Mátray Zsolt

Köznevelési hálózatok létrehozása – ÁROP-2.2.15
Roma felzárkóztatás módszertani támogatása

mzs0

 

A projekt megvalósítói:

 • Országos Roma Önkormányzat
 • Türr István Kutató és Képző Intézet

A megvalósítás mérföldkövei:

 • 2012. március 8. befogadás
 • 2012. május 1. kezdési időpont
 • 2013. január 31. eredetileg tervezett befejezés
 • 2012. augusztus 10. Támogatási szerződés
 • 2013. október 31. módosított befejezés
 • 2014. április 30. tervezett befejezés

A projektről

Négy kapcsolódó alprojektben történő megvalósítás, amelynek közös keretét a Magyarország Kormánya és az Országos Roma Önkormányzat közötti keretmegállapodás[1] adja.

„3. A Felek egyetértenek abban, hogy a cigányság életkörülményeinek javítása, társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében szükséges az ORÖ aktív részvétele a Kormány foglalkoztatási, oktatási, szak- és felnőttképzési, szociális, kulturális, egészségügyi és lakhatási feltételek javítását célzó programjaiban. Ennek keretében a Kormány támogatja, hogy növekedjen az ORÖ szerepe a programok szakmai tervezésében és megvalósításában, valamint a szabályozás kialakításában. A Felek 2015-ig közös célként fogalmazzák meg, hogy támogatják:

 • 100 000 munkanélküli roma foglalkoztatásba történő bevonását;
 • olyan átfogó oktatási reform program megvalósítását, amely révén 20 000 roma fiatal, 50 – a felzárkózásban részt vevő – szakmunkásképző iskola keretében szerezhet piacképes szakmát. Továbbá támogatják 10 000 roma fiatal érettségit adó képzésben tanulását, és segítik 5 000 tehetséges roma személy felkészülését, hogy megfeleljen a felsőfokú oktatásban való részvétel feltételeinek;
 • a szak- és felnőttképzés területén mintegy 50 000, legfeljebb szakiskolai végzettségű, roma felnőtt piacképes szakképzését és további 80 000 felnőtt roma alapfokú készség fejlesztési programokban való részvételét (írás, olvasás, számolás, informatika); 150 000 roma szervezett, lakossági szűrővizsgálatokon való részvételét, valamint az egészséges életvitelhez szükséges folyamatos tanácsadásban részesítését.”

A projektről felépítése

Az ÁROP 2.2.15 projekt alprojektjei:

 • Közigazgatási
 • Munkaerő-kölcsönző
 • Pedagógiai
 • Adatbázis

A közigazgatási alprojekt rövid bemutatása

A kisebbségi önkormányzat, törvényben meghatározott közszolgálati feladatokat ellátó, testületi formában működő, jogi személyiséggel rendelkező, választás útján létrehozott szervezet, amely a kisebbségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésére, kisebbségek érdekeinek védelmére és képviseletére, valamint a kisebbségi közügyek önálló intézésére jön létre.

Az önkormányzatiság, az uniós keretrendszer, amelyben az érdekképviseletet szükséges ellátni új kihívások elé állították a kisebbségi képviselőket.

A projekt felkutatja a képviselőket és bevonja őket a képzési programba.

A képzések jellege tréningszerű, hogy minél hasznosíthatóbb, gyakorlatibb tudást biztosítson a képviselőknek.

Olyan szakmai műhelyekre és szakemberekre van szükség a közigazgatásban, amelyek nemcsak a romák esélyegyenlőségének horizontális érvényesülésén dolgoznak, hanem egyszersmind megoldandó szakpolitikai feladatokká tudják alakítani a stratégiai elképzeléseket.

Fontos, hogy cigány származású közigazgatásban dolgozó munkavállalók példát mutassanak a társadalomnak és a romák ügyeit hathatósan képviseljék cigány identitásukat vállaló köztisztviselők.

A munkaerő-kölcsönző alprojekt rövid bemutatása

A közhasznú munkaerő kölcsönző/közvetítő hálózat kialakítása a fővárosban és 19 megyében, mely a munkaerő-piacra való belépést és a munkahelyi diszkrimináció visszaszorítását hivatott elősegíteni.

Az országos lefedettség kialakításának érdekében megyei részlegek létrehozása történt, amik képesek az adott régió jellegzetességeinek megfelelő munkaerő – piaci igényeket kielégíteni.

A részlegek minden esetben együttműködésre törekednek majd a megyei partnerekkel (kormányzati és egyéb szereplők), és igyekeznek felkutatni őket a közös kooperáció érdekében.

A megyei részlegek eredményes működtetéséhez a projekt felkutatja a szükséges humán erőforrást és biztosítja számukra a megfelelő képzést. 

Az intézményrendszer támogató szolgáltatásként nyújt az állami foglalkoztatási szolgálat, a foglalkoztatási civil szervezetek és a közfoglalkoztatás rendszere mellett.

Tevékenysége kiterjed a nyílt munkaerő-piaci, a támogatott foglalkoztatási lehetőségek, a közfoglalkoztatási lehetőségek feltárására, koordinációjára.

A pedagógiai alprojekt rövid bemutatása

Céljai:

 • felzárkózási programok bevezetése már a kisgyermekkortól;
 • segítségnyújtás fiatal cigány emberek számára szak-és felnőttképzésben;
 • közoktatásban a területi, intézményi, minőségi különbségek felszámolása, a cigány társadalom kultúrájának megismertetése, részvétel a Roma Oktatási Integrációs Hálózat Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR 11) átdolgozásában;
 • egységes társadalmi felzárkózást segítő koncepció kialakítása;
 • mentorálás;
 • a projekt elsődleges célcsoportjának képzés biztosítása és területi intézményrendszer kialakítása.

Az adatbázis alprojekt rövid bemutatása

Az adatbázis lehetővé teszi a 1136/2011. Korm. határozat alapján készült intézkedési tervben meghatározott beavatkozási területek programjaiban vállalt indikátorok gyűjtését.

Az adatbázis összhangban van az adatgyűjtésre és az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályokkal, valamint a rendelkezésre álló egyéb adminisztratív nyilvántartásokkal.

Az adatbázis egy bárhonnan elérhető, magas biztonsági szintű és magas rendelkezésre állású rendszer, ami lehetőséget ad a távoli adatbevitelre az összesített adatok vonatkozásában, valamint a statisztikai és tervezési célú lekérdezésekre az ilyen jogosultsággal rendelkező felhasználók számára.

Az adatbázis támogatja az adatbevitelt, az adatok összefésülését, a statisztikai célú lekérdezéseket, az adatok exportálását, új indikátorok és azok tulajdonságainak meghatározását és rendszerbe illesztését valamint az összesített adatok megosztását. Az adatbázis lehetőséget ad az adatok grafikus megjelenítésére.

Az adatbázis képes az egyes adatbeviteli határidők előtt a felhasználók figyelmeztetésére a elvégzendő feladatokról.

Az Országos Roma Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet

Az intézet a pedagógiai alprojekt megvalósításához kapcsolódóan került létrehozásra.

A pedagógiai alprojekt korábban vázolt feladatához illeszkedően a nemzetiségi – cigány hagyományokra és identitásra figyelemmel, olyan felzárkóztatási programok tervezése és megvalósítása – kipróbálása, amelyek mintaként szolgálhatnak az országos felzárkóztatási programok megvalósításához.

Kiemelt célként fogalmazódik meg a család – óvoda –általános iskola – középiskola kapcsolatrendszer kiépítése – integrált hálózat létrehozása.

Döntő szerepet szánunk a képzési szintek közötti átmenet sikeres és eredményes biztosítására.

A programalkotás folyamatában a nemzetiségi nyelv és hagyományok ápolása kiemelt és fontos szempontként kell, hogy érvényesüljön.

A pedagógiai szakmai szolgáltató intézet indulásakor a kora gyermekkori felzárkóztató programok kidolgozására, a közoktatási intézményekben folyó együttnevelési (integrációs) módszertan kifejlesztésére/megújítására helyeződik a hangsúly. Utóbbi tevékenység átöleli a különböző nevelési – oktatási színtereket és szinteket az óvodától a felnőttképzésig, figyelembe véve az átmenetek zökkenőmentes biztosítását. A pedagógiai alprojekt keretében három hálózat létrehozását tervezzük:

 • a cigány kisgyermekkori fejlesztés szakmai együttműködő hálózata,
 • cigány közoktatási intézmények szakmai együttműködő hálózata,
 • szakképzési intézmények szakmai együttműködő hálózata.

A hálózatokba terveink szerint bekapcsolódó oktatással foglalkozó szervezetek és intézmények:

 • Országos Roma Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet;
 • az Országos Roma Önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézmények (3);
 • települési önkormányzatok által fenntartott óvodák;
 • az állami és a magán fenntartók alap és középfokú oktatási intézményei;
 • elsősorban a pedagógusképzésben érintett felsőfokú oktatási intézmények;

Elért eredmények és további feladataink:

 • Országos Roma Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet intézmény átvétellel létrejött, engedélyeztetése folyamatban;
 • az engedélyeztetést követően közoktatási megállapodás a nemzetiségi oktatás feladataihoz kapcsolódóan;
 • Országos Roma Önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézmények bevonásával a köz és szakoktatási hálózatok kialakítása;
 • települési önkormányzatok által fenntartott óvodákkal együttműködés. A nemzetiségi neveléshez kapcsolódóan;
 • kapcsolatfelvétel az állami és magán fenntartók alap és középfokú oktatási intézményeivel és pedagógiai szolgáltatóival;
 • kapcsolatfelvétel a felsőfokú oktatási intézményekkel.

 

[1] A keret-megállapodást 2011. május 20-án írta alá Orbán Viktor miniszterelnök és Farkas Flórián az ORÖ elnöke.