Pusztai József

A COMENIUS II. intézményi modell gyakorlati megvalósítása az ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskolában

A COMENIUS II. intézményi modell gyakorlati megvalósítása

Iskolánk, az ibrányi Árpád Fejedelem Általános és Művészeti Iskola sikeresen pályázott a COM. II. közoktatási minőségfejlesztési modell kiépítésére. A munkát a Horváth/Dubecz Oktatási Tanácsadó BT szakmai támogatásával kezdtük meg.

Iskolánk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy kisvárosának egyetlen általános iskolája. Sajátos helyzetünkből adódóan kell 825 tanulónknak gazdag pogramkínálatot nyújtanunk. Az alapoktatáson túl zene és művészeti iskolánk több tagozata várja tanulóinkat. 55 pedagógus mellett 20 főnyi technikai személyzet és asszisztensek segítik munkánkat. Iskolánk a húsz iskolát tömörítő Rétközi Iskolaszövetség központja, a megyei Közoktatási Közalapítvány bázisiskolája.

Hosszú évek óta dolgozik együtt a tantestület és az iskolavezetés. Mindig erős volt az innovációs készség a tantestületben. Első pedagógiai programunkat 10 évvel ezelőtt készítettük el, mivel szükségesnek láttuk megfogalmazni és megismertetni alapvető céljainkat partnereinkkel, az iskolahasználókkal. Rendszeres önelemzést végeztünk, aminek eredményeként az iskolai folyamatszabályozást, az eredményméréseket, a kimeneti mérést /záróvizsga / tekintettük egyfajta minőségi kritériumnak. Az iskola egyik erőssége az iskolahasználókkal, a fenntartóval való széleskörű kapcsolatrendszer kialakítása és működtetése. E kapcsolatrendszer jelentette és jelenti számunkra a partnerközpontúságot. A helyi partnereken túl jól működő partnerkapcsolatunk van azokkal a középfokú intézményekkel, amelyekben tanulóink zöme továbbtanul. Partnereinkkel való kapcsolatunk rendszeres, a folyamatos párbeszédre és együttgondolkodásra mindig készen állunk. Szakmai célkitűzéseink megfogalmazásakor javaslataikat beépítettük programunkba. Az iskola zárt, belső világát fellazító, a partnerek – gyerekek, szülők, fenntartó …- véleményére való odafigyelés, a közös célok keresése és megfogalmazása volt talán az utóbbi időszak legjelentősebb változása iskolánkban.

Legutóbb, -az immár kötelező pedagógiai programunk készítésekor már a minőség és a sikeresség kritériumai is egyértelműen megfogalmazódtak. Ezeket beépítettük programunkba. A programkészítő tréningek során fogalmazódott meg sok-sok vita és módosítás után iskolánk küldetési nyilatkozata. Ez a nyilatkozat, illetve az ehhez kapcsolódó minőségfejlesztési program adta az alapját annak, hogy hozzákezdjünk a teljeskörű minőségbiztosítás kiépítéséhez. A pályázat megírásával, majd a tényleges célirányos tevékenység megkezdésével tudatos és szervezett munka indult meg az iskolában, amire a tantestületet Maróthy Miklósné konzulens segítségével megfelelően felkészítettük. Kollégáink többsége elkötelezett és tenni is kész a COM. II intézményi modell intézményi megvalósításáért.

A COM.II. intézményi modell kialakításának munkálatai 2000. júniusában kezdődtek a Horváth/Dubecz Oktatási Tanácsadó Bt. közreműködésével.

Konzulensünk júniusban felkereste az iskolát, találkozott a középvezetőkkel, a támogató szervezet, a minőségi körök tagjaival, megismerkedett pedagógiai programunkkal. Tájékozódott az intézmény korábbi, önerőből végzett minőségfejlesztési törekvéseiről.  A támogató szervezet létrehozásához korábban már elkészítettük az erőtérelemzést és a kulcsemberek térképét. Konzulensünk javaslatára, a szükséges instrukciókat és a felmérő lapokat megkapva a két minőségi kör ezt az erőtérelemzést és a kulcsemberek térképét ismételten – frissítésként - elkészítette. Rövidesen elkészült az időterv és az előzetes munkaterv is.

A tantestület 2000. augusztus 25-én, a tanévindítást megelőzően kapott részletes tájékoztatást és felkészítést a programról, a várható feladatokról és azok ütemezéséről.

A bevezető feladatok elvégzése után kezdődhetett meg az első nagy témakör, a Partnerkapcsolatok irányítása – a nyitott önértékelés feladatának elvégzése, tények és információk gyűjtése a belső és külső intézménykép kialakításához. Ehhez dolgozói  SWOT analízis készült, valamint kérdőíves felmérés a pedagógusok, a gyerekek, szülők és a fenntartó véleményének és igényeinek felmérésére.

A kérdőíves felmérés reprezentatív mintán történt. A SWOT, valamint a kérdőívek összesítését és kiértékelését három fős csoportok végezték, ami rendkívül nagy munkát és megterhelést jelentett a szűk időkorlátok miatt. Közösen megbeszélt szempontok alapján a kiscsoportok elkészítették a kérdőíves válaszok elemzését is. Ezzel párhuzamosan összehasonlító elemzést is kellett végeznünk az egyes válaszadó csoportok véleményének és igényeinek összehasonlítására. Emellett elkészült a partnerazonosítás is. Az egyes vizsgált területek partnerenkénti összehasonlítását 3 fős csoport végezte. Az így elkészült elemzésekből az iskola igazgatója összefoglaló elemzést készített, konkrétan megnevezve a partnerek által legnagyobb gyakorisággal említett erősségeket és gyengeségeket. Az elemzés kapcsán megfogalmazódhatott a belső és külső intézménykép. Az összegző munka egy intézkedési terv megfogalmazásával zárult. Az intézkedési terv a gyengeségek kiküszöbölésére ad megoldási terveket és határidőket. A komplett anyagot tantestületi értekezleten tárgyaljuk meg az intézkedési tervvel együtt.

A partnerek iskolánkról kialakított képe, elvárásai, elégedettségei és elégedetlenségei nagy egybeesést mutatnak az intézmény nyitott önértékelésének eredményeivel, ami jó és megnyugtató érzés számunkra. A munkában résztvevő csoportok, minőségi körök munkájának igen nagy erőssége volt a jó munkaszervezés, a határidőre elvégzett munka. Az eddig elvégzett vizsgálatok, felmérések általános tapasztalata az, hogy rendkívül kevés idő állt rendelkezésünkre az egyes feladatok elvégzésére. Így az összegzések, elemzések kevésbé kiérleltek, mint ahogyan az ebben a munkafolyamatban feltétlenül kívánatos lenne. Fontosnak tartanánk a COM. II időtervének újragondolását, mert ellenkező esetben formális marad az egyes munkatervi feladatok elvégzése, a tapasztalatok elemzése és hasznosítása, s nagyon nehezen biztosítható a kollégák elkötelezettsége és támogatása. 


Mit várunk a teljeskörű intéményi model kiépítésétől?

Alapvetően az általunk legfontosabbnak ítélt három területen várunk jelentős előrelépést:

 • Az iskola dokumentáltan pedagógiai programja alapján működjön
 • Az intézmény hatékonyan, az elvárásoknak megfelelően tervezetten és forrásait a kulcsfolyamatokra összpontosítva dolgozzon
 • Lehetővé váljon az intézmény folyamatos fenntartói ellenőrzése, az iskolahasználók kontrollja

Mindezek mellett előrelépést várunk a tantestület szakmai, módszertani felkészültségében, az együttműködésben, a partnerközpontúságban, az iskolavezetés hatékonyabb működésében. A folyamatokban való gondolkodást a fejlődés és a fejlesztés iránti igény folyamatos jelenlétét, egy jól átlátható belső rendszer és struktúra kialakítását szeretnék elérni és megteremteni.

A munka első fázisán túljutottunk, remélhetően a következő, a tényleges II-es modell programja nyugodtabb körülmények között teljesíthető majd valamennyiünk hasznára és javára.

Feladat

Határidők és felelősök

 

08. 25.

09. 12.

09. 26.

10. 10.

10. 22.

Erősségek, gyengeségek, SWOT előkészítés

Maróthy Miklósné

       

SWOT adatfelvétel és összesítés

 

1. csoport (csoport-vezetők)

     

Külső belső intézménykép kérdőív összeállítás

 

Maróthy Miklósné

     

Kérdőív felvétele, összesítés

   

1. csoport (csoport-vezetők)

   

Az információk kiértékelése, jövőkép (küldetésnyilatkozat)

     

Pusztai József

 

Összefoglaló az önértékelés eredményéről összevetve a ped.pr.-mal

       

Pusztai József

Összefoglaló ismertetése a tantestülettel

       

Pusztai József

Közvetett és közvetlen partnerek listája

   

igh.

   

A partnerek képviselőinek és azok funkcióinak listája

   

igh

   

Összefoglaló készítése a partnerek és képviselőik azonosítási folyamatáról (módszer, gyakoriság leírása)

     

igh.

 

A partnerek elégedettségének és elégedetlenségének, vizsgálata, valamint igényeinek felmérése – kérdőív összeállítás

 

Maróthy Miklósné

     

Adatfelvétel és az eredmények összesítése, rögzítése

   

2. csoport

   

A folyamat rögzítése (módszer, gyakoriság, mintavétel

   

2. csoport

   

A folyamatosságot és ismételhetőséget lehetővé tevő mérési rend meghatározása

   

2. csoport

   

Elemzés: a nyitott önértékelés, a partneri igény és elégedettség, a pedagógiai program összehasonlítása

     

Pusztai József

 

Összefoglaló az elemzésről

következtetések levonása, küldetésnyilatkozat kontrollja

       

Pusztai József

Célmeghatározás

prioritási sorrend felállítása, célok kategorizálása (rövid, közép és hosszú táv

       

Pusztai József

Intézkedési terv készítése

a célok eléréséhez vezető feladatok, erőforrások, időtartamok, felelősök, elvárt eredmény, az eredmények mérési és értékelési módja

       

Pusztai József

A következő munkatervi fázis ütemezése

   

Maróthy Miklósné

(10.01.)

   

1. munkajelentés tartalmának megbeszélése

     

Maróthy Miklósné

 

1. munkajelentés leadása

       

Maróthy Miklósné

 

Intézmény: Árpád Fejedelem Általános- és Művészeti Iskola Komplex Szakszolgálati Intézet

Munkaterv előkészítés

készítette:      Maróthy Miklósné, tanácsadó

készült:          2000. 06. 01.

FELADAT, SZABÁLYOZANDÓ TERÜLET

KEZDETE

FOLYTATÁS IDŐSZAKA

BEFEJEZÉSE

JELENTÉS IDŐPONTJA

ELKÉSZÍTENDŐ  ÉS LEADANDÓ DOKUMENTUM

0. Bevezetendő feladatok

 • tájékoztatás
 • bevezető képzés
 • támogató szervezet létrehoz.
 • feladat- és erőforrás leltár
 • munkaterv

2000. 06. 01

 

2000.07.15.

2000. 07. 05.

Konzultációs lap

Munkalapok

munkaterv

1. Partnerkapcsolatok irányítása

 •  nyitott önértékelés
  • külső-belső intézménykép
  • PP <=> önért. összehasonl.
 • érdekelt felek meghatározása
  • közvetett és közvetlen    partnerek
  • partn. képviselőinek szem.
  • partn. és képv. azonosítási folyamatának gyakorisága
 • érd. felek igényeinek és elégedettségének felmérése
  • módszer, gyakoriság, mintavétel meghatározása
  • igénymeghat. foly rögz.
  • felmérés eredm. rögz.
  • ismételh. és összehas.hat. lehetővé tevő érési rend meghatározása
 • igények elemése (nyitott önért. <=> partn igény és elég.)
 • célmeghatározás
  • prioritási sorrend felállítása
  • célok kategorizálása (rövid-, közép-, hosszú táv)
 • intézkedési tervek készítése célhoz vezető
  • feladatok
  • erőforrások
  • időtartamok
  • felelősök
  • elvárt eredmény
  • annak mérési és ért. módja
 • intézkedési terv végrehajtása
 • eredmények értékelése
 • korrekciók
 • irányított önértékelés
  • önért. eljárásrendje
  • önért. területei
  • önért. gyakoris., módszerei

2000.08.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000. 10. 16.

szeptember

október

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

októbertől

januárig

2000.10.15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.01. 15.

2000.10.05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000, 01, 05,

összefoglaló a nyitott

önértékelésről

konzullap

munkalap

összefoglaló a

partnerazonosítás

folyamatáról

konzullap

munkalap

összefoglaló az elemzésről

konzullap

munkalap

intézkedési terv

konzullap

munkalap

1.     MUNKAJELENTÉS

összefoglaló az intézkedési terv végrehajtásáról

összefoglaló az irányított önértékelés folyamatáról és eredményéről

2.     MUNKAJELENTÉS

·     Módosított ütemterv

2001. 01. 05.

helyszíni szemle

helyszíni szemle befejezése

2001. 03. 15.

Módosított ütemterv

II. modell

2. Az int. vezetés felel. és elköt.

    foly. szab.

    (szervezeti kultúra fejlesztés

    folyamatos fejl. képessége)

3. Oktatás-nevelés foly. szab.

 

 

2000. 10. 16.

 

 

2000. 10. 16.

 

 

2000. októbertől

2001. márciusig

2000. októbertől 2001. júliusig

 

 

2001. 03. 01.

 

 

2001. 06. 15.

 

 

2001. 03. 15.

 

 

2001. 07. 15.

konzullap, munkalap

összefoglaló az  intézményvezetést érintő szabályozásról

3.     MUNKAJELENTÉS

2001. 03. 15.

összefoglaló az oktatás-nevelés terület szabályozásáról konzullap, munkalap

4.     MUNKAJELENTÉS

2001. 07. 15.

4.  Mérés elemzés, javítás szab

    (szervezeti kultúra fejlesztés

     folyamatos fejl. képessége)

2001. 03. 16.

2001. márciustól 2002. októberig

mindig a szabályozott területekre

a szabályozott területek jelentésével

konzullap, munkalap

5.     MUNKAJELENTÉS

3., 4., 5. területekről

2001. 11. 30.

5.  Első szabadon választott terület      
     szabályozása

    (szervezeti kultlúra fejlesztés

      folyamatos fejl. képessége

2001. 03. 16.

2001. áprilistól 2002. februárig

2002. 02.15.

2002. 02. 28.

konzullap, munkalap

összefoglaló az elkészült

szabályozásokról

6.    MUNKAJELENTÉS

2002. 02. 28.

6.  A biztonságos intézmény

     szab. megkezdése

     (szervezeti kultúra fejlesztés

     folyamatos fejl. képessége)

2001. 07. 16.

2001.

júliustól

2002. februárig

2002. 02. 15.

2002. 02. 28.

konzullap, munkalap

összefoglaló az elkészült

szabályozásokról

7.     MUNKAJELENTÉS

2002. 05. 31.

7.  Második szabadon választott

    ter. szabályozása

    (szervezeti kultúra fejlelsztés

    folyamatos fejl. képessége)

2001. 12. 01.

2002.

márciustól

októberig

 

2002. 11. 15.

konzullap, munkalap

összefoglaló az elkészült

szabályozásokról

8.     MUNKAJELENTÉS

2002. 11. 15.

8. Harmadik szabadon választott

    ter. szabályozása

    (szervezeti kultúra fejlelsztés

    folyamatos fejl. képessége)

2002. 03. 01.

márciustól

novemberig

 

2002. 11. 15.

mint az előző

A teljes projekt értékelése

    (szervezeti kultúra fejlelsztés

    folyamatos fejl. képessége)

2002. 11. 15.

november,

december

2002. 12. 15.

2002. 12. 20.

konzullap, munkalap

ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

2002. 12. 20.