Bácsi János, Dr. Zsigriné Sejtes Györgyi

Beszédmester – beszédjavítás-terápiai és olvasásfejlesztő rendszer

bacsi zsigrine

sgy

A Beszédmester (BeMe) olyan gépi tanuláson alapuló szoftver, amely lehetővé teszi a részképességükben sérült és az olvasási nehézségekkel küzdő gyerekek beszédjavítás-terápiáját, ill. olvasásfejlesztését. A géppel segített olvasásfejlesztés alapvető célja, hogy a gyermek minél könnyebben és gyorsabban megtanulja a fonéma-graféma, ill. graféma-fonéma megfeleltetéseket. A szintetikus (hangoztató-elemző-összetevő) olvasástanítási módszert választottuk a program alapjául. A betűgyakoroltatás szakaszában egyszerre történik a kis és nagy nyomtatott betűk vizualizálása. A graféma azonosítása a kezdőhang leválasztásával kezdődik a hívókép nevéből, majd a betű keresése következik a szavakban. A betű képének rögzítése után jön csak az értelmetlen és értelmes szótagok olvasása. A készségfejlesztő szakaszban az olvasástechnika fejlesztése, az olvasás gyakorlása, a szövegértés technikai megalapozása a célunk. A játékok beépítése is a készségfejlesztő folyamat hatékonyságát növeli. Fontos megemlíteni, hogy a szoftver épít a számítógép-használat motivációs erejére, a kisdiák önálló tevékenykedtetésére. A motiváció adott; a gyerek akár egyedül is képes a számítógépes programmal „játszani”, ill. játszva tanulni abban a korban és annyi idő alatt, amely számára a legalkalmasabb.

Az olvasásfejlesztés részei

  1. Betűtanítás (magánhangzók és mássalhangzók tanítása)
  2. Fonémapárok tanítása, gyakorlása

Mindkét rész az olvasástanítás segítését szolgálja. Az olvasástanításhoz hat különböző feladat tartozik, mely következetesen halad végig a betűk tanításán. A betűnként azonos típusú feladatok biztosítják a gyermek számára az önálló tanulás, gyakorlás lehetőségét a szoftver segítségével. Ez már önmagában sikerélmény mind az egészséges, mind pedig a részképességében sérült gyermek számára.

A betűtanítás feladatai:

Hang- és betűtanítás

Az új betű hívóképe látható a megjelenítőn. A számítógép a magánhangzók esetén a graféma megjelenítésével (szín és élesség) visszajelzi az ejtés/képzés pontosságát, helyességét (3.a ábra). A mássalhangzók esetén a teljes szót jeleníti meg (3.b ábra). A feladat alkalmas a szókincs fejlesztésére, az ejtéshibák megfigyelésére, korrigálására, a gyermekek motiválására.

Új fonéma keresése tárgyképek nevében

A tárgyképek alatt a szóban található hangok számának megfelelő karika található. A tanult hang helyét kell megtalálni a szóban, és a helyének megfelelő körre kell kattintani az egérrel. A helyes megoldást a gép kipipálja (3.c ábra). A képek összeállításánál az Adams által felállított szinteket vettük figyelembe, így a gyermekek a feladatmegoldás során a könnyebben azonosítható pozícióban álló fonéma azonosítása felől haladnak a nehezebb felé.

Graféma kiválasztása

Az első részben az egér rákattintásával kell kiválasztani a megfelelő grafémát az elforgatottak közül. A feladat azért fontos, mert a segítségével korán felismerhető, ha egy gyermek vizuális rotálási problémával küzd. A feladat fejleszti a forma és alakfelismerést, az irányok azonosítását, az iránytartást.

A második részben az újonnan tanult grafémát kell kiválasztani a tanultak közül. A feladat fejleszti az alakfelismerést, a gyermeket a helyes olvasási irány (balról jobbra) megtartására szoktatja.

A helyes kiválasztásoknál a betűk elszíneződnek, s a helytelen betűk vagy a hibás alakok eltűnnek. A képernyőn csak a helyes betűalakok maradnak meg, ezzel is elősegítve a graféma alakjának rögzülését.

Graféma-fonéma megfeleltetés 1.

Az újonnan tanult grafémához, hívóképhez kell a betűsorból a megfelelőket kiválasztani és ráhelyezni a hívóképre. A helyes megoldást a gép kipipálja. A gyakorlat rögzíti a hangleválasztást, illetve a fonéma-graféma megfeleltetést.

Négy, már tanult hívóképhez kell a megfelelő kezdőhangokat illetve az ennek megfelelő betűket kiválasztani és felhelyezni. A gyakorlat elősegíti a hangleválasztás gyakorlását, a fonéma-graféma megfeleltetést.

Graféma-fonéma megfeleltetés 2.

Az előző feladat nehezítését jelenti. Tárgyképek nevében hang keresése, s a megfelelő betűk képre helyezése. A helyes megoldást a gép kipipálja. A gyakorlat fejleszti a hallási diszkriminációs készséget, elősegíti a hangokra bontás gyakorlását, illetve segíti a fonéma-graféma megfeleltetést.

Olvasógyakorlat

Az újonnan tanult graféma olvasása 12 elemű grafémasorban mikrofon használatával. Magánhangzó esetén csak magánhangzókat kell olvasni, mássalhangzó esetén a hangfelismerő rendszer biztos működése miatt kétbetűs szótagokat olvastatunk. A szótagok hibátlan olvasása után következik a szó, majd a mondatolvasás szakasza. Itt nem használjuk a mikrofont, az ellenőrzést a tanító végzi. (3.d ábra) A feladatsor sikeres elvégzése után jutalomjátékként memóriajátékot játszhatnak a gyermekek. A memóriajáték a program kezdetekor az egérhasználat és a rajzos jelölések tanulására is szolgál.

Fonémapárok tanítása, gyakorlása

A fonémapárok tanítása beépül a betűtanítás sorrendjébe. A fonémapárok között azokat a betűcsoportokat találjuk meg, ejtés fejlesztésére, a hiányosságok pótlására, azaz a betűtanulás amelyek a képzés módjában, és/vagy helyében, és/vagy vizuális alapon, és/vagy a beszédhanghallási diszkriminációban problémát jelenthetnek, könnyen téveszthetők. A forgalomban levő olvasókönyvekben található betűpárokhoz képest a szoftvernek bővebb a kínálata, ami természetesen nem jelenti azt, hogy mindegyiket tanítani kell, viszont választási lehetőséget biztosít a felhasználónak.

A fonémapárok tanításának feladatai:

A tanult betűk, hangok ismétlése, újratanulása.

A tanult betűk hívóképei láthatók a megjelenítőn. A számítógép a magánhangzók esetén a graféma megjelenítésével (szín és élesség) visszajelzi az ejtés, képzés pontosságát, helyességét. A mássalhangzók esetén a teljes szót jeleníti meg (3.e ábra). A feladat alkalmas az ejtéshibák megfigyelésére, korrigálására.

Betűk kiválasztása

A feladat elsődleges célja, hogy a tanult betűk közül a gyermek kiválassza a sor elején kijelölt grafémát. A feladat nehézsége, hogy a betűsorban megtalálható a kritikus betűcsoport többi eleme is. Egy szósorból kell kiválasztani azokat a szavakat, amelyben a sor elején kiemelt graféma megtalálható. Cél a grafémák felismerése, megkülönböztetése különböző pozícióban (szó elején, közepén, végén). Fontos, hogy a gyermek a grafémákat ne csak különálló helyzetben, betűszinten tudja megkülönböztetni egymástól, hanem szószinten is.

Hang azonosítása tárgyképek nevében

A képernyőn mindig két kép jelenik meg (összesen 12) és a grafémapár vagy
-hármas. A megfelelő betűt kell a megfelelő képre helyezni, aszerint, hogy melyik kép nevében, melyik hangot halljuk. A gyakorlat a hallási diszkriminációs készséget, a hangokra bontást fejleszti.

Betűfeltöltés

A képernyő közepén nagy kitöltetlen (üres) betűket találunk, a képernyő alján pedig ezeknek megfelelő kis, színes betűket. Az egér mozgatásával kell a kis, színes betűket ráhelyezni a nagy kitöltetlenekre. Minden jó megoldással egy-egy réteggel töltődik a nagy betű (3.f ábra). A betűk kiválasztása, felhelyezése tetszőleges sorrendben történik. Cél az összes betű elhelyezése, feltöltése. A gyakorlat alkalmas a vizuális differenciáló képesség fejlesztésére, gyakoroltatására, a különbségek megfigyeltetésére. (Ékezetes betűk esetén azonos időben töltődik az ékezet és a betűforma, kétjegyűek esetében pedig mindkét betűjegy, így kiválóan alkalmas az optikai különbségek megfigyeltetésére.)

Olvasógyakorlat

Betűsorokat (magánhangzók esetén), illetve szótagsorokat kell felolvasni. Az olvasógyakorlat felépítése a következő:

Kezdő pozícióban a kritikus betűcsoport egyik tagja szerepel. Az első sorban kis, a második sorban nagy nyomtatott betűkkel jelenítettük meg.

Végpozícióban szerepel a kritikus betűcsoport egyik tagja. Az első sorban kis, a második sorban nagy nyomtatott betűkkel jelenítettük meg.

Mindkét csoporthoz (pozíció szerint) tartozik egy olyan sor, melyben a kritikus betűcsoport mindegyike megtalálható.

A gyakorlat célja a graféma-fonéma megfeleltetés gyakorlása, rögzítése, a tiszta beszédhangejtés megszilárdítása.

Betűpótlás

A képernyőn hiányos két-, illetve hárombetűs szótagok, szavak találhatók. A képernyő felső részén a szótagokból, szavakból hiányzó grafémákat találjuk meg. Az egér mozgatásával tetszőleges sorrendben választhatjuk ki a szavakat. A kiválasztott szóhoz érve elhangzik a teljes szó, ennek alapján kell kiválasztani a megfelelő grafémát és pótolni a szóban. Helytelen kiválasztás esetén a betű visszaugrik, helyes megoldás esetén a betűk a szóban maradnak. A gyakorlat a fonáma-graféma megfeleltetést gyakoroltatja, fejleszti a tiszta fonémahallást, a hallási diszkriminációs képességet és a hallási figyelmet.

A feladatsorok sikeres elvégzése után a számítógép játékkal jutalmazza a gyermeket. A játék nem öncélú: fejleszti a fonémahallást, illetve gyakoroltatja a vizuális differenciálást.

Dominó: a dominó egyik oldalán kép van, a másik oldalán graféma. A grafémához olyan képet kell választani, azaz alá/fölé olyan dominót helyezni, amelyen olyan kép található, melynek nevében (tetszőleges pozícióban) benne van a grafémának megfelelő beszédhang.

Színező: egy egyszerű képet puzzle-szerűen részekre bontottunk. A különböző részeken, darabkákon különböző, de vizuális alapon téveszthető grafémák vannak (pl. a-e). Egy-egy grafémához egy-egy szín tartozik, s ennek alapján kell az egér rákattintásával a képet kiszínezni.

Ezekkel a feladatokkal a készségfejlesztésen túl az is a célunk, hogy a gyerekek szeressenek a programmal játszani, motiválja őket az egyéni munkára, az önálló tanulási tevékenység kialakítására.

A grafikai felület kialakításával nemcsak az volt a célunk, hogy esztétikai élményt nyújtsunk, hanem az is, hogy a figyelemfelkeltésen túl motiválja a gyerekeket a sok színes ábra. Olyan rajzokat terveztünk, amilyeneket a gyermek maga is utánozhat.

A bevezető memóriajáték képeivel nemcsak az egérhasználatot gyakoroltatjuk, hanem hozzászoktatjuk a gyerekeket az olvasásfejlesztés hívóképeihez, segítve ezzel a későbbi eredményes munkát.


a)

 sgy1

b)


sgy4

c)

 sgy2

d)

 sgy5

e)

 sgy3

f)

 sgy6

Képek az olvasásfejlesztés részből: (a) magánhangzó-tanítás valós idejű fonéma-felismeréssel, (b) mássalhangzó-tanítás gépi szófelismeréssel, (c) fonéma helyének keresése, (d) olvasási gyakorlat, (e) kritikus párok újratanítása gépi szófelismeréssel, (f) betűfeltöltés a kritikus párok írott formájának a rögzítéséhez.

Ezek a feladatok jó lehetőséget nyújtanak a gyermekek kommunikációs készségének megfigyelésére, fejlesztésére, a tiszta fonémahallás megalapozására. Segítik a szókincsfejlesztést és az összefüggő mondatok alkotását.

A tesztelések azt bizonyítják, hogy a gyermekek szívesen és hosszan dolgoznak a szoftverrel, s a feladatok megoldása segíti a fonológiai tudatosság kialakulását.

A részképességükben sérült gyermekek, de még egészséges társaik is sokszor nehezen tájékozódnak a tankönyv feladatai között, figyelmüket könnyen elterelik a színes ábrák. A Beszédmester azáltal, hogy a feladatokat egyesével mutatja, nem hagy teret annak, hogy a gyermek mással foglalkozzon, míg egy feladattal sikeresen nem végzett. Így maximálisan biztosítja az egyéni tempóban való haladást.

A szoftver ingyenesen letölthető az internetről: www.inf.u-szeged.hu/beszedmester

A konzorciumban végzett kutatómunkát az IKTA-4 támogatta. A kutatócsoport a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékének programtervező matematikusaiból, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar gyakorlóiskolájának fejlesztő pedagógusaiból, alkalmazott nyelvészeiből és a kaposvári siketek iskolájának szurdopedagógusaiból állt.

Kívánjuk, hogy a szoftver a játék örömén túl hatékony segítséget nyújtson felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt.