Petránné Képes Gizella

Óvoda szekció összefoglalója

petranne

A szekciót 38 fő kolléganő tisztelte meg jelenlétével. Érdeklődésük a szekció teljes időtartamára fenn maradt, senki nem távozott a záró körig.

Szekciónkban elsőként, Ragályiné Hajdu Zsuzsannától az Oktatási Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának Igazgatójától hallhattunk, illetve láthattunk részletes, mélyreható tájékoztatást: „Tanügyigazgatási ellenőrzések az óvodában” címmel.

A szekciót óvodavezetők, közoktatási szakértők és gyakorló óvodapedagógusok tisztelték meg jelenlétükkel. Az Igazgató Asszony előadása mindnyájunk számára új információkat nyújtott, illetve felfrissítette jogszabályi ismereteinket, jó tanácsokkal szolgált annak érdekében, hogy az intézmények működése törvényes legyen. Közvetlen hangulatú előadása mindnyájunkat meggyőzött az ellenőrzések segítő szándékáról, arról, hogy az Oktatási Hivatal ellenőrzéseinek célja nem más, mint:

  • tapasztalatok gyűjtése a jogszabályok beválása érdekében,
  • a jogszabályok előkészítése és
  • a jó gyakorlatok előkészítése, valamint
  • az intézmények törvényes működésének biztosítása.

A szekcióban javaslatként hangzott el:

  • A pedagógusképzésben szerepet kellene kapnia az intézményi működést szabályozó helyi dokumentumok (SZMSZ, IMIP, Helyi Óvodai Nevelési Program, stb.) megalkotására való hallgatói felkészítésnek.
  • A Web oldallal nem rendelkező kis óvodák számára a „Nyilvános közzétételi lista” egyik formáját a KIR felület biztosíthatná.

Az óvodai szekció másik témája: „Hogyan tovább? A kompetencia alapú programcsomag beillesztése a helyi óvodai nevelési programba.” A konferencia időpontja egybeesik az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja (ÓNOAP) módosításával. Ezért szekcióvezetőként kooperatív szekciófoglalkozás keretében – a „Tanulva Tanítunk…” jegyében – elsőként páros munkában tártuk fel, hogy miben változik az ÓNOAP. Majd a tesztelő intézmények pedagógusainak bevonásával megvizsgáltuk, hogy a módosított ÓNOAP-ba hogyan illeszthető be a Kompetencia Alapú Óvodai Programcsomag.

A szekciófoglalkozás végére jó láthatóvá vált számunkra, hogy a módosításra kerülő ÓNOAP koherens a Kompetencia Alapú Óvodai Programcsomaggal, így a beillesztés nem jelenthet problémát.

A szekció résztvevői egyhangúan megállapították, hogy a módosított ÓNOAP alapos szakmaisággal összeállított, korunk szakmai elvárásainak megfelelő tartalommal rendelkezik. Egyetértő dicséretünket fejeztük ki a programmódosítók felé.

Üzenetként fogalmaztuk meg:

Az óvodai nevelés keretén belül ne kapjanak teret azok – a szülői igényen alapuló külön foglalkozások - melyek nem biztosítják az óvodai neveléshez való egyenlő mértékű hozzájutást, esélyegyenlőséget minden óvodás gyermek számára. Ezek a foglalkozások az óvoda nyitvatartási idején túl kerülhessenek megszervezésre, biztosítva ezzel a gyermekek derűs, nyugodt, harmonikus óvodai fejlesztő légkörét, a szabadjáték prioritását, az esélyegyenlőséget, az egyenlő bánásmód elvének gyakorlatban való megvalósulását.

Összegezve:

Szekciónkban igazi műhelymunka folyt, a szekció programok gyakorlatorientáltak voltak, mely aktív részvételre ösztönözték a jelen lévő kollégákat.

Ezúton köszönöm meg a szekció munkájában aktívan bekapcsolódó kollégáknak az

együttműködő részvételt.