Chytilné Velenczei Zsuzsa

Tananyagfejlesztés

25 chytilné

A tananyagfejlesztés célja az 1/2006. (II.17.) OM számú rendelettel kiadott OKJ-ben található, iskolai rendszerben oktatható, központi programmal rendelkező szakképesítések alap, páros-többes és néhány saját moduljaira szakmai tankönyvi tartalomelemek készítése és honlapon - Tananyagbank - történő megjelenítése. A fejlesztésben vállat indikátorok a projekt zárására teljesülnek. Az elkészült 3000 db szakmai tankönyvi tartalomelem - szakmai ellenőrzést követően - folyamatosan jelenik meg az alprojekt weblapján. A kihelyezett tartalomelemek közül 30 db már kipróbálásra került szakképző intézményekben.

A tananyagfejlesztés koncepciójának megalkotásakor a kompetenciaelvű szakképzési tanulásmodellt vettük alapul.

 • Kompetenciaelvű, mert a tanítási-tanulási folyamat a cselekvésre, a szakmai tevékenységekre, a problémákra, a feladatokra fűződik fel (nem az ismeretekre).
 • Szakképzési, tehát a tartalmakat a munkatevékenységek határozzák meg (tudományos alapú, de nem a tudományterületek tartalma szerinti).
 • Tanulásmodell, azaz a fejlesztés és a tervezés a tanuló személy tevékenységeire, cselekvéseire irányul (nem a tanár cselekvéseire).

A szakmai tankönyvi tartalomelemek az iskolai rendszerben oktatható, központi programmal rendelkező szakképesítések alap, páros-többes és néhány saját moduljához illeszkedve készültek el oly módon, hogy a szakértők modulonként elkészítették a kompetencia leírását, majd azokat összevetették a feltárt tan- és szakkönyvi tartalmakkal. Ezt követően történt meg a tartalomelem-struktúra kialakítása, melynek első lépéseként a központi program figyelembevételével csoportosították azokat a kompetenciákat, amelyek szakmailag összetartoznak, azaz egy tartalomelembe sorolhatók, majd megadták a szakmai tankönyvi tartalomelem címét, számát és a feldolgozásához ajánlott óraszámot. A tartalomelemeket úgy kellett kialakítani, hogy feldolgozásukhoz 10–20 tanítási óra elegendő legyen.

A szakmai tankönyvi tartalomelem szerkezete minden esetben következő:

 • Esetfelvetés - munkahelyzet: A tartalomelem a munkatartalmat, munkatevékenységet lefedő feladatokkal, vagyis esetfelvetéssel, munkahelyzettel, problémafelvetéssel irányítottan készül. A tartalomelem a felvetett eset, munkaszituáció, probléma megoldásáról szól, arra készítjük fel a tanulót, hogy az adott munkahelyzetet meg tudja oldani. Az adott modul szakmai és vizsgakövetelmény szerinti feladatkompetenciáin, feladatrészletein alapul.
 • Szakmai információtartalom: A szakmai információtartalom alapján az esetfelvetésben megfogalmazott kérdés, probléma mindenképpen megválaszolható, megoldható legyen! Az információtartalom „fedje le” a tartalomelem-struktúrában az adott tartalomelemhez rendelt feladat- és szakmai ismeret-részleteket! A szakmai információtartalomban azt kell megadni, hogy mit kell tudni az adott munkahelyzetben jelentkező feladatok ellátásához.
 • Tanulásirányító: A tanulásirányítóval a tanulás folyamatát tervezzük a tanuló szemszögéből. A tanulásirányítóban tevékenységeken, gyakorló feladatokon keresztül kell megmutatni, hogy hogyan lehet elsajátítani és konkrét munkahelyzetben alkalmazni a tartalomelem információtartalmában szereplő ismereteket, hogyan lehet fejleszteni a munkafeladatok elvégzéséhez szükséges készségeket, személyes, társas, és módszerkompetenciákat.
 • Önellenőrző feladatok: Az önellenőrzés célja, hogy a tanuló és a tanár győződjön meg arról, hogy sikerült-e a kitűzött feladatot elsajátítani.
 • Megoldások: Az önellenőrző feladatok megoldásai.
 • Irodalomjegyzék: A jegyzékben megtalálható a tartalomelem készítésekor felhasznált irodalom jegyzéke és a további ismeretszerzés céljából a tanuló személy számára ajánlott irodalom jegyzéke is.

A tartalomelem borítólapján, szerepel

 • a szerző;
 • a tartalomelem száma, címe;
 • a modul száma, címe és
 • a célcsoport szintje.

A tartalomelem végén található, hogy az mely szakképesítések képzése során használható fel, valamint a feldolgozáshoz ajánlott óraszám.

A szorosan kapcsolódó három alprojekt fejlesztéseit 192×6 fős munkacsoportban dolgozó szakértők végezték. A fejlesztés eredményeként elkészült kompetencia-leírások tulajdonképpen a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben, az adott követelménymodulnál megfogalmazott feladat- és tulajdonságkompetenciák részletezése, a szakképzettség révén végezhető szakmai munkáról szóló leírás. A kompetenciák tartalmának bővebb kifejtése, adatszerű jellemzőinek és ismérveinek megfogalmazása segíti a tanulási-tanítási folyamat tervezését, szervezését, a tanulási célok és kimeneti követelmények pontosabb meghatározását. Ezek adják az alapját valamennyi, a folyamat-, illetve kimenet-szabályozást is jelentő tartalomfejlesztésnek, a képzést és a vizsgáztatást meghatározó dokumentumoknak is.

Tartalomfejlesztő szakértőink munkacsoportokban zajló és egyéni fejlesztés során készítették a kompetencia-leírásokat az alábbi ütemezésben:

 • 2009. március 4-től: 8 munkacsoport;
 • 2009. május 11-től: 40 munkacsoport;
 • 2010. január 11-től: 144 munkacsoport.

A kompetencia-leírások adták az alapját a további, alább részletezett - mindhárom alprojekt fejlesztését és érintő - feladatoknak.

 • Belső arányok feltárása.
 • Leképezés a vizsgafolyamatra.
 • Vizsgahelyszínek akkreditációs követelményei.
 • Meglévő szak-és tankönyvi anyagok feltárása.
 • Tartalomelem-struktúra kialakítása.
 • Bemeneti kompetenciák meghatározása.
 • Feladatkészítés.
 • Tartalomelemek készítése.

A fejlesztő munka egymásra épülő lépései során a szakértők meghatározták az adott modulra jellemző kompetenciák arányát, súlyát, hogy azokat ugyanilyen arányban juttathassák érvényre a vizsgafolyamat során használt, általuk készített vizsgafeladatokban. Ezek a fejlesztési eredmények egyben a vizsgahelyszínek akkreditációs követelményeinek kidolgozásánál is érvényesültek, illetve a szakmai tartalomelem-fejlesztők számára fontos információt nyújtottak a tartalomelem-struktúra kialakításánál.

A képzés megkezdéséhez szükséges, a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciák felmérését szolgáló eszközök olyan feladatok, amelyek teljesítése során megítélhetővé válik, hogy egy képzésre jelentkező személy meglévő tudása és tanulási képességei révén egy adott képzést meg tud-e kezdeni és eredményesen be tud-e fejezni. A szerző szakértők általános tanulási képességeket és szakmaspecifikus tanulási képességeket felmérő egységeket készítettek a már elkészült részletes kompetencia-leírások segítségével. Ezek közvetlen felhasználásával vagy a képző általi adaptálásával olyan moduláris eszközcsomagok állíthatók össze, amelyek illeszkednek a személy által megcélzott szakképesítés-csoporthoz, a szakképesítés szintjéhez, a meglévő munkatapasztalathoz és a tervezett tanulási formához. A bemeneti kompetenciamérésen az adott képzés elvégzésére alkalmasnak bizonyult személyek a képzést követően az előírt iskolai végzettség hiányában is szakképesítést szerezhetnek.

A vizsgafeladatokat a szakértők a szakmai és vizsgakövetelményekben foglaltak figyelembe vételével, a kompetenciák leírását és beszámítását, az ágszerkezetnek megfelelő átfedések egyeztetését követően készítik el a kompetenciák belső arányainak feltárásával és a követelménymodul kompetenciáinak a vizsgafolyamatra történő leképezésével.

Szakmai tankönyvi tartalomelemeket elkészítésénél a fentebb részletezett elemzések, fejlesztések eredményei kerültek fölhasználásra. Ily módon a felhasználó - a szakmai tanár, szakoktató, a tanuló személy - olyan komplex szakmai dokumentumokat kap, melyek a munkavégzést jelenítik meg a képzésben, feladattal irányítják a tanulást, honlapról letölthetők, továbbszerkeszthetők, adaptálhatók, kiegészíthetők helyi és korszerű tartalmakkal.

A szakértők által kifejlesztett tananyagtartalom-elemek webes felületre történő feltöltése révén a projekt keretében létrehozott szellemi termékek oktatási célra szabadon kinyomtathatóak, összefűzhetőek és tankönyvvé szerkeszthetőek lesznek, úgy a szakképző iskolák, mint a munkáltatók és munkavállalók vagy akár a könyvkiadók számára. A projektünk keretében létrehozott Szakmai Tankönyvi Tartalomszolgáltató Rendszer elősegíti a tananyagok gyorsabb, és az aktualitásoknak megfelelő korszerűsítését, mivel a rendszer tananyagtartalom-elemenként frissíthető lesz. Az SzTTR felületén tárolt tartalomelemek rugalmasan illeszthetőek lesznek a központi programok alapján készülő helyi tantervekhez, továbbá lehetővé fogják tenni az egyéni tanulási utakat segítő és követő tananyagszerkesztést is, a szak- és felnőttképzési, valamint atipikus tanulási körülmények között egyaránt. Annak köszönhetően, hogy az SzTTR egy internetes felület, a Rendszer tartalma elérhető az ország minden területéről, ezzel is biztosítva az esélyegyenlőséget a fejlődéshez, a felzárkózáshoz és nem utolsó sorban a munkavállaláshoz.