Bajor Péter

A „Tehetséghidak program” eredményei és folytatása
Sokszínű tehetség – sokszínű gondozás[1]

bp0

A nemzeti erőforrásaink erőteljesebb kihasználása érdekében a termál- és gyógyvizek (például: Hajdúszoboszló) és egyéb természeti kincseink mellett a Kárpát-medencei szürkeállomány, a tehetség hasznosítása a következő évek egyik legfontosabb feladata. A Nemzeti Tehetség Program – a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács körül kialakult szakembercsoportok szellemi terméke – mára kormányokon átívelő, közös nemzeti üggyé vált. A tehetségsegítés, mint alapkövetelmény az új nemzeti köznevelési törvényben is több ponton megjelenik, ezzel az iskolák egyik alapfeladatává vált. A Nemzeti Tehetség Program sok jó gyakorlatot és tapasztalatot vett át az (immár több mint egy évtizedes múltra visszatekintő) Arany János Programok gyakorlatától is, amely a magyar tehetségsegítés kiváló, követendő és tovább bővítendő példája. A Nemzeti Tehetség Program a köznevelési intézmények költségvetési működtetése mellett alapvetően két forrásból – hazai és európai uniós – táplálkozik: a „hazai”-nak hívott Nemzeti Tehetség Alap forrásainak felhasználását az EMMI két háttérintézménye – az OFI és az EMET – koordinálja; az Európai Unió támogatása pedig TÁMOP projektek keretében jelenik meg. A legkülönfélébb programok megvalósításában, a forráselosztás arányaiban mindig a gyerekek, diákok kell a fókuszban maradjanak és a pedagógusoké kell legyen a segítői főszerep! Mindezek mellett a tehetségbarát társadalom kialakításában nagyon sok további szereplő és erőforrás, széles társadalmi csoportok szerepet vállalnak: magánszemélyek, egyházak, civil alapítványok, profitorientált cégek, szülői közösségek, médiumok. Mindannyiunk közös ügye a Kárpát-medencei tehetségsegítés, -fejlesztés!

Magyarország tehetséges fiataljait köti össze az EU-s támogatással induló Tehetséghidak Program, amelynek 2012. december 15-étől folyamatosan jelennek meg a belső pályázati felhívásai. A Tehetséghidak 2014 nyaráig kétmilliárd forinttal támogatja a fiatal tehetségeket.

A program a Nemzeti Tehetség Program megvalósításának egy fontos szakasza: az Európai Unió támogatásával a Tehetséghidak Program keretében a közoktatásban és a civil szektorban működő tehetségsegítő programok juthatnak forráshoz. Az Új Széchenyi Terv részeként, a MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) gondozásában megvalósuló Tehetséghidak Program vonzó lehetőségeket biztosít a tehetséges fiatalok számára, együttműködve a velük foglalkozó pedagógusokkal, pszichológusokkal és a szülőkkel. A MATE­HETSZ a 2011-ben sikeresen zárult Magyar Géniusz Program tapasztalataira és a Kárpát-medence több mint ezer tehetségpontot számláló hálózatára támaszkodva kezdte meg a Tehetséghidak Program megvalósítását. A program felhívásai 2012. december 15-étől folyamatosan jelennek meg a program honlapján, a www.tehetseghidak.hu oldalon. A TÁMOP 3.4.5-12 kódszámú) kiemelt projekt szakmai vezetője dr. Balogh László, a pszichológia-tudományok kandidátusa, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke. A Tehetséghidak Program fő célkitűzései:

 • kiemelkedően tehetséges fiatalok támogatása,
 • a hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű tehetségek számára speciális programok kidolgozására,
 • évközi és nyári gazdagító programok révén kiemelkedően tehetséges fiatalok támogatása,
 • tehetséges fiatalok kortárscsoportjainak támogatása,
 • a Tehetségpontoknál tanuló tehetséges fiatalok, a fiatalok szülei és pedagógusai kapcsolatrendszerének fejlesztése.
 • Tehetség Piactér létrehozása a tehetség közvetlen társadalmi hasznosulása érdekében,
 • itthon vagy külföldön sikeres felnőtt/ifjú tehetségek bevonása, hazai kapcsolatainak erősítés, mentori szerepvállalásának ösztönzése,
 • tehetséggondozók és mentorok képzése,
 • a tehetségsegítéssel kapcsolatos jó gyakorlatok terjesztése, a tapasztalatok átadásának biztosítása a Kárpát-medencei Tehetségpontok számára.
 • a nemzeti tehetség életpálya-nyilvántartó és -követő rendszer (TÉNYKÖR) kialakítása,
 • kommunikációs offenzíva itthon és az Európai Unióban a tehetségbarát társadalmi környezet erősítése érdekében.

Az egyes projektelemek megvalósításakor többször vissza-vissza tér a pedagógusok főszerepe. Több ponton hangsúlyozzuk, hogy a pedagógusok munkájában sokszínű szakmai és mentális elvárás fogalmazható meg:

 • példaadó szakmai tudás,
 • a szakterület szeretete,
 • elkötelezettség, felelősségérzet,
 • korszerű módszerek alkalmazása,
 • mentális egészség, vitalitás, kreativitás stb.

Emellett visszatérő igény a pedagógusok munkájának elismerése is. Idén összesen 249 millió forint keretösszeggel 494 fő (OKTV versenyfelkészítő, más területeken sikeres tehetségfejlesztő és -segítő) pedagógus, szakember kaphatott elismerést, a jelentős anyagi támogatással együttjáró Bonis Bona díjat. Bár szerényebb keretösszeggel, de emellett el tudtuk ismerni tehetségpontokban dolgozó 142 kolléga munkáját is.

A Tehetséghidak Program megvalósítását az azt megelőző Magyar Géniusz Program eredményei alapozták meg. A 2009 és 2011 között megvalósított program eredménye a pedagógusok szakmai megerősítése (kiadványok, tizennégyezer fő érzékenyítő képzése) és a Kárpát-medencei tehetséghálózat-építés volt (tehetségpontok és tehetségsegítő tanácsok hálózata).

A Tehetséghidak Program első 10 hónapjának főbb számai, eredményei:

 • több mint tízezer érdeklődő, tehetséges fiatal bevonása a fejlesztő programokba,
 • háromezer bevont (megbízással szerződött) pedagógus,
 • 300 tehetségponttal történt együttműködés,
 • 2500 szülő vett részt aktívan az őket is célzó projektelemekben,
 • 114 tehetséges fiatal jutott el a világ tizenkilenc országába a legkülönfélébb, tehetségükkel kapcsolatos programokra (ha szükséges volt, felnőtt kísérőjükkel együtt),
 • több mint 1700 érdeklődő fiatal vett részt térítésmentesen nyári intenzív fejlesztő táborokban, amelyeket kifejezetten egy-egy szakterülethez hirdettünk meg,
 • 154 gazdagító programpár valósult meg helyben, az intézményekben, civil szervezeteknél
 • 109 fő 15-16 éves diák kapott 50-50 órányi egyéni és csoportos személyiségtámogatást Bagdy Emőke szakmai vezetésével,
 • 140 millió forintnyi eszköz- és anyagbeszerzés támogatja a tehetségpontok csoportos és egyéni fejlesztő munkáját 2900 féle tétel beszerzésével,
 • 25 versenyfelkészítő szakkör valósult meg,
 • 4000 szakkönyvet küldtünk szét a kollégáknak
 • közel 2000 felnőtt fő vett részt a tehetségsegítéssel kapcsolatos, alapozó vagy módszertani képzéseken,
 • elindult a www.tehetség.hu. tehetségportál, amely diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak és más szakembereknek kínál egységes szerkezetű információkat.

A Tehetséghidak Program 2014 nyaráig a fentieket volumenben tovább bővíti, és megjelennek további támogatási célok is (Tehetség Piactér, széles rétegeket célzó kommunikáció, kortárscsoportok támogatása, tehetségsegítő tanácsok programjai, EU-s aktivitások stb.). A nem állami fenntartású intézmények jelenleg jól tudják használni a pályázati lehetőségeket, de emellett fontos, hogy a köznevelés 2013 januárjától elindult új keretei között az állami fenntartású iskolák is minél könnyebben hozzájussanak a tehetségfejlesztést segítő forrásokhoz.

A tehetségek segítését célzó speciális programok a következő években is külön pályázati forrásokat igényelnek, ezért a 2014–20-as európai támogatási periódusban a tehetségfejlesztés kiemelt feladat kell maradjon.

Az eddigi eredményekre, tapasztalatokra támaszkodó, következő években megvalósítható terveket a MATEHETSZ a Talentum Program koncepcióban foglalta össze. A koncepció figyelembe veszi azt az alapelvet (amit az EMMI vezetői is hangsúlyoznak), hogy a tehetségsegítés Magyarországon a kormányzati és civil erők összefogásával tud a leghatékonyabban megvalósulni. A tehetségfejlesztés, a hátrányos helyzetű fiatalok segítése az Európai Unió által is elismert kiemelt feladat. Jelenleg még a tisztázás szakaszában tartanak azok a kérdések, amelyek a periódusban megvalósuló tehetségsegítő feladatok technikai és pénzügyi kereteit célozzák.

Örvendetes, hogy a tehetségsegítés – a tevékenységek viszonylagos folyamatosságát és egymásra épülését segítve – várhatóan 6-7 éves projekt keretében tudnak megvalósulni; ez jelentős, a tehetségfejlesztés szakmai szempontjából nagyon pozitív körülmény. Fontos törekvés az is, hogy a források egy része a Kárpát-medence teljes területén felhasználható legyen.

Közös ügyünk a tehetségfejlesztés: a társadalmat alkotó egyének boldogsága és a nélkülözhetetlen közösségek szempontjából, valamint a nemzetgazdaság céljait tekintve is.

 

[1] A konferencián elhangzott előadás tartalmi kivonata.