Dr. Cs. Nagy Gábor

Az Általános iskola, középiskola, szakiskola
szekció összefoglalója

28 Dr. Cs. Nagy Gábor

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Konferencia!

Kedves Kolleganők és Kollegák!

Evidenciának tartom, mégis abból indulok ki összegzésem során, hogy a szakértői tevékenység központi funkciója

 • a köznevelési, szakképző intézmények működése, tevékenységrendszere hatékonyságának előmozdítása,
 • a jogszerű és minőségelvű nevelő-oktató munka külső támogatása.

Országos konferenciasorozatunk XVI. eleme a köznevelés tartalmi és szervezeti változásainak áttekintése, a továbblépés új elemeinek felvillantása jegyében szerveződött és ezt – mostmár elmondhatjuk – teljesítette is.

A plenáris előadásokkal szerves egységet alkotott a szekció munkája; így – megítélésem szerint – nagyobb létszámú jelenlétet érdemelt volna a konferencia résztvevői részéről, amit a következő megállapításokkal szeretnék alátámasztani.

Négy előadást hallhattunk, amelyeknek egyaránt voltak tartalmi és tanulásszervezési komponensei.

Pethő Judit osztályvezető (az Oktatási Hivatal munkatársa) a felsőoktatási felvételi folyamat jogszabályban rögzített elemeinek áttekintése mellett részletesen ismertette a 2015. évi általános felvételi eljárás időbeli ütemezését, a potenciális jelentkezők tennivalóit és azokat az új tényezőket, amelyeket már most, a mérlegelés fázisában fontos tudniuk az érintetteknek. Így például azt, hogy

 • 2015-ben változik, emelkedik az ún. bejutási minimális ponthatár: az alapképzésbe jelentkezők esetében 260-ról 280-ra, míg a felsőoktatási szakképzésre pályázóknak 220-ról 240-re;
 • „többletpontok” (nyelvvizsgáért, emelt szintű érettségiért, előnyben részesítésért stb.) csak ennek elérésekor biztosíthatók;
 • új követelmény, hogy a Sporttudományi Egyetem testnevelés-sportedző szakára jelentkezőknek emelt szintű érettségit kell tenniük testnevelésből,
 • lehetséges, hogy az ideinél (16) több területen fog előírni magasabb „belépő” pontszámot a miniszter úr és
 • szó esett még a – sokak által hibásan/hiányosan értelmezett – állami ösztöndíj-rendszerről is.

A reflexiók részben kérdések (a természettudományos tantárgyak figyelembe vétele, a sportteljesítmények elismerése, stb.), másrészt kritika formájában (a hazai felsőoktatási keretszámok csökkentése, a „kiszorítás” éppen ellentétes a fejlett országokban érvényesülő tendenciával) jelentkeztek a szekció munkájában.

A további előadások közös vonása volt, hogy

 • azokat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai tartották és
 • olyan – 2013 szeptemberében indított és 2015. január 31-ig tartó – fejlesztési programokról szóltak, amelyek napjaink iskolai gyakorlatával kapcsolatos jogszabályi és tartalmi követelményeinek teljesítését szolgálják.

Ezek révén egy – a jelenlévők számára legalábbis – új fogalmat tanulhattunk meg: a „részvételi kutatás-fejlesztés” fogalmát, aminek az a lényege, hogy – a megfelelő elméleti/tudományos háttér biztosítása mellett – a projektbe bevont iskolák pedagógusai maguk tervezik meg a fejlesztés, a modulok minden elemét.

Nos, ebben a vonulatban Kőpatakiné Mészáros Mária és Mayer József tartották a bevezető előadást Egész nap az iskolában? Kutatástól a gyakorlatig együtt 43 iskolával címmel és az egyik jelenlévő kollega megállapítása szerint „a tandem jól működött”. Megtudtuk, hogy az ENI-AF projektben – az EU 2020 stratégiájához is igazított módon – a korai iskolaelhagyók arányának csökkentését is elősegítve kidolgozták

 • a különbözőség elfogadását, az egyéni fejlesztést preferáló módon, hét elemből álló elméleti alapon;
 • az egész napos iskola foglalkozásainak modul-rendszerű működését úgy, hogy a 43 bevont iskola pedagógusai (megfelelő háttértámogatással, képzések birtokában) maguk dolgozták ki a modulok részletes leírását.

A program megvalósítása során erős hálózat alakult ki; 2015. január 31-e után mindenki számára hozzáférhetővé válnak a modul-leírások és – kemény kritériumok teljesítése révén – bázis-iskolai státus is létrejöhet.

A jelenlévők reflexiójának lényege egyfelől az elismerés (és egyidejűleg a megismerés igénye), másfelől annak a határozott megfogalmazása volt, hogy ennek a résztvevői kutatás-fejlesztésnek meg kellett volna előznie az országosan kötelező érvényű, 16 óráig tartó benntartózkodás általános bevezetését az iskolarendszerben.

A szünet utáni blokk két előadása

 • tovább építette a közreműködői kutatás-fejlesztés megvalósításának bemutatását és
 • tartalmában szervesen kapcsolódott egymáshoz is.

Néder Katalin témavezető Az ökoiskolák nevelési-oktatási programját ismertette, míg Könczey Réka szakmai vezető Tanítás a fenntarthatóságért címmel adott áttekintést a köznevelési intézményrendszernek a záruló ENSZ évtizedben kialakult lehetőségeiről.

Az ökoiskolai programot 10 partnerintézményben valósítják meg a komplexitás érvényesítésével. Ez is a pedagógusok által kimunkált modulokból építkezik azzal a nem titkolt szándékkal, hogy azok bármely magyar iskolában bevezethetők legyenek. 2015. január 31-e után ennek a fejlesztésnek az elemeit is nyilvánossá, elérhetővé teszik.

A fenntarthatósági előadás rendkívül korszerű fogalomtárra épült, nagyon mai (21. századi) szellemiséget tükrözött, meggyőző/érzékletes diagramokkal, táblázatokkal segítette az elköteleződést a felelős gondolkodás és cselekvés iránt. A globális adatok, trendek mellett a magyarországi jellemzők is szóba kerültek, így például az, hogy

 • 2013 óta árnyaltabb, négyosztatú fenntarthatósági tevékenységrendszert hagyott jóvá a kormány;
 • rendkívül nagy szórást mutat a köznevelési intézmények „ökoiskolai aktivitása”: van olyan térség, ahol minden ötödik, de olyan is, ahol csak minden huszadik magyar iskola tartozik ebbe a körbe.

Mindent egybevetve aktuális és informatív, igényes, ugyanakkor jó légkörű, nyitottságot tükröző és a mindennapi iskolai gyakorlatot elősegítő fórum részesei lehettünk, amelynek alapján az a határozott ajánlás fogalmazódott meg a szervezők felé, hogy jövőre is legyen iskolai szekció a Közoktatási Szakértők Országos Konferenciáján.