Lipták-Czakó Ildikó – Juhász-Karres Éva
Kulcs a Te kezedben

Lipt juh

A Fenntartó és a Magyarországi Baptista Egyház missziós tevékenységét alapul véve nyújtunk olyan lehetőséget a hozzánk járó gyermekek és szüleik részére, hogy megtalálják ők is és mi is azt a kulcsot, amellyel a leghatékonyabban és legjobban tudjuk/tudják önmagukhoz mérten fejleszteni a gyermeket, annak érdekében, hogy a legjobb eredményt érje el, legoptimálisabban fejlődjön.

Diósgyőr-Vasgyár – a helyiek szóhasználatában Vasgyár, ahol intézményünk a Nyitott Ajtó Baptista Iskola működik – Miskolc egyik városrésze. Létrejötte a Diósgyőri Vasgyár létesítéséhez és fejlődéséhez kötődik, melynek felépítésére vonatkozó állami elhatározás 1867 végén született meg, és már az első tervrajzokon is feltüntették azt a lakótelepet, ahol a gyári dolgozók és családjaik élhetnek. A lakótelepen széles körű intézményhálózat is megvalósult. Építettek óvodát és iskolákat, korszerű kórházat, gyógyszertárat, közfürdőt, postát, munkáséttermet, könyvtárat, olcsó beszerzést biztosító kereskedelmi létesítményeket és templomokat. A fejlesztések a rendszerváltás előtti időkig folytatódtak, de az eredeti lakosság az 1960-as évektől kezdett eláramlani a város különböző részein, nagypanelből épülő lakókörzetekbe, és helyükre alacsonyabb szocializációjú családok érkeztek. A kevéssé komfortos egykori munkásházak állapota a 2010-es évekre rendkívüli mértékben leromlott. A Szinva melletti, ún. számozott utcák környéke „a város szociálisan egyik leghátrányosabb területe, napi szintű problémákat görget maga előtt”.

Intézményünk múltja

1887-ben készült el a fiúiskola a Téglagyári utcában – ez a mi intézményünk.  1988-ban az iskola felvette Fazola Henrik gyáralapító nevét.

A számunkra legmeghatározóbb változást a rendszerváltás idézte elő. Bezártak a Vasgyár területén működő gyárak. A telep lakói munka nélkül maradtak. Addigra a korábban világszínvonalúnak épült lakóházak elmaradottá, alacsony komfortfokozatúvá váltak a fejlesztések elmaradása miatt. Kicserélődtek az itt élő tulajdonosok. Szegény, munkanélküli cigány családok költöztek be a Vasgyárba és környékére.

A szép eredményeket felmutató iskolánk tanulóközössége is kicserélődött. A 90-es években fogalmazódott meg a tantestületben a változtatás, az új út keresésének gondolata. Láttuk, hogy a régi módszerekkel, az új összetételű gyermekközösségben nem tudunk hatékonyan dolgozni. Innen datálódik egy innovatív, mindig újat kereső, közösen együtt dolgozni akaró tantestület kialakulása, mely összefonódott egy új módszertan keresésének időszakával. Ennek eredménye lett a „Lépésről lépésre” program bevezetése az általános iskolában. Képzések, mentorok, trénerek, pályázatok sokasága, bemutató órák, külföldi látogatások és konferenciák jellemzik ezt az időszakot.

2004-ben iskolánkat a Komlóstetői Általános Iskolához csatolták, annak tagiskolájaként működtünk 2011. szeptember 1-ig. Ez idő alatt is működött a program, de egyes elemei gyengültek, mások erősödtek. A program támogatottsága visszaesett. Folyamatos volt az új kollégák belső képzése, és további innovációk létrejötte pályázatok segítségével. Nem szakrendszerű oktatás bevezetése kapcsán tesztelő intézményként működtünk, és minden előre mutató helyi vagy országos projektben igyekeztünk az elsők között részt venni.

 1. szeptember elsejétől lettünk újra önálló intézmény Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola néven. Már a közös munka legelején megszületett a víziónk: óvodától a munkába állásig kísérni gyermekeinket.

A következő évben átvette a gyülekezet a közelünkben működő óvodát, hogy egy közös szakmai-módszertani munka valósulhasson meg a két egymásra épülő intézmény között. Segítve ezzel az iskolába lépés sikerességét, az iskolai munkára való hatékony felkészítést. Ebben a munkában a korábban már eredményesen működő Lépésről lépésre program módszertanát erősítettük meg az óvodában is.

A továbblépés a középiskolai képzések felé nyitás volt. Olyan intézményekkel kerültünk kapcsolatba, akikkel elvi közösséget tudtunk vállalni a hátrányos helyzetű tanulók segítése, széles kínálat biztosítása, piacképes szakmák, keresztény értékek mentén.

Missziónk

A tevékenységünk központi eleme az a missziós tevékenység, amelynek keretében a hátránykompenzációt kiemelt feladatnak tekintjük.

Célunk volt az Intézmény létrehozásakor, hogy a hozzánk óvodába beiratkozó gyerekeknek és szüleiknek, a szakma vagy az érettségi megszerzésig egységes elvek alapján tudjunk utat biztosítani, mutatni.

A Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola, Óvoda, Művészeti Szakgimnázium, Középiskola és Kollégium egy többcélú – öt feladatellátási helyből álló – köznevelési intézmény.

Az Intézmény törvényes működéséért a Fenntartó felel. A fenntartó munkáját az oktatásért felelős és a szakmai igazgató segíti. A két vezető támogatja a fenntartót a hatékony és eredményes munkavégzésben. 

Az összetett intézmény élén az igazgató áll, aki a jogszabályban leírt feladatokért felel. Munkáját az általános igazgató-helyettes, a tagintézményvezetők és azok helyettesei segítik.

A Fenntartó és az Intézmény küldetése is az a missziós munka, amelynek keretében a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulók szakmához juttassa és támogassa abban, hogy sikeresen tudjanak elhelyezkedni a munkaerőpiacon.

Mit is teszünk ennek érdekében?

A munkánk alapja az innovációra nyitott, támogató fenntartó és rugalmas és megújulni képes tantestület(ek). Ugyan egy Intézmény vagyunk, de a helyi igényeket a tagintézmények tantestületei képesek legjobban menedzselni.

Az Intézményünk a következő szervezeti egységekből áll: Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola, a Nyitott Ajtó Baptista Óvoda, a Nyitott Ajtó Baptista Iskola Mentor Művészeti Szakgimnázium és Középiskola (továbbiakban: Nyitott Ajtó Baptista Középiskola) és az Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ.

Lipt juh 1

Alapelveink:

 • nyitottság az egész életen át tartó folyamatos tanulásra az aktív tanulás eszközeivel
 • egyéni tanulási utak támogatása
 • tanulás és tanulóbarát környezet
 • családok bevonása a mindennapi pedagógiai munkába, aktív támogatás részükre.

Ezek az alapelvek mindenütt jelen lehetnek, de miben vagyunk mi mások?

Olyan programokkal dolgozunk, ahol a hozzánk járó gyermekeknek/tanulóknak sikerélményt tudunk nyújtani. Fontos ez azért, mert nagyon nagy szociális hátránnyal érkeznek hozzánk a gyerekek, aminek egy részét az óvodáinkban kompenzálnak.

Az óvoda-iskola átmenetet fontosnak tartjuk, hiszen azzal tudunk segíteni az első osztályos tanítónak, hogy legyen információja a gyerekekről amikor az iskolába érkezik. A program eredménye, hogy az óvodának is a visszajelzést ad. Visszajelzést ad, hogy igen jól csináljuk elértük azt, amit akartunk. Ezért a tanév második felében minden hétfőn átjárnak a gyerekek az iskolába, ahol ismerkednek az iskolával, a leendő tanító nénivel, az iskola légkörével.

Óvodánkban is a Lépésről-lépésre program elemeivel dolgozunk. A szülők bevonására a családi napok a legalkalmasabbak, amelyeket az évszakokhoz kapcsolódóan tartunk. A szülőket a szülők klubjába is várjuk, ahol a védőnővel a gyermekorvossal, a családsegítő munkatársaival és nem utolsó sorban az óvónőkkel lehet kötetlen keretek között beszélgetni, tájékozódni.

Az óvodánk helyi programjában a matematikai tehetséggondozás, a művészeti nevelés kiemelt helyet foglal el.

Lipt juh 2

A munkára szoktatás alapjait itt rakjuk le. Az óvoda kiskertjében megtanulják a gondoskodás, a növénygondozás alapjait és a kert termését el is fogyasztják a gyerekek.

A sport és a mozgás itt még nem jelent kihívást a gyermekek számára. Nagy örömmel járnak birkózni és focizni is.

A hitélettel játékos keretek között ismerkednek meg, hiszen például a bibliai történeteket bábozással dolgozzák fel.

Az általános iskolánkban is – legyen az Miskolcon vagy Edelényben –, a gyermekközpontú pedagógiák alkalmazása jelenti a szakmai munka gerincét. Itt is a Lépésről Lépésre program – nálunk bevált - elemeit tekintjük az alapnak. A reggeli beszélgetőkörnek nagyon fontos szerepe van nálunk, hiszen nem tudjuk, hogy milyen helyzetből érkezik a gyerek aznap az iskolába, így ebben az órában -az éveleji bemeneti mérés alapján végig gondolt program mellett – a lecsendesedés az események megbeszélése is zajlik és ekkor tudnak megreggelizni a gyermekek, megalapozva a koncentrációt is.

Lipt juh 3

A tanórák szervezése kooperatívitáson és projekteken alapul. Tudatosan és rendszeresen használjuk az IKT eszközöket is. Tanáraink és tanulóink rendszeresen használják pl. a Kahoot alkalmazást. Az iskolába járást két módon támogatjuk, az egyik az ösztöndíj rendszer, a másik a felső tagozatos tanulók bérlettámogatása.

Alsó tagozaton 4,5 átlagtól, míg a felső tagozaton 4,00 átlagtól kapnak ösztöndíjat a tanulóink, amelynek összege 15 000 Ft.

A felső tagozatos tanulók, illetve a szülők megkapják a havi tanulói bérletet a fenntartótól.

Ezentúl a tanulók megkapják a füzeteket, írószereket és rajzeszközöket is, minden évben.

Művészeti nevelés területén a zenei nevelés mellett az alkotás és a kreativitás örömét adjuk át a gyerekeknek. Több művészeti területen próbálhatják ki magukat a tanulók, tűzzománc, batikolás, festészet stb. Rendszeresen szervezünk kiállításokat is. 2019-ben Budapesten a Mester Galériában láthatták a gyermekek és a felkészítő pedagógusiak közös kiállítását.

A zenei nevelésben partnerünk a Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola. A program a venezuelai El Systema program adaptációjaként működik. Miskolcon fúvós tanszak, míg Edelényben vonós tanszak működik. A két feladatellátási helyen kb. 250–300 tanuló folytat zenei tanulmányokat. A zenei oktatáson túl rendszeresen szerveznek iskolai koncerteket is.

Lipt juh 4

A fenntartó nagyon fontosnak tarja, hogy a keresztény értékekkel, annak tudatos közvetítésével a megelőzést, a sokrétű személyiségfejlődést segítse. Ehhez komoly segítséget jelentenek az amerikai, a koreai gyülekezetek missziós tevékenységei. Ennek keretében szervezzük meg minden nyáron az angol nyelvű tábort, ahova a város más iskoláiból is érkeznek tanulók.

Egyre nagyobb hangsúllyal jelenik meg az intézmény életében a Téglagyári Baptista Sportegyesület. A sporttal olyan utat tudunk mutatni a fiataloknak, hogy kitartással, akarattal, következetességgel elérhető a kitűzött cél. 2019-ben több nemzetközi és hazai versenyen is korosztályos szinten első helyezést értek el a birkózó tanulóink.

Az edelényi tagintézményünkben nagyon fontos a Kollégium Plusz modellprogram megvalósítása. A településen és annak környékén élő szociális hátrányokkal küzdő családok gyermekeinek tudnak ebben a programban olyan kompenzációs programokat biztosítani és megvalósítani, amellyel a sikeres iskolai munkát tudják megalapozni.

Középiskolánk számára a kihívást legjobban Dr. Mérő Lászlótól vett idézet foglalja össze:

„A ma iskolájában olyan problémák megoldására kell felkészíteni a gyerekeket, amelyekről ma még azt sem tudjuk, hogy problémák.”

Több tagozaton, érettségit és/vagy szakmai végzettséget adó gimnáziumi, technikumi, illetve szakképző iskolai képzésekkel várjuk az érdeklődő diákokat. Széles és színes képzési palettánknak köszönhetően az érdeklődők minden életkorban és sokféle bemeneti végzettséggel (nyolc osztály, szakmai végzettség, érettségi) találhatnak nálunk kedvükre való továbblépési lehetőséget a folytonos önképzés és az élethosszig tartó tanulás jegyében.

Képzéseink során a szakmai tartalmon túl a tanórán kívüli programok megvalósításával a célunk, hogy a munkaerőpiachoz, annak kihívásaihoz a rugalmasan alkalmazkodó fiatal felnőtteket engedjünk ki a kapuink közül.

Kiemelt figyelmet szentelünk a 2019-2020-ban művészeti tagozat fejlesztésére. A képzőművészet és az előadóművészet területén indítunk képzést az érdeklődő tanulóknak.

A szakmai programunk megvalósításához teljes mértékben szükséges az elhívatott, rugalmasan alkalmazkodó, innovatív nevelőtestület.

Pedagógiai programunkba egységbe foglaljuk az eddig felhalmozott szakmai-módszertani tudásunkat, tapasztalatainkat, gyakorlatot, tevékenységeket úgy, hogy koherens egésszé formáló megoldásokat fogalmazzunk meg. Célunk továbbra is, hogy az iskola természetes befogadó közege legyen minden gyermeknek, függetlenül egyéni adottságaitól, képességeitől és fejlődési ütemétől. Egyénre szabott tanulási módszerek, technikák elsajátíttatása, amellyel a tanulók képesek az információ megismerésére, befogadására, értelmezésére, felhasználására.

Alapvetések:

 • Gyerekek egyéni haladási ütemükben haladhassanak úgy, hogy közben az iskola felkészítse őket a változáshoz való rugalmas alkalmazkodásra. 
 • Iskola nem csupán a tudás megszerzésének helye, hanem szocializációs terep, és közösségi térként is működik.
 • A tanulás, tanítás középpontját az ismeretanyagról a kompetenciafejlesztésre helyezzük át.
 • Elsősorban a közös munkára, az információk konstruktív rendszerezésére és felhasználására, kritikai gondolkodásra tanítjuk meg.
 • Az egyéni tanulás, illetve a gyakorlás is az iskolai feladatok része. 
 • A nem-formális és informális tanulási színtereken megszerezhető tudást is a tanulás részének tekintjük és elismerjük.
 • Minél több iskolán kívüli tanulási lehetőséget teremtünk.

Intézményünk törekszik arra, hogy:

 • részt vesz nemzetközi és hazai projektekben;
 • folyamatosan fejleszti az IKT integrálását és alkalmazását;
 • megosztja tapasztalatait, együttműködik más iskolákkal;
 • az iskola honlapját rendszeresen frissíti, beleértve a projekteket, tevékenységeket;
 • 4–8 pedagógus részvételével alkotóműhelyt állít fel a projektek koordinálására;
 • a Miskolci Egyetemmel együttműködve gyakorlóterepet biztosít tanárképzési és tanártovábbképzési programok számára;
 • diákokból álló tanulócsoportokat hoznak létre a programok kipróbálására.

Eljárásai:

 • differenciált rétegmunka;
 • robotika – felső tagozat;
 • Lego matek – alsó tagozat;
 • egyéni szerződések – egyes feladatokra;
 • csoportszervezés kérdése – módszertana
 • tagozatok kérdése és átmenet kérdése – alsó-felső;
 • tematikus hetek, epochális oktatás a felső tagozaton.

Tovább erősítjük a „Lépésről lépésre” módszer elemeit, mint a kritikai gondolkodás, érzékenyítő programok, differenciálás, kooperatív technika. A problémamegoldó gondolkodás, az önálló ismeretszerzés igényének és képességének kialakításának továbbfejlesztése érdekében beemeljük pályázati munkánkból a „Gondolkodom, tehát vagyok” elnevezésű Táblajáték és Szabaduló szoba projektjeinket. Ezzel erősítve az évek óta folyó táblajáték oktatás hatékonyságát.

Informális tanulás szervezési formában tovább fejlesztjük a „Gazdálkodj okosan!” elnevezésű, 1–8 évfolyamra kidolgozott tematikus keretrendszerünket. Célunk alap és kulcskompetenciák, továbbá munkaerő-piaci kompetenciák erősítése érdekében – vállalkozói készségek fejlesztése.

Továbbá „Mindent érteni akarok” címmel anyanyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia erősítése, élménypedagógiai módszerekkel támogatott tanulási alkalmak megvalósításán keresztül. Művészetterápiás eszközök, módszertan segítségével a konfliktuskezelés és személyiségfejlesztés támogatása céljából tematikus keretrendszer kifejlesztése a biblioterápia módszerével „A gyógyító mese” címmel, és „Együtt sírunk, együtt nevetünk” címmel, a drámapedagógia eszközeivel.

Munkánk során az élménypedagógia módszerei legyenek meghatározók, mert hiszünk benne:

„Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak.
Olyankor tanulják, hogy mi is az élet.”

Az innovációnk megvalósulásában lényeges, hogy a megújulás-fejlesztés nem kívülről, felülről jövő kényszer, hanem belső késztetésre, alulról jövő elhatározások következményeként. Másképp fogalmazva: az iskola vezetősége, tanárai belülről mozgósítanak minden szellemi, humán erőforrást, hogy a lehető legjobbat és legtöbbet hozzák ki belőle a mindig változó körülmények között.

Lipt juh 5