Petránné Képes Gizella

Az Óvodai nevelés szekció összefoglalója

P 19 Petránné Képes Gizella

Tisztelettel köszöntöm a Konferencia résztvevőit a magam és az óvodai szekció munkájában aktívan együttműködő, érdeklődő kollégák nevében.

Szekciónk első részében Rozmis Attiláné a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Hatósági Osztálya osztályvezetője foglalta rendszerbe és tette mindnyájunk számára szemléletessé az óvodákat érintő folyamatosan és fokozatosan életbe lépő jogszabályi változásokat, az ebből adódó vezetői feladatokat. Kiemelte, hogy fontos vezetői feladatot kell, hogy jelentsen valamennyi intézményi vezető számára a jogszabályi változásokat folyamatos ismertetése közvetlen kollégáinkkal, illetve a szülőkkel.

Az osztályvezető asszony a következő rendszerben – konkrétan és érthetően – tárta elénk az óvodákat érintő jogszabályi változásokat:

  • az óvodavezetőket érintően;
  • az óvodapedagógusokat érintően;
  • az óvoda helyiségeire vonatkozóan;
  • a fenntartóra vonatkozóan;
  • az új kifejezéseket, fogalmakat érintően;
  • az óvodás gyermekekre (szüleikre) vonatkozóan;
  • az óvodában kötelezően használandó nyomtatványok;
  • a tanügy-igazgatási alapdokumentumok;
  • az ellenőrzések rendszere.

Az előadást követően a szekció résztvevői – aktív figyelmük mellet – kérdéseikkel, észrevételeikkel is bekapcsolódtak, így igazi szakmai főrum jellemezte szekciónkat.

A szekció résztvevői „aggodalommal” vették tudomásul, hogy a közeljövőben várható az Óvodai nevelés Országos Alapprogramjának módosítása. Reményüket fejezték ki, hogy erre a módosításra csak a megváltozott jogszabályi kifejezések, fogalmak, megnevezések miatt kerül sor.

„Heves” hozzászólások követték az előadás azon részét, melyben az osztályvezető asszony a kötelezően használandó csoportnapló fokozatos, felmenő rendszerben történő bevezetéséről szólt. Szekciónk valamennyi részt vevője egyetértett abban, hogy ez a jogszabályi változás megtöri az óvodák eddigi innovatív szakmai munkáját. Hiszen Magyarország nagyon sok óvodájában az óvodák sajátos csoportnaplóval rendelkeznek, melyek megfelelnek a tanügyigazgatási előírásoknak, ezzel együtt hűen tükrözik a helyi sajátosságokra épülő nevelési programok cél, feladat és tevékenységrendszerét.

A szünetet követő második szekció előadása a TÁMOP-2.1.2/12-1 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák” című pályázattal ismertette meg a részt vevőket. Az előadó Tóth Géza, a Közoktatási és Igazságügyi Hivatal Munkaerőpiaci Kulcskompetenciák Projektiroda szakmai vezetőhelyettese volt, aki a pályázat iránti elkötelezettségével, lelkesedésével valamennyi résztvevőt magával ragadott. Elmondta, hogy ez a pályázat valamennyi 18 éven felüli magyar állampolgár számára rendkívüli lehetőséget nyújt az informatikai és idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztéséhez. Részletesen ismertette a pályázati feltételeket, annak várható eredményeit.

Elmondta, hogy ez a pályázat a pedagógus kollégáink számára nemcsak a kompetenciájuk fejlesztését jelentheti, hanem e-Magyarországpontokra tanácsadói tevékenységre is lehetőséget nyújthat.

Nekünk, résztvevőknek feladatunk, hogy a velünk kapcsolatban álló pedagógusok, szülők, rokonok, egyéb ismerősök minél szélesebb körben értesülhessenek erről a lehetőségről.

Reméljük, ebben a pályázatban sok-sok kollégánk, szülő és ismerős kapcsolódik majd be! Sok sikert kívánunk a pályázati projekt megvalósításához!

A szekció utolsó témája: A komplex állapotfelmérés és a fejlődés nyomon követése az óvodákban címet viselte, előadója én voltam.

Előadásomban azt szemléltettem a résztvevő kollégák számára, hogy ezen a területen jogszabályi környezet nem hozott változást, inkább hangsúlyosabb tartalommal jelenik meg. Vagyis: az óvodának továbbra is kötelessége az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követni, ennek alapján fejlesztését tudatosan megtervezni, mindezt írásban rögzíteni, és erről a szülőt folyamatosan tájékoztatni.

A gyermek fejlődésének nyomon követési rendszerével már valamennyi magyar óvodának rendelkeznie kell, melyet vagy Ők maguk dolgoztak ki innovatív módon, vagy a helyi nevelési programjuk rendszerére építve adaptáltak.

A szekciónkban részt vevő Kissné Takács Erika – a debreceni Kuruc Utcai Óvoda vezetője – a többiek örömére és megelégedésére röviden bemutatta a nevelőtestülete által kifejlesztett gyermeki fejlődést mérő, fejlesztő rendszert. Elmondta, hogy az előző időszakban innovatív munkájuk eredményeként most már elektronikus rendszerben tudják ezt a gyermekek fejlődését rögzíteni, ennek eredményeként azonnal láthatóvá válnak a fejlesztendő területek.

A szekció tagjai teljes mértékben egyetértettek abban, hogy az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követési rendszere nélkül elképzelhetetlen a gyermek tudatos nevelése, differenciált egyéni fejlesztése. Azonban abban is egyetértettünk, hogy az óvodapedagógusnak a fő energiáját a változatos játékokkal dúsított, élménygazdag, a gyermeki kíváncsiságot maximálisan kiszolgáló színes, változatos óvodai tevékenységek megszervezésére kell fordítania, ez a tevékenység legyen a legfőbb fejlesztő eszköze valamennyi magyarországi óvodapedagógusnak!

Végül, ezúton köszönöm meg a szekció tagjainak aktív együttműködését, az Önök figyelmét!