Schanda Tamás

A köznevelés megújítását támogató fejlesztések
az Educatioban

st0

Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a „Nevelés-oktatás határon innen és túl” XV. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia plenáris ülésén. Schanda Tamás vagyok, az Educatio Nonprofit Kft. Közoktatási Osztályának vezetője.

A rendelkezésemre álló 30 percben szeretném röviden bemutatni, hogy milyen fejlesztésekkel foglalkozik jelenleg az Educatio Nonprofit Kft., illetve milyen eredményeket értünk el. Ezt követően Főző Attila kollégám az egyik speciális fejlesztésünket ismerteti részletesebben is.

Az Educatio Nonprofit Kft. számára az idei nyár különösen izgalmas volt. A tulajdonosi joggyakorló személyében történt változást követően az Educatio Nkft. az Emberi Erőforrások Minisztériumának tulajdonosi, illetve alapítói joggyakorlása alatt lévő oktatási gazdasági társaságként működik tovább, tehát átkerültünk az EMMI háttérintézményeinek sorába. Ugyanakkor ez a tény lényegében nem változtatja meg a munkánkat, ugyanazokat a tevékenységeket végezzük a továbbiakban is a felsőoktatásért és köznevelésért felelős államtitkárok irányításával.

Az Educatio NKft. számos kiemelt projektben vesz részt önállóan, illetve konzorciumi partnereivel az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel és az Oktatási Hivatallal együttműködve. Ilyen például a pedagógusok továbbképzésének támogatása, a nevelés-oktatás modernizálása, eredményességének javítása, a közoktatást segítő IT fejlesztések megvalósítása, valamint a felsőoktatás rendszerszintű fejlesztése. Most azonban elsősorban nem ezekről a nagy projektekről szeretnék beszélni, hanem azokról az eredményekről, apró, de lényeges sikerekről, amelyeket az elmúlt évben elértünk.

A konferencia tavalyi előadásain – ha visszaemlékeznek rá – az EMMI háttérintézményeiben dolgozó kollegáimmal arról beszéltünk, hogy a különböző kiemelt projektek keretében milyen fejlesztéseket terveztünk és milyen célokat tűztük ki.

Nem állítjuk, hogy a megkezdett projektek, fejlesztések a végénél tartanának, ugyanakkor az eddig elért eredményeket már érdemesnek tartjuk bemutatni Önöknek.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. még 2010-ben, a TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt első szakaszában alakította ki a Szolgáltatói kosár (http://kosar.educatio.hu) felületét azzal a céllal, hogy sokoldalú szakmai támogatást nyújtson a közoktatási pályázatokban résztvevő, illetve az innovációkat önerőből megvalósító fejlesztők munkájához. A Szolgáltatói kosár működésének három éve alatt nagyban elősegítette a korábban izolált pedagógiai-szakmai fejlesztések széles körű terjesztését, az intézmények közötti tudásmegosztást, és újabb lendületet adott a köznevelés dinamikus tartalmi megújításának. A korábban Önök által is jól ismert online felület az elmúlt időszakban megújult és Iskolatáska néven fut tovább (http://iskolataska.educatio.hu). A fejlesztésre a TÁMOP 3.1.1. pályázat 2. szakasza és a TÁMOP 3.1.5. projekt keretében került sor az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben.

A megújult Iskolatáska kibővült tartalommal, a korábbinál célzottabb, részletesebb keresési lehetőséggel várja a pedagógiai innováció iránt elkötelezett felhasználókat. Az Iskolatáska felületünk megújulását követően az elmúlt napokban megújult az Educatio honlapja is. Érdemes ezekre a felületekre időről időre ellátogatni, hiszen itt mutatjuk be azokat a szakmai fejlesztéseinket, amit Önök fel tudnak használni munkájukban a mindennapjaik során.

Egy régi adósságunkat is sikerül lassan törlesztenünk. A referencia-intézmények­kel, a referencia-intézményi hálózattal kapcsolatban tavaly még viszonylag kevés információt tudtunk megosztani Önökkel. A megkezdett fejlesztés mindenképpen folytatásra várt, ugyanakkor a megváltozott intézményi környezetben új értelmet és új célt kellett találni ennek a rendszernek. Az elmúlt évben az Oktatási Hivatal, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Educatio Nkft. munkatársainak közös munkája eredményeképp elkészült a referenciaintézményi minősítés záró szakaszának szabályait tartalmazó eljárásrend, amelyet sikerült elfogadtatnunk az Emberi Erőforrások Minisztériumával. 2013 őszétől várhatóan 2015 januárjáig zajlanak le a referenciaintézményi szerepkörre felkészült, előminősítést szerzett intézmények minősítési eljárásai. A minősítő testület pozitív döntése esetén az intézmény megszerzi a „minősített referenciaintézmény” címet, amely a TÁMOP 3.1.1 projekt II. szakasz fenntartási időszakának végéig szól. Az új eljárásrend az Iskolatáska felületünkön már olvasható. Hamarosan megnyílik az a felület is, amelyen keresztül az előminősített intézmények jelentkezhetnek a záró minősítésre. Arra biztatom Önöket, hogy ne hagyják kárba veszni azt a rengeteg munkát, amit korábban a fejlesztésekbe fektettek és éljenek a referenciaintézményi minősítés megszerzésének a lehetőségével. Javaslatot terjesztettünk elő az Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy a minősített referenciaintézményeket a későbbiek folyamán valamilyen módon kapcsolja be a szakmai szolgáltatások rendszerébe.

Egy másik terület, ahol az elmúlt évben eredményeket értünk el, a projektjeink szakmai fejlesztéseihez kapcsolódó országos konferenciáknak és regionális szakmai műhelymunkáknak a szervezése és lebonyolítása. Konferenciáinkon naprakész szakmai információk átadásával, interaktív szakmai párbeszédet lehetővé tevő fórumokkal kívánjuk elősegíteni a könnyebb tájékozódást a közoktatás átalakuló rendszerében. A műhelymunkák szervezése során a magas szintű szakmaiság mellett a hozzáférhetőség elvét tekintjük kiemelten fontosnak. A rendezvények helyszínét és időpontját úgy választjuk meg, hogy a tanév rendjéhez igazodva minél több pedagógus számára biztosítsuk a részvétel lehetőségét. A műhelymunkákat a nyilvánosság és széles körű szakmai együttműködés biztosításával igyekszünk megszervezni. Műhelymunkáink témáit egyébként, egy előzetes felmérés alapján az Önök segítségét is igénybe véve határoztuk meg, és a továbbiakban is arra biztatom Önöket, hogy ha vannak olyan témák, amelyek feldolgozását egy műhelymunka keretében – közös gondolkodással – fontosnak tartanák feldolgozni, jelezzék azt számunkra, és mi igyekszünk e kezdeményezéseknek teret biztosítani.

Az eddig megvalósult műhelymunkák sikeressége biztatás ad, ám a múló idő további intenzív erőfeszítést igényel tőlünk, ha eredeti teveinket maradéktalanul meg szeretnénk valósítani.

Az idén tavasszal az Educatio Nkft. azt is feladatként kapta az Emberi Erőforrások Minisztériumától, hogy fejlesszen új – a megváltozott intézményfenntartói környezettel is számolni tudó alternatív adminisztrációs rendszert a közoktatási intézmények számára. A nyár folyamán ehhez a feladathoz az Educatio Nkft. beszerezte a Magiszter Iskolaadminisztrációs Rendszert. Szeretném elmondani – mert amerre járok, gyakran megkérdezik tőlem –, hogy továbbra sem kötelező ezt a rendszert használni. Az intézményeknek ebben a tanévben nincs ilyen kötelezettségük. Azok az intézmények, amelyek más iskolaadminisztrációs rendszert használtak, használnak, használhatják azt továbbra is mindaddig, amíg az abban szereplő adatoknak minél teljesebb körét sikerrel át nem lehet emelni a központilag biztosított iskolaadminisztrációs rendszerbe. Ehhez pedig majd az Educatio segítséget is fog biztosítani. A projekttel kapcsolatban felmerülő minden ehhez kapcsolódó kérdésre igyekszünk válaszolni a honlapunkon és az ügyfélszolgálatunkon egyaránt. Az egyik délutáni szekció-előadásban pedig Berkes Anna kollégánk bővebben ismerteti IAR projektünket.

Az óvodai fejlesztések területén is beszámolhatok jelentős eredményekről. Kutatási programunk két kiemelt területe az óvodából iskolába való átmenet eredményességének segítése, valamint az esélyteremtést és hátránykompenzációt támogató óvodai nevelés megvalósítása. A kutatás eredményeiről az Óvodai nevelés szekcióban hallhatnak bővebben dr. Nadrainé Szent-Gály Viola kollegámtól. Jelenleg az Educatioban a kutatási eredményekre alapozott képzésfejlesztések zajlanak, illetve a kutatás során föltárt óvodai neveléshez kapcsolódó jó gyakorlatokat rendezzük kiadványba. Bízom abban, hogy jövőre mindenkinek át is tudom nyújtani majd a kötetet.

Végül szeretném bemutatni a „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja, szakszolgálatok fejlesztése” TÁMOP-3.4.2.B projekt keretében eddig elért eredményeinket. Elkészült a szakszolgálati rendszert vizsgáló kutatásfejlesztésünk, melynek eredményeire alapozva elindulhatnak a további fejlesztések. November elsejétől föláll a szakmai tanácsadó hálózatunk, ez azt jelenti, hogy megyénként 2-3, összesen 42–43 felkészített mentor-tanácsadó támogatja majd a pedagógiai szakszolgálatok menedzsmentjét abban, hogy a megújult struktúrában működő intézmények szolgáltatásai és azok szervereződése minden érintett számára elérhetők legyenek. A pedagógiai szakszolgálatok szakmai munkája minőségének javítása érdekében hamarosan lezárul a szakszolgálati feladatok ellátását támogató protokollok kialakítása is.

Megkezdődött az integrált nyomon követő rendszernek a fejlesztése, amely a gyermekutak követését végzi. Célunk, hogy az ellátásba kerülés pillanatától kezdve látni lehessen a gyermekkel kapcsolatos történéseket, függetlenül attól, hogy mely szakterülethez – egészségügy, oktatás, szociális – köthető az ellátás formája. Elindultak vagy hamarosan elindulnak azok a beszerzéseink is, amelyek azokat az IT-eszközöket, szakmai eszközöket, valamint bútorokat biztosítják a szakszolgálati intézmények számára, amelyekre – felméréseink alapján – nagy szükségük van. Erről a projektünkről is többet hallhatnak majd az Intézményfejlesztés-támogatás szekcióban Kapcsáné Németi Júliától.

Kérem Önöktől, hogy segítsék a kollégáim munkáját, segítsék a közös gondolkodás, a közös munka megvalósulását! Én megköszönöm figyelmüket és átadom a szót kollégámnak, dr. Főző Attilának az Educatio Digitális Pedagógia Osztály IKT Módszertani Iroda vezetőjének.