Könczöl Tamás

A kompetencia-fejlesztést támogató kiemelt projektek a magyar közoktatásban

konczol

Az Educatio Nonprofit Kft. kiemelt közoktatási projektjei fókuszában a kompetenciafejlesztés áll. Ennek előzményei a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programba nyúlnak vissza, amelynek több központi programját valósította meg az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., illetve az azóta az Educatioval egyesült SuliNova Kht. A HEFOP-ban kifejlesztett eszközök, szolgáltatások továbbvitele, -fejlesztése a TÁMOP-ban folytatódik.

A TÁMOP közoktatás-fejlesztési céljai

A TÁMOP 3. prioritásban a Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek c. intézkedés tartalmazza azokat a célokat és forrásokat, amelyek a közoktatás rendszerében az oktatás eredményességének és hatékonyságának javítását célozzák, valamint támogatják a mindenki számára biztosított és minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést. Az intézkedés fókuszai:

 • A kompetencia alapú oktatás elterjesztésének támogatása
 • A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása
 • A digitális írásbeliség elterjesztése, a digitális kompetencia fejlesztése
 • Esélyegyenlőség javítása

Az Educatio szerepe a TÁMOP közoktatási konstrukcióiban

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a közoktatás területén két kiemelt projektet valósít meg: a TÁMOP 3.1.1. – 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció, illetve a TÁMOP 3.3.1. Oktatási esélyegyenlőség és Integráció c. kiemelt projektet.

Az Educatio Kft. konzorciumi partnere az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a fejlesztések koordinációját végzi együttműködésben a regionális partnerszervezetekkel. Kapcsolatrendszerünket a következő ábra foglalja össze.

 kcz

A TÁMOP 3.1.1. projekt egyik legfontosabb feladata, hogy valamennyi közoktatást érintő pályázat eredményességét, hatékonyságát, támogassa a fejlesztések koordinálásával, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésével és biztosításával. A projekt kiemelt célja, hogy a pályázat valamennyi tevékenysége komplex módon terjedjen ki a sajátos nevelési igenyű tanulók esélyeinek növelésére, az inkluzív nevelés támogatására is.

Legfontosabb partnereink a 3.1.4. és 3.1.6-os pályázatokon nyertes intézmények, továbbá a 3.3.1. kiemelt projekt partnerintézményei, a későbbiekben a 3.4.2 pályázat nyertes intézményei. A kiemelt projekt hálózati koordinációja szorosan együttműködik a 3.2.2 pályázaton nyertes regionális hálózatkoordinációs központokkal. A koordináció fő területei:

 • Referenciaiskolák (standardok kialakítása, pályázat) felkészítése.
 • Tartalmi fejlesztések támogatása.
 • Jó gyakorlatok közzététele.
 • Módszertani fejlesztések, illetve a továbbképzési rendszer támogatása.
 • Digitális kompetencia-fejlesztés támogatása.
 • A szolgáltatói kosár tartalmainak karbantartása.

Szolgáltatói kosár

A TÁMOP pályázataiban érintett intézmények, fenntartók, iskolahasználók – a szükséges eszközökről és szolgáltatásokról érdemi, az elérhetőséget biztosító információt a szolgáltatói kosárból kaphatnak.

A szolgáltatói kosár tartalmi egységei:

 • Pedagógus-továbbképzések.
 • Tanácsadói szolgáltatások.
 • Taneszközök.
 • Intézményi innovációt támogató tevékenységek.

a)  Pedagógus-továbbképzési programok

Az EDUCATIO Nonprofit Kft. mintegy 80 db képzést fejlesztett a HEFOP és a TÁMOP keretében az alábbi fő területeken:

 • Kompetencia alapú oktatás bevezetése.
 • Tanulásszervezési eljárások, módszertan.
 • IKT alapú oktatás.
 • SNI és HHH tanulók hatékony együttnevelésére felkészítő képzések.
 • Menedzsment képzések.

Az EDUCATIO a pályázói igények minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében a kifejlesztett képzések indítási engedélyének jogát átadja. Az elmúlt időszakban 610 indítási engedélyt adtunk át a szolgáltatóknak. Még közel 520 indítási engedély átadása van folyamatban. A képzésekhez a képzők felkészítését az EDUCATIO Kft. végzi.

b)  Szaktanácsadói felkészítés

Az Educatio Kft. kilenc területen biztosít a pályázati nyerteseknek pályázatuk megvalósításához szaktanácsadói szolgáltatást. A tanácsadók képzéseit folyamatosan indítjuk, a jelenlegi helyzetet az alábbi táblázat foglalja össze.

 

Regisztrált

Képzésben részt vett

Képzése folyamatban van

Komplex intézményi szaktanácsadó

415

251

164

IKT helyzetelemző szaktanácsadó

60

60

-

 

Regisztrált

Képzésben részt vett

Képzése folyamatban van

Intézményi folyamat-szaktanácsadó

461

148

313

IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó

162

-

162

 

Regisztrált

Képzésben részt vett

Képzése folyamatban van

Kompetenciaterületi mentor

750

170

580

IKT mentor

190

-

190

IPR módszertani mentor

223

223

-

SNI adaptációs szaktanácsadó

59

-

59

Egyéb szaktanácsadói tevékenység

152

-

152

c)  Taneszközök

A HEFOP-ban kifejlesztett taneszközök két módon érhetők el a pályázók számára. A tanulói eszközök akkreditálást nyertek, és a tankönyvjegyzéken elérhetők. Ezeket a Kompetencia Konzorciumnál rendelhetik meg az iskolák. A programcsomagok nem akkreditált elemeit az Educatio Kft. közzé teszi adatbankjában. A taneszközöket a kompetencia alapú programcsomagok adják 6 kompetenciaterületen: Óvodai nevelés, Matematikai, Szövegértés-szövegalkotási, Szociális, életvitel és környezeti, Életpálya-építési, Idegen nyelvi területen. Minden kompetenciaterülethez készültek a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelését támogató Ajánlások és Útmutatók tíz fogyatékossági területre vonatkozóan.

A digitális taneszközök gerincét a Nat szerinti műveltségterületek tantárgyaira kidolgozott Sulinet Digitális Tudásbázis, valamint a digitális „jó gyakorlatok” adják. A digitális kompetencia fejlesztéséhez bővebb információkat a http://ikt.sulinet.hu oldalon találnak.

A HEFOP-ban a Hátrányos helyzetű tanulók integrálását segítő eszközöket (gyakorlati kézikönyvek „Alapművek” és módszertani leírások („Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek”)) a TÁMOP-ban a 3.3.1 kiemelt projekt gondozza tovább.

d) Intézményi innovációt támogató tevékenységek

Az Educatio egy olyan online felületet (Szolgáltatói kosár http://kosar.educatio.hu) bocsát a pályázók rendelkezésére, amelybe az intézmények regisztráció után feltölthetik jó gyakorlataikat, s ugyancsak ez a honlap biztosít megjelenést a referenciaintézmények is. 2010 végéig 770 intézmény válhat referencia intézménnyé.

A szolgáltatói kosár felülete fejlesztés alatt van, hamarosan megnyílik a partnerek számára is, egyéb szolgáltatásokkal együtt.

Végül néhány szóban arról, mit nyújtanak a pályázatok az érintetteknek.

 • Fenntartóknak
  • Helyi szegregáció csökkentését, a minőségi közszolgáltatásokhoz való azonos hozzáférés biztosítását, humánerőforrás kapacitásának emelését.
 • Közoktatási intézményeknek
  • Korszerű pedagógiai eszközrendszereket,
  • befogadó iskolamodelleket,
  • kooperativitást és a horizontális együttműködést,
  • intézményintegrációs folyamatokat pedagógiai módszertani támogató környezetben.
 • Pedagógusoknak
  • Tanári önreflexivitás erősödését,
  • a pedagógus szakma professzionalizálódását,
  • a személyre szabott, tanulásközpontú eredményes oktatás napi gyakorlattá válását.
 • Tanulóknak:
  • Személyre szabott, tevékenységközpontú tanulás.
  • Szociális kompetencia fejlesztése.
  • Tanulási motiváció.
  • Élethosszig tartó tanulás.