Kojanitz László

Az újgenerációs tankönyvek

14 Kojanitz László

Köszönöm szépen a lehetőséget, jó reggelt kívánok!

Nagy tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit, annak a szakmai közösségnek a nevében, amely az úgynevezett újgenerációs tankönyvek fejlesztésén dolgozik. Ez a kutatással egybekötött tankönyvfejlesztés négy olyan igényre szeretne valóságos megoldást adni, ami régóta megfogalmazódott már a pedagógusok oldaláról, de amivel a tankönyvfejlesztés eddig adós maradt.

Mi is ez a négy igény? Az első és legfontosabb, hogy a gyakorló tanárok közvetlenül adhassanak észrevételeket, javaslatokat az általuk használt tankönyvekhez, és ezek érdemben befolyásolják a tankönyvek tartalmát és feladatait.

A másik jogos igény a pedagógusok részéről az, hogy kerüljenek valóságos kipróbálásra a tankönyvek, mielőtt hosszú éveken keresztül a pedagógusoknak és diákoknak használniuk kell azokat. Ne csak kísérleti iskolák, hanem nagymintás, az ország közoktatását mindenféle tekintetben jól reprezentáló iskolai kör vegyen részt ebben a kipróbálásban.

A harmadik az, hogy a különböző tantárgyak tankönyvei minél több tartalmi utalást tegyenek a lehetséges kapcsolódási pontokra. Használjanak ki minél több lehetőséget arra, hogy a különböző órákon tanultak egymást felidézve és megerősítve kapcsolódhassanak össze a diákok fejében. Legyen minél több konkrét példa és hivatkozás az irodalomtankönyvekben a történelemtankönyvekben tanultakra és fordítva. A tartalmi összhang kialakítása, a közös példák keresése különösen fontos lenne a természettudományi tantárgyak esetében. Sajnos a tankönyvkészítés feltételei a legutóbbi években nehézzé tették az ilyen együttgondolkodást. A tartalmi szabályozás gyakori módosítása miatt a tankönyvkészítőknek sokszor csak arra volt idejük, hogy időre elkészítsék az új tankönyveket a belépő évfolyamokhoz, és emiatt a tartalmi egyeztetés az azonos évfolyamokhoz készült tankönyvek között a legtöbbször elmaradt. Pedig nagyon is fontos lenne a kapcsolódási pontok gyakori megerősítése ahhoz, hogy a gyerekek oldalán, akik együtt használják ezeket a tankönyveket, a tantárgyi részismeretek komplex műveltséggé állhassanak össze.

A negyedik igény az IKT-eszközök fejlődésével és elterjedésével függ össze. Most már a tanárok is érzékelik, hogy az internet, a digitális technológia, az ilyen jellegű eszközök használat nagyon sok új és izgalmas lehetőséget ad a tanulás és a tanítás érdekesebbé és eredményesebbé tételéhez. Azt is megtapasztalják azonban, hogy ezeket a lehetőségeket igazából csak akkor tudják kihasználni, ha felhasználásra kész digitális tananyagokat állnak a rendelkezésükre. Ha olyan animációkat, filmeket, feladatokat tudnak gyorsan elérni, amik tartalma pontosan megfelel és közvetlenül kapcsolódik ahhoz, ami a tankönyvben megtalálható, illetve aminek a tanórai munka középpontjában áll.

Az újgenerációs tankönyvek elkészítésével foglalkozó európai uniós projekt, egyebek mellett ezeknek az igényeknek próbál minél magasabb színvonalon megfelelni. A kipróbálás és a tanárok visszajelzése szempontjából nagyon fontos, hogy hároméves fejlesztési folyamatról van szó. Az első évben történik meg a tankönyvek első változatának és a hozzátartozó digitális anyagoknak az elkészítése. A következő évben kerül sor az iskolai kipróbálásra. Az első kísérleti tankönyvek esetében ez a 2014/15-ös tanévet jelenti. Idén szeptembertől több száz iskola több ezer tanára kezdi el használni ezeket a tankönyveket, és kérdőívek által, valamint folyamatosan vezetett munkanaplók formájában rögzítik a tapasztalataikat, kritikáikat, javaslataikat. Ezek feldolgozása után a harmadik év, vagyis először majd a 2015/16-os tanév alatt végzik el a szerkesztők azokat a javításokat és változtatásokat a tankönyveken, amik a taníthatóság és a tanulhatóság szempontjából tovább javíthatják azok minőségét. E módosítások elvégzése után – a hároméves fejlesztőmunka végső eredményeként – kipróbált és a gyakorlati igényekhez is jól alkalmazkodó tankönyveink lehetnek majd.

Fontos kiemelni, hogy a tankönyvek első változatai is erős szakmai kontrollt kaptak és kapnak. A kísérleti tankönyveket is ellenőrizték külső szakmai és pedagógiai lektorok is. Ezért már mostani formájukban is a tanítás és a tanulás megbízható eszközei. A minőség garanciáját jelenti az is, hogy a szerzők és a szerkesztők nagy tapasztalattal és tudással rendelkező szakemberek, akik korábban is a tankönyvkiadás területén dolgoztak, s piaci körülmények között is sikeresek voltak.

A tankönyveket használó tanárok bevonása a fejlesztőmunkába kétféleképpen történik meg. Az összes tanár, aki használja a kísérleti tankönyvet, a tanév elején kérdőíves formában visszajelzést adhat arról, milyen elvárásai voltak a tankönyvvel kapcsolatban, véleményt adhat arról, hogy ezek közül mit lát megvalósulni és mit nem a kísérleti tankönyvekben. A tanév végén újra lesz egy kérdőíves felmérés, amiben már az egész éves tapasztalatai alapján tud véleményt mondani a tankönyvekről. Emellett minden tankönyvhöz tartozik majd 50-50 olyan kipróbáló tanár is, akik közvetlenebbül is kapcsolatot tartanak majd a tankönyv fejlesztőivel. Az ő értékelő munkájuk alapvető eszköze egy online munkanapló lesz, aminek a segítségével leckéről leckére, sőt az egyes leckék szövegeire, feladataira és ábráira vonatkozóan is megfogalmazhatják a véleményüket, kritikáikat és javaslataikat. Mindezt folyamatosan rögzítik és küldik el annak megfelelő ütemben, ahogy haladnak tanítással. Lesznek személyes konzultációk is, ahol minderről szóban is konzultálhatnak egymással a készítők és a kipróbáló tanárok.

Úgy gondolom, fontos kiemelni, hogy az egész tankönyvfejlesztési projekt egy közös fejlesztési koncepción alapul. Ennek ismeretében dolgozták ki az egyes tantárgyak szerkesztőségei a maguk terveit és megoldásait. E fejlesztési koncepció azóta meg is jelent az Új Pedagógiai Szemle legutóbbi számában A kísérleti tankönyvfejlesztés koncepcionális háttere címmel. Itt most csak két dolgot szeretnék kiemelni ebből a koncepcióból.

A tankönyv eredményes használata szempontjából fontos, hogy világos elképzelésünk legyen arról, hogy milyen tanári gyakorlatot szeretnének ezek a tankönyvek megerősíteni. Az egyik „a bölcs a dobogón”, aki elsősorban előadja a megtanulandókat és aztán megpróbálja az általa bemutatottakat minél pontosabban behajtani a diákjaitól. Ettől radikálisan különbözik „a partvonalról irányító edző” típusa, aki nagyon sok ismeretforrást rak a diákok elé, stimuláló tanulási környezetet teremt, és arra épít, hogy a tanulók belülről motiváltan felfedezik és felépítik a tudásukat a tanár segítségével. És van a harmadik típus, „a változás mozgatója”, aki bizonyos értelemben az előző két gyakorlat ötvözetét jelenti. Erre a tanári gyakorlatra az jellemző, hogy pontosan meghatározza a tanulás célját, a tanulók számára is világossá teszi, milyen feladatok állnak előttük. Jól strukturált ismereteket ad, megoldási mintákat, modelleket nyújt az új dolgok elsajátításához. Közben nagyon sok önálló feladatot ad, majd a feladatok elvégzése és az új ismeretek alkalmazása során egyre inkább háttérbe húzódik, erősítve a diákok önállóságát a tanulásban. Mi ezt az utóbbi tanári magatartást szeretnénk leginkább megerősíteni és megtámogatni a tankönyveinkkel. Arra törekszünk, hogy a tankönyvek is a tanár és a diák számára is jól látható, strukturált tanulási utat biztosítsanak. A diákok már az ismeretek megszerzésekor is önálló feladatokat kapjanak, vagyis az új ismereteket is már tevékenységbe ágyazottan sajátíthassák el, és utána legyen alkalmuk gyakorolni az ismeretek önálló alkalmazását is.

A másik dolog, amit nagyon hangsúlyosan kértünk a projektben dolgozó szerkesztőktől és szerzőktől, hogy ne egy „tankönyvszagú” világ legyen az, amit bemutatnak ezek a tankönyvek. Próbáljanak minél több lehetőséget teremteni arra, hogy a gyerekek saját tapasztalatai, élményei mozgósítva legyenek az órákon. Próbálják a feladatokat olyan kontextusba helyezni, ami a gyerekek számára hihetővé, hitelessé teszi azt, hogy amiről tanulnak, az nagyon is fontos és értékes tudás lehet akár a mindennapi életben is. Sok olyan életszerű feladatot helyezzenek el a tankönyvekben, amelyek nyilvánvalóvá teszik, hogy amit a diákok az iskolában megtanulnak, azok a valóságos életben is közvetlenül alkalmazhatóak és fontosak. A tudás és a tanulás értékének felismerését az alkotó emberek személyes példáinak bemutatásával is erősíteni akarjuk. A híres tudósok, művészek élettörténete nagyon sokszor a legmotiválóbb eszköze lehet annak, hogy a gyerekek a tudományok és a művészetek felé forduljanak. Talán még ennél is motiválóbb lehet azonban, ha a klasszikus példák mellett, minél több olyan fiatal és sikeres ember munkáját is bemutatjuk, akik itt élnek köztünk, és akik így közvetlen mintát és ösztönzést is adhatnak a különböző érdeklődésű diákoknak.

Szeretném ezek után bemutatni Önöknek, hogy miként tudnak részletesebb információkat is találni a projekt tevékenységéről és eredményeiről. Ennek legjobb eszköze az internet. Az ofi.hu weboldalon könnyen megtalálható az a link, amely az újgenerációs tankönyvek oldalaihoz vezet el. A tankönyveket használó tanárok számára is azt javasoltuk, hogy folyamatosan figyeljék az OFI honlapját, hiszen itt rendszeresen megjelennek az új hírek a kísérleti tankönyvekről, illetve az ezekhez kapcsolódó programokról. Most például éppen a felkészítő előadássorozatokra lehet itt regisztrálni. Az országban 20 helyen tartunk minden tankönyvhöz külön-külön ötórás képzést a jelentkező tanároknak. Ezeken nemcsak azok a tanárok vehetnek részt, akik tényleg használják a tankönyvet, hanem azok előtt is nyitva áll, akik „csupán” érdeklődnek az új taneszközök iránt. Nagyon fontos, hogy itt érhetők el a tankönyvek letölthető formában, illetve itt találhatók meg a hozzájuk készült tanmenetek is.

Külön mutatom be azt az ideiglenes portált (http://etananyag.ofi.hu/), ahol a tankönyvekhez készülő elektronikus tananyagok találhatók.

Nézzük akkor, hogy mit tud ez a felület. Ezen a felületen a tanár eléri a tankönyveket, akár le is töltheti őket digitális formátumban. Ugyanígy a hozzá tartozó munkafüzeteket, tanmeneteket és egyéb tanári segédanyagokat is. A borítókra kattintva megtaláljuk a tankönyvi fejezeteket lapozható formátumban is. Ennek segítségével a tankönyvi képek, térképek és ábrák kivetítve demonstrációs eszközként is használhatók az órákon. Ki lehet ezeket nagyítani tetszőleges méretben. Ebben a lapozgatható változatban találunk egy szabadszavas keresőt is. Bármelyik szóra rákeresve rögtön megmutatja, hogy hol, melyik oldalon, milyen szövegkörnyezetben fordul elő az a szó a tankönyvben, és rögtön ki is nyitja a tankönyvet a mi általunk kiválasztott szövegnél.

Ez az ideiglenes portál már sok olyan lehetőséget nyújt a tankönyv használata szempontjából, ami a tanítást és a tanulást érdekesebbé és látványosabbá teheti. A tankönyvi leckékhez kapcsolódva nyílnak meg azok a digitális tananyagok (például: animációk, filmek, hangfelvételek, interaktív feladatok), amiket jól lehet használni akár a tanórákon, akár az otthoni tanuláshoz. Azt kértük a tananyag készítőitől, hogy a digitális tananyagok elsősorban ne plusz információt tegyenek hozzá a tankönyvhöz, hanem inkább az legyen a céljuk, hogy a már a tankönyvben lévő ismereteket könnyebben érthetővé és megtanulhatóbbá tegyék a diákok számára. Itt például egy multimédiás animációt látunk a maratoni csatáról. Szeretnénk mi is ugyanolyan látványos animációkat adni a tankönyvekhez, mint ami hetekig a tartalommegosztó oldalak slágere volt a nándorfehérvári diadalról.

A portál szerkezetének kialakításakor azt a célt tartottuk szem előtt, hogy a tanárok a leckék struktúrájának megfelelően és a leckék tartalmához közvetlenül kapcsolódóan tudjanak megfelelő digitális kiegészítő elemeket találni. Ha kinyitogatják a tankönyvekhez készült digitális tananyagokat, Önök is látni fogják, hogy megpróbáljuk a digitális tananyagelemeket tartalmukban, és funkcionalitásukban is olyan szintre hozni, hogy tanárok is elhiggyék érdemes ezeket minél többször használni.

Ez egyébként csak egy ideiglenes portál, csak 2015 tavaszáig-nyaráig fog ebben a formában működni. A projekt nagyon fontos része ugyanis, hogy a nemzeti közoktatási portál is létrejöjjön, amely nem csak arra lesz képes, hogy a digitális tankönyveket és tananyagokat ingyenesen és könnyen elérhetővé teszi bárki számára, hanem alkalmas lesz arra is, hogy a tanár saját maga is kiegészíthesse és alakíthassa az általa használt digitális tananyagkészletet.

Befejezésül a projektnek az ütemtervéről szeretnék néhány szót mondani. Ebben az évben az első, a második, az ötödik, a hatodik, a kilencedik és a tízedik évfolyam tankönyvei készültek el, kivéve a természettudományi tantárgyakat. Most dolgozunk a folytatáson: tehát 2015 tavaszára elkészülnek a harmadik, a negyedik, a hetedik, a nyolcadik, a tizenegyedik és a tizenkettedik évfolyam tankönyvei is. Elkészülnek a természettudományi tantárgyak tankönyvei is minden évfolyamra. Tehát akik idén elkezdték használni a kísérleti tankönyveket, bízvást számíthatnak arra, hogy a következő évben rendelkezésre fog állni a tankönyvsorozat újabb kötete is. Ebben a tanévben megtörténik a kipróbálás is. A 2015/16-os tanévben pedig sor kerül a most használt tankönyvek átdolgozására. A 2016/17-es tanévben kerül ki ennek eredményeként először az iskolákba a tankönyvek végleges változata, amibe már beépülnek a tanároktól érkező javaslatok is.

Nemcsak a tanároktól érkező visszajelzések fogják segíteni az átdolgozást. Úgy tervezzük, hogy külső szakértőket is felkérünk olyan elemzésre és értékelésre, amely a fejlesztési koncepcióban meghatározott célokkal veti össze az elkészült tankönyveket. Szeretnénk visszajelzést adni a készítők számára arról, hogy melyek azok a célkitűzések, amelyek már megvalósultak, melyek azok, amelyek csak részben vagy esetlegesen valósultak meg, és melyek azok, amelyek valami miatt a készítés során teljesen elsikkadtak. Az ilyen jellegű értékelések figyelembe vétele az átdolgozás során minőségi előrelépést jelenthet a tankönyvfejlesztés egész folyamata szempontjából.

E rövid ismertetésből is kiderült, hogy az újgenerációs tankönyvek fejlesztésével foglalkozó projekt rendkívül szerteágazó. Azt kérem Önöktől, hogy folyamatosan figyeljék a projekttel összefüggő információkat, ismerkedjenek meg a tankönyveinkkel, és segítsék a tájékozódásban pedagógusokat is. Ne csak azokat, akik már benne vannak kipróbálásban, hanem azokat is, akik idén még nem vállalkoztak erre, de azért szeretnék tudni, hogy mi is zajlik ezen a téren.

Köszönöm szépen a figyelmüket, és további jó munkát kívánok a konferenciához.