Makara Ágnes

„Matematika számok nélkül” fejlesztő és felzárkóztató program

makara agnes

Bevezetés

Az iskolai tanításban időről-időre felmerülő gondolat, hogy a tanulók különböző képességei, tantárgyi tudása, iskolán kívüli tapasztalatai, tanulási attitűdje miatt a tananyag feldolgozása során, a kompetenciák fejlesztése érdekében szükség van differenciálásra.

Ám mindenki, aki megpróbálkozott a tanórai differenciálással, érzi, hogy ez különösen nagy energiabefektetést igényel a pedagógustól, és megvalósítása sok nehézséget okoz.

Néhány szó a nem szakrendszerű oktatásról

A nem szakrendszerű oktatás bevezetésével még inkább előtérbe került a tanulókkal való differenciált foglalkozás igénye.

A közoktatási törvény szerint a 2008/2009. tanévben az ötödik évfolyamon (majd felmenő rendszerben az ötödik-hatodik évfolyamokon) meg kellett szervezni az iskolákban a nem szakrendszerű oktatást.

A kötelező órák terhére heti 5,625 óra, továbbá a nem kötelező órakeret terhére heti 1,4 óra használható fel minimálisan. Maximum 14 órát lehet felhasználni.

A nem szakrendszerű oktatás legfőbb céljaiként a következőket tűzték ki:

maka

A nem szakrendszerű oktatás lehetőséget biztosít gyereknek és pedagógusnak egyaránt:

 • A tanulók eltérő fejlettségi szintjének figyelembevételére.
 • A hiányosságok pótlására az egyéni igények szerint.
 • A lemaradó gyereknek az alapvető készségek hiányainak kiküszöbölésére.
 • A tanuló felzárkóztatására az átlaghoz.
 • A helyi tanterv elvárt követelményszintjének teljesítésére.
 • A tanulási kudarcok elkerülésére.
 • Az élethosszig tartó tanulás sikerességére.
 • Nagy lehetőséget ad a pedagógusoknak is, hogy munkájuk eredményesebb legyen, tanítványaik jól teljesítsenek.

Ugyanakkor a lehetőség mellett ez új pedagógiai kihívásokat, fontos tennivalókat jelent!

 • Fel kell tárni, hogy a tanuló hol maradt le, s ezen a területen kell fejleszteni.
 • Ezt csak differenciált módon lehet megvalósítani, ami osztálykeretben nem egyszerű feladat.
 • A felzárkóztatást végző tanárnak szüksége van módszertanilag jól átgondolt anyagra, feladatsorokra.
 • Mivel ez a feladat nem kötődik tankönyvhasználathoz, így a pedagógus feladata lehet ezeknek az összeállítása.
 • Az eredményességhez szükség van a tanuló haladásának folyamatos értékelésére.
 • Elengedhetetlen a tanulók részére a folyamatos visszajelzés.

Két fontos kérdés vetődik fel:

 • Melyik tanulóval kellene külön foglalkozni, és mivel van problémája az egyes tanulóknak?
 • Milyen segítséget kaphat a tanár a tanulók egyéni hiányosságainak kezeléséhez?

Az 5. osztályt kezdő tanulók matematika felmérése

Az első kérdésre - melyik tanulóval kellene külön foglalkozni, és mivel van problémája az egyes tanulóknak - a tanulók hiányosságainak feltárása után lehet válaszolni.

Az 5. osztályt kezdő tanulók matematika felmérésére elkészítettünk egy három nagy részből álló feladatsort, amely alkalmas lehet arra, hogy diagnosztizálja az egyes tanulók matematikai tudását. Biztosítja, hogy a tanárnak jobb rálátása legyen az egyes tanulók tudásszintjére, illetve képet kaphat gondolkodási képességeiről és hiányosságairól. Ez a felmérés segítheti az 5. osztályosok felzárkóztatásának, fejlesztésének megszervezését.

A felmérés feladatsorait a gyerekek számítógépen tudják elvégezni. A megoldások interneten keresztül jutnak vissza hozzánk. A kiértékelést már másnap láthatja a tanár az iskolában.

A tanár kap egy iskolai áttekintő diagramot a tanulók eredményének eloszlásáról:

maka1

Továbbá megnézheti minden egyes tanuló diagramját külön-külön mindhárom feladatsorra:

maka2

A diagram nemcsak a jó és rossz megoldásokat mutatja, hanem a megoldásra fordított időt az iskolai átlagidő százalékában.

A tanár végignézheti, hogy a tanulók az egyes feladatokban mit hibáztak.

Tapasztalataink

2009. szeptember végéig mintegy 4000 tanulóval végeztük el ezt a felmérést. Eredményeik alapján kimutatható, hogy a legnagyobb hiányosságaik a 3. feladatsorban vannak. Ez a szövegértésüket vizsgálta, kifejezetten a matematika kompetencia területhez kapcsolódva.

Tanulók

%

maka3     

A diagramról leolvasható, hogy szövegértés részben a gyerekek felének teljesítménye nem éri el az 50 %-ot sem.

További információk a felmérésről: www.ertotanulas.hu

„Matematika számok nélkül”

A második kérdés, hogy milyen segítséget kaphat a tanár a tanulók egyéni hiányosságainak kezeléséhez, hogyan tudja megvalósítani a differenciált oktatást, és ezzel a lemaradó tanulók felzárkóztatását.

Erre egy számítógépes matematika fejlesztő-felzárkóztató program kidolgozásával próbáltunk válaszolni.

 maka4

Miért ezt a címet kapta a program?

Azt az elvet követtük, amit Varga Tamás fogalmazott meg: „számtan helyett matematika”. Ez a felzárkóztató programunk esetében azt jelenti, hogy a számfogalom valódi megértésén keresztül fejlesztjük a számolási készséget, valamint nagy gondot fordítunk a műveletfogalom megértésére és a matematikai szövegértés fejlesztésére.

Hogyan segíti a program a tanár munkáját?

A program tartalmi felépítése és egyszerű kezelhetősége révén alkalmas arra, hogy megkönnyítse a pedagógusok munkáját.

A program technikai kezelése nagyon egyszerű, a gyerekek percek alatt megtanulják. A különféle feladatok megoldási módját animációk mutatják be.

A tanár munkáját részletes módszertani útmutató segíti. A fejezetek elején található megjegyzésekből követhető a felépítés, a fejlesztési tartalom és a feldolgozással kapcsolatos módszertani javaslatok.

 • Minden gyerek saját tempójában mehet végig a feladatsorokon.
 • Csak sorban haladhat a feladatsorokon, a továbblépésnek feltétele a feladatsorok legalább 70 %-os megoldása, illetve a szövegértésben elég 50 %.
 • A program jelzi, ha a tanuló hibázott, a tanárnak nem kell mindig ott lennie. Csak akkor kell beavatkoznia, amikor pedagógiailag szükséges.
 • A fejlesztő programhoz hozzákapcsolható tanári vezérlőprogrammal a tanár saját gépéről egyenként követheti és irányíthatja a tanulók munkáját.
 • A program interaktív táblán is használható.

A tanár saját gépén kiválaszthatja azt a tanulót, akinek a munkáját meg akarja nézni:

maka5

Diagramon követheti, részletesen megnézheti a kiválasztott tanuló megoldásait:

maka6

Leolvashatja, hogy egy-egy fejezetben hány feladatot oldott meg a gyerek, mennyi idő alatt, mikor, hány alkalommal. A grafikon zöld oszlopai a jó megoldást, a piros oszlopok a hibákat jelzik. A diagramok magassága a megoldásra fordított időt méri másodpercekben.

Egy oszlopra rákattintva alul megjelenik a tanuló feladatmegoldása.

Mi történik akkor, ha nem boldogul egy feladatsorral?

A tanár átállíthatja a tanuló aktuálisan következő feladatsorát, ha ezt indokoltnak találja, illetve visszaküldheti egy korábbi részhez, ha azt látja, hogy nem eléggé értette meg.

maka7

Differenciálás

A differenciálásra további lehetőséget biztosít a program azzal, hogy

 • A feladatsorok három nehézségi szintbe vannak sorolva;
 • Arra a szintre lehet állítani a gyereket, amit képes követni;
 • Az egyes feladatsorok ismételhetők. Így azt a területet gyakoroltathatjuk hangsúlyosan, amelyik leginkább nehézséget okoz a tanulónak.

Fontos megjegyezni, hogy a fejlesztő program sok fejezetben generált feladatokat tartalmaz, vagyis feladatsorok ismétlése során a gyerek mindig más feladattal találkozik. Például a leltározás című feladatsorban többször megismételte a 129. számú feladatot. Elsőként az alábbi ábrán látható feladatot kapta:

maka8

Szövegértés fejlesztés

A hazai és nemzetközi szövegértésre vonatkozó felmérések mellett saját felméréseink tanulsága: a matematika feladatok megoldásánál is probléma a tanulók gyenge szövegértése, ezért a „Matematika számok nélkül” program külön fejezetben foglalkozik a szövegértés fejlesztésével.

maka9

maka10

Tipikus feladat azoknak az adatoknak a kigyűjtése a szövegből, amelyek a feltett kérdés megválaszolásához szükségesek:

maka11

A program szerves része a Lexikon, amely tartalmazza a fejezetekben előforduló legfontosabb fogalmak egyszerű, példákkal bővített meghatározását,  hétköznapi szavak magyarázatát. A szövegekben eltérő színnel jelöltük a lexikonban megtalálható szavakat. Ezek fölé mozgatva az egeret, megjelenik a szónak az adott helyen használt jelentése.

maka12

A lexikonban vannak a tanárnak szóló megjegyzések és példák is, ezek csak a tanári programban látszanak.

maka13
A tanulók számára sok a szemléltető kép, és magyarázó animációk is könnyítik a megértést.

Gondoltunk az olvasási problémával küzdő gyerekek segítésére is. A Számfogalom és a Műveletek témakörök jobb megértését hangfelvétel biztosítja.  A szöveg hallgatása közben a tanuló szemmel is követheti a felolvasott részt.

A program használható interaktív táblára is. A tanári program menüjében a tanár könnyen ráállhat a kívánt feladatra. A program vizuálisan mutatja a hibákat és a helyes megoldást, illetve a korábbi feladatok megoldásaira is vissza lehet lépni.

maka14

A programmal kapcsolatos további információk:

www.matekszamoknelkul.hu