Dr. Főző Attila László

Szaktanácsadók támogatása
a digitális írástudás fejlesztésében

fal0

Az informatikai eszközökkel segített oktatás módszertani elemei folyamatosan fejlődnek, egyesek elavulnak és új, egyre innovatívabb megoldások kerülnek előtérbe. Az Educatio Nonprofit Kft. több olyan nemzetközi szintű együttműködésben vesz részt, amelyek éppen a digitális írástudás fejlesztését és annak módszertani támogatását segítik elő a hazai pedagógusok számára.

Intel Teach Essentials

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Intel Corporation egy 2010 októberében kötött Együttműködési megállapodásban rögzítette, hogy milyen, a hazai oktatás fejlesztését célzó közös projekteket valósít meg. Az együttműködés már a 2011-es évben elkezdődött, melynek egyik fő területe az Intel Teach Program Essentials képzés adaptálása az Educatio Kft. szakmai tevékenységében és felügyeletével.

Az Intel számos olyan programot dolgozott ki, amely pedagógusok képzését és továbbképzését segíti a számítógéppel támogatott oktatás, a projektmódszertan és a korszerű infó-kommunikációs eszközök alkalmazása területén. Az Intel® Teach Program képzései olyan témákat, fejlesztési területeket érintenek, amelyek a hazai pedagógiai szolgáltatók és felsőoktatási intézmények képzési kínálatában nem szerepelnek. A képzések gyakorlatorientáltak, amit megerősít az Intel Teach Program alapelve is, miszerint a már bevált pedagógiai jó gyakorlatokat ötvözik a jelenlegi legfejlettebb technológia potenciális támogató erejével. Ezekben a képzésekben egyedülálló az, hogy komplex rendszerként, a mindennapi iskolai gyakorlatban szerzett tapasztalatokkal megalapozva, kutatási eredményekkel alátámasztva mutatják be az IKT eszközökkel támogatott pedagógia gyakorlatát. Az aktív tanulás kritériumainak megfelelően a képzések jellemző munkaformája a tréneri segítséggel és gazdag eszközrendszerrel támogatott egyéni, és még inkább kiscsoportos vagy pármunka. A képzéseken a tanárok saját tanulási tevékenységük révén ismerik meg a projekt alapú pedagógia és az IKT eszközökkel támogatott tanulás előnyeit, s mindezt a tanuló központú pedagógia keretében. A gyakorlatorientált képzések eredménye az is, hogy az ott elsajátított módszereket, megismert eszközöket a résztvevő pedagógusok azonnal adaptálni tudják a saját pedagógiai gyakorlatukban. Olyan képzésekről van tehát szó, amelyek megvalósítják a korszerű pedagógiai módszertan és a korszerű technológia integrációját.

Az Intel 1999-ben kért fel szakértőket önálló tanárképzési program kidolgozására. Az így létrejött Intel Teach Essentials képzési programot azóta már több mint 60 országban próbálták ki és vezették be. Az Intel® Teach Essentials pedagógiai modelljében különös hangsúlyt kap az információk kezeléséhez (kognitív készségek), az együttműködéshez és a kommunikációhoz szükséges készségek, másképp a 21. század készségeinek fejlesztése. A képzést Magyarországon az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. akkreditáltatja.

iTEC, avagy a jövő osztályterme

fal1Hogyan adhat választ az oktatás a 21. század kihívásaira? Milyen képzést kell kapnia a jövő felnőtteinek? Milyen legyen a jövő osztályterme? Ezekre a kérdésekre keresi a választ egy nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási-fejlesztési program, az iTEC. A kutatás 2010-től 2014-ig zajlik, ezalatt a projektpartnerek által kidolgozott technikai és pedagógiai módszertani újításokat 12 országban, összesen több, mint 1000 osztályteremben próbálják ki.

Az iTEC az angol Innovative Technologies for an Engaging Classroom kifejezés rövidítése, amit magyarul így fordíthatunk: Innovatív technológiák egy motiváló osztályterem szolgálatában. A projektben kutatóintézetek, egyetemek, minisztériumi háttérintézmények, innovatív tanárok és technológiai fejlesztők dolgoznak együtt olyan osztálytermi tevékenységek kidolgozásán és kipróbálásán, amelyek a jövő osztálytermét jellemezhetik majd. A projekt ambiciózus célja, hogy az eredményekkel az oktatási reformfolyamatokat is befolyásolni tudja mind nemzeti, mind európai szinten. Erre már csak azért is jók az esélyek, mert a projektpartnerek között számos minisztérium képviselteti magát. Az oktatáspolitika „megrendeléseire” váró oktatástechnikai szoftver- és hardverfejlesztés nagyjai is ott vannak a projektpartnerek között: az interaktív táblák forgalmazásával foglalkozó SMART és a Promethean; társult tagok az Acer, a Microsoft és az RM Education.

A kutatás-fejlesztés két területen folyik. Egyrészt olyan osztálytermi tevékenységeket dolgoznak ki a projektpartnerek, amelyek innovatív módszertani megoldásokat kínálnak a tanárok számára, másrészt fejlesztésre kerülnek a módszertant és a pedagógiai célokat támogató technológiák – elsősorban szoftver eszközök. Az eszközök beválásának kritériuma az, hogy hatékonyabb lesz-e tőlük az osztálytermi munka: ebben a projektben a pedagógia a technológiai fejlesztés megrendelője.

Magyarországon a projektet az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. koordinálja. Legfőbb tevékenysége, hogy az újítások magyarországi tesztelésére tanárokat készítsen fel és azok munkáját támogassa. A tanárok feladata olyan tanulási tevékenységek helyi viszonyokhoz történő igazítása, megszervezése és irányítása, amelyek során a tanulók többek között önálló és felelős diákokká válnak, csoportban dolgoznak így erősebbek lesznek az együttműködési készségeik, fejlődik a kifejezőkészségük és kreatívak lehetnek. Mindezeknek a céloknak az elérését a modern technika eszközei támogatják, nem csak informatikaórán, de más tanórákon is. A technológia innovatív felhasználása új pedagógiai lehetőségeket kínál, felhasználása motiválhat a tanulásra és ez eredményesebbé teszi a tanulást. A projektbe folyamatosan bekapcsolódó tanárok beszámolói bizonyítják, hogy a 21. század kihívásaira választ adó igényes pedagógiai munka Magyarországon is lehetséges, tapasztalataik és javaslataik pedig az iTEC reményei és célkitűzései szerint hatással lesznek mind a nemzetközi oktatástechnológiai trendekre, mind az oktatáspolitikára.