Bajor Péter

A Tehetséghidak program eredményei és kiterjesztése

19 Bajor Péter

Tisztelt Levezető Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) egy 35 tagszervezetet összefogó civil egyesület: a tehetségsegítés terén az állami és a civil összefogás civil oldalának meghatározó tagja. Sok megtisztelő és komoly volumenű feladatunk alapján azt is mondhatom, hogy szövetségünk a Nemzeti Tehetség Program megvalósításában „kvázi háttérintézménye” az Emberi Erőforrások Minisztériumának. Amennyiben a tehetségsegítés terén az intézményekről és programokról szeretnének tájékozódni, akkor javasolom, hogy használják a tehetseg.hu weboldalt, ahol megtalálják Nemzeti Tehetség Program leírását, a Nemzeti Tehetség Alap forrásait koordináló Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) kapcsolódó feladatait és pályázatait, valamint a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal, a MATEHETSZ-szel, a Magyar Géniusz Programmal kapcsolatos információkat. A tehetseg.hu honlapunk mára a Kárpát-medencén belüli tehetséggondozás meghatározó portáljává vált, havonta mintegy harmincezer látogatója van.

A nemzeti tehetség program erőforrásai

A tehetséggondozás terén az iskola és a pedagógus a legfontosabb szereplők. Az iskolában az állami alapfinanszírozás gondoskodik nagyon sok tehetséggondozó és -fejlesztő tevékenységről. Magyarországon azonban emellett – nagyon örvendetes és hasznos módon – sok egyéb erőforrás is rendelkezésre áll. Nem törekedve a teljességre hadd emeljek ki néhányat. Az Arany János Programok eredményei és tapasztalatai, valamint kialakult rendszere hatalmas kincsünk és tapasztalatunk. A felsőoktatás tehetségfejlesztő tevékenysége: a tudományos diákköri mozgalom, a szakkollégiumok szintén nagy gyakorlattal és tapasztalattal segítik a fiatalokat. A Nemzeti Tehetség Alap pályázatai – amelyek az állampolgárok kiemelt 1%-ból táplálkoznak – 2011 óta évente mintegy egymilliárd forinttal segítik a tehetségfejlesztést. Az Európai Uniós fejlesztési programok pedig nagy volumenben segítik az iskolák (és kisebb részben a civil szervezetek) tehetséggondozó tevékenységeit. De a tehetséggondozás közös nemzeti ügyünk: nemcsak az iskolában, nemcsak központilag irányított programok adják az erejét és a lehetőségeit, hanem számtalan civil szervezet, magánszemély, a szülői körök mind-mind ott vannak a tehetséggondozás mögött. Ezeket az erőket érdemes mindig szem előtt tartani és ezekkel együttműködni. A mai napon is több köznevelési szakpolitikai előadásban is hallottam, hogy a társadalom erőire kell támaszkodni: ez a tehetséggondozás terén különlegesen így van. A tehetségprogramok szereplői, elemei és teendői ennek megfelelően összetettek. A szereplőket hadd említsem külön is a következőkben.

A tehetségsegítés fókuszában a gyermek, a diák, a fiatal áll, akit komplex szemlélettel kell segíteni. A fiatalok tehetségsegítése, az egyedi igény és érdeklődés kielégítése szükséges az iskolában és azon kívül is. A köznevelési törvény által biztosított jogok alapján segítendő egyénileg és csoportban egyaránt, komplex módon a következő területeken:

 • színvonalas szakmai munka az iskolában (tanórán, tanórán kívül);
 • impulzusok biztosítása, gazdagítás, élmények, utazás, eszköz (iskola, szülő, projektek);
 • kortársközösségek támogatása (iskolán kívüli és iskolai közösségek);
 • EQ fejlesztése; önismeret, motiváció, kommunikációs és együttműködési készségek fejlesztése, mentális támogatás stb.

A tehetségeseket segítők közül a pedagógusé a főszerep. A konferenciánkon ma is és tegnap délután is elhangzott, hogy a pedagógusoknak a feladatai ellátása érdekében egészséges és alkalmas személyiségűnek kell lenni, tehetségesnek, sokszínűnek, sokoldalúnak. Egy tehetségprogram tehát több szempont alapján segítheti a pedagógusokat:

 • alapképzés, továbbképzés (szakma, módszertan, gyakorlati hely, új szerepek elsajátítása);
 • helyi és külső szakterületi tanácsadás, műhelymunka;
 • egyéni készségfejlesztés, mentális támogatás, szupervízió biztosítása;
 • tantestületi klíma: együttműködés, kommunikáció, csapatépítés, tanári kiscsoportok;
 • elismerés (iskolán belül, régiós szinten, országosan – például: Bonis Bona Díj).

A gyermek és a pedagógus mellett a pszichológus szakszolgálati szakember is fontos szereplője a segítésnek, az iskolákkal szoros kapcsolatot igénylő tevékenységükről érdekes szekcióbeszélgetésre kerül sor délután. A pszichológusok, a tehetségkoordinátorok a következő területeken igényelnek figyelmet, támogatást a tehetségsegítő programokban:

 • különböző fókuszú tanácsadások, konzultációk, tájékoztatás, mérés;
 • kapcsolat a gyermek/fiatal családjával, pedagógusaival;
 • pályaorientáció;
 • további/egyéb szakszolgálati fejlesztések biztosítása;
 • segítői kompetencia szerint mentális segítség, személyiségtámogatás a fiataloknak;
 • kapcsolat a tehetségsegítő szervezetekkel, tehetséghálózattal a pályázatos programlehetőségek elérése érdekében;
 • nyomon követés.

A szülőknek, a családnak a támogatása – amennyiben rendelkezésre állnak – szinte elengedhetetlen a tehetségsegítés folyamatában. Látunk a gyakorlatban sok példát arra, hogy amit az iskolában (a nevelőtestület, a pedagógus) felépít, azt a nem együttműködő szülő bizony vissza tudja bontani. Előfordul, hogy ugyanez visszafele is igaz, sajnos erre is van példa. Az iskolának, a pedagógusnak és a szülőnek együtt kell működnie, és ennek az együttműködésnek az ösztönzésére (elsősorban az iskolavezetők kezdeményezése szerint) új kapcsolódási felületeket kell találni, erről szól a tehetségkönyvtárunk 31. kötete is („A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben” – a többi kötethez hasonlóan ingyen letölthető a honlapunkról).

Az együttműködést szélesebb társadalmi szinten is keresnünk, segítenünk kell. A társadalom további szereplői mind ott vannak a tehetséggondozásban és az ő irányukban kell, hogy a programok megfogalmazzanak feladatokat, lehetőségeket, őket bevonó programelemeket. Mely területeken?

 • Tájékoztató programok, rendezvények a tehetségbarát, támogató társadalmi környezet erősítése, valamint a polgárok részéről elvárható elismerés, tisztelet érdekében.
 • Tehetségbarát, toleráns, értékelvű médiumok partneri meghívása.
 • Együttműködés és ösztönzés világi, egyházi alapítványok, ösztöndíjak, támogató programok között.
 • Tehetségbarát vállalatok, munkahelyi bevezető, befogadó és továbbképző programok szakmai támogatása.
 • Törvényi/jogszabályi támogatás kialakítása, pontosítása (például középiskola-felsőoktatás átmenete terén).

A Tehetséghidak Program kiemelt projekt (TÁMOP 3.4.5)

Fentiek felsorolásával lehet világos, hogy a tehetséggondozó programok és így a Tehetséghidak Program is miért azokat a projektelemeket végzi, amiket végez. A programról már tavaly ősszel itt ezen a konferencián volt alkalmam szólni, de azóta eltelt egy tanév, és az azóta eltelt fejleményekről, illetve a továbbiakról szeretnék most beszélni. A Tehetséghidak Program tehát az előzőekre alapozva

 • helyben, az intézményben csoportosan megvalósítható gazdagító programpárokat, szakköröket, szülőket és diákmentorokat is bevonó programokat támogatott;
 • a nagyobb diákokat egyénileg segítette mentorprogrammal, mentális támogató pilot személyiségtámogatással, eszközökkel, utaztatással, tanácsadással;
 • a pedagógusokat akkreditált továbbképzésekre hívta, amelyeken térítésmentesen vehettek részt;
 • a társadalmi erők mozgósítása érdekében a programunknak fontos eleme volt a régiós és országos kommunikáció is.

A fentiekkel kapcsolatban hadd említsek néhány számadatot is. 2014 tavaszán a szokásos tehetségnapi rendezvények mellett új elem volt „A tehetség hónapja” meghirdetése: több mint 140 program zajlott le öntevékenyen, helyben, szerte a Kárpát-medencében. Több mint 570 tehetségponttal sikerült kooperálnunk az elmúlt másfél évben, több mint 6000 pedagógust vontunk be valamilyen megbízási szerződés keretében, természetesen a kötelező óraszámán túli tehetségfejlesztő tevékenységet célozva ezekkel a megbízásokkal. Szűk két év alatt mintegy huszonötezer diákot vontunk be a különféle csoportos és egyéni programjainkba. Több mint 500 gazdagító programpár valósult meg a hétköznapok programjai és szünidei/hétvégi tömbösített tevékenységek összehangolásával. Több mint 3500 szülőt sikerült bevonni a programokba. 72 versenyfelkészítő szakkört és 29 nyári tábort támogattunk, szerveztünk. 192 tehetséges fiatal jutott el Európa és a világ 21 országába a projekt támogatásával. Pilot elemként több mint 100 fő 16–18 éves diák vehetett részt személyiségtámogató programban, emellett tízórás tehetség- és pályatanácsadást kínáltunk föl a pedagógusok gondozásában lévő szélesebb korosztályok számára. Az iskolák igényei alapján a tehetséggondozó tevékenységeket mintegy százötvenmillió forint értékben eszközökkel láttuk el. ECDL-tanfolyamokra hívtuk a hátrányos helyzetű, érdeklődő tanulókat. A fentebb már említett szakkönyvek közül több mint 15 000 példányt küldtünk szét az igénylő tehetségpontoknak. Folytattuk a tehetségfejlesztést szakmai és módszertani szempontból erősítő pedagógus-továbbképzések szervezését: több mint 300 csoportot valósítottunk meg. Az iskolák, intézmények közötti tapasztalatcserét tudástranszfer fórumokkal, műhelybeszélgetésekkel ösztönöztük. A nagy számban hátrányos helyzetű diákokat nevelő iskolákat, alapítványokat, aktivitásokat 13 egyedi pályázat alapján finanszíroztunk, 2-2 millió forint keretösszeg biztosításával. A nyomtatott médiumokban megvalósított kommunikációs kampányunk jelentős részben a szülőket célozta: több mint másfélmillió olvasót értek el azok a nyomtatott lapok, amikben a tehetségről volt szó. A fiatalokat is igyekeztünk a Facebookon, illetve a fiatalok által hallgatott rádiós műsorokban elérni. A projekt finanszírozásában lezajlott egy közvélemény-kutatás is, aminek az eredményeit érdemes megnézni a tehetseg.hu honlapon.

Tervezett felhívások a Tehetséghidak Program kiterjesztése keretében

Az Új Széchenyi Terv keretében indított Tehetséghidak Program az eredeti pályázati kiírás szerint 2014 júniusáig támogatta a tehetséghálózat munkáját. Az EMMI illetékes vezetőinek javaslatai alapján – Balog Zoltán miniszter úr támogatásával – a nyár folyamán kormányzati döntés született a projekt részére további 1,2 milliárd forint forrásbevonásról, a program időbeli és pénzügyi kiterjesztéséről, egyebek mellett azzal a fő céllal, hogy a 2014/2015-ös tanévben se maradjanak uniós fejlesztési támogatás nélkül a tehetséggondozó intézmények. A program kiterjesztésére, az idei első pályázati felhívások kiküldésére a támogatási szerződés módosításának életbe lépése után kerülhet sor. Bár a szerződésmódosítás folyamata még nem zárult le, jó reményünk van arra, hogy az őszi szünet után meghirdethessük a projektirodában már előkészített felhívásainkat. A 2014/2015-ös tanév során a korábbi pályázati időszakban már megismert tevékenységtípusok támogatására is lesz mód, a program időhatárainak és az uniós elszámolási kötelezettségeknek figyelembe vételével. A felhívások meghirdetésére várhatóan október végén/november elején kerül majd sor. Az egyes intézmények december elejéig nyújthatják be pályázataikat, melyek támogatásáról még a téli szünet előtt döntés születik. A programok megvalósítására – az uniós finanszírozási ciklus zárása miatt – 2015. január 1. és április 30. között kerülhet sor, ezt követően a pályázatok szakmai és pénzügyi beszámolóit, dokumentumait várjuk majd legkésőbb május 15-ig. A projekt lezárásának határideje a MATEHETSZ számára 2015. június. 30. lesz.

A meghirdetendő felhívásokon keresztül várhatóan az alábbi tevékenységek támogatására lesz mód:

 • csoportos tehetségtámogató programok:
  • gazdagító programpárok,
  • versenyfelkészítő szakkörök,
  • szülő–pedagógus–diák együttes részvételével megvalósuló programok,
  • tehetséges fiatalok kortárscsoportjainak támogatása;
 • egyéni tehetségtámogató programok:
  • személyiségfejlesztés,
  • tehetség- és pályaorientációs tanácsadás,
  • külföldi és belföldi utazások;
 • mentori programok:
  • Tehetség Piactér mentorprogram,
  • mentorprogram média-együttműködések keretében;
 • nemzetközi hálózaterősítés:
  • diákok utaztatása,
  • nemzetközi szakmai együttműködések kialakítása, erősítése,
  • EU-s kommunikációs események;
 • kommunikációs célú programok:
  • médiaszakkörök támogatása,
  • „A tehetség hónapja” rendezvényei,
  • rendezvények, sajtóesemények.

A felhívásaink segítségével a tehetséghálózatban és azon kívüli intézményi célcsoportokban támogatott tevékenységek mellett a kiterjesztés időszakában jelentős fejlesztéseket tervezünk a diákok által használható webes szolgáltatások terén – a hátránykompenzáció erősítése és az esélyteremtés érdekében – is: komplex diák-ügyfélszolgálatunk egyénileg használható online fejlesztőjátékokat, képességmérő alkalmazásokat és online szakértői segítséget, mentori lehetőségeket kínál majd a kérdéseivel hozzánk forduló tehetséges fiatalok számára. A részben teljesen nyitott, részben moderált online rendszer mögé 15–20 fős szakembercsoport állandó segítségét biztosítjuk, korosztály és igényelt segítség szerint igénybe véve őket.

A Tehetséghidak Program idei tanévben történő kiterjesztése alkalmat ad arra is, hogy egy alapos tervező munka is elinduljon az ezt követő éveket célozva, hiszen Balogh miniszter úr idén tavaszi ígérete szerint 2014 és 2020 között (tervezhetően 2015-től) egy – az eddigi programok eredményeire és tapasztalataira alapozó – új tehetségsegítő és -fejlesztő program valósulhat meg. A tehetségsegítés szempontjából nagyon kedvező elképzelés szerint immár egybefüggően többéves program biztosíthatja majd, hogy a tehetségsegítés (néhány hónapos, lökésszerű aktivitások helyett) országos rendszerré, széles volumenű Kárpát-medencei gyakorlattá válhasson. A Nemzeti Tehetség Alap és az EU-s források mellett abban is bízhatunk, hogy tevékenységeink hatására az előadásom elején felsorolt további (állami és civil) erőforrások is növekedni fognak, ezzel az egész társadalmunk gazdagodhat, közösségeink erősödhetnek. Köszönöm szépen a figyelmet!