Dr. Polonkai Mária

Az Arany János Tehetséggondozó Program tartalmi kérdései

polonkaimaria

 

Az Arany János Tehetséggondozó Program bemutatása

A programba jelölhető tanulók

A programba jelölhető minden valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű (a törvényes felügyeletet gyakorló szülő(k) legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik(nek), a gyermek után a szülő kiegészítő családi pótlékra jogosult, vagy az osztályfőnöke által bármilyen más oknál fogva hátrányos helyzetűnek tartott) tehetséges diák, akinek a hátrányos helyzete nem teszi lehetővé, hogy a benne rejlő átlagon felüli képességeit kibontakoztathassa.

Az önkormányzatoktól/kisebbségi önkormányzatoktól olyan tanulók jelölését várjuk, akikről tanárai úgy gondolják, hogy a megfelelő körülmények biztosításával, gondoskodó segítséggel a jelenleginél jobb, kiemelkedő teljesítményre, neves gimnázium és felsőoktatási intézmény elvégzésére képesek.

I. A program tartalma

A felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítés érdekében a programban résztvevő gimnáziumok és kollégiumok pedagógusai, szakértők bevonásával, speciális programot dolgoztak ki a diákok hátrányainak leküzdésére. Az ötéves program első előkészítő-gazdagító évében a tanulók magas óraszámban, kiscsoportokban tanulnak angol nyelvet és informatikát. A program során az iskolák és kollégiumok kiemelt figyelmet fordítanak a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika kis csoportokban történő tanításának. A tanulók humán, művészeti és természettudományos ismereteiket speciális programok keretében gazdagítják, s a pályázatban szereplő intézmények biztosítani tudják a magas színvonalú sportolási lehetőségeket is. A programban résztvevők az előkészítő-gazdagító évfolyamot követően a hagyományos gimnáziumi oktatás keretei között, a Neumann János Közgazdasági Szakközépiskolában és Gimnáziumban pedig az oktatási és képzési keretek között folytatják tanulmányaikat. Itt a 10. évfolyam után lehetősége van a tanulóknak, hogy a 11. évfolyamtól az iskola gimnáziumi vagy a szakképző ágazatát válasszák. Mind a gimnázium reál, humán osztálya, mind a szakképzés informatikai, illetve közgazdasági ága egyaránt a felsőfokú tanulmányokra készít fel.

A tehetséggondozó osztályokban mindenhol önismereti, tanulás-módszertani és kommunikációs foglalkozásokon is részt vesznek a tanulók, s egyetemi szakemberek, pszichológusok nyújtanak segítséget tehetségük kibontakoztatásában.

A programban tanuló diákok az érettségiig C típusú középfokú nyelvvizsgát tehetnek angol nyelvből, és megszerzik a nemzetközi ECDL számítástechnikai tanúsítványt, valamint a gépjárművezetői engedélyt. Ehhez az iskolák és a kollégiumok a program keretében minden segítséget megadnak.

A nevelő-oktató munka délután a kollégiumokban folytatódik, egységet alkotva a délelőtti gimnáziumi tevékenységgel, ezért a programban tanulók számára a kollégium kötelező. A programban résztvevő diákok - a délutáni kötelező foglalkozásokon és tanuláson túl - szabadon választhatnak a kulturális, művészeti, kézműves és sportfoglalkozások széles kínálatából.

II. A pályázati tudnivalók

A tanulók a programban résztvevő gimnáziumok közül kettőt is megjelölhetnek, amelyikbe a felvételüket kérik. Ezek közül elsősorban megyéjük gimnáziumába nyerhetnek felvételt, de indokolt esetben bekerülhetnek a másik gimnáziumba és kollégiumba is.

A programba jelentkező tanulókat január 10-11-én egy hétvégére vendégül látják a kollégiumok, gimnáziumok, ahol lehetőség nyílik egymás megismerésére és egy nem szaktárgyi jellegű felvételi vizsgára.

A programba kerülést kezdeményezheti mindenki, aki felismeri a településén élő nyolcadik osztályos tanulók közül azokat a tehetséges, nem feltétlenül kitűnő tanulókat, akiknek anyagi helyzete, családi háttere egyébként nem tenné lehetővé a gimnáziumi továbbtanulást. Különösen nagy feladat hárul ebben a nyolcadikos tanulók osztályfőnökeire, tanáraira.

A jelentkezőknek célszerű időben elkezdeni a pályázati anyag összeállítását, mert a képviselő-testületi határozat beszerzése hosszabb időt vehet igénybe.

III. A program finanszírozása

A speciális program többletfeladatainak fedezetére a Kormány kétszeres normatívát biztosít a tanulók után a gimnáziumok és a kollégiumok fenntartói számára. Ehhez csatlakozhatnak a delegáló önkormányzatok a tanulók részére fizetett havi 5000 Ft-os tanulmányi ösztöndíjjal vagy szociális támogatással.

A programban tanuló diákok terhei megegyeznek más tanulókéival. A programban résztvevő gimnáziumoknak és kollégiumoknak azonban lehetőségük van saját döntésük alapján az általuk rászorultnak ítélt tanulók számára étkezési, utazási, ruha-, tanszervásárlási vagy egyéb támogatást nyújtani.

Dr. Magyar Bálint Oktatási Miniszter Úr levele az Arany János Tehetséggondozó Programban érintett települések polgármestereihez:

Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt  Polgármester Úr!

A XXI. század legjelentősebb gazdasági erőforrása az emberi tehetség, a tudás. Ez a helyzet új követelményeket támaszt, többek között minél szélesebb rétegeknek az oktatásba történő bevonását, az egyéntől pedig az egész életen át való tanulás képességét.

Hátrányos helyzetű - például kistelepülési - általános iskoláinkban is igen sok a tehetséges diák, ám sokuknak nincs lehetősége eljutni az ország legjobb egyetemi, főiskolai felvételi eredményeket és kiemelkedő versenyeredményeket elérő gimnáziumaiba. A tehetséges és hátrányos helyzetű diákok közül a legkiválóbbaknak kínáljuk fel az Arany János Tehetséggondozó Programot, amely ötéves speciális oktatási program szerint készít föl a felsőfokú tanulmányokra. E tanulók oktatását kiemelten támogatja a költségvetés, szakmai tekintetben pedig a Magyar Tehetséggondozó Társaság, a Debreceni Egyetem és a fogadó gimnáziumok, kollégiumok tanárai.

A mellékelt pályázati leírás és a tájékoztató anyag abban kíván segítséget nyújtani, hogy az Önök településén kellő tájékozottsággal és körültekintéssel tudják kiválasztani azt a tanulót, akit érdemesnek tartanak javasolni a programban való részvételre.

Üdvözlettel:

  1. DR. MAGYAR BÁLINT

oktatási miniszter

Budapest, 2002. október 22.

 

Az Oktatási Minisztérium pályázati felhívása az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet - elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén működő - helyi/kerületi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok számára a településükön lakó tehetséges, nyolcadik osztályos tanulóiknak az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételére. A program célja, hogy segítse a valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű (a törvényes felügyeletet gyakorló szülő(k) legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik(nek), vagy a gyermek után a szülő kiegészítő családi pótlékra jogosult, vagy az osztályfőnöke által bármilyen más oknál fogva hátrányos helyzetűnek tartott) tehetséges diákok továbbtanulását. (A hátrányos helyzetet az osztályfőnök igazolja.)

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek olyan gimnáziumokban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek tovább, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

Az önkormányzatok által benyújtott pályázatokat az Oktatási Minisztérium és a programhoz tartozó gimnáziumok közösen bírálják el. A tanulók - egy nem szaktárgyi jellegű - felvételi elbeszélgetésen vesznek részt, fogalmazást írnak, és egy képességet vizsgáló feladatlapot töltenek ki.

A sikeresen teljesítő tanulók - lehetőség szerint - megyéjük neves gimnáziumába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam és négy gimnáziumi évfolyam elvégzése után tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi képzésben, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A programban tanuló diákok az érettségiig C típusú középfokú nyelvvizsga megszerzésére alkalmas nyelvtudást szereznek angol nyelvből, és leteszik a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgát. A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.

Előnyben részesülnek azok a tanulók, akiket lakóhelyük helyi/kerületi önkormányzata vagy kisebbségi önkormányzata tanulmányaik idejére - mind az öt tanévben, tanévenként 10 hónapon keresztül - havi 5000 forintos tanulmányi ösztöndíjban vagy szociális támogatásban részesít.

A program első féléve után - korlátozott számban - lehetőség nyílik tanulmányi és szociális alapon ösztöndíj elnyerésére.

Pályázni a pályázati egységcsomag hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban résztvevő gimnáziumokban szerezhetők be, vagy letölthetők az Oktatási Minisztérium honlapjáról (www.om.hu).

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyi/kerületi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének - lehetőleg anyagi támogatásról is szóló - határozatát, a nevelőtestület és a szülő támogató nyilatkozatát, a személyi adatlapot, az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését, a tanuló kézzel írott önéletrajzát, valamint azt, hogy a programban résztvevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét. A programban résztvevő gimnáziumok és kollégiumok közül kettőt lehet megjelölni, melyek közül elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.

A pályázat beadási határideje (a postai bélyegző legutolsó dátuma):

2002. december 23., hétfő.

A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat a bizottság nem értékeli.

A pályázatot az Oktatási Minisztérium Arany János Tehetséggondozó Programiroda címére postán kell eljuttatni (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.).

A borítékra, kérjük, írják rá: "Arany János Tehetséggondozó Program".

A felvételi időpontjáról a gimnáziumok értesítik a jelentkezőket.

A pályázat eredményéről 2003. február 3-ig tájékoztatjuk a jelentkezőket.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban résztvevő gimnáziumok programfelelősétől, vagy az Arany János Tehetséggondozó Programirodán: 06 (1) 473-7454, 06 (1) 473-7692) 8 és 12 óra között.

A program keretében az alábbi középiskolákba és kollégiumokba kérhetik a tanulók felvételüket:

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

3950 Sárospatak, Arany J. u. 7.

Tel: 47/312-140

http://www.arpad-sp.sulinet.hu

Programfelelős: Tóth Tamás

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium

7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4

Tel: 74/451-719

Programfelelős: Hohlné Probszt Éva

Tóth Árpád Gimnázium

4024 Debrecen, Szombathi u. 12.

Tel: 52/411-225

http://www.tagdebr.sulinet.hu

Programfelelős: Bánki András

Balassi Bálint Gimnázium

2660 Balassagyarmat, Deák F. u 17.

Tel: 35/300-011

http://www.balassi-bgy.sulinet.hu

Programfelelős: Hodossyné Bereczk Erna

Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium

5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15.

Tel: 66/352-904

http://www.petofi-mbereny.sulinet.hu

Programfelelős: Wéber Károlyné

Jurisich Miklós Gimnázium

9730 Kőszeg, Hunyadi u. 10.

Tel: 94/360-131

http://jurisich-koszeg.sulinet.hu

Programfelelős: Horváthné Kutasi Mária

Eötvös József Gimnázium

2890 Tata, Tanoda tér 5.

Tel: 34/58 7-568

http://www.eotvos-tata.sulinet.hu

Programfelelős: Katona Márta

Puskás Tivadar Távközlési Technikum

1097 Budapest IX. Gyáli u. 22.

Tel: 1/280-4500

http://www.puskas.hu

Programfelelős: Tombor László

Türr István Gimnázium

8501 Pápa, Fő u. 10.

Tel: 89/324-394

http://www.turri-papa.sulinet.hu/

Programfelelős: Grőber Attila

Földes Ferenc Gimnázium

3525 Miskolc, Hősök tere 7.

Tel: 46/508-459

http://foldes.uni-miskolc.hu

Programfelelős: Kovács Attiláné

Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.

Tel: 62/420-524

http://pc1.radnoti-szeged.sulinet.hu

Programfelelős: Drevenka Istvánné Lovász Ágnes

Varga Katalin Gimnázium

5001 Szolnok, Szabadság tér 6.

Tel: 56/512-240

http://www.varga-szolnok.sulinet.hu

Programfelelős: Mrenáné dr. Szakálos Ilona

Leöwey Klára Gimnázium

7621 Pécs, Szent István tér 8-10.

Tel: 72/518-462

www.leowey-pecs.sulinet.hu

Programfelelős: Dr. Szolcsányi Jánosné

Lovassy László Gimnázium

8200 Veszprém, Cserhát ltp.11

Tel: 88/566-360

http://www.lovassy.hu

Programfelelős: Schultz Zoltán

Zrínyi Ilona Gimnázium

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-33.

Tel: 42/315-911

http://pc1.zrinyi-nyh.sulinet.hu/

Programfelelős :Dr. Szilágyi László

Bessenyei György Gimnázium és Kollégium

4600 Kisvárda, Iskola tér 2.

Tel: 45/410-045

www.besi.hu

Programfelelős: Szűcs Andrásné

Szilágyi Erzsébet Gimnázium

3300 Eger, Ifjúság u. 2.

Tel: 36/324-808

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Programfelelős: Flaskay Miklós

Teleki Blanka Gimnázium

8000 Székesfehérvár, Budai u. 7.

Tel: 22/506-162

http://pc2.teleki-szfvar.sulinet.hu

Programfelelős: Gajda Péter

Neumann J. Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium

3300 Eger, Rákóczi út 48

Tel: 36/325 - 311

http://www.picasso.nejanet.hu

Programfelelős: Dr. Sipos Mihály

   

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. A képviselő-testület határozatának kivonatát (1. sz. melléklet)
  2. A nevelőtestületi nyilatkozatot (2. sz. melléklet)
  3. A szülő nyilatkozatát (3. sz. melléklet)
  4. A személyi adatlapot (4. sz. melléklet)
  5. A választott intézmények megjelölését (5. sz. melléklet)
  6. Az osztályfőnök jellemzését (6. sz. melléklet)
  7. A tanuló kézzel írott önéletrajzát (7. sz. melléklet)

(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; céljait, a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni.)

A programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a gimnáziumoknak kell elküldeni februárban, a hagyományos felvételi eljárás keretében! (A 2003. február 3-ig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is - más tanuló visszalépése esetén - bekerülhetnek az Arany János programba.)

A pályázatokat legkésőbb 2002. december 23-ig kell postára adni az alábbi címre:

Oktatási Minisztérium

Sipos János

közoktatási helyettes államtitkár

1055 Budapest

Szalay u. 10-14.

A borítékra, kérjük, írják rá: “Arany János Tehetséggondozó Program”.

Újdonságok az Arany János Tehetséggondozó Programban

Ismeretes, hogy az Oktatási Minisztérium a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklésére hívta életre 2000-ben az Arany János Tehetséggondozó Programot, melynek keretében jelenleg már 1630 diák tanul az ország tizenkilenc középiskolájában. E programról tartott sajtótájékoztatót október 30-án Sipos János közoktatási helyettes államtitkár és Fuszek Csilla az Arany János Tehetséggondozó Programiroda vezetője.

Sipos János elmondta, hogy az érintett önkormányzatok negyven százaléka nem fizette a tanulók után járó havi ötezer forintot, ezért mostantól a jelentkezésnek nem feltétele ennek az összegnek a fizetése. Azt is bejelentette, hogy ezentúl a kisebbségi és kerületi önkormányzatok is javasolhatnak tanulókat erre a programra. Újdonság, hogy a jelentkezők felvételéről a minisztérium és a középiskola közösen, szakértők bevonásával dönt, a tájékozódó jellegű felvételi pedig egy, a kollégiumban eltöltött hétvégén zajlik. Az államtitkár felhívta a figyelmet a pályázati kiírásnak arra a részére is, amelyben azt rögzítik, mit értenek hátrányos helyzeten.

Fuszek Csilla, a programiroda vezetője október végén részt vett azon a görögországi Rodoszon megrendezett konferencián, amelyet az 1987-ben alakult Európai Tehetség Társaság szervezett. Itt harminchét ország tehetséggondozással foglalkozó szakembere előtt számolt be Fuszek Csilla az Arany János Tehetséggondozó Programról. Kiderült, hogy ez Európa legnagyobb ilyen jellegű programja, melyben szerencsésen ötvöződik a hátrányos helyzetűek felkarolása és a tehetséggondozás, amely épít a legújabb pedagógiai, pszichológiai, tanulás-módszertani és egyéb tudományos kutatások eredményeire, továbbá a szellemin kívül a manuális, fizikai tehetségre is figyel. A programiroda vezetője szerint nagy volt az érdeklődés általában a program, és annak minden eleme iránt, de különösen az úgynevezett heti négyórás speciális foglalkozásról akartak többet és részletesebben tudni a szakemberek. Arról a programelemről, amelyben helyet kap többek között az önismeret, a kommunikáció, a retorika, az énkép, a gondolkodás fejlesztése vagy a tanulásmódszertan.