Sárik Zoltán

Eötvös József Program – Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló (TÁMOP–3.3.13-13/1)

sz0

Tisztelt Konferencia!

Tiszttelt Kollégák!

Tisztelettel köszöntöm Önöket a „Nevelés-oktatás határon innen és túl” XV. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) munkatársai nevében.

A konferencia címe is mutatja, hogy elsősorban a közoktatásban és a szakképzésben dolgozó szakértők szakmai műhelye, így joggal tehetik fel a kérdést, hogy mit keres a plenáris előadások között az állami felnőttképző intézmény. Jogos a felvetés az Önök részéről, hiszen a felnőttképzés saját jogszabálya szerint jól elkülönül a közoktatástól, talán a szakképzéssel mutat nagyobb metszetet.

Ahhoz, hogy megvilágíthassam, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet jövőbeni csatlakozási lehetőségeit a közoktatás rendszeréhez, engedjék meg, hogy néhány gondolat keretében bemutassam a TKKI tevékenységét.

A Türr István Képző és Kutató Intézet az EMMI felnőttképzési és módszertani háttérintézeteként, elsősorban komplex társadalomfejlesztéssel foglalkozik – Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság felügyelete alatt.

Működését a 3/2011. (II. 11.) KIM számú, a területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól szóló rendelet alapján végzi. A Regionális Képző Központok integrációjával jött létre.

Intézetünk főbb feladatai a következők:

 • Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának bővítése, támogatása, képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése.
 • Társadalmi felzárkózást akadályozó lakhatási feltételek javításának támogatása, szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása.
 • Közfoglalkoztatással kapcsolatos képzési feladatok.
 • Társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó kutatások.
 • HEP – helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének támogatása, mentorálása.
 • Hazai és uniós forrásból kiírt pályázatok megvalósítása a fenti célok mentén.

A budapesti főigazgatóság mellett országos lefedettségű hálózattal rendelkezik Intézetünk, az alábbi területi igazgatóságok támogatják feladatunk ellátását:

 • Békéscsaba
 • Budapest
 • Debrecen
 • Kecskemét
 • Miskolc
 • Nyíregyháza
 • Ózd
 • Pécs
 • Székesfehérvár
 • Szombathely

Jelenleg közel 1300 közalkalmazott végzi feladatát a TKKI-ban.

Néhány főbb programunkról engedjék meg, hogy tájékoztathassam Önöket:

 • TÁMOP 5.3.6 Komplex telep-program, ahol a TKKI módszertani támogatásával segíti a felzárkózást vállaló önkormányzatok fejlesztési feladatait
 • ÁROP 1.1.16 HEP-ek elkészítésének támogatása, mentorálása. 2013. december 15-ig minden magyar önkormányzat elkészíti a helyi esélyegyenlőségi programját, melyek megszületését szakmailag segítjük, napi kapcsolatban állunk az önkormányzatok esélyegyenlőségi felelőseivel. Az elkészült HEP-ek megtalálhatók a TKKI weboldalán a www.tkki.hu címen.
 • TÁMOP 5.3.1-B-2 „Nő az esély” – Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben című program keretében 1000 roma nőt képzünk szociális és gyermekjóléti rendszerben használható szakmákban, illetve igyekszünk a képzést követően a munkaerőpiacra lépésüket is segíteni.
 • TÁMOP 5.3.8-B „Aktívan a munkáért” – a TKKI legnagyobb volumenű programja, melynek keretében 30 000 hátrányos helyzetű , jellemzően munkanélkülit kompetencia mérésbe vonva, kiválasztunk 10 000 főt, akiket OKJ vagy akkreditált felnőttképzési tanúsítvánnyal záruló betanító képzésbe vonunk. Cél, hogy minimum 5000 fő a képzéseket sikeresen elvégezze. Ezt a folyamatot egyéni fejlesztési tervvel, a képzés alatt megélhetési támogatással, mentorálással támogatjuk. A végzetteket igyekszünk az elsődleges vagy a másodlagos munkaerőpiacon munkához segítni.
 • TÁMOP 5.3.10 „Aktívan a tudásért” program hasonlít az előzőhöz, annyi különbséggel, hogy a célcsoport itt elsődlegesen az a leszakadó réteg, akik nem képesek bekapcsolódni OKJ vagy betanító jellegű képzésekbe, mert alapkompetenciáik fejlesztése nélkül erre nem lehetnek alkalmasak. Feladatunk így ezeknek a kompetenciáknak a megerősítése.
 • ÁROP 2.2.15 „Roma felzárkózás módszertani támogatása – közösen az Országos Roma Önkormányzattal” (ORÖ) program célja a roma felzárkózás intézményrendszerének módszertani fejlesztése az ORÖ és a kapcsolódó intézményrendszer fejlesztésén keresztül.
 • TÁMOP 2.1.6 „Újra tanulok!” – mezőgazdasági képzések kijelölés alapján történő lebonyolítása.
 • A következő és a teljes állami magyar közoktatási és szakképzési intézményrendszert érintő feladatunk a TÁMOP 2.1.6 keretében téli közfoglalkoztatás keretében 52 000 főt szükséges képzésbe vonnunk:
 • Alapkompetencia fejlesztés (47 500 fő)
 • 7 vagy 8. osztály elvégzése (4500 fő)
 • Ebben a feladatban KLIK-el szorosan együttműködve a közoktatásban és szakképzésben dolgozók bevonásával számítunk a teljes állami oktatási intézményrendszerre, hiszen a személyi és tárgyi feltételek biztosítása csak így lehetséges.

A TKKI bemutatása után először a jogszabályi háttérről szeretnék beszélni.

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről néhány rendelkezésére szeretném felhívni az Önök figyelmét:

 • 48/2012 EMMI 14. § (1) Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását segítő
 • szaktanácsadás köréből az integrációs pedagógiai rendszer (a továbbiakban: IPR) alapú pedagógiai, módszertani tevékenységet elemző, valamint az intézményszervezési, intézményműködési helyzetelemző szaktanácsadást, amelynek feladatait IPR folyamat-szaktanácsadó látja el;
 • szaktanácsadás köréből az esélyegyenlőség-elvű oktatásszervezési tevékenységet elemző, módszertani szaktanácsadást, fejlesztéstámogató szaktanácsadást, amelynek feladatait az esélyegyenlőségi pedagógiai fejlesztési folyamat-szaktanácsadó (a továbbiakban: mentor) látja el;
 • pedagógiai értékelés köréből a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók felkészítésének megszervezéséhez, az ellátás eredményességének megismeréséhez szükséges elemző pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetését és terjesztését;
 • tanügy-igazgatási szolgáltatás köréből a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó, az intézményvezetés munkáját fejlesztő jogi és egyéb információk gyűjtését, rendelkezésre bocsátását, e körben tájékoztatás adását, valamint az esélyegyenlőségi feladatok végrehajtásának segítését.
 • 14. § (2) szerint szaktanácsadó az lehet, aki
 • az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel, pedagógus szakvizsgával rendelkezik;
 • köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben legalább tíz éves szakmai gyakorlatot szerzett és
 • a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján megszervezett és akkreditált pedagógus-továbbképzés keretében elvégezte „Az intézményi tanácsadás folyamatára történő felkészítés – hátrányos helyzetű gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület” vagy az „Integrációs tanácsadók felkészítése az óvodai intézményi folyamat-tanácsadásra” IPR szaktanácsadói továbbképzést, vagy a közoktatási esélyegyenlőségi mentorok számára szervezett továbbképzést.

Láthatják, hogy a feladatot a fenti rendelet megfogalmazza, ennek ellátása jelenleg nem biztosított. Ennek a folyamatnak a fejlesztésére, kialakítására, intézményhálózatba szervezésére vállalkozunk az Eötvös József Program – Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló (TÁMOP–3.3.13-13/1) keretében. Fontos hangsúlyoznom, hogy nem az állami feladatot szeretnénk ellátni a pályázat keretében – ezt nem is tehetnénk – hanem olyan módszertan, intézményrendszer fejlesztése a cél, ami közvetetten, illetve közvetlenül is a hátrányos helyzetű célcsoport közoktatás keretében történő felzárkózását támogatja.

Mik a projekt főbb feladatai, természetesen a teljesség igénye nélkül:

 • Eötvös József Program – Pedagógiai – szakmai szolgáltató Intézet megalakítása.
 • Országos kompetencia-méréseken átlag alatti teljesítményt nyújtó 100 intézmények kiszűrése, kiválasztása.
 • 100 intézmény célzott fejlesztése.
 • Oktatási intézményi minőségbiztosítással kapcsolatos tevékenységek fejlesztése, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportokat oktató-nevelő intézmények tekintetében.
 • Pedagógusképzések, továbbképzések, jó gyakorlatok, szupervíziók kidolgozása és megvalósítása, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű csoportok oktatásával-nevelésével kapcsolatos módszertani, szociális, kommunikációs kompetenciák megerősítésére a szegregáció megszüntetése céljából.
 • Tudásmegosztás elősegítése, érintettek tájékoztatása. Szemléletformálás.
 • Pilot programok lebonyolítása.

A projekt megvalósítása során mindenkire számítunk, de a kiemelt együttműködő partnerként a következőkre számítunk:

 • a Klebelsberg Intézményfenntartó Központra.
 • az Oktatási Hivatalra.
 • az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetre.
 • az Országos Roma Önkormányzatra, annak pedagógiai intézetére.

További együttműködő partnerként számítunk az alábbiakra:

 • Jelen fejlesztésbe közvetlenül bevont 100 közoktatási intézményre.
 • TIOP-3.2.3 projekt keretében megvalósuló Közösségi Központoknak helyet adó települések önkormányzataira.
 • TÁMOP-5.3.6 Komplex telep-program keretében megvalósuló Csillagházaknak helyet adó önkormányzatokra.

A projekt főbb indikátorai a következők:

 • Képzést, továbbképzést sikeresen elvégző személyek száma: 900 fő.
 • Intézményfejlesztési, minőségbiztosítás-fejlesztési programba bevont közoktatási (tag)intézmények száma: 100 db.
 • Tudásmegosztásra alkalmas elektronikus felületek létrehozása: 3 db.
 • A projekt keretén belül létrehozott és sikeresen működtetett szakmai hálózatok száma: 2 db.

A projekt szakmai megvalósítása várhatóan 2013. október1. és 2015. június 30. között kerül sorra.

Az igényelt támogatás összege 4,921 Mrd Ft. Terveink szerint a bevont alkalmazottak és szakértők száma kb. 400 fő lesz.

A mai napon szekció keretében tervezzük a projekt megnyitását, ez lesz a nyitórendezvényünk, amelyre minden érdeklődőt sok szeretettel várunk.

Szeretném bemutatni Önöknek Dr. Hauser Zoltánt az Eötvös József Program, így a projekt szakmai vezetőjét.

A szekció tervezett témái:

 • A projekt bemutatása és hangsúlyok.
 • Ágazati kapcsolódási pontok feltárása.
 • Kompetenciamérések tudományos megvilágítása.
 • Pedagógiai szakmai szolgáltatás intézmény-rendszerének fejlesztése.