Petránné Képes Gizella

Hogyan tovább? A kompetencia alapú óvodai programcsomag beillesztése a helyi óvodai nevelési programba

petranne sz

A szekció témája kooperatív módon került feldolgozásra.

A szekció rövid leírása:

  1. Páros munka: a szekció résztvevőinek köréből kialakított párok egy-egy részletet kaptak az Óvodai Nevelési Országos Alapprogramjának érvényben lévő és a módosított – még törvényi szinten el nem fogadott szövegéből. Feladat: hasonlítsák össze, hogy az adott területen történt-e jogszabályi változás, ha igen, miben? A változást, változásokat írják fel a kiosztott jegyzetlapokra, annyi jegyzetlapot használjanak, ahány változtatást felfedeznek.
  2. A szekció résztvevői között két fő olyan kolléga, aki részt vett a Kompetencia alapú óvodai programcsomag tesztelésében és munkájukat több éve e program szellemében végzik, külön párt alkottak. Amíg a párok dolgoztak, addig szekció vezetőként elmondtam, hogy az ő feladatuk a következő lesz: miután a párok készen lesznek a kiosztott feladattal, vagyis prezentálják az általuk feltárt változásokat, mondják el, állapítsák meg, a módosításra kerülő Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Kompetencia Alapú Óvodai Programcsomag koherenciáját, vagyis azt, hogy a Helyi Óvodai Nevelési Programhoz való illesztés milyen feladatot ró majd az intézményekre.
  3. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának tartalmi területeit egy nagy csomagoló papírra, táblázat formájában kitűztem a terem falára, majd a párok egyike elmondta és kitűzte a változást tartalmazó jegyzetlapot, jegyzetlapokat.

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának tartalmi elemei

Az Óvodai Nevelési Országos Alapprogramjának módosított jogszabályi változásait követő változásokat tartalmazó jegyzetlapok

I.     Bevezető

 

II.   Gyermekkép

Óvodakép

 

III. Az óvodai nevelési feladatai

Az óvodai nevelés általános feladatai

Az egészséges életmód alakítása

Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása

Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása

 

IV.   Az óvodai élet megszervezésének elvei

Személyi feltételek

Tárgyi feltételek

Az óvodai élet megszervezése

Az óvoda kapcsolatai

 

V.     Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai

Játék

Vers, mese

Ének, zene, énekes játék

Rajzolás, mintázás, kézimunka

Mozgás

A külső világ tevékeny megismerése

Munka jellegű tevékenységek

Tanulás

 

VI.   A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére

 
  1. Miután egy-egy tartalmi terület változásai felkerültek a táblázatba, a két tesztelő-gyakorló óvodapedagógus megállapítást tett az illesztésre vonatkozóan. A megállapítások minden esetben a következő tartalmúak voltak: a módosításra kerülő Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Kompetencia alapú óvodai programcsomag tartalma koherens, fedi egymást.

  1. Záró lépésként megállapítottuk: a Kompetencia alapú óvodai programcsomag illesztése a Helyi Óvodai Nevelési Programba nem jelent majd problémát egy bevezető intézmény számára sem, hiszen a módosított Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja koherens a programcsomaggal.

A szekció résztvevői egyhangúan megállapították, hogy a módosított Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapos szakmaisággal összeállított, korunk szakmai elvárásainak megfelelő tartalommal rendelkezik. Egyetértő dicséretünket fejeztük ki a programmódosítók felé.