő oktatási programok és pedagógiai módszertan kidolgozása, majd az intézmények mintegy 10%-ában a fejlesztések tantermi szintű alkalmazása.

A minőségi oktatás és hozzáférés kiterjesztése, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében, az NFT I.-ben kidolgozott eszközrendszer széles körű hasznosítása céljából, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv (továbbiakban: ÚMFT) közoktatási konstrukcióinak elindításához szükséges egy, a szakmai koordinációt, valamint támogató rendszert biztosító kiemelt projekt elindítása.

Kiemelt cél, hogy a projekt – valamennyi tevékenységével – komplex módon járuljon hozzá a sajátos nevelési igényű tanulók esélyeinek növelésére, az inkluzív nevelés elterjesztésére is. A kiemelt projekt szolgáltatói eszközrendszerével támogatja – összhangban a hét regionális operatív program célkitűzéseivel – a régiós, kistérségi, mikrotérségi közoktatási stratégiákat, esélyegyenlőségi programokat.

A „21. századi közoktatás” kiemelt projekt tervezett tevékenysége átfogja az ÚMFT teljes projekt-időszakát.

A kiemelt projekt első szakaszában (első két évében) részint a tervezett tevékenységek előkészítése és a működés kialakítása történik meg. Cél a hálózati működés kialakítása a területi partnerek bevonásával, a fejlesztés koordináció kialakítása, a támogató- és minőségbiztosítási rendszer kiépítése, valamint a kompetencia alapú oktatást segítő újabb, pályázati úton fejlesztendő taneszköz- rendszerek/programcsomagok fejlesztésének előkészítése, és az átvételi folyamat elindítása.

Néhány kompetenciaterületen a fejlesztési periódus két év alatt lezajlik, többnyire azonban a fejlesztések komplex jellegére és a közoktatás teljes időkeretét átfogó tartalmára tekintettel a felmenő rendszer logikáját követve további kettő, három évet vesz igénybe.

Egyes tevékenységek a 2007-2013-as projekt-időszakot felölelik, pl.: a hálózati koordináció, a kommunikáció, a minőségbiztosítási rendszer fejlesztési szakasza utáni működtetése. E tevékenységeknek összhangban kell lenniük a régiókban zajló munkával, valamint az újabb központi és regionális szintű pályázati kiírásokhoz és térségi igényekhez alkalmazkodó fejlesztési kezdeményezésekkel.

A program további szakaszaiban a hálózatban megjelenő igények és a tapasztalatok alapján a hálózat működtetése és működésének fejlesztése, a támogató rendszer finomhangolása valósul meg.

Részcélok

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. Prioritásának keretében a közoktatási, konstrukciók részint kiemelt projektekben, részint pályázati vagy egyéb támogatási formában valósulnak meg. Ahhoz, hogy a központi fejlesztések, intézkedések eredményei a közoktatási intézményrendszerben a minőségi oktatás és egyenlő hozzáférés célját tudják szolgálni, szükség van egy olyan kiemelt projektre, amely ezeket a programokat szintetizálja, a fejlesztéseket többségében a kialakuló hálózatok segítségével a célcsoporthoz – közoktatási intézmények, pedagógusok, gyerekek – eljuttatja, az implementációt és a disszeminációs tevékenységet szolgáltatásaival segíti.

A kiemelt projekt egyes pillérjeinek céljai:

1. pillér:

Fejlesztéskoordinációs hálózat kiépítése, mely ösztönzi és támogatja a horizontális együttműködések kiépülését. (Az ÚMFT során megvalósuló, közoktatást érintő fejlesztések, produktumok összehangolása és disszeminációja a meglévő és a jövőben kialakításra kerülő, szolgáltató hálózatok tevékenységein keresztül. A központi fejlesztések, intézkedések eredményei a közoktatási intézményrendszerben a minőségi oktatás és egyenlő hozzáférés céljait együttesen tudják szolgálni a területi-hálózati tevékenységek megfelelő kiszolgálásával, összefogásával, a Regionális Fejlesztési Ügynökségek, a régiós közoktatás-fejlesztési folyamatok szakmai támogatásával.)

2. pillér:

Az ÚMFT közoktatási projektjeit megvalósító szereplők tevékenységéhez szükséges központi szakmai iránymutatás és koordináció biztosítása. (Álljon rendelkezésre, 3.1.2. pályázat felhívás megfogalmazásához a kifejlesztendő oktatási programok szakmai specifikációja. Készüljön el a programcsomagok fejlesztésnek kezdetére, a fejlesztés minőségbiztosításához, a szükséges eszközrendszer és az eszközrendszer alkalmazására felkészített szakértői kapacitás.)

3. pillér:

A pedagógiai és módszertani megújulás támogatása. (A projekt célja, hogy a hazai módszertani és pedagógiai kultúra megújítása érdekében álljon rendelkezésre megfelelő eszközrendszer, különösen új pedagógus-továbbképzések és a fejlesztések támogatásához szükséges szakértői, tanácsadói kapacitás.)

4. pillér:

Sajátos Nevelési Igényű gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésének biztosítása. (Álljon rendelkezésre 5 db kis mintán bemért diagnosztikus teszt, valamint legyenek felkészített teszt felvevő szakemberek. A korai fejlesztésre történjen meg 2 pilot program: prevenció és szűrés, illetve a korai ellátási szolgáltatás területén.)

5. pillér:

A komplex eTanulás szolgáltató rendszer kialakításának célja: egy olyan eszközrendszer és a hozzákapcsolódó szolgáltatások biztosítása, mely megfelelően támogatja a digitális pedagógiai folyamatok minden szereplőjének tevékenységét és az IKT kompetenciafejlesztést.

6. pillér:

A közoktatás-fejlesztések megfelelő szakmai megalapozása nemzetközi és hazai fejlesztési tapasztalatok beépítésével.

7. pillér:

A fejlesztéspolitikai célokhoz kapcsolódó – országos és területi, valamint helyi – oktatáspolitikai döntések megalapozása, megfelelő információk nyújtása a fejlesztések eredményességéről és hatékonyságáról.

8. pillér:

Az ágazati K+F stratégia kidolgozása, valamint a korszerű tudásmenedzsment rendszer fejlesztése a K+F tevékenységek során keletkezett új tudások széleskörű és hatékony terjesztésének, az innováció támogatásának érdekében.

9. pillér:

Az oktatási rendszer hatékonyabbá tétele érdekében a közoktatási intézmények tevékenységének fejlett adminisztrációja intézményi, fenntartói és minisztériumi szinten.

Az adatok megfelelő hozzáférhetőségének biztosítása.

Az intézmények költséghatékony, minőségorientált működését támogató információs rendszerek fejlesztése és alkalmazása.

TÁMOP (3.1.4) helyzetértékelés - akadályok és lehetőségek –

panell

panel1

Kérdések és válaszok

TÁMOP 3.1.4 tájékoztató rendezvények – 2009. november

 

 • A megvásárolt laptopok tulajdonjoga a pályázóé vagy az intézményé lesz?
 • A pályázóé
 • Ha a pályázat beadása óta a fenntartó jogi státuszában változás következett be, lehet-e még a szerződéskötés előtt jelezni a változást?
 • Minden változást, ami a pályázó személyét vagy a feladatellátási helyet érinti, le kell külön egyeztetni a közreműködő szervezettel.
 • A projektmenedzser is tagja a tantestületnek. Végezheti-e a betervezett képzéseket?
 • Nem.
 • A pedagógiai program módosításában résztvevőket, innovációkat készítőket is fel kell vinni a HEFOP-ra?
 • Nem.
 • Lehet-e később személyekben változtatni?
 • Igen.
 • Lehet-e a projekt megvalósítás során folyamatszabályozó az a személy, aki a pályázatban komplex szakértőként működött közre?
 • Igen
 • A szakmai vezető lehet-e igazgató helyettes?
 • Lehet, de díjazást nem kaphat a munkájáért.
 • A szerződéskötés mellékletei tartalmazhatnak eltérést a pályázathoz képest?
 • Igen, ezeket a változásokat fel kell tüntetni a szerződés 8. mellékletében. A szakmai feladatterv sablonban kizárólag az indikátor tábla módosítható.
 • Alapítványi iskolák esetében az alapítvány alapító okiratát is be kell adni?
 • Nem, a fenntartók esetében nem kértünk be alapító okiratot.
 • A tervezett projektmenedzser egy önk. fennt. iskola vezető helyettese. Munkáltatója az iskola igazgatója. Lehet ő a projektmenedzser?
 • Nem mert a projektmenedzsernek a fenntartó alkalmazásában kell állnia.
 • Aláírási címpéldány a fenntartótól és a feladatellátási hely vezetőjénél is kell?
 • Fenntartótól.
 • A levelezési cím módosítható-e?
 • Igen, a 8. mellékletben jelezni kell.
 • Amit áprilisra terveztünk az elveszett? Pl. projektindító nap?
 • Nem, azt később kell megvalósítani.
 • Lehetséges a hiánypótlás a támogatási szerződéskötéshez beküldött dokumentumok esetében?
 • Igen, de ez késlelteti a szerződés aláírását, és a projekt megkezdését.
 • Ha most nem változtatunk az ütemezésben, később lehet változás-bejelentővel vagy szerződésmódosítással?
 • Igen.
 • Megvalósító pedagógus lehet-e határozott idejű pedagógus vagy inkább javasolt határozatlan idejű pedagógus bevonása?
 • Lehet határozott idejű, de javasolt inkább határozatlan idejű pedagógusokat bevonni.
 • Sor kerülhet-e arra, hogy az eredeti dátumokat az alábbira változtatjuk? (projekt kezdet-projekt vége – eredeti: 2009. ápr.1-2010. júl.31 – módosított: 2009. máj. 1-2010. aug.31.
 • Lehet módosítani, de a projekt futamideje nem rövidülhet, és projektet 2010. augusztus. 31-én zárni kell. A felvázolt példa ezeknek a feltételeknek megfelel. Mindezt a 8. mellékletben, az eltérések listájában fel kell tüntetni.
 • A mellékletek beadásának 8 napos határideje mikortól indul?
 • A levél kézhezvételétől.
 • A hefop.hu oldalon (szakmai feladatterv sablon) mely indikátorok változtathatóak?
 • Valamennyi indikátor, de a kötelező adatszolgáltatás rész nem. Az indikátorok esetében a kiinduló érték 0 legyen, és a célértéknek meg kell felelnie az útmutatóban foglaltaknak. Ha az indikátorok módosulnak a pályázat projektadatlapjához képest, akkor azt jelezni kell a szerződés mellékleteinek eltérés listájában. (8. sz. melléklet)
 • A szakmai vezetőnek is ugyanazokat a képzéseket el kell végeznie, mint a vezetőknek?
 • A pályázó dönti el, hogy a vezető képzésre melyik kollégát küldi el. Vezető lehet az intézmény vezetője, a szakmai vezető, munkaközösség vezetője, vagy bármely más vezető. Így akár a szakmai vezető is lehet az, aki a vezetők számára kötelező képzéseken részt vesz, de nem kötelező.
 • A CD-n elég a kitöltött, de nem aláírt dokumentumokat felvinni?
 • Nem elég. Kérjük az aláírt, beszkennelt verziót tegyék fel az elektronikus adathordozóra!
 • Mikor várható a tanulói laptop program megjelenése?
 • Jelenleg a pályázati kiírás társadalmi egyeztetése folyik. December folyamán várható a TIOP 1.1.1./09 pályázat kiírása. A TÁMOP 3.1.4. konvergencia pályázaton nyertes pályázók közül azok adhatnak be pályázatot, akik ezt bejelölték a HEFOP portálon – és egyben vállalták- a laptop program megvalósítását.
 • Szükséges-e PEJ benyújtása, ha a fenntartó egyetlen feladatellátási helyén sem éri el a támogatás összege a 10 millió forintot?
 • A PEJ benyújtási kötelezettséget fenntartói szinten kell számolni. Amennyiben a fenntartó részére 10 millió forintnál nagyobb összeg került megítélésre, a PEJ benyújtása kötelező, függetlenül attól, hogy az adott feladatellátási helyre milyen támogatási összeg jutott.
 • Mi a teendő, ha a pályázatban megjelölt infokommunikációs (IKT) eszközök még nem hozzáférhetőek?
 • Amíg a tervezett IKT eszközök nem kerülnek beszerzésre, a projekt megvalósítása során az intézményekben rendelkezésre álló eszközök használatával lehet biztosítani az indikátorok teljesítését. Amennyiben február környékén is az látszik, hogy nem teljesíthetőek, erről a közreműködő szervezetet értesíteni kell.
 • Kihez fordulhatok tanácsért, ha a közbeszerzés sikertelen, és ezért nem tudjuk a tanácsadók segítségét igénybe venni?
 • Az adott régió 3.2.2 kedvezményezettjét kell megkeresni, akik a projekt megvalósítása során ingyenes szakmai támogatást nyújtanak a pályázóknak.
 • A projekt megvalósítása során kizárólag az EDUCATIO Kft. által kiadott tankönyveket lehet használni?
 • Nem, a projekt megvalósítása során nem kizárólag az EDUCATIO Kft. által kiadott tankönyvek használhatóak. A projekt megvalósításához szükséges tankönyveket és programcsomagokat a Tankönyvjegyzékről (a kompetencia alapú oktatás céljainak megfelelőek közül), illetve az oktatási és kulturális miniszter által kiadott kompetencia alapú oktatási programok (programcsomagok) közül kell kiválasztani. (Lásd 2009.02.25-én megjelent közlemény a pályázati dokumentációnál)
 • Mi a teendő, ha a pályázat elszámolása során nem szeretnénk a tankönyvek beszerzéséről számlát benyújtani?
 • Nem kötelező a tankönyveknek a projektben történő beszerzése, azonban a kompetencia alapú oktatás céljainak megfelelő tankönyvek és programcsomagok használata és annak igazolása kötelező.
 • Amennyiben közbeszerzés után a vártnál alacsonyabb költség realizálódott, a megmaradt összeg felhasználható-e más, a projekt megvalósításához kapcsolódó kiadásnál?
 • Minden költségvetést érintő változás egyedi elbírálást igényel. Ilyen esetekben kérjük igényüket a közreműködő szervezet (szakmai kapcsolattartó) felé jelezzék e-mailben, aki segít eldönteni, hogy változásbejelentőt vagy szerződésmódosítást igényel a kérdés. Ilyenkor pontosan le kell írni, hogy mennyit – honnan – hová szeretnének átcsoportosítani. Fontos, hogy a kérés összhangban legyen a pályázat célkitűzésével.
 • Rendelhetek-e tankönyveket a fenntartási időszakra?
 • Nem, a fenntartási időszakra rendelt tankönyvek költsége nem elszámolható.
 • A projektmenedzser pályázatban való részvételét hogyan lehet igazolni?
 • A projektmenedzser munkaköri leírásában rögzíteni kell, hogy legalább heti 20 órában a pályázat megvalósításával összefüggésben projektmenedzseri feladatokat lát el. Fontos, hogy a szerződésből, munkaköri leírásból kiderüljön, hogy pontosan melyik projekt azonosító számú projektben végez projektmenedzseri feladatokat, és hogy az milyen konkrét feladatokat jelent.
 • Mivel igazolhatja a projektmenedzser a 2 év projektmenedzsment tapasztalatot?
 • A pályázó a csatolt önéletrajzzal igazolja az előírt tapasztalatát.
 • Mikor kell benyújtani a záró projekt előrehaladási jelentést (ZPEJ) ?
 • A ZPEJ-t a szakmai záráskor kell benyújtani, ami a legtöbb projekt esetében 2010.08.31-án esedékes. A jelentés benyújtására az ezt követő 30 nap áll rendelkezésre.
 • Van-e a pedagógusok beleegyező nyilatkozatának formanyomtatványa?
 • Nincs erre vonatkozó formanyomtatvány. A beleegyező nyilatkozat javasolt elemei: a pedagógus neve, oktatási azonosítója, és a nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy hozzájárul az adatai kezeléséhez.
 • A PEJ kitöltését a 6. hónap lejárta előtt is el lehet kezdeni?
 • A PEJ kitöltését a benyújtás előtt bármikor el lehet kezdeni, de annak benyújtása a 6. hónap lejárta után lehetséges.
 • Szeptember 05-én bezárt a KIR. Az ezt követően a terjesztőtől megrendelt tankönyvek elszámolhatóak-e?
 • Igen, a szeptember 05. után kiállított számlák is elszámolhatóak. Ugyanakkor ezekben az esetekben a helyszíni szemle során igazolni kell, hogy miért került sor a későbbi teljesítésre.
 • Nem bevont pedagógus mehet-e képzésre, és kaphat-e laptopot?
 • Igen, mehet képzésre, de laptopot csak bevont pedagógus kaphat.
 • Ha olyan pedagógus is dolgozik a témahetek kidolgozásában, aki nem került a pályázatba bevonásra, részesülhet-e anyagi juttatásban a pályázat keretében?
 • Ezen tevékenységekre nem lehet forrást elszámolni, se a bevont se más pedagógusok számára. A költségvetési specifikáció 3.II.pontja tartalmazza, hogy mely esetekben lehet a pedagógusok számára honoráriumot elszámolni.
 • Kifizetett számláknak mi a tartalmi, formai követelménye?
 • Pénzügyi elszámolás részletes szabályai szerint (szerződés melléklete) valamint az ÁFA törvénynek megfelelően.
 • Egyház esetében a bér és megbízási díj kifizetése a fenntartótól közvetlenül az érintett munkatárs bankszámlájára történik a járulékok továbbítása is hasonló módon. Ez az eljárás nem elfogadható?
 • Fenntartó és feladatellátási helyen keresztül is történhetnek a kifizetések.
 • Milyen dokumentumok kellenek a bérjellegű kifizetésekhez? Be kell-e szerezni a MÁK-tól külön igazolást vagy elegendő a projektvezető nyilatkozata, hogy a bérterhelés tartalmazza a kifizetéseket és járulékokat?
 • Pénzügyi elszámolás részletes szabályai, valamint az elszámolási dokumentum mátrix tartalmazza a benyújtandó, megőrzendő dokumentumok körét.
 • Laptop bruttó értéke 120 000 Ft lehet? Melyik sorra kell betervezni?
 • VIII/14
 • Laptopra felhasznált XP szoftver beszerzése megvalósítható-e? A "tiszta szoftver" program egy alap program meglétét kéri a gépen.
 • A laptop 120.000 Ft-os értéke tartalmazhatja a szoftver árát is, külön beszerzésre nincs mód.
 • Meglévő számítógép memóriájának bővítése megvalósítható-e a kisértékű beszerzés terhére?
 • Igen.
 • Önálló innováció megvalósításával testvériskolai kapcsolat keretében egy db számla megvalósítása külföldi kapcsolatoknál hogyan megvalósítható?
 • A számlát és hiteles fordítását alátámasztó dokumentumait kell benyújtani a KSZ felé.
 • Hiánypótlás csak 1 alkalommal - az egész projekt során benyújtott kifizetési kérelmekre vagy kifizetési kérelmenként értendő?
 • Kifizetési kérelmenként.
 • A kifizetési kérelem benyújtása előtt észlelt téves vagy formailag rossz utalás helyesbítésének mi a módja?
 • Belső szabályzatuknak megfelelően járjanak el.
 • Az előkészítési költség mikor számolható el és mi számít, a kifizetés dátuma vagy a teljesítés dátuma?
 • Kizárólag az első kifizetési kérelemben, a számlának a teljesítés dátuma szerint az előkészítési szakaszhoz kell igazodnia.
 • Ki jogosult a kifizetett számlákon a teljesítés igazolására? A fenntartó, saját szabályzata alapján, vagy a projektmenedzser?
 • A TSZ-ben megjelölt aláíró, illetve annak meghatalmazottja.
 • Mi a formai követelménye a teljesítésigazolásnak? A számlán vagy külön nyomtatványon kell elvégezni?
 • Pénzügyi elszámolás részletes szabályai tartalmazza.
 • A "jó gyakorlat" vásárlásakor milyen szolgáltatásnak kell szerepelnie a számlán? Vagy ez nem is szolgáltatás, hanem dokumentáció átadás? Vagy vagyoni értékű jog? Hogyan lehet ezt a teljesítést a kifizetési kérelem beadásakor igazolni?
 • A tervezett jó gyakorlat jellegétől függően lehet szolgáltatás és vagyoni értékű jog is. Teljesítés igazolása teljesítésigazolással történik a pénzügyi elszámolás részletes szabályaiban foglaltak alapján.
 • A szakmai vezetők bérét a fenntartó az elkülönített számláról közvetlenül utalhatja-e a szakmai vezető számlájára?
 • Igen.
 • Csak az elkülönített bankszámláról történhetnek a kifizetések a projekttel kapcsolatban, vagy a költségvetési számláról is? Házipénztári kifizetés engedélyezett-e?
 • Történhet kifizetés más számláról is, házipénztár kifizetés engedélyezett.
 • Mi a teendő az elkülönített számlán esetleg jelentkező kamatbevétellel?
 • A projekt megvalósítása érdekében kell felhasználni és ezt legkésőbb a záró kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokkal igazolni kell.
 • Vállalkozási szerződés esetén a feladatellátási hely szerződik, de a számlát a fenntartó számára állítják ki?
 • A szerződést a fenntartóval, vagy annak meghatalmazottjával kell kötni, a számlának a fenntartó nevére kell szólnia.
 • Szerződésmódosítás előtt állunk, lehet-e kisértékű tárgyi eszközként projektort betervezni? (az ERFA keret maradna)
 • 100.000 Ft alatt kisértékű eszközként, konvergencia típusú pályázatnál igen.
 • Elkülönített könyvelést csak projekt egészében kell megvalósítani, vagy azon belül a feladatellátási helyeken felmerülő kiadásokat elkülönítve kell könyvelni? A támogatást elegendő-e a projekt egészére vonatkoztatva könyvelni?
 • Projekt egészére vonatkozó elkülönített nyilvántartás szükséges.
 • A KIR-en keresztül megrendelt tankönyvek megrendelése és annak visszaigazolását alátámasztó dokumentuma mi legyen? Elfogadható-e, ha ezek a dokumentumok feladatellátási hely nevére szólnak? Ezeknek a tankönyveknek mik az átadási bizonylatai? A fenntartónak is tételesen nyilvántartásba kell venni a könyveket?
 • Szerződés, vagy nyilatkozat szükséges arról, hogy szerződéskötés nem történt. A fenntartónál kell nyilvántartásba venni a tankönyveket.
 • A projektmenedzser és a regisztrált mérlegképes könyvelő lehet-e ugyanaz a személy?
 • Nem.
 • A PEJ benyújtásánál a 6 hónap a projektkezdéstől vagy a Támogatói szerződés hatálybalépésétől számít?
 • A PEJ benyújtásának a dátumát a PEJ kitöltő automatikusan generálja. A Támogatási Szerződés hatálybalépésétől – a KSZ főigazgató aláírásának dátumától - számított 6. hónap. Utána 10 napon belül kell megküldeni elektronikus formátumban.
 • Tanúsítványok külalakjával kapcsolatban van-e olyan elvárás mint a HEFOP-ban, hogy az NFÜ és EDUCATIO lógóit használni kell?
 • A tanúsítványok külalakjával kapcsolatban a KSZ-nek nincsenek elvárása, az adott akkreditált továbbképzés tanúsítványát kérjük.
 • A 09-es nyerteseknek meghosszabbítják-e a megvalósítási időt?
 • Nincs tudomásunk arról, hogy a megvalósítás határideje a TÁMOP-09 pályázat meg lehetne hosszabbítani.
 • Nincs projektmenedzseri végzettségem és 2 éves gyakorlatom sem, akkor vállalhatom a projektmenedzserséget?
 • Nem. A költségvetési specifikáció 2. pontja pontosan tartalmazza a projektmenedzser alkalmazásának feltételeit.
 • Az IKT asszisztensnek rendelkeznie kell informatikai végzetséggel, vagy ha egy pedagógus ért hozzá, az is elég? Egyáltalán mit kell tudnunk a tanulói laptop program TÁMOP-os feladatairól?
 • A tanulói laptop programba való bekapcsolódáshoz a résztvevő pedagógusoknak összesen 120 óra képzésen kell részt venniük, beleértve az általános módszertani képzéseket is. De az ebbe a programelembe bevont pedagógusoknak részt kell venniük legalább egy 30 órás olyan továbbképzésen is, amelynek a témája: az IKT-eszközökkel támogatott tanulói tevékenységekre felkészítő pedagógiai módszertan. Ezt a továbbképzést az egyéb választható továbbképzések között kell tervezni. Hogy mely pedagógusok kerülnek bevonásra, illetve hogy hány pedagógust vonnak be a programba, azt az adott intézmény dönti el. Az IKT asszisztens alapvetően pedagógiai asszisztens munkakört lát el, azaz a laptop programot bevezető pedagógusok számára nyújt segítséget, többek között például: - gépek előkészítése tanórai munkára (anyagok feltöltése) - a hálózat működésének biztosítása - az órát tartó tanár kiszolgálása eszköz oldalról - gépek szervizeltetése (folyamatos működőképesség biztosítása) Foglalkoztatási feltételei: nincs megkötés; a pedagógus-honoráriummal kapcsolatos korlátozások az IKT asszisztensre nem vonatkoznak.
 • A Szakmai feladatterv 4. és 7. számú mellékletében a szerződésmódosításban beadott változtatásokat módosítani kell, vagy javítás nélkül kell kinyomtatnia PEJ mellé?
 • Mivel most a kisebb módosításokat az Önök bejelentései alapján a szakmai feladattervsablon 4. és 7. mellékletének javításait a szakmai kapcsolattartók végzik ezért a PEJ benyújtásakor „csak” ki kell nyomtatni, majd aláírva kell megküldeni az OKMT részére.
 • Külföldi település „jó gyakorlata” igénybe vehető-e?
 • Igen.
 • A pedagógiai program átdolgozási határideje: 2010. augusztus 31. Hogyan ellenőrzik ennek meglétét a helyszíni szemléken januárban?
 • A helyszíni szemlék során mindig az aktuális állapotot vizsgáljuk meg. Azon tevékenységek esetében, amelyek elérése év végére cél, azoknál megvizsgáljuk, hogy mennyire van veszélyben annak elérése.
 • Amennyiben a pénzügyi munkatárs és a projekt asszisztensi feladatokat külső cég látja el. Kell-e szakmai önéletrajz?
 • A költségvetési specifikáció 2 és 3 pontjának ilyen esetben is meg kell felelni.
 • Jó gyakorlat kiválasztása lehet-e más régióból igényelni, vagy csak ahová tartozik az intézmény?
 • Igen.
 • A közbeszerzés miatt az önkormányzat semmiféle kifizetést (pl. irodaszer, útiköltség elszámolást stb.) nem engedélyez. Jogos ez? A közbeszerzés a legjobb esetben decemberben zárul. Az első jelentésig a fentiek miatt (szinte) nem is lesz kifizetésünk. Ilyenkor mi a teendő?
 • Sajnos az OKMT-nek nincs hatásköre arra, hogy a pályázó (fenntartó) azonnal a projekt céljaira fordítsa a kiutalt forrást. Ugyanakkor a helyszíni szemlék során az ilyen megoldás magas kockázati faktorba fogja sorolni az adott pályázatot.
 • A továbbképzések dokumentálásához a jelentkezési lap szükséges-e akkor is, ha közbeszerzéssel vásároltuk a képzést?
 • A továbbképzésekhez a tanúsítványokat kérjük.
 • A továbbképzésen résztvevők nem tudnak a továbbképzésről jelenléti ívet hozni, mert a képző nem adja ki. Álláspontja szerint sérti a személyiségi jogokat, ha kiadják. Mi a teendő?
 • Nem kérjük a továbbképzések jelenléti ívét. A pályázó által szervezett rendezvényekről (pl. projektindító) vagy egyéb megbeszélésekről (pl. projektmenedzsment) kérjük a jelenléti íveket.
 • Miért csak utólag hozták nyilvánosságra, hogy akik a tantárgytömbösítést végzik, azoknak is el kell végezni a kötelező képzéseket? Erre nem biztosít fedezetet a tervezhető költség.
 • A hatályos útmutató alapján a tantárgytömbösítést végző pedagógus is bevont pedagógus. A bevont pedagógusnak az útmutató szerint kötelező képzéseken kell részt venni, amit az útmutató is tartalmaz. Ha ezt nem így tervezte a pályázó, akkor költségátcsoportosítással biztosíthat rá forrást, de egyeztessen a közbeszerzési tanácsadójával, mert a közbeszerzési törvény az átcsoportosított forrásokra is vonatkozik.
 • Ha a képzések nem indultak el semmilyen szinten, akkor hogyan kérhető számon a projekt?
 • A pályázó felelőssége, hogy a képzések és a tanácsadási szolgáltatások megvalósuljanak.
 • A három hetet meghaladó projektnek milyen dokumentációs elvárásai vannak?
 • Ezen kérdések megválaszolása a tanácsadók feladata. Ha még nincsenek a helyszínen a tanácsadók, akkor keressék meg a megvalósítás helyszínével megegyező régióban található 3.2.2-es pályázat kedvezményezettjét, akinek az a feladata, hogy ingyen nyújtson tanácsadási szolgáltatásokat (lásd az elérhetőségeket a 3.2.2 prezentációkban).
 • Szakmai vezető lehet-e bevont pedagógus?
 • Igen
 • Ha egy osztályban több kompetencia terület is bevezetésre kerül, az hány tanulócsoportnak számít?
 • 1 tanulócsoportnak számít.
 • Hogyan kell értelmezni a pályázat fenntarthatóságát?
 • Az útmutató C10-es pontja tartalmazza
 • A nyitónapról készült fotókat kinyomtatva be kell-e küldeni?
 • Nem, elektronikusan.
 • Támogatási szerződés 3.2. pont Költségek elszámolása a 2009. 06. 07. előtt felmerült költségek közül csak az előkészítés költségei számolhatók el. Mi lehet az előkészítés költsége? Pályázatírás díja, szakértői díj, és ezen felül még mi?
 • Előkészítési költség kizárólag a pályázati felhívás megjelenésének napjáról a projekt megkezdésének napjáig számolható el és nem haladhatja meg a projekt elszámolható összes költségének 4 %-át. A pályázatírás díja nem számolható el. A költségvetési specifikáció 1. pontja tartalmazza, hogy mit lehet elszámolni.
 • A „C” típusú táblán ERFA vagy ESZA megnevezésnek kell, lennie?
 • A TÁMOP 3.1.4 ESZA-típusú projekt.
 • Erdei iskola az önálló intézményi innováció. Csak a bevont csoportok és bevont pedagógusok vehetnek részt az erdei iskolában?
 • Igen.
 • Bevont pedagógusok száma a tantárgytömbösítés miatt két fővel nőtt. Lehet nekik is laptopot vásárolni?
 • Igen, valamennyi bevont pedagógus számára.
 • Amennyiben nem szakos tanár helyettesít, hanem pl. egy földrajz tanár a matek órán. Jelent-e gondot, elszámolható-e?
 • Nem
 • Mi ennek a pályázatnak a keretében nem rendeltünk tankönyvet, a meglévő (már szeptemberben megrendelt) tankönyvekből tanítunk sikeres lehet-e a pályázatunk így is?
 • Nem kötelező a pályázati forrásból biztosítani a tankönyveket, azonban a kiírásban megadott tankönyvekkel kell tanítani-tanulni az iskolába, amit a helyszíni szemléken ellenőrzünk.
 • Ha a feladatellátási helyen kötelező tantestületi IPR képzést megvalósítani és a testület 53 fős, a szolgáltatói kosár szerint 28 fős tantestületi képzéssel teljesíthető-e ez a feltétel, vagy mind az 53 fő képzését tervezni kell?
 • A teljes tantestületnek kell a képzésen részt vennie.
 • Jó gyakorlat bemutatását vállaló intézmény lehet olyan is, aki a HEFOP 3.1.4 programban vett részt?
 • Igen, de a HEFOP vagy TAMOP projekt során kifejlesztett jó gyakorlatot csak bevétel nélkül lehet továbbadni.
 • Kihez forduljanak segítségért a Nyugat-Dunántúli régió TÁMOP 3.1.4-es intézményei, hiszen ebben a régióban nem hirdettek TÁMOP 3.2.2 nyertest?
 • November végére ebben a régióban is lesz nyertes.
 • A pályázatban csak a bevont pedagógus végezhet feladatokat pl: pedagógiai program átdolgozása, vagy rajtuk kívül mással (pl: igazgató vagy igazgató helyettes) is köthető erre megbízás?
 • Igen
 • A költségvetés módosításával egy időben az általunk szükségesnek tartott módosításokat is megtehetjük?
 • Igen.
 • A megszerzett tanúsítványok száma vonatkozhat-e az indikátornál a nem bevont pedagógusokra is, ha azok ténylegesen részt vettek, de a pályázatban nincsenek nevesítve?
 • Nem.
 • Nem bevont pedagógus mehet-e képzésre? (pl. SNI)
 • Igen
 • A támogatás forrása hány %-a EU-s és hány %-a hazai? (Az előirányzatok jegyzése szempontjából fontos.)
 • EU: 85%, Hazai: 15%
 • Útiköltség elszámolásánál elég a jegy vagy számla is kell róla?
 • Nem elég a jegy, a Kedvezményezett nevére kiállított számla kell.
 • Kifizetési kérelem benyújtásának határideje (8 hónap) honnan kezdődik?
 • Az előleg folyósításától számított 8 hónapon belül kell kifizetési kérelmet beadni.
 • Az előlegből kifizetett számlák benyújthatóak-e a kifizetési kérelemben?
 • Igen.
 • Elfogadható-e, ha a számla az önkormányzat neve helyett a polgármesteri hivatal nevére szól?
 • Nem, a számlának a támogatási szerződésben megnevezett kedvezményezett nevére kell szólnia.
 • A pénzügyi terv módosításának időszakában (szerződés módosítás alatt) lehet-e számlákat produkálni, vagy addig be kell fagyasztani a kifizetéseket?
 • Lehet kifizetni, de nem tudja elszámolásra benyújtani a számlákat, amíg a szerződésmódosítás sikeresen le nem zárul.
 • Ha változásbejelentést kérünk, 20% alatti átcsoportosítással, az eredeti %-okat (pl. projektmenedzsment 10%-os korlátja) be kell tartani?
 • Igen.
 • A pályázat készítésekor még nem vonatkozott ránk a közbeszerzés, így nem lett tervezve, honnan lehet kifizetni? Tartalékból lehet?
 • Igen, szerződésmódosítás keretében át lehet csoportosítani a tartalékból.
 • El nem költött előlegünket 1 hónapra lekötöttük. Hibáztunk-e? A kamatból vásárolhatunk-e olyan eszközt (pl spirálozó), amit egyébként a támogatásból nem finanszírozhatunk?
 • A projekt megvalósításához kötődő pénzügyi bevételeket (pl. kamatbevétel) a projekt érdekében kell felhasználni, és ezt legkésőbb a záró kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokkal igazolni kell.
 • Programcsomag kinyomtatása milyen költségvetési soron számolható el?
 • VI. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások, 529. sor.
 • Helyettesítési díjat mire lehet elszámolni? Kizárólag a képzésben résztvevők helyettesítése vagy rendezvényeken való részvétel esetén is (pl. mai nap)?
 • A projekthez kapcsolódó rendezvényeken való részvétel miatt felmerülő helyettesítési költségek is elszámolhatóak.
 • Számlákkal kapcsolatban: Ha jól értettem, az eredeti számlán rajta kell, hogy legyen a projekt azonosító szám, teljesítés igazolás, "beadva …. sz. projekthez". Olyan számláknál, ahol nincs hely (pl. Tesco, Spar), lehet a hátoldalon igazolni?
 • A számlatesten kell lennie a számla zárolásának (<projekt azonosító> sz. projektre elszámolásra beadva), teljesítésigazolásnak nem kell a számlán lennie, lehet külön dokumentum.
 • A továbbképzésre utazó kolléga útiköltségszámlája (vonat/teljesáru menetjegy) a Fenntartó (kedvezményezett) nevére szól. Probléma ez?
 • Nem.
 • Milyen időtől szólhat a projektmenedzser asszisztens és pénzügyi munkatárs szakmai vezető megbízási szerződése?
 • Elszámolni csak a projekt kezdőnapjától lehet.
 • A 100e ft-os illetve az 500e ft-os számlaösszesítőre vonatkozó kérdés: a 25 milliós határ a projektre megítélt támogatásra vonatkozik vagy a feladat-ellátási helyekre megítélt támogatásra?
 • A projektre.
 • Kifizetési kérelem alapján elszámolásra küldött 500eft feletti támogatástartalmú számlákat milyen összesítőn kell dokumentálni?
 • Az 500eft feletti támogatástartalmú számlákhoz nincsen összesítő.
 • Pendrive nem volt nevesítve a költségvetésben, elszámolható-e az irodaszerek között?
 • Igen.
 • Ha egy számlából bizonyos tételeket nem fogadnak el, akkor a számla többi részére megkapjuk a támogatást? Vagy az egész számla elutasításra kerül?
 • Nem kerül az egész számla elutasításra.
 • Köthet-e a fenntartó megbízási szerződést a projektmenedzserrel, menedzsment tagjaival, a megvalósítókkal, vagy kötelező a feladat-ellátási hely munkáltatójának?
 • A projektmenedzsment tagjaival csak a fenntartó köthet szerződést, a megvalósítókkal köthet a fenntartó és a feladat-ellátási hely is. További kikötés, hogy a projektmenedzser megbízási ill. vállalkozói szerződéssel nem alkalmazható!
 • Az 500eFt/100eFt alatti kifizetésekbe pl. beleszámíthatók a projekthét költségei (pl. alapanyagok)?
 • Igen, amennyiben a számla támogatástartalma nem haladja meg az 500e Ft/100e Ft-ot.
 • A TÁMOP 3.1.4-ben jó gyakorlatra betervezett fedezet bérjellegű. Jól van így?
 • Elszámolható költségek: Jó gyakorlatra hospitálás (529.) felhasználási jog (113., 114) vagy műhelymunka (529.) számolható el. Illetve a jó gyakorlat átvételéhez kapcsolódó utazási költség (526.) Műhelymunkához kapcsolódó bérköltség + járulékok (54.,56.)
 • Szerződésmódosítás esetén lehet-e módosítani az összköltségvetésen belül a feladat-ellátási helyek költségvetését az eredetileg elfogadott költségvetéshez képest vagy már itt is érvényes, hogy a feladatellátási helyek között pénzügyi átcsoportosítás nem lehetséges, és az eredetileg beadottakat kell visszahozni?
 • Feladatellátási helyek között, valamint a fenntartó és a feladatellátási helyek között nincsen lehetőség az átcsoportosításra.
 • A helyettesítési költséget hogy kell igazolni? Milyen dokumentumot kell benyújtani a kifizetési kérelemhez?
 • Dokumentum mátrix (Kifizetési kérelem alátámasztó dokumentumai) alapján.
 • Tankönyvek előirányzata szellemi termék sorra lett betervezve. Önkormányzat dologi sorról fizeti csak ki. Áttehető vásárolt anyagok költségsorra a teljes összeg?
 • Igen, a III. Projekt megvalósításával összefüggő költségek 51. költségsorra.
 • Utazási költséget lehet készpénzben kifizetni, vagy csak átutalni?
 • Lehet készpénzben.
 • Amennyiben a jogszabályi előírások alapján az iskola igazgatója írja alá a megbízási szerződést, megfelelő-e ha az aláírásra bejelentett polgármester is aláírja?
 • Igen.
 • Ha a szakmai vezetővel az önkormányzat szerződött, és ő fizeti a helyettesítéseket is, akkor az most nem jó? Módosítani kell?
 • Nem kell módosítani, jó így.
 • Közbeszerzés során olcsóbban sikerült beszerezni a szolgáltatást (képzés). A maradék összeg elkölthető-e más költségvetési soron? Ha igen, miként?
 • Igen, bárhol a százalékos korlátok figyelembe vételével. (szerződésmódosítás vagy változás-bejelentő segítségével).
 • Projektmenedzsmentben résztvevő pénzügyi vezető, akinek megvan a mérlegképes regisztrációja, ellenjegyezheti-e a kifizetési kérelmet?
 • Igen.
 • Megtörtént az eszközök egy részének beszerzése. Jól gondoljuk-e, hogy az eszközbeszerzést követően, az Önkormányzat, mint fenntartó átadja az intézményeknek ingyenes használatra, majd az eszközök leltározását, nyilvántartását, értékcsökkenési leírását stb. az intézmények végzik?
 • Igen.
 • Az elkülönített bankszámláról készpénzes kifizetés hogyan eszközölhető? A pénztár pénzkészletét az Önkormányzat bankszámlájával hozzák ki. Átkönyveléssel megoldható a probléma? A járulékok utalásával is ez a probléma merült fel.
 • Az átkönyveléssel megoldható a probléma. Belső rend szerint kell eljárni.
 • Személyi jellegű költségek esetén a TB (munkáltatói) elszámolásakor pontosan milyen bizonylatot fogadnak el, mivel a MÁK számfejt, és együttes (közös) finanszírozási összesítő van.
 • Nettó finanszírozású intézmények esetén a járulékok bevallását a 217/1998.Korm rendelet 119. és 163. paragrafusa, illetve a 10. és 16. melléklete tartalmazza. A rendelet mellékletét képező információs táblák a bevallás és kifizetés bizonylata; részösszeg elszámolása esetén, nyilatkozat benyújtása is szükséges, hogy az összevont tétel milyen - az adott projektre elszámolni kívánt - költséget tartalmaz (16/A nyomtatvány)
 • Ha a továbbképzés szabadnapra esik (őszi szünet, szombat) akkor ezt a napot a kollégának ki kellene adni szabadságra (vagy kifizetni?). Ha kiveszi ezt a napot, akkor a helyettesítést lehet fizetni a projekt helyettesítési keretéből?
 • Azt, hogy kifizeti, vagy szabadságot vetet ki a pedagógussal, a Kedvezményezett dönti el, a helyettesítés a szabadság miatt elszámolható.
 • A munkaszerződést a fenntartó vagy a feladatellátási hely (munkáltató) köti a megvalósítókkal, menedzsmenttel, egyéb közreműködőkkel? Hol történik a kifizetés számfejtés? Ha a feladatellátási helyen, akkor hogyan rendezze a feladatellátási hely a fenntartóval?
 • A Pénzügyi elszámolás részletes szabályai 5. pontjában leírtak szerint. A feladatellátási hely és a fenntartó egymás között saját belső szabályai szerint járjon el.
 • Saját kezdeményezésű szerződésmódosítást (4. vagy 7. sz. melléklet) ki és mikor vezeti fel az nfu.hu-n található honlapra?
 • A módosításokat az adott projekt szakmai kapcsolattartója vezeti át.
 • A pedagógiai projekt átdolgozásának mi a határideje?
 • A pedagógiai projekt átdolgozásának határideje a tanév vége.
 • Indikátormutatók változása változásbejelentést vagy szerződésmódosítást igényel?
 • Minden esetben szerződésmódosítást igényel.
 • Szakmai szerződésmódosítást hányszor lehet kérni?
 • Nincs kikötés, hogy hányszor. Azonban, amíg szerződésmódosítás van folyamatban, addig a kifizetések felfüggesztésre kerülnek.
 • Saját autó használatának kifizetése hogyan történik, lehet-e?
 • Megengedett saját autó használata. A dokumentum mátrix tartalmazza, milyen dokumentumok szükségesek hozzá.
 • Ha a fenntartó átadta ÁMK-nak megvalósításra a pályázatot, akkor kinek a nevére szóljon a számla?
 • A számla a támogatási szerződésben foglalt pályázó (fenntartó) nevére kell, hogy szóljon.
 • Intézményünk 2009. július 1-től integrált több olyan tagintézményt, amelynek fenntartói (két települési önkormányzat) külön-külön nyertes a TÁMOP-3.1.4 pályázatban. Egyesíthető-e a két pályázat az integrált intézmény miatt?
 • A fenntartóváltozás, mint minden más változás bejelentési kötelezettséggel jár. Amennyiben külön-külön pályázatok esetén egy fenntartó alá kerülnek a feladatellátási helyek, akkor a projekteknek összevonásra kell kerülniük.
 • A PEJ elektronikus kitöltő online mód mikortól fog működni?
 • Már működik a kitöltő, az adatok felvihetők, de véglegesíteni és elektronikusan megküldeni csak a PEJ beadás záró napjától lehet.
 • Azoknak a tananyagoknak a másolása, sokszorosítási költsége, amelyek csak digitális formában érhetők el, elszámolható-e a 2,5 milliós tankönyvek keretében?
 • Nem számolható el ezen a soron.
 • Honnan lesz a kollégiumok számára átvehető „jó gyakorlat”, ha ez az első alkalom, hogy ilyen intézménytípus részese lehet EU-s pályázatnak?
 • Kollégiumi jó gyakorlat átadó minden kollégium lehet.
 • Mire költheti a kollégium a taneszközök beszerzésére fordítható pályázati támogatást, ha a kollégiumban (sajátos feladatok miatt) nem használhatók a beszerzési listán található tankönyvek, tanulói-tanári segédletek?
 • Az 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet költségvetési specifikációjában meghatározott bekezdése szerint.
 • A moduláris oktatásnál elegendő e a programcsomagban tervezett modulok megvalósítása?
 • Igen, ha az Educatio Kft. által kiadott programcsomagot használják.
 • A kollégiumi nevelők számára kötelezően megvalósítandó kompetencia területi képzések helyszíne valószínűleg nem az intézmény székhelye lesz. A képzések helyszínére eljutás projektben meghatározott költsége feltehetően nem fogja fedezni a tényleges költségeket. Hogyan és honnan lehet átcsoportosítani?
 • Bárhonnan átcsoportosítható összeg, ahol túlterveztek a költségvetést, de figyelembe kell venni a százalékos korlátokat.
 • Mikor kell először elkészíteni projekt előrehaladási jelentést? Ki írja az egyes részleteket, kinek kell ellenőrizni, mit tartalmazzon?
 • A PEJ elektronikus kitöltő generálja, hogy mikor és milyen határidőre kell a PEJ-t elkészíteni. Javasoljuk, hogy a projektmenedzser töltse ki.
 • Mivel a szakmai vezető az iskola igazgatója, az e célra tervezett kifizetés tetszőleges helyekre átcsoportosítható?
 • Igen átcsoportosítható, de annak helyét jelezni kell az OKMT felé (változásbejelentő vagy szerződésmódosítás).


Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4

A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

A projekt keretében ezernyi diák az ország valamennyi régiójában és több száz intézményében részesül egy újfajta oktatási módszer minden előnyében. Ennek keretében nemcsak a diákok, hanem a pedagógusok is egy merőben új oktatási gyakorlatot ismernek meg és ültetnek át a hétköznapokba, szem előtt tartva az esélyegyenlőség és az innováció minden aspektusát.

panelll

panel3

panel4

panel5

panel6

panel7

panel8

panel9

Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

panel10

panel11

panel12

panel13

panel14

panel15

panel16

panel17

panel18

panel19

panel20

panel21

panel22

A Dél-alföldi közoktatás-fejlesztést támogató hálózat bemutatása

 

„Minden új változás meghívás.

Tőled függ, hogy elvárásként,

vagy ígéretként éled-e meg.”

 

A projektgazda: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, BÉKÉSCSABA

Partnerek:

 • Újvárosi Általános Művelődési Központ BAJA
 • Csongrád Megyei SZEGED

Általános cél:

A kulcskompetenciák hatékony fejlesztése, a kompetencia alapú oktatás módszertani kultúrájának meghonosítása. A területi különbségek és a szegregáció csökkentése, törekvés az egyenlő hozzáférés biztosítására. A források költséghatékony felhasználása.

A teljesítmények mérése, alulteljesítés esetén beavatkozás. Hálózati tanulás támogatása, jó gyakorlatok és szolgáltatások biztosítása.

 • Együttműködési keretrendszer megteremtése a közoktatás szereplői között,
 • területi hálózati tanulás támogatása,
 • jó gyakorlatok adaptációja és az önálló innováció ösztönzése,
 • a közoktatás-fejlesztés orientálása, a fejlesztési igények katalizálása, fejlesztési források hatékony felhasználásának elősegítése,
 • az intézményi integráció szakmai támogatásához eszközök fejlesztése,
 • a kompetencia alapú oktatásra való átállás elősegítése,
 • az oktatás minőségi javítása, esélynövelés,
 • a szolgáltatások optimális területi lefedettségének biztosítása,
 • hálózati tanulás és a koordinatív intézményi hálózat kiépítése,
 • az intézmények együttműködési, fejlesztési és szolgáltató kompetenciáinak korszerűsítése,
 • a tanulói, intézményi eredményeinek és az oktatás minőségi javulása,
 • az egész életen át tartó tanulás elősegítése,
 • az iskolarendszerből kikerülők munkaerő-piaci esélyeinek növelése,
 • a szociokulturális különbségekből eredő hátrányok mérséklése,
 • a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése.

Kistérségi központokból felépülő hálózatot képzeltünk el, melynek alapelve az, hogy a hálózat központjai a kistérségekben található referencia-intézmények. A TÁMOP fejlesztési pályázataiba bekapcsolódó közoktatási intézmények számára valamennyi referenciaterületen legyen:

 • elérhető referenciaintézmény,
 • megfelelő kapacitás a referenciahelyi szolgáltatások nyújtására.

Feladatok:

Fejlesztés-koordináció

Közoktatási intézmények fejlesztési elképzeléseinek felmérése. Intézményi jó gyakorlatok, egyedi innovációk felmérése. Intézményi jó gyakorlatok, egyedi innovációk terjesztési módszertanának terjesztése. A kooperatív pedagógiai tevékenységek megvalósulása – monitoring.

Regionális referenciaintézmény- hálózat létrehozása

Referenciaintézmény minősítési kritérium- és feltételrendszer kidolgozása

Referenciaintézmény-hálózat kistérségi szintű lefedettségének biztosítása

Referenciaintézmények képzési programjainak összehangolása

Referenciaintézmény szakterületi és módszertani felmérése

Regionális közoktatási intézményhálózat építése

Adatbázis feltöltés (intézmények, szolgáltatók, képzések, jó gyakorlatok)

Internetes Támogató Hálózat platform rendszer programozása

Diszpécser központ, online és telefonos ügyfélszolgálat működtetése

Együttműködés az EDUCATIO Kft.-vel

Hálózati szolgáltatások regionális és központi koordinációjának tervezése

Tartalmi fejlesztések alkalmazásának terjedése – jelentés

Tantárgytömbösített oktatásszervezés terjedése – jelentés

Projektmódszer alkalmazásának terjedése – jelentés

Együttműködés a TÁMOP-os pályázókkal

TÁMOP-3.1.4-09/1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben

TÁMOP-3.1.6 Az EGYMI-k által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében

TÁMOP-3.4.1.A /08/ Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése

TÁMOP-3.4.1/B Migráns tanulók a magyar közoktatásban

TÁMOP-3.4.2 Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja

TÁMOP-3.4.3 Iskolai tehetséggondozás

TÁMOP-3.1.5 Pedagógus továbbképzés

 panel23

 panel24

 

 panel25

 panel26

 

 panel27

 panel28

 panel29

 

 panel30

 

 panel31

 panel32

 

panel33