Urbán Ferenc Ábel

KIR fejlesztések

ufa0

Bár a köznevelés információs rendszere közel ötven különböző adatszolgáltató és nyilvántartó modulból épül fel, jelenleg azokra a rendszerekre szeretnénk hangsúlyt fektetni, amelyek az alapvető köznevelési nyilvántartásokat jelentik. Ezek közül a fejlesztési területek közül először is a köznevelési intézménytörzset emelném ki, amelyen az elmúlt időszakban komoly fejlesztéseket végeztünk, hiszen nagyon fontos, hogy a köznevelési intézménytörzsben pontos intézményi, fenntartói adatok legyenek megtalálhatók, és ezek az adatok összhangban legyenek a közhiteles nyilvántartások adattartalmával. Az Oktatási Hivatal jelenleg minden esetben ellenőrzi, hogy a nyilvántartási adatok az intézményi alapító okiratoknak, illetve szakmai alapdokumentumoknak megfelelnek-e, mivel az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéseknél kimondottan a köznevelési intézménytörzsre szeretnénk támaszkodni, hiszen csak itt találhatóak meg azok az adatok, hogy egy-egy intézmény pontosan milyen feladatokat lát el, illetve milyen kiegészítő jellemzői vannak egy-egy feladatellátásnak.

A köznevelési intézménytörzs mellett – 2013. január 1-je óta – kiemelt feladatunk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásába átkerült köznevelési intézmények közhiteles nyilvántartásának vezetése, amely ebben a tanévben – a nyári átszervezések, átalakítások eredményeképpen – 2480 intézményt tartalmaz. Ez a közhiteles nyilvántartás különbözik a KIR intézménytörzsi nyilvántartásától, mivel ebben a nyilvántartásban hatályossággal tartjuk nyilván az adatokat, míg a KIR intézménytörzsben csak az aktuális közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat tároljuk, s a KIR intézménytörzs nem minősül közhiteles hatósági nyilvántartásnak.

A KIR harmadik kiemelt területe a KIR személyi nyilvántartás, amely már 2005 óta létezik, de eddig leginkább a tanulók nyilvántartásában volt hangsúlyosabb a szerepe. Korábban a közoktatási törvény, s most a köznevelési törvény is előírja, hogy a köznevelési intézményekben pedagógus munkakörben, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben, illetve pedagógiai előadói és pedagógiai szakértői munkakörben alkalmazottakat is be kell jelenteni a KIR személyi nyilvántartásában. A pedagógusok előmeneteli rendszerének, illetve az országos pedagógiai szakmai ellenőrzéseknek a bevezetésével ez a nyilvántartás is központi szerepet kap, mivel a KIR alkalmazotti nyilvántartása központilag tartalmazza azokat a személyeket, akik az előmeneteli rendszerben, illetve a pedagógusokra vonatkozó szakmai ellenőrzésekben érintettek lesznek.

Mindennek megfelelően az Oktatási Hivatal 2013 nyarán olyan irányba fejlesztette a KIR személyi nyilvántartását, hogy abból kinyerhetőek legyenek azok az adatok, amelyek a pedagógusokkal kapcsolatban szükségesek lesznek majd az előmeneteli rendszer működtetéséhez, illetve a szakmai ellenőrzések lebonyolításához. Ennek megfelelően 2013. szeptember 1-jétől a köznevelési intézményeknek már az előmeneteli szempontból releváns adatokat is meg kell adniuk a személyi nyilvántartásban, így például a pedagógusok szakmai gyakorlati éveinek számát, pontos végzettségüket, szakképzettségüket, munkakörüket, munkakörük­ben ellátott feladataikat. Mostantól nagy a tétje lesz annak, hogy az intézményekben pontosan rögzítsék az adatokat a pedagógusokról, mivel az itt rögzített adatok befolyásolják, hogy egy-egy pedagógus mikor, hogyan kerülhet bele a minősítési eljárásokba, szakmai ellenőrzésekbe. Ha a következő időszakban kiemelt jelentőségű szakmai portfóliót tekintjük, itt is fontos szerepet kapnak az intézmények által rögzített adatok, mivel a szakmai portfólió egy része a KIR-ben rögzített alapadatokból építkezik. Mivel a KIR személyi nyilvántartásába bejelentett adatok hitelességéért az intézmény vezetője felel, ezért nélkülözhetetlen, hogy az intézményvezetők pontosan nyomon kövessék a rendszerbe rögzített alkalmazotti adatokat. Minderre természetesen az Oktatási Hivatal folyamatosan felhívja az intézményvezetők figyelmét, s tájékoztató anyagokat készítünk a rögzítendő adatokat érintően.

A KIR személyi nyilvántartásban továbbra is alapnyilvántartásként funkcionál a gyermek és tanulói nyilvántartás is, annál is inkább, mivel 2012 ősze óta az óvodás korú gyermekeket is be kell jelenteni a nyilvántartásba, így azok, akik bekapcsolódnak a köznevelésbe, oktatási azonosító számot kapnak, és ezt a számot viszik végig akár a felsőoktatási tanulmányaik végéig. Az elmúlt időszakban olyan irányba fejlesztettük ezt a nyilvántartást, hogy még inkább automatizált módon tudjunk adatokat szolgáltatni a rendszerből a Magyar Államkincstár felé az iskoláztatási támogatást érintően, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé az egészségügyi szolgáltatások jogos igénybevételének igazolására.

Fentiek mellett jelenleg az Oktatási Hivatal leginkább az éves köznevelési statisztika szakmai és technikai átalakításán dolgozik. A 2013-as statisztikai adatgyűjtésben az előző évekhez képest magában az adattartalomban nem történt olyan nagymértékű változás, ugyanakkor egy fontos ponton a köznevelési statisztikát meg kellett változtatnunk annak érdekében, hogy a statisztika, illetve a KIR egyéb nyilvántartásai között az adatok pontosan összekapcsolhatóak legyenek, így valamennyi rendszer között biztosítani tudjuk az átjárhatóságot.

A köznevelési statisztika leginkább a feladatellátásra koncentrál: gyűjti, hogy feladatonként hány gyermek, tanuló jelenik meg a köznevelés rendszerében, az alkalmazottak, pedagógusok milyen szakképzettséggel, milyen tárgyakat tanítanak, de nem helyez akkora hangsúlyt arra, hogy a feladatellátás pontosan milyen eloszlásban történik az intézményhálózaton belül. Az Oktatási Hivatalnál folyó TÁMOP-os projektekben, így például a megyei fejlesztési tervek készítésekor elengedhetetlen, hogy feladatellátási helyre lebontott pontos adatokkal tudjunk számolni. Mindezt a statisztikából csak különböző számításokkal lehetett korábban kinyerni, mivel a statisztikában a feladatellátási hely fogalma eltérő volt, mint a köznevelési intézménytörzsben. A köznevelési törvény egyértelműen szabályozza a feladatellátási hely fogalmát, amely egy olyan címet jelöl, ahol az alapító okiratban vagy szakmai alapdokumentumban foglaltak szerint ellátnak legalább egy köznevelési feladatot. A statisztikában viszont nem jelent meg korábban minden cím külön-külön: a székhelyek, illetve a tagintézmények külön statisztikai feladatellátási helyként jelentek meg, azonban a további telephelyek esetén az egy településen lévő, azonos feladatot ellátó telephelyeket a statisztikában összevonták, így több esetben a pontos, egy-egy címre lebontott adatok kinyerése nem volt lehetséges.

Az idei évben, megtartva a korábbi statisztikai szemléletet, az Oktatási Hivatal olyan mértékben alakította át a statisztikai adatközlést, hogy minden statisztikai feladatellátási helyhez egy pontos „feladatellátási hely címet” is rögzíteni kellett, így minden épületre külön-külön is lebonthatóvá váltak a legfőbb adatok. Mindez lehetővé teszi, hogy az adatokat összekapcsoljuk a KIR intézménytörzsi, személyi nyilvántartás adataival. Ez számunkra azt is jelenti, hogy a statisztika alapján az intézménytörzsben 2013. október végétől egy adatfrissítési folyamatot fogunk elindítani, meg fogjuk keresni a köznevelési intézményeket, hogy a statisztika és az igazgatási nyilvántartás közötti anomáliákat feltárjuk. Célunk az, hogy az ősz folyamán mind az intézménytörzsben, mind a személyi nyilvántartásban egy általános adattisztítást végezzünk el, hogy a következő év tavaszára a KIR alapnyilvántartásai meg tudják alapozni az induló köznevelési programokat.

Ami a KIR hosszú távú fejlesztéseit illeti, leginkább abba az irányba indultunk el, hogy egységesítsük a KIR-t. Szeretnénk, hogy ne legyen ennyi adatszolgáltató felület: amit egyszer megadnak valahol, az lehívható legyen a KIR egyéb rendszereiben is. Így például a köznevelési statisztikában jövőre ne kelljen megadni újra azokat az adatokat, amelyeket elemi adatok szintjén a személyi nyilvántartásban, intézménytörzsben megadásra kerülnek.

Természetesen az oktatas.hu portálnak is fontos szerepet szánunk, tehát ezen a szolgáltatási portálon keresztül lehessen elérni a KIR valamennyi szolgáltatását.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központra külön kell reagálni a KIR-nek: az új tankerületi fenntartói struktúrára való átállás már elindult a KIR-ben, a tavasz folyamán a tankerületek számára külön hozzáférést biztosítottunk az intézménytörzsi rendszerhez, de a későbbiekben a szakmai programokban és a KIR alaprendszereiben a tankerületek számára külön szolgáltatásokat alakítunk ki.

Egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy a KIR kommunikációs csatornáit egységesítsük, hiszen napi szinten mind az Emberi Erőforrások Minisztériumából, mind az Oktatási Hivataltól folyamatosan juttatunk el oktatásirányítási, tanügy-igazgatási központi üzeneteket az intézmények, fenntartók részére. Az elmúlt évben bevezettünk egy új értesítései rendszert, és ezt szeretnénk a későbbiekben továbbfejleszteni.

Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és további jó tanácskozást kívánok Önöknek!