Gönczi Károly

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és
az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) közötti különbségek, avagy
mennyiben segítik a pályázók helyzetét a változások

S7 4 Gönczi Károly

A szervezőktől azt a feladatot kaptam, hogy mutassam be az Európai Uniós pályázati rendszerben azokat a változásokat, amelyek kihatással vannak, lesznek a forrásfelhasználásra, valamint érintik a pályázók, kedvezményezettek eredményes munkáját.

A különbségeket, a változásokat táblázatos formában mutatom be, néhány területhez gyakorlati tájékoztatót adva. A gyakorlati tájékoztató tartalmát a szakmai monitoring látogatások során összegyűjtött tapasztalataimra támaszkodva teszem meg.

 

ÚMFT
(2011. 02. 09. előtt
megjelent felhívások)

ÚSZT
(2011. 02. 09. után
megjelent felhívások)

Pályázatok formai követelményei

 

A pályázathoz kapcsolódó do­ku­men­tumok papíron történő benyújtása az elvárás, valamint néhány meg­határozott mellékletet elektronikusan is szükséges benyújtani.

A pályázatot elektronikusan (fel­hívás alapján) szükséges benyújtani egy papíron mellékelt nyilatkozattal együtt.

 

Gyakorlati tájékoztató

 

A pályázatok beadása során a befogadási kritériumok csökkentek. A pályázók nagy része a minimum követelmények teljesítésével adja be pályázatát. Sokszor még a részletes költségvetés sem kerül benyújtásra. Ez a helyzet természetesen megnöveli a hiánypótlások számát. A hiánypótlások növelik a döntési időt, valamint a hiánypótlásra csak egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásban elkövetett hibát már nem lehet korrigálni, így nagy a veszélye, hogy a pályázat nem kerül támogatásra.  Javaslom a lehető legteljesebb pályázat beadását, ami sugallja az átgondoltságot, a körültekintő tervezést, megalapozottságot, valamint csökkenti a hiánypótlásban lévő veszélyeket.

Pályáztatás, szerződéskötés időszaka

Határidők változásai

Kiemelt projektek esetében projektjavaslat beérkezéstől döntésig 75 nap

Kiemelt projektek esetében projektjavaslat beérkezéstől szerződéskötésig 30 nap

Egyfordulós pályáztatás esetében a benyújtási határidőtől a döntésig 75 nap

Egyfordulós pályáztatás esetében a benyújtási határidőtől a döntésig DEB tartásával 40 nap; DEB tartása nélkül 30 nap

Könnyített pályáztatás esetén a pályázat beérkezésétől döntésig 50 nap

Könnyített pályáztatás esetén a pályázat beérkezésétől döntésig 30 nap

Döntési határidő hosszabbítása

Max. 60 nap, ha a tervezettnél több pályázat érkezett be és/vagy a konstrukció sajátosságai indokolják

Max. 15 nap, ha a tervezettnél több pályázat érkezett be

Befogadási kritériumoknak való megfelelésről, illetve meg nem felelésről szóló értesítés ha­tár­ideje

15 nap

7 nap

Értékelői, illetve DEB által feltett tisztázó kérdés

Nem függeszti fel a döntéshozatalra rendelkezésre álló határidőt.

Felfüggeszti a döntéshozatalra rendelkezésre álló határidőt.

Tisztázó kérdés pályázó általi megválaszolására adott határidő

Nem volt szabályozva.

Szabályozásra került, minimum 3 nap; maximum 8 nap adható.

Pályázó értesítése a döntés meghozataláról

15 napon belül

10 napon belül

Elektronikus alkalmazáson keresztül küldött (például: hi­ány­­pótlási felszólítás) dokumentumok vélelme

Nem volt szabályozva, mivel elektronikus alkalmazás nem állt rendelkezésre.

Szabályozásra került, jogi feltételek adottak, bevezetésre került a kézbesítési vélelem, amennyiben a pályázó 7 napon belül nem veszi át (nem olvassa el az e-Ügyintézés felületre kiküldött) a dokumentumot, akkor azt 7 nap után kézbesítettnek kell tekinteni.

Határidő számítása, ha a kezdőnap munkaszüneti nap.

Ha munkaszüneti napra esett a kezdőnap, akkor is az minősült a határidő kezdőnapjának (pl. pénteken vette át a pályázó a hiánypótlási felszólítást, akkor a teljesítésre rendelkezésre álló határidő első napja szombat volt).

Ha munkaszüneti napra esik a kezdőnap; akkor a határidő a következő munkanapon kezdődik (pl. pénteken vette át a pályázó a hiánypótlási felszólítást, akkor a teljesítésre rendelkezésre álló határidő első napja most már hétfő).

Támogatási szerződés megkötésére rendelkezésre álló határidő

Támogató levél kézhezvételétől számított 60 nap.

Támogató levél kézhezvételétől számított 30 nap, amelybe a hiánypótlás, tisztázó kérdés időtartama nem számít bele.

 

Gyakorlati tájékoztató

 

A változások követése fontos a pályázók részéről is. Azok a pályázók, akik a kezdetek óta pályáznak hozzászoktak a határidőkhöz. Ha nem követik nyomon a változásokat kiszaladhatnak a határidőkből.

A változások közül fel szeretném hívni a figyelmet a kézbesítési vélelemre. Kézbesítés után hét nappal – akár olvasta a pályázó, akár nem – az kézbesítettnek számít. Így nem lehet „játszani” az idővel. Ez igazán azokat a pályázókat érinti, akik csak a minimum dokumentációt nyújtotta be, és így próbálnak időt nyerni a hiányzó dokumentumok elkészítéséhez. A határidőket be kell tartani. Ezzel együtt jár az is, hogy a pályázati adatlapon megadott kapcsolattartó napi rendszerességgel olvassa elektronikus levelezését, és a befogadási időszakban ne legyen szabadságon, vagy gondoskodjon helyettesről. Számos pályázat került elutasításra amiatt, hogy nem követték nyomon a pályázók a beadott pályázatuk körüli fejleményeket.

Projekt időszak, nyomon követés

Előrehaladási jelentések, beszámolók benyújtásának gyakorisága, és vo­nat­kozó szabályok

Időközi projekt előrehaladási jelentések benyújtása általában hathavi rendszerességgel, előre meghatározott ütemek szerint. A jelentés tárgyidőszaka előre meghatározott.

Az időközi kifizetési kérelem és időközi projekt előrehaladási jelentés egymástól elkülönül. Az előrehaladási jelentésben az egyes tevékenységeknél nem jelenik meg az adott tárgyidőszakban adott tevékenységhez kapcsolódó számla.

Időközi kifizetési igénylés kizárólag időszakos beszámolóval együtt nyújtható be.

A beszámolók nincsenek előre ütemezve, a beszámolók benyújtását a kifizetési igénylés benyújtásának gyakorisága határozza meg, ezért a beszámoló tárgyidőszakát is. A beszámolóban valamennyi olyan tevékenységről kötelező be­szá­molni, amelyhez kapcsolódóan számla került benyújtásra.

A kedvezményezett adataiban, vagy a támogatás feltételeiben bekövetkező változás bejelentésre meghatározott határidő

A kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles azt írásban bejelenteni a támogatónak.

A kedvezményezett a tudomására jutástól számított 30 napon belül köteles azt írásban bejelenteni a támogatónak.

Jogszabály által meghatározott szerződésmódosítás hatálya alá tartozó esetek száma

(2) A kezdeményezett a támogatási szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha

a) a projekt megvalósításának befejezése előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik,

b) a projekt összköltségének összesen húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest,

c) a projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének összesen húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása az eredeti támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest,

d) az eredeti támogatási szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri el a célérték 90%-át,

e) változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.

A 4/2011 (I.28) Korm. rendelet 36 §. szerinti szerződésmódosítási esetek az alábbiak:

(2) A kedvezményezett a támogatási szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha

a) a projekt megvalósításának befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik,

c) változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.

Az Irányító Hatóság a projekt lényeges jellemzőjeként egyéb kitételeket határozhat meg.

Fenntartás

Fenntartás indikátorok nem-, vagy alulteljesítésének kezelése

A jogszabály nem kezeli, szabálytalansági eljárás dönti el a visszakövetelés mértékét.

Ha egy indikátor a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban, illetve ezek módosításában  meghatározott érték 75%-át, a kedvezményezett az alábbi képlet szerint köteles visszafizetni a támogatás arányos részét:

Visszaköveteléssel érintett támogatási arány = 100 – (teljesített indikátor/indikátor célértéke)*100

Követeléskezelés

Érintett jogszabá­lyok köre

Az IMK, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján szükséges eljárni.

A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet és a 24/2011. (V.6.) NFM utasítás (EMK), valamint a következő jogszabályok alapján kell eljárni: a 2011. december 31-ig meghirdetett pályázatoknál az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, a 2012. január 1. után meghirdetett pályázatok esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint.

Követelés érvényesítése

Beszedési megbízás (inkasszó) alkalmazása, amennyiben a Kedvezményezett nem tesz eleget a fizetési felszólításban meghatározott határidőig a visszafizetési kötelezettségének.

A beszedési megbízás nem alkalmazható.

A levonás intézménye nem szerepelt az ÚMFT-re vonatkozó szabályozásban.

A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet bevezette a levonás alkalmazását egy meghatározott kedvezménye­zetti kör (GFO kód (statisztikai számjel 13–15. számjegy) 3-as számmal kezdődik – költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek) esetén.

Összegzés

A 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletet – a 2007–2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól –, továbbá a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet – a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról – felváltotta a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet – a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről.

Ki kell emelni azonban, hogy a 4/2011-es Korm. rendelet csak azokban az ügyekben minősül irányadó jogszabálynak, ahol a pályázati felhívás megjelenése 2011. február 9. után történt. Kivételt képez ez alól a kormányrendelet 23., 33. és 34. fejezete (közbeszerzés, kifogás, szabálytalanságkezelés), az első két esetben a 2011. március 1-ét követően indult közbeszerzési ellenőrzések, illetve benyújtott kifogások esetében is alkalmazni kell, míg a szabálytalanságkezeléssel kapcsolatos rendelkezések a 2011. március 1. előtt megjelent felhívások esetében is relevánsak.

Kiemelendő, hogy a kifogás új jogintézmény a korábbi szabályozáshoz képest, ezáltal a Kedvezményezetteknek szabályozott jogorvoslati eljárás áll rendelkezésükre postosan meghatározott felelősségi körökkel, illetve döntési határidőkkel. 2012-es változás a kifogás intézményével kapcsolatban, hogy kifogás benyújtására a döntésről való tudomásul szerzéstől számított 10 napon belül van lehetőség, mely határidő jogvesztő, szemben az eddigi szabályozással, amely tartalmazott egy objektív, a döntéstől számított 60 napos határidőt is. Fontos azonban, hogy kifogással a közreműködő szervezet/NFÜ döntése ellen lehet élni, így a pályázat benyújtása után közvetlenül, a benyújtás körülményeivel kapcsolatosan kifogás nem terjeszthető elő egészen a támogatói vagy elutasító döntés meghozataláig.

A 4/2011-es kormányrendelt, illetve tárgyévi módosításai emellett számos esetben az intézményrendszer részére meghatározott határidők csökkentésével, illetve egyes korábbi százalékos korlátok eltörlésével (pl. az 56. §-ban (3)-ban meghatározott első beszámolóval együtt benyújtandó kifizetés igénylés) igyekszik a pályázók számára érezhetően gyorsabbá, illetve gördülékenyebbé tenni a szerződéskötési, illetve kifizetési folyamatokat a projektekkel kapcsolatban.

Bízom abban, hogy ezen tájékoztatással sikerült bemutatni a pozitív változásokat, valamint segíthettem a sikeres pályázati tevékenységet.

Köszönöm figyelmüket!