Schanda Tamás

A TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt
1. pillérének eredményei

st0

Bevezetés

A TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt keretében megvalósítandó feladatok kilenc pillérhez sorolódnak. A kilenc pillérből hat a kiemelt projekt főkedvezményezettjéhez, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-hez tartozik. Jelen ismertetés a fejlesztéskoordinációs hálózat létrehozását és működtetését, valamint a horizontális együttműködések támogatását célul kitűző 1. pillér eddig elért eredményeit foglalja össze röviden.

Az 1. pillér szakmai koncepciója és tevékenységei

A pillér legfontosabb feladata a közoktatási intézmények közötti szakmai együttműködések kiépülésének támogatása, az ehhez szükséges szolgáltatási/szolgáltatói eszközrendszer kialakítása és az intézmények fejlesztéseit támogató környezet biztosítása.

A pillér keretében kialakításra került a Fejlesztési Nyomonkövető Felület (FNF). Ez egy olyan szakmai programkövetést támogató rendszer és adatbázis, amely a közoktatási pályázatok fejlesztéskoordinációs támogatása érdekében képes a pályázati források gyakorlatban történő szakmai/tartalmi felhasználását nyomon követni. Lehetővé teszi, hogy a közoktatás-fejlesztés projektjeinek megvalósításáról felhasználóbarát visszajelzés álljon rendelkezésre, mely támogatja a döntéshozók munkáját, a további fejlesztési konstrukciók megalapozását, az evidence based típusú döntési kultúra meghonosítását.

Hasonlóképpen a feladatok közé tartozott az éppen aktuálisan kiírt közoktatási pályázatok – TÁMOP és TIOP pályázatok egyaránt – szakmai kommunikációja, információ biztosítása. Központi és térségi kommunikációs események szervezése és lebonyolítása. Kiadványok publikációja, filmek, DVD-k és CD-k készítése, pályázati, szakmai információ és GYIK szolgáltatás nyújtása, adatszolgáltatás biztosítása a pályázó intézmények, fenntartók, civil szervezetek, szakmai szervezetek, fejlesztő műhelyek, szülők és egyéb, érintett célcsoportok számára.

Az 1. pillér egyik tevékenysége az ún. „Szolgáltatói Kosár” szakmai előkészítése és tervezése, naprakész információkkal való ellátása. Ez a felület kiemelkedő jelentőségű volt az utóbbi évek közoktatás-fejlesztésében. A pályázati konstrukciókban résztvevő partnerek ide töltötték fel a szükséges tartalmakat, és innen tudták kiválasztani, igénybe venni az egyes szolgáltatásokat. A Szolgáltatói Kosárban megtalálhatóak az egyes továbbképzések; a tanácsadók és mentorok listája; itt nyílt lehetőség egyes kompetencia alapú oktatási tartalmak publikációjára. A Szolgáltatói Kosár tartalmazza többféle szempont szerinti keresésre módot adva Magyarország legnagyobb közoktatási innovációs adatbázisát, amely egybegyűjti a közoktatási intézmények által kifejlesztett és bejáratott, külső szakemberek által minősített, működő „jó gyakorlat”-okat.

Az 1. pillér keretében jött létre a TÁMOP 3.2.2-es pályázati konstrukció nyertes régiós szolgáltatóival együttműködve az a hálózat, amely lehetőséget adhat a közoktatás alulról építkező fejlesztésére, az egymástól való tanulásra, a közoktatási intézmények által létrehozott és kipróbált innovációk, működő jó gyakorlatok megosztására és elterjesztésére. Az Educatio munkatársai és régiós koordinátorai munkájának eredményeképpen hálózatfejlesztő szakmai műhelyek jöttek létre, elkészült a referencia-intézmények előminősítésének eljárásrendje. A mögöttünk hagyott három évben a Közoktatási Osztály munkatársai – eleinte a régiós szervezetekkel való együttműködésben, utóbbi időben a pályázati konstrukciók időbeli szétcsúszása miatt már nélkülük – közel 700 közoktatási intézmény előminősítését végezték el.

Végül az 1. pillér fejlesztési feladatai közé tartozott a Biztos Kezdet Óvodai Program kutatás-fejlesztés, valamint a pilotprogram végrehajtása.

A Biztos Kezdet Óvodai Program

A program célja, hogy magas szakmai színvonalú szolgáltatáshoz juttassa azokat a családokat, amelyek lakhelyén a legrosszabb a napközbeni szolgáltatásokkal való ellátottság és a legmagasabb a szegénység kockázata. Ez a fejlesztés az esélyegyenlőség és az esélyteremtés jegyében, szoros szakma– és tárcaközi hálózat működtetésével, új tartalmakkal, átfogóan és komplex módon vállalja fel az óvodai nevelés céljainak, feladatainak megvalósítását. Igyekszik a programba minden meglévő helyi szociális, egészségügyi, oktatás, gyermekjóléti intézményt és szolgáltatást, valamint civil szervezeteket és egyházi képviseleteket bevonni. A Biztos Kezdet Óvodai Programokat elsősorban oda telepítették, ahol már működtek Biztos Kezdet Házak (TÁMOP 5.2.1).

A program eredményeképpen várható, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű célcsoport óvodai együttnevelési gyakorlata megerősödik; a hozott hátrányokat sikerül csökkenteni; a szülőket, a családokat a program bevonja, érdekeltté teszi a gyermekek nevelésében; s e korai beavatkozással az iskolai átmenetet jobban előkészíthetjük, és megelőzhetőek lesznek a későbbi lemaradások.

A BIKÓP pilotprogram 23 megvalósító és 5 kontrollintézményben valósult meg. Elméleti háttérét a projekt keretében elkészülő háttértanulmány (amely tíz kötetből áll) és egy szabályzatgyűjtemény (amely hat kötetből áll) adja. Feladatai között szerepelt a bevont intézményekben az optimális pedagógiai környezet biztosítása. Ezért fa alapanyagú fejlesztő játékokat, kültéri mozgásfejlesztő játékokat, környezettudatos magatartást fejlesztő társasjátékot, iparművészek által tervezett Meseládikót juttattunk az óvodákba, ahol az óvodapedagógusok számára pedig pedagógiai, pszichológiai, a gyermekek képességfejlesztését és fejlődésük nyomonkövetését segítő szakkönyveket tettünk hozzáférhetővé. A programban résztvevő gyermekek és kísérőik (óvodapedagógusok, dajkák) ún. élményszerző kiránduláson vehettek részt. Ez az óvoda 50 km-es körzetében lévő óvodáskorú gyermekek számára élményt nyújtó programok meglátogatásából állt. Az utazás összes költségét az Educatio Nonprofit Kft. vállalta magára (belépőjegyek, étkezés, innivaló, gyümölcs, buszköltség). A programban résztvevő valamennyi óvodapedagógus, dajka, óvodavezető, koordinátor számára bérjellegű juttatást tudott biztosítani a program 6 hónapon keresztül. A programban közreműködők részt vehettek felkészítéseken, műhelymunkákon és mentor próbaképzésen.

Referencia-intézményi hálózat

A referencia intézmény: egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény. A referencia-intézményi címre pályázó közoktatási intézmények a regisztrációt követően részt vettek az előminősítési eljárásban. Ennek keretében az Educatio Nonprofit Kft. munkatársai 756 feladatellátási helyet kerestek fel, s végezték el az előminősítést 2010 nyara és 2011 októberének vége között.

A TÁMOP 3.1.4-ben létrejövő „jó gyakorlatok”-at tartalmazó jelentős adatbázis a TÁMOP 3.1.7 feladataival tovább bővült, amely tartalmazza a közoktatási intézmények által fejlesztett és kipróbált, átadható, egységes tipológia alapján besorolt szakmai fejlesztéseket. Ez a hatalmas mennyiségű pedagógiai innováció megfelelően kiaknázva bázisa lehet későbbi közoktatás-fejlesztési programoknak.