Szász Jenő

Nemzeti integráció: új esélyek és lehetőségek

szj0

Hölgyeim és Uraim, tisztelt Vendégeink!

Nagy tisztelettel köszöntöm a konferencia vendégeit, előadóit és szervezőit. Az évente megrendezett Országos Közoktatási Szakértői Konferencia olyan különleges esemény, amely a köznevelés, az oktatás, a pedagógiai szakértői munka aktualitásai mellett kulturális, közösségi élményt, szakmai iránymutatást, kapcsolatépítési lehetőséget is nyújt minden résztvevőnek.

A XV. évforduló ünnepi alkalom, a résztvevők számát tekintve is egyedülálló a konferenciák történetében. A nevelés, oktatás ügyéért elkötelezett pedagógusok, szakértők, vezetők gyűltek ma össze, hogy a szervezők áldozatos munkájának köszönhetően 2013-ban ismét hitet tegyenek hivatásuk mellett.

Külön öröm számomra, hogy résztvevők között köszönthetem a külhoni magyar pedagógiai intézetek képviselőit is.

A konferencia címe, „Nevelés-oktatás határon innen és túl” jelzi azt, hogy elérkezett az ideje az egységes Kárpát-medencei tudástérben történő gondolkodásnak. Nemcsak Magyarországban, hanem magyar nemzetben gondolkodunk, minden magyar gyermek, minden magyar ember számít. Ezért intézetünk örömmel vállalta a konferencia társszervezői, támogatói szerepét és egy külön Kárpát-medencei szekcióülés tartalommal megtöltését.

Egy nemzet legnagyobb értéke a humánvagyon, a tudástőke, amelyet az óvodás kortól a diplomaosztóig óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, egyetemi oktatók adnak át, generációkat indítva el életpályájukon. A gyermek a legnagyobb kincs, amit az élet adhat, nevelésük, oktatásuk, képzésük kisgyermek kortól felnőtt korig az Önök kezében van.

Az oktatás minősége, a pedagógusok megbecsülése, a külhoni anyanyelvi oktatás, a szellemi tőke mentése és a tehetséggondozás nemzetstratégiai cél, kiemelt prioritás kell, hogy legyen, hasonlóan a magyar kulturális értékek mentéséhez.

Az elmúlt években sok jó szándékot, kezdeményezést láttunk, azonban ezek sokszor elszórtan, egymástól függetlenül, a pályázati rendszer feladatrendszerének és időkorlátainak kiszolgáltatva működtek.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet célja és küldetése, hogy valamennyi határon innen és túl történő példaértékű kezdeményezést összefüggő Kárpát-medencei rendszerbe szervezzen, hálózatban működtessen, megteremtve ezzel a hosszú távú együttműködéshez szükséges módszertant, hozzárendelve a megvalósításhoz szükséges forrásokat.

A közoktatás–köznevelés területén, Kárpát-medencei szinten kiemelten fontosnak tartjuk

  • a tehetséggondozást,
  • a szórványkollégiumok ügyét,
  • a pályaorientációt,
  • a magyar nyelvű szak- és felnőttképzés támogatását,
  • a felsőoktatási együttműködések, valamint
  • az ösztöndíjrendszer továbbfejlesztését.

Hitvallásunk szerint minden Kárpát-medencében élő magyar gyermeknek meg kell adni a minőségi oktatás lehetőségét határon innen és túl, segítve ezzel a magyar identitás erősödését, az anyanyelvhez, anyaországhoz, az ugyanazon nemzethez való kötődést.

A gyermek a jövő záloga, ha jó tanároktól, kiváló oktatásban részesül, ha jól hasznosítja azt, ha szebbé teszi saját életét, ha megalapozza a szülőföldön élhető magyar jövőt, ha szereti és gyarapítja nemzetét.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet a tervezett Kárpát-haza program keretében fogalmazta meg küldetését, az eljövendő évek feladatait. A Kárpát-haza program három pillére

  • az „Új tudás”,
  • az „Új gazdálkodás” és
  • az „Új energia”.

Elképzeléseinkről, terveinkről munkatársaim a holnapi napon külön szekcióban tájékoztatják az érdeklődőket és az együttműködésünk első lépéseit ezzel megtesszük. Ezek közé tartozik, hogy a Nemzeti Munkaügyi Hivatal felajánlása alapján több mint 150.000 magyar nyelvű szakképzési tankönyv kerül átadásra ebben a tanévben Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és a Délvidéken a magyar szakoktatás színvonalának emelése érdekében. Egyidejűleg elérhetővé teszünk mintegy 3000 új fejlesztésű elektronikus tananyagegységet is a magyar nyelven oktató külhoni intézmények számára.

Egyeztetések folynak arról, hogy a még folyamatban lévő 2007–2013 közötti időszak kiemelt uniós fejlesztési projektjei közül melyekben lehetséges külhoni pedagógusok részvétele (így például: a pályaorientációs képzésekben).

Ezzel egyidejűleg intézetünk kezdeményezi azt, hogy a 2014–2020 közötti fejlesztési időszakban a Magyarország rendelkezésére álló uniós fejlesztési források tervezésében és felhasználásában is érvényesüljön a nemzeti integráció gondolata, és az egységes Kárpát-medencei oktatási tér létrehozásához – az ún. transznacionális együttműködés lehetőségével éve – fel lehessen használni ezen források meghatározott részét is. Örömünkre szolgál, hogy ebben a törekvésünkben partnerünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma (és személy szerint az európai uniós fejlesztési és stratégiai tervezésért felelős miniszteri biztos, dr. Köpeczi-Bócz Tamás úr is, amelyet ezúton is megköszönök). Reményeink szerint a következő időszak fejlesztési lehetőségeit meghatározó Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program már tartalmazni fogja azokat a kezdeményezéseket, melyekkel az oktatási területen is megkezdődhetnek a Kárpát-medencei hálózatépítő projektek, s melyek révén érvényesülhet az a nemzetstratégiai alaptézis, amely szerint az egységesülő európai térben nincsenek többé határon inneni és túli magyar oktatási–nevelési ügyek, csak közös magyar oktatási–nevelési ügyek vannak, amelyekben minden magyar felelős minden magyarért.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A nemzetstratégiai feladatok megvalósításában számítunk valamennyiük együttműködésére, támogatására.

Kívánok hivatásukhoz hitet, erőt, egészséget, szakmai támogatást, sikerélményeket! Legyenek büszkék arra, hogy Önök a jövő nemzedékét nevelik, oktatják! Kérem, érezzék át annak felelősségét, hogy a magyar humánvagyon sorsa az Önök kezében van!