Susan Lewis

Intézmények ellenőrzésének, értékelésének gyakorlata Wales-ben

Susan Lewis

ESTYN

Őfelsége a Királynő Walesi Oktatásügyi Felügyelősége

Bevezetés

 

Először is köszö-nöm szépen a szívélyes meghí-vást, melyben felkértek az ezévi konferencia egyik előadójának.

Remélem, közreműködésem tovább fogja erősíteni az Estyn és az OKÉV között fennálló jó kapcsolatot.

sl1

sl2

Előadásomban igyekszem Önöknek bemutatni, miként ellenőrizzük és értékeljük a walesi közoktatás intézményeit, azonban terminológiánkban az ellenőrzés (audit) és az értékelés (assessment) szavak helyett inkább a felügyelet (inspection) kifejezés használatos. Ha megengedik, én is így fogok rá hivatkozni a továbbiakban. Mielőtt azonban belekezdenénk a walesi intézmények ellenőrzésének ismertetésébe, úgy vélem fontos néhány háttér-információt is elmondanom hazámról, oktatási rendszerünkről és az Estyn nevű szervezetről, melynek jómagam vagyok a vezetője. 

Wales

Először is néhány szó Walesről.

sl3

Wales viszonylag kis ország, az Egyesült Királyság nyugati részén található. A szárazföldön csupán Angliával határos, azonban szoros kapcsolatok fűzik az Egyesült Királyság minden országához, tehát Skóciához és Észak-Írországhoz is. Wales az Egyesült Királyság szerves része, ám 1999 óta működik a Walesi Nemzetgyűlés is, amelyet az Egyesült Királyság közigazgatási decentralizációs folyamatának eredményeképpen hoztak létre. Walesnek történelme folyamán most először jutott osztályrészül, hogy nemzeti kormány irányítja közügyeit. Ezt a testületet az 1999 májusában megtartott választások óta Walesi Nemzetgyűlési Kormánynak nevezik. A nemzetgyűlés mindazonáltal törvényalkotó joggal nincs felruházva. Wales jogilag Angliához tartozik, s így mindkét országban ugyanazok a törvények vannak érvényben. Ennek ellenére a walesiek ezeket a törvényeket - különösen az oktatásügy törvényeit - országuk sajátos körülményeit figyelembe véve, módosíthatják. Az Egyesült Királyság törvényei között mind nagyobb számban vannak olyanok, amelyeknek Walesre vonatkozó külön kitételük is van.

Szomszédjával, Angliával összehasonlítva Wales:

 • jóval kisebb – lakossága 2,9 millió, míg Angliában 55 millió ember él
 • általánosságban véve szegényebb – Wales GDP-je az Egyesült Királyság átlagának 80%-át sem éri el
 • jelentősebbek az egészségügy régen meglévő gondjai

A walesi gazdaság csak lassacskán emelkedik ki a történelem folyamán kialakult helyzetéből, amely az alapvető iparágakra, a szénbányászatra és az acélgyártásra épül. A városok viszonylag kicsik – a főváros, Cardiff lakossága mindössze 300.000 fő (a 2001. évi népszámlálás adatai szerint 292.150 fő). Óriási mértékű a vidéki, hegyvidéki területek aránya. Walesben mindenki beszél angolul, de a lakosság körülbelül egynegyed része beszéli Wales ősi nyelvét, a Welsht, vagy más néven Cymreag nyelvet is, amely iránt egyre nagyobb az érdeklődés. A Walesi Nemzetgyűlés kormányának például az egyik kulcsfontosságú célja, hogy Walest kétnyelvű országgá fejlessze.

A továbbiakban pedig röviden Wales oktatási rendszeréről fogok beszámolni.

sl4

Walesben az iskolai oktatás 5 éves kortól kötelező, ám a gyermekek ennél általában korábban kezdenek el óvodába járni. (Az óvodákra a ’nursery school’ = óvó iskola kifejezés használatos. A ford.) A Walesi Nemzetgyűlés Kormánya feladatának tekinti, hogy óvodai férőhelyet biztosítson minden 3 év fölötti gyermek számára, akit szülei iskolai felkészítő intézményes nevelésben kívánnak részesíteni. A legtöbb 5 éven aluli gyermek állami fenntartású intézménybe jár, bár vannak magánóvodák is. Ötéves korban kezdődik az alapfokú oktatás. A gyerekek 5 és 11 éves koruk között a táblázatban megjelölt háromféle alapfokú oktatási intézménytípusba járhatnak életkoruknak megfelelően. A táblázat azt is feltünteti, hogy az adott intézménytípusból mennyi található Walesben. 11 éves korban kezdődik a középfokú oktatás, a gyerekek legalább 16 éves korukig itt tanulnak. A különleges oktatási igényű fiatalok számára speciális iskolák is léteznek, azonban az elmúlt néhány évben az integrált oktatás elve egyre inkább kezd érvényesülni. Wales minden középiskolája általános tanrendű, ún. egységes középiskola. Léteznek az államtól független magániskolák is, ám a walesi diákok mindössze 2%-a jár ilyen intézménybe.

sl5

Összességében 1.624 általános iskola, 227 középiskola és 44 speciális iskola található Walesben. Mindazonáltal a gyér népsűrűségnek köszönhetően az ország számos helyén igen sok létszámát tekintve kis iskola működik. Például az alapfokú iskolák közel egyharmadában a tanulói létszám nem éri el a 100 főt, s a középiskolák 40%-ában kevesebb, mint 800 diák tanul.

Az alapfokú iskolák 27%-ában, illetve a középiskolák 32%-ában a tanítás nyelve a Welsh nyelv.

sl6

16 éves kor után a fiatalok kétötöde saját középiskolájában tanul tovább – a középiskolák megközelítőleg 75%-ában tanulnak 16 évesnél idősebb diákok is. Szintén körülbelül 40% azoknak a fiataloknak az aránya, akik a továbbtanuláskor valamilyen bentlakásos középiskola diákjai lesznek - Walesben 24 ilyen középiskola működik. A valamilyen szakképzést választók aránya további 8%, a többiek pedig vagy dolgozni kezdenek, vagy munkanélkülivé válnak. 18 éves korában a fiatalok mintegy fele tanul tovább a felsőoktatásban – a legtöbben valamelyik egyetemen - vannak, akik folytatják a középiskolát, szakmai képzést választanak, vagy dolgozni kezdenek. A legtöbb egyetemi alapképzés hároméves.

sl7

A walesi iskolák tantervének és a megszerezhető végzettségeknek a rendszerét a kormány határozza meg. Az 5 éven aluli gyermekek a tanulás hat területét felölelő, „A gyermekek oktatásának kívánatos eredményei” (Desirable Outcomes for Children’s Learning) címet viselő programban vesznek részt. Az 5 és 14 év közötti korosztály számára készült el a Nemzeti tanterv (National Curriculum), amely 11 illetve 12 tantárgyat ölel fel. Az iskolai oktatás ezen kötelező szakaszában a gyerekek 7, 11 és 14 éves korukban szóbeli illetve írásbeli vizsgákat tesznek Welsh, angol, matematika és természetismeret tárgyakból. A közeljövőben azonban ez a vizsgarendszer várhatóan igen jelentős változtatásokon megy majd keresztül. 14 éves koruk után a diákok bizonyos számú kötelező tantárgyat tanulnak, ilyenek például az idegen nyelv és a matematika, valamint jó néhány szabadon választható tárgyat is felvehetnek. A Nemzeti tanterv értelmében így 16 éves korukban teszik le a diákok a középiskolai tanulmányaikat lezáró vizsgákat. (Az angol elnevezése ennek: GCSE – General Certificate in Secondary Education.) 16 éves koruk után a fiatalok tanulmányai az egyetemi illetve főiskolai végzettség megszerzésére irányulnak, vagy pedig szakmát adó képzéseken vesznek részt.

sl8

A továbbiakban pedig szeretnék néhány szót szólni szervezetemről, az Estynről, amely Wales oktatásügyi felügyelősége. Az estyn walesi kifejezés jelentése „kiterjeszteni, elérni”, az angol extend, stretch, ill. reach megfelelője. Úgy véljük, ez a szó igen találóan jellemzi munkánkat is. Szervezetünk tevékenységének kulcsfontosságú része a kormánytól való függetlenség. Vizsgálatainkat és beszámolóinkat részrehajlás nélkül készítjük el. Tanácsadói és beszámolói munkánk során saját, első kézből szerzett tapasztalatainkat és észrevételeinket használjuk fel és tesszük közzé, tekintet nélkül arra, hogy ezek a tények a kormányzat politikáját alátámasztják vagy sem. Természetesen nem hagyjuk figyelmen kívül a kormány politikáját, ám jogunkban áll szabadon véleményt mondani arról, hogy vizsgálataink kézzelfogható eredményei szerint mennyire működik sikeresen.

sl9

Szervezetünk szerepe Walesben igen jelentős, hiszen mint azt a diáról Önök is láthatják. Gyakorlatilag mi vizsgáljuk és ellenőrizzük az oktatás és szakképzés minden intézményét.

Előadásomban mindezen intézményekre a szolgáltató, gondoskodó, ellátó jelentésű provider szóval foguk utalni, és a „tanuló” terminust fogom használni az egészen kisgyermekektől, a fiatalokon át a felnőttoktatásban résztvevőkig.

sl10

Munkánknak három fő területe van. Először is rendszeresen vizsgálunk az oktatás és szakképzés folyamatában résztvevő minden intézményt, beleértve a kollégiumokat is. Jelenleg minden egyes intézményt hatéves ciklusonként vizsgálunk. Munkánk másik területe az országos felmérések egy részének elkészítése és lebonyolítása, ezeket rendszerint a Nemzetgyűlési Kormánnyal történt megegyezésünk keretében végezzük. Ezek a felmérések igen széles skálán mozognak az iskolai esélyegyenlőség témájától a szakképző intézmények alapkészség mérésén keresztül, például az ifjúsági munkások (fiatalokkal foglalkozó szociális munkás) alapképzéséig. Harmadsorban, intézményünk vizsgálati tapasztalatai alapján tanácsadói munkát is végez a Walesi Nemzetgyűlés Kormánya felé, például a tanárok folyamatos szakmai továbbképzésének vagy a helyi oktatásügyi hatóságok stratégiai terveinek témakörében.

sl11

Most pedig szeretnék rátérni munkánk lényegére, az intézmények vizsgálatára. Nemrégiben az Egyesült Királyság kormánya átvilágítást készíttetett a felügyelőségekről – legfőképpen azokról, amelyek az Egyesült Királyság egész területén működnek. Walesben pedig éppen jelenleg zajlik egy hasonló jellegű átvilágítás, melynek célkitűzése, hogy minden szabályozási és ellenőrzési folyamat szakmailag független biztosítékot nyújtson mind a központi kormány, mind a közvélemény, mind a szolgáltatást igénybe vevők, mind pedig a szolgáltatást végzők és a szolgáltatásokért felelős személyek ill. szervezetek számára. Az Egyesült Királyságban elfogadott tény, hogy lennie kell bizonyos számú alapelvnek, illetve előírásnak, amelyek a felügyelőségek munkáját megszabják a közélet minden vonatkozásában. Az Estyn mindezeknek az alapelveknek és előírásoknak megfelel, és most szeretném ezeket egyesével bemutatni Önöknek, és arról is beszélek majd, hogyan felelünk meg ezeknek az előírásoknak. Úgy vélem ezek az alapelvek meglehetősen egyértelműek:

 1. Javító szándék. A felügyelőknek segíteniük kell az intézmények fejlődését.
 2. Az eredményre kell összpontosítani, ami azt jelenti, hogy azt kell figyelembe venni, amit sikerült megvalósítani, ahelyett, hogy a dolgok kivitelezésének folyamatára koncentrálnánk.
 3. Felhasználói szemlélet. A felügyelőknek a tanulókat érő hatásokra kell összpontosítaniuk.
 4. Kockázatvállalás a megfelelő mértékben. A vizsgálatokat úgy kell elkészíteni, hogy képet nyújtsanak róla, egy adott intézmény mennyire végzi jól a dolgát. Ennek következtében tehát, a jól teljesítő intézményekben a jövőben kevesebb vizsgálat lesz szükséges.
 5. A vizsgálatoknak az intézményvezetőket szigorú és pontos önértékelésre kell sarkallnia.
 6. A vizsgálatoknak tárgyilagos tapasztalati tényeken kell alapulniuk. Mind a mennyiségi, mind a minőségi mérések tapasztalati anyagának hitelesnek és megbízhatónak kell lennie.
 7. A vizsgálatot végzőknek ismertetniük kell, milyen kritériumok szerint alkotnak ítéletet.
 8. A vizsgálatot végzőknek nyitottnak kell lenniük munkavégzésük során, komolyan tekintetbe kell venniük mindenféle panaszt, hathatós minőségbiztosítási folyamatot kell felmutatniuk.
 9. A vizsgálatot végzőknek figyelembe kell venniük, hogy a vizsgált intézmény megéri-e a pénzét. Ezt az elvet vizsgálatot végzőnek önmagával szemben is alkalmaznia kell.
 10. A vizsgálatot végzőknek folyamatosan tanulni kell a megszerzett tapasztalatokból, így fejlesztve munkájuk minőségét.

1. Javító szándék
sl12

Az Estyn célja a vizsgálatok és a tanácsadás folyamatán keresztül Wales oktatási és szakképző intézményeiben a minőség és a színvonal emelése, amely összhangban van a Walesi Nemzetgyűlési Kormány által megfogalmazott stratégiai alapelvekkel és látásmóddal. A vizsgálatok fő céljai a következők:

 • az intézmények erős és gyenge pontjainak felderítése a minőség és a színvonal emelésének érdekében, valamint
 • felderíteni és segíteni a hasznos és bevált gyakorlatokat, hozzásegíteni az intézményeket, hogy kiváló minőségű munkára törekedjenek.

Vizsgálataink mindegyikéről olyan beszámoló készül, amelyben világosan kifejtett fejlesztési javaslatok szerepelnek, azokkal kezdődően, amelyek előreláthatólag a legnagyobb jelentőséggel bírnak a színvonal javításának biztosítását illetően. A vizsgálat természetesen magába foglalja az adott intézmény fejlődését, előrehaladását is az előző vizsgálat óta eltelt időszakban.

2. Az eredmények vizsgálata

sl13

Vizsgálatai során az Estyn mindig is kiemelte fontossággal kezelte a tanulók eredményeit. Úgy véljük, hogy a vizsgálatoknak célul kell kitűzniük a következő kulcsfontosságú kérdés megválaszolását: „Mennyire magas a tanulók által elért színvonal, és milyen hatással vannak erre a törvények rendelkezései, illetve az intézményvezetés?”

3. A felhasználói szemlélet

Vizsgálatainknak mindig is kiemelten fontos részét képezte a tanulók és egyéb partnereink véleményének megismerése. A vizsgálatokat végzők az első kézből vett tapasztalatokat és véleményeket kutatják. Vizsgált partnereinktől azt várjuk, hogy intézményükben megfelelően biztosítsák korra, nemre és képességekre való tekintet nélkül a lehetőséget tanulóik számára véleményük kinyilvánítására tapasztalataikat illetően, valamint intézményük jövőbeni fejlesztésével kapcsolatban. A megfogalmazott véleményekre és javaslatokra lehetőség szerint az intézményen belül választ kell adni.

4. Az arányos kockázatvállalás elve

sl14

Ahol azt a körülmények lehetővé teszik, nemrégiben bevezettünk egy újfajta vizsgálati rendszert, mely szerint az intézmények vizsgálatainak mértéke az adott intézmény kockázati tényezőjével arányos. Legnagyobb vizsgálati szektorunkban (az iskolák és egyéb képzési intézmények esetében) a kockázati tényezőt az intézményre vonatkozó korábbi vizsgálataink valamint az adott helyzetben mutatott színvonal felhasználásával határozzuk meg. Azokban az intézményekben, ahol a mutatott színvonal nagyobb odafigyelést igényel, ott teljes körű vizsgálatot végzünk, míg ahol kiváló teljesítményt tapasztalunk, ott a vizsgálataink is kisebb mértékűek illetve rövidebbek.

5. Az önértékelés elősegítése

sl15

Vizsgálataink során az intézményi önértékelésnek nagy jelentőséget tulajdonítunk. Minden egyes vizsgált intézménytől azt várjuk, hogy a vizsgálatot végzők számára tegye hozzáférhetővé intézményi önértékelésének beszámolóját, amelyben tájékoztatás található az adott intézmény erősségeiről, esetleges gyenge pontjairól, valamint a megelőző vizsgálat óta eltelt időszakban tapasztalható előrehaladás és fejlődés átfogó és kellőképpen minősített értékeléséről. Minden vizsgálat az adott intézmény önértékeléséről szóló beszámolójának megvitatásával kezdődik.

Minden intézményt felkérünk, hogy alkalmazottai köréből jelöljön ki valakit, aki majd a vizsgálatot végző teammel fog együtt dolgozni a vizsgálat ideje alatt. E személy munkája nagyban elősegíti az intézményt önértékelési folyamatának fejlesztésében.

Ezen kívül a vizsgálati folyamat része az ún. „peer” értékelés. Ez azt jelenti, hogy az Estyn által kiképzett, ám az adott időszakban éppen saját hivatásukat gyakorló szakemberek is részt vesznek a vizsgálatot végző team munkájában. (Pl. iskolák vizsgálata esetén gyakorló pedagógusokat hívnak meg együttműködésre. – A ford. ) Az ilyen munkatársak közreműködése nem csak egy különösen fontos másfajta szemléletet eredményez a vizsgálatok munkamenetében, hanem nagyban hozzájárul majd saját intézményük önértékelési munkamódszereinek csiszolásához.

Az intézmények vizsgálatáról készített beszámolók tartalmaznak egy olyan részt is, amelyben a vizsgálatot végző team beszámol az intézményi önértékelési folyamat minőségéről, az önértékelésről benyújtott beszámoló színvonaláról, valamint arról, hogy mennyire fedi egymást a belső önértékelés és a külső vizsgálat által kialakult intézménykép.

6. A tárgyilagos tények figyelembe vétele, már ahol lehetséges

sl16

Jó néhány olyan alapelvet alkalmazunk, melyek a vizsgálatot végzőknek irányt mutatnak véleményük megformálására. Milyennek is kell lennie vizsgálatot végző team által meghozott véleménynek?

 • szilárd, határozott – amely a megfelelő tényeken alapszik
 • első kézből való – a vizsgált intézményt és tanulóinak munkáját közvetlenül megfigyelő tapasztalaton alapszik
 • hitelt érdemlő – amely közzétett és jól ismert kritériumokon alapszik
 • igazolható – a vizsgálat eredményeképpen szerzett információkra támaszkodik
 • elfogultságtól és előítéletektől mentes – az esélyegyenlőségnek és a sokféleségnek tulajdonít fontosságot
 • átfogó – a vizsgált intézmény munkájának minden területét érinti
 • testületi – a vizsgálat eredményei a vizsgálatot végző team közös véleményét fejezik ki

A vizsgálat során felhasznált információt, tényeket gondosan megvizsgálják, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy azok valóban hitelesek és érvényesek az adott intézményre. A vizsgálatot végzők csapata hozza meg a vizsgálati határozatot, s így ez a csapatmunka segít kialakítani a részrehajlástól mentes vélemény megfogalmazását.

7. A vizsgálati vélemény kialakításakor használt kritérium rendszer ismertetése

sl17

A vizsgálati vélemény megformálását segítő kritérium rendszer minden elemét tartalmazza a „Vizsgálati útmutató” (Inspection Framework and Guidance) c. kiadványunk. Ezen kívül a vizsgálatinkban résztvevő különböző intézménytípusok számára is elkészítettük a speciálisan rájuk vonatkozó vizsgálati kézikönyveket, amelyekben további információkat találhatnak a közvetlenül rájuk vonatkozó kritériumokról. Ezek a kézikönyvek mind az intézmények, mind pedig a vizsgálatot folytatók számára könnyen hozzáférhetőek. A használt keretrendszer illetve maguk a kézikönyvek is megtalálhatók az Estyn honlapján, így bármely érdeklődő megtekintheti ezeket.

8. A vizsgálati folyamat nyitottságáról

sl18

A vizsgálati folyamatot a használt keretrendszer, valamint a vizsgálati útmutató kézikönyvek részletesen bemutatják. Mint korábban már mondottam, ezeket mind nyomtatásban, mind pedig elektronikus formában a honlapunkon elérhetik a vizsgálatot végző teamek illetve maguk a vizsgált intézmények is.

Szintén említettem már korábban, hogy a vizsgálatot végző teamben a vizsgált intézmény delegáltja és más intézmények képviselői is helyet kapnak (peer értékelés). Így az intézmények első kézből kapott pontos információkat kaphatnak az Estyn vizsgálati folyamatának munkamódszereiről és menetéről.

A vizsgált intézmények a vizsgálati beszámoló elkészülte előtt szóbeli visszajelzést kapnak a vizsgálat eredményéről, és felkérjük őket, hogy a közzétett vizsgálati beszámoló mellékletében ők is fogalmazzák meg véleményüket, illetve válaszukat. A vizsgálati határozat közzététele előtt az intézmények lehetőséget kapnak arra is, hogy az anyagot az esetlegesen előforduló hibás tények tekintetében még egyszer ellenőrizzék.

9. Az anyagi lehetőségek figyelembe vétele – a vizsgálatot végző testület esetében is

sl19

A vizsgálatot végző csapat értékelést készít és beszámol az adott intézmény vezetőségének a felhasználható források kihasználását mutató hatékonyságáról. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vizsgálatot lefolytató testület azt ítéli meg, hogy az intézmény vezetősége a rendelkezésre álló anyagi forrásokat valóban a minőségi munka biztosítására fordította-e, azaz megéri-e a pénzét. A vizsgálati útmutató kézikönyvekben részletes információ található arról is, hogy a vizsgálati team véleményalkotása ebben a kérdésben miként történik.

Mi is teljes mértékben tudatában vagyunk a vizsgálatok során felmerülő költségeknek. Az intézmények ez irányú tehermentesítésére már jó néhány sikeres módszert sikerült megtalálnunk. Az arányos kockázatvállalás elve azt jelenti, hogy a vizsgálatok esetén rendelkezésre álló forrásokat sokkal hatékonyabban és gazdaságosabban tudjuk kiaknázni.

Az Estyn Wales más oktatásügyi felügyeleti szervezeteivel rendszeresen együttműködik. Ezek a szervezetek a jobb kommunikációs lehetőségek kihasználásával illetve az együttműködés szorosabbra fűzésével igyekeznek csökkenteni a vizsgálatok anyagi terheit.

10. A tapasztalatokon alapuló folyamatos tanulás

sl20

Szervezetünkön belül mindig is a vizsgálati módszereink folyamatos fejlesztését keressük, ezt az általunk vizsgált különböző intézménytípusokban szerzett tapasztalatunk segíti elő. Minden egyes intézménytípus vizsgálatának esetében a sikeres vizsgálati módszereket emeljük ki, és azokat igyekszünk lehetőség szerint alkalmazni más intézmények illetve intézménytípusok esetében.

Más vizsgálatot végző szervezetekkel történő együttműködésünk tapasztalataiból is rengeteget tanulunk.

Minőségbiztosítási rendszerünk gondoskodik róla, hogy vizsgálati tevékenységünket folyamatos felülvizsgáljuk, és módszereink fejlesztésén dolgozzunk. Olyan rendszerben végezzük munkánkat, amely biztosítja a vizsgálatok és a beszámolók kiváló minőségét, ezen kívül a vizsgálatot végzők számára munkájuk eredményességéről folyamatos visszajelzéseket kapnak. Az intézmények a vizsgálatok lefolytatásának minőségét illetően kérdőív segítségével tájékoztatnak minket véleményükről. A minőségbiztosításunk különböző területeiről érkező információkat képzési és fejlesztő programjaink használják fel, hogy tovább javítsanak munkánk minőségén.

Záró megjegyzések

Remélem sikerült Önöknek némi bepillantást nyújtanom a walesi oktatási intézmények felülvizsgálati rendszerébe. Zárszóként szeretném kiemelni a munkánkat leginkább befolyásoló kulcsfontosságú tényezőket.

sl21

A tanulók eredményeinek figyelembe vétele

Walesben a vizsgálatok hagyományosan a tanulók által elért eredmények értékelésére összpontosítanak, nem pedig az eredményekhez vezető folyamatokra. Ez az eljárás azt jelenti, hogy a vizsgálatok nem veszik figyelembe, vajon az intézmények bizonyos központi módszereknek, stratégiáknak megfelelnek-e. A mi munkánk nem arról szól, hogy ellenőrizzük, az intézmények a kormánypolitika rendelkezéseit milyen mértékben tartják be, habár munkánk során ezeket vesszük figyelembe. A mi munkánk tisztán a következő kérdések megválaszolására hivatott:

 • A tanulók képességeiknek megfelelő mennyiségű tudásanyagot sajátítanak-e el?
 • Működőképes-e az adott intézmény munkamódszere?
 • Milyen hatással van az adott intézményben zajló tanítási és nevelési munka, valamint az intézményvezetés munkája a tanulók által elsajátított tudásanyagra?

A vizsgálati módszerek ilyen rendszerének középpontjában a tanulók által elsajátított tudásanyag áll. Ez azt jelenti, hogy szakembereink a tanulók által mutatott színvonalat a képességeiknek megfelelő mértékben értékelik. Ezen a ponton fontos, hogy különbséget tegyünk az elsajátított tudásanyag (achievement) és a képességekből adódó tudásanyag (attainment) között. Az elsajátított tudásanyag az, melyet szakembereink mérnek, s megállapítják, vajon a tanuló képességeinek megfelelő mértékben fejlődik-e. Ezzel szemben a képességekből adódó tudásanyag bármely időpillanatban a tanuló tudásának, felfogó készségének és képességeinek mutatója.

Független felügyeleti szervezet

Az Estyn a központi kormánytól és a helyi önkormányzatoktól függetlenül működő szervezet. Függetlenségünk biztosítja számunkra, hogy vizsgálataink folyamán tárgyilagosak tudjunk maradni, s hogy véleményünket nyíltan, részrehajlás nélkül kinyilváníthassuk. Ilyen módon lehetőségünk nyílik a kormányzat politikájának bizonyos mértékű értékelésére is. Rendkívül fontos, hogy a vizsgált intézmények is tisztában legyenek azzal, hogy szervezetünk vizsgálatai a kormánypolitikától függetlenül, tárgyilagosan, részrehajlás nélkül zajlanak le, máskülönben kétséges, hogy a vizsgálatok során felderített hiányosságok orvoslására bárminemű intézkedéseket tennének.

Az intézmények önrendelkezése

Walesben az oktatási intézményeknek igen magas fokú önrendelkezési joga van, ebben vezetőik a kulcsfontosságú szereppel bírnak. Az intézményvezetők jogaikkal és kötelességeikkel a törvényekben rögzített módon élnek.

Walesben találunk helyi oktatásügyi hatóságokat is, melyek kapcsolatát az oktatási intézményekkel szintén törvény szabályozza. A helyi oktatásügyi hatóságok felelősek a diákok iskolalátogatási jogának biztosításáról, a különleges nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos rendelkezések meghozataláért és betartatásáért, valamint az iskolák költségvetésének meghatározásáért. Az iskolák fejlődésének érdekében a helyi oktatásügyi hatóságok feladata az intézmények munkájának elősegítése, a motiváció biztosítása, végszükség esetén be is avatkozhatnak az iskolák belügyeibe, azonban egyedül az iskolák felelősek a tanulóik által mutatott színvonalért. Az iskolák a helyi oktatásügyi hatóságoktól (LEA) független, nagymértékben autonóm intézmények. Így autonómiájuk hatalmat is jelent a számukra, ehhez a hatalomhoz azonban feladatok és felelősségek is tartoznak. Emiatt vélik úgy az iskolák, hogy nekik maguknak kell cselekedniük a vizsgálati eredmények függvényében.

Teljesítmény-információ

Walesben az intézmények teljesítményét illetően az információk széles skáláját tanulmányozhatjuk. Habár ez az információ jobbára a tananyag mérésén alapszik, egyre nagyobb számban vannak jelen a hasonló társadalmi és gazdasági helyzetben levő intézmények adatait összehasonlító mérések, valamint olyanok, amelyek az intézmények teljesítményét a tanulók korábbi teljesítményének függvényében vizsgálják.

Ezek az összehasonlító jellegű információk nemcsak, hogy jobban érzékeltetik az intézményekkel saját teljesítményük értékét, hanem a vizsgálati munkafolyamatba is bepillantást nyújtanak. Ezeknek az összehasonlító jellegű teljesítményméréseknek a gyakorlata nagymértékben hozzájárul a walesi önértékelési kultúra fejlődéséhez.

Köszönöm, hogy meghallgatták mai előadásomat, és remélem, hasznosnak találták az elmondottakat.