Székely Józsefné

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás intézményrendszere

szjn0

A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogi háttere

A pedagógiai szakmai szolgáltatások megújuló intézményrendszerének működését jelenleg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásai szabályozzák. A szakmai szolgáltatások új kereteit megteremtő jogszabályi környezet fejlesztése azonban kitüntetett feladata a most futó TÁMOP 3.1.1. és 3.1.5. kiemelt projekteknek is, amelyektől így további, széleskörű kutatáson alapuló, és a rendszer egészét alakító fontos szempontok, illetve javaslatok várhatók a következő két év folyamán.

A Rendelet 19. §-a szerint a pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó pedagógiai intézetnek – fenntartótól függetlenül – az Nkt. 19. § (2) bekezdésében meghatározott, pedagógiai-szakmai szolgáltatások teljes körét el kell látnia. A Rendelet 23. §-ának (1) bekezdése alapján a pedagógiai intézeteknek minden év január utolsó munkanapjáig kell elkészíteniük az éves munkatervüket, melynek fenntartói jóváhagyása előtt be kell szerezni az OFI egyetértését.

A munkatervek jóváhagyása csak akkor történhet meg, amennyiben teljes körűen tartalmazza a vonatkozó jogszabályok által előírt pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, azok tervezett, az Nkt.-val és a hatályos ágazati jogszabályokkal összefüggő éves megvalósítását, továbbá rendelkezik a teljesítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

Az Nkt. 19. § (3) bekezdés alapján a pedagógiai-szakmai szolgáltatás országosan egységes pedagógiai-szakmai irányítás mellett az alábbi ellátások keretében nyújtható:

 • az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében,
 • az egyházi vagy más nem állami, nem települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményfenntartók által fenntartott pedagógiai intézetben,
 • jogszabályban meghatározott feltételek esetén az abban meghatározott eljárási rendben az oktatásért felelős miniszter engedélyével nem köznevelési intézményfenntartóként, illetve nem köznevelési intézményként működő gazdálkodó szervezet vagy költségvetési szerv által.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatást az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében megyei szinten az állami intézményfenntartó központ (a továbbiakban: Központ) által fenntartott szakmai szolgáltatást nyújtó pedagógiai intézetek, fővárosi kerületi szinten pedagógiai kabinetek látják el. Az állami feladatellátásban részt vehetnek az állami felsőoktatási

Ha megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, pedagógiai intézetet más szervezet, illetve intézmény is fenntarthat. Amennyiben valamely térségben a megyei pedagógiai intézetek, illetve a kerületi kabinetek nem tudják ellátni a számukra kötelezően előírt teendőket, az állami feladatellátásba – köznevelési szerződés keretében –, nem állami fenntartású pedagógiai intézetek is bevonhatók. Szükség esetén a megyei pedagógiai intézeti hálózatot és a fővárosi kerületi kabineteket fenntartó Központ – egyedi megállapodások alapján – társadalmi szervezeteket, felsőoktatási intézményeket és köznevelési intézményeket is bevonhat az állami feladatok ellátásába.

A jelenlegi jogszabályok értelmében a pedagógiai szakmai szolgáltatások egy bizonyos körét – eltérően a fenti hét nagy területtől – országos szinten kell megszervezni. A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet értelmében ezek a következők:

 • a nemzetiségi nevelést és oktatást segítő szolgáltatások [Rendelet 10. §];
 • a hazai országos köznevelés-fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó szaktanácsadás [Rendelet 11. §];
 • a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók nevelését-oktatását segítő szaktanácsadás [Rendelet 12. §];
 • a konfliktuskezelési gyakorlat terjedését szolgáló szaktanácsadás [Rendelet 13. §];
 • a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelését és oktatását segítő szaktanácsadás, az ehhez kapcsolódó eszközök és módszerek terjesztése, valamint az esélyegyenlőségi feladatok végrehajtásának segítése [Rendelet 14 §]; illetve
 • az országos pedagógiai mérés-értékelés eredményeire épülő intézményfejlesztési eszközök kidolgozása és terjesztése [Rendelet 15 §].

A pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység teljes (megyei/fővárosi kerületi és országos szinten megszervezett) körére vonatkozóan egyaránt érvényes, hogy az országosan egységes szakmai irányítás – a szolgáltatásban közreműködő intézmények fenntartásának módjától függetlenül – az oktatásért felelős miniszter feladata. [Nkt. 19. § (4)] A szakmai irányítás az EMMI háttérintézménye, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet támogatásával valósul meg – a szakképzés tekintetében az állami szakképzési és felnőttképzési szerv közreműködésével [Rendelet 2. §. (3)], az mérés-értékelési eredményekre épülő intézményfejlesztés támogatása terén pedig az Oktatási Hivatal vezetése mellett. [Rendelet 15 § (3)].

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások céljai, hogy biztosítsa:

 • a szakmai szolgáltatások egységesen magas színvonalú minőségét,
 • egységes elérhetőségét,
 • a köznevelési rendszer fejlesztéseinek beépülését,
 • a köznevelési rendszer új szabályzóinak bevezetését,
 • az igények és hatások visszacsatolását a szakmai irányító számára.

Jelenleg működő pedagógiai intézetek számát és eloszlását az alábbi táblázat és ábra mutatja:

Fenntartó típusa

Pedagógiai intézetek száma

Állami (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ)

megyei

12

kabinet

12

Állami felsőoktatási intézmény

 

2

Egyházi

3

Egyéb nem állami

3 (5)

Összesen

32

Jelenleg működő pedagógia kabinetek:

 • II. Kerületi Pedagógiai Intézet
 • Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Budapest III. Kerületi Pedagógiai Intézet
 • Budapest V. kerületi Pedagógiai Intézet
 • Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ
 • Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ
 • Újbudai Pedagógiai Intézet
 • Budapest XIII. Tankerülete PRIZMA Általános Iskola és Óvoda EGYMI
 • Zuglói Benedek Elek EGYMI és Nevelési Tanácsadó, Pedagógiai Szakmai Csoport
 • XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet
 • Kispesti Pedagógiai Szolgáltató Csoport
 • Budapest XX. Kerületi Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Kabinet
 • Soroksári Pedagógiai Intézet és Pedagógiai Szakszolgálat Szakmai Szolgáltató Csoport

szjn1

A TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt tevékenysége
a pedagógiai-szakmai szolgáltatás területén

Első lépésként az előzmények feltárása történt meg a pedagógiai-szakmai szolgáltatásban a tudásmegosztás területén. Vizsgáltuk az alábbi hálózatokat:

 • Önfejlesztő iskolák
 • Alternatív és magániskolák
 • Ökoiskolai hálózat
 • Tehetségpontok
 • IPR-bázisiskolák
 • EGYMI-k
 • Referenciaintézményi hálózat

További feladatok:

 • A jó gyakorlatok sikeres intézményközi megosztását támogató különféle fejlesztések: az ezt segítő módszertani kézikönyv elkészítése (OFI);
 • komplex jó gyakorlatok kifejlesztése és közreadása néhány kiemelt fontosságú tartalmi területen (OFI).
 • referenciaintézményi kör minősítési eljárásának lefolytatása (EDUCA­TIO).
 • A horizontális – hálózati tanulás intézményeinek beillesztése a pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerébe: feladatkörük pontosítása, finanszírozási formájuk, jogszabályi környezetük, szakmai koordinációjuk megtervezése (OFI).
 • A szakmai szolgáltatási rendszerhez illeszkedő jó gyakorlatok, valamint a horizontális – hálózati tanulást szolgáló intézmények új minősítési eljárásrendjének kidolgozása és a minősítésben közreműködő szakértők felkészítése (OH).