Balogh Gyula

Hátránykezelés

balogh gyula

Az Educatio Kht. Esélyegyenlőségi Igazgatóságának alapvető feladata a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók integrált oktatásának elterjesztése, illetve a HHH tanulók eredményes oktatásának, iskolai sikerességének, továbbtanulásának elősegítése érdekében szakmai szolgáltatások nyújtása, a pedagógusok és intézményeik horizontális együttműködésére épülő szakmai hálózatok kiépítése. A központi iroda munkatársain kívül  8 regionális irodavezető és asszisztenseik segítik az integrált oktatás, és az esélyegyenlőségelvű támogatáspolitika elterjesztését, tájékoztatást nyújtanak a hátrányos helyzetű családoknak, az oktatási intézményeknek és a társadalmi környezetüknek.

Az igazgatóság által nyújtott szolgáltatások elsősorban a TÁMOP-ban tervezett több milliárd forintos pályázati keret támogatásait egészítik ki: az egyes intézményi programok megvalósítását támogatják a TÁMOP 3.3.1 kiemelt projekt megvalósítása révén. A program alapvető célja, hogy szakmai fejlesztésekkel és szolgáltatásokkal járuljon hozzá a halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma tanulók oktatási helyzetének javításához: az iskolai szegregáció mértékének csökkentéséhez, az óvodáztatási arányuk növeléséhez az indokolatlan fogyatékossá minősítés visszaszorításához és a minőségi oktatáshoz való hozzáférésük javításához.

A halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma tanulók iskolai sikerességének növelése érdekében a projekt további célja, hogy az NFT I.-ben megkezdett iskolamodernizációs folyamat folytatásaként továbbfejlessze és minél nagyobb intézményi körben terjessze az integrációt támogató módszertani programot.

A program további kiemelt célja a közoktatási integrációs programok - állami és/vagy európai uniós forrásokból megvalósulók - összehangolása az Országos Oktatási Integrációs Hálózat szolgáltatásaival, illetve a hiányzó szolgáltatások megteremtéséhez szükséges fejlesztés megvalósítása, a humánerőforrás megteremtése és beépítése a hálózati működésbe.

balo

Miniszteri rendelet alapján óvodák, általános és középiskolák támogatást igényelhetnek az együttnevelés pedagógiai rendszerének (IPR) bevezetéséhez, illetőleg alkalmazásához. Szintén igényelhetik ezen intézmények a pedagógusok kiegészítő illetmény támogatását, meghatározott többlettevékenységek elvégzéséhez. A 2009/2010. tanév során 1659 tagintézmény vállalta, hogy alkalmazza a fenti programot, a Magyar Köztársaság mindehhez 3,7 Mrd. forintot biztosít

Az elnyert támogatás változása a 2006/2007. tanévtől kezdődően:

2006/2007 tanév

Összeg

Képességkibontakoztató normatíva

19 027

390.053.500,- Ft

Integrációs normatíva

25 241

1.552.321.500,- Ft

Összesen:

44 268

1.942.375.000,- Ft

2007/2008 tanév

Összeg

Óvodai felkészítő program

10 461

716.578.500,- Ft

Képességkibontakoztató támogatás

9 964

204.262.000,- Ft

Integrációs támogatás

26 629

1.637.693.500,- Ft

 

Összesen:

47054

2.558.534.000,- Ft

 


2008/2009 tanév

Összeg

Óvodai felkészítő program

13 612

932.422.000,- Ft

Képességkibontakoztató támogatás

16 005

984.307.500,- Ft

Integrációs támogatás

29 534

1.816.341.000,- Ft

Összesen:

59 151

3.733.070.500,- Ft

Területi lefedettség:

balo1

Az integrációt támogató módszertani és kompetencia-alapú fejlesztések fontos mutatója, hogy a programok által érintett tanulók teljesítménye mérhetően javul, ezért szükséges e fejlesztések támogatása és elterjesztése a magyar közoktatási intézményrendszerben. 

Biztosítani szükséges továbbá, hogy minden európai uniós forrásból támogatott közoktatás-fejlesztési program hozzájáruljon az esélyegyenlőség előmozdításához az oktatásban. Az ehhez szükséges intézményi, települési és térségi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervek megalkotása és végrehajtása új eszköz Magyarországon. Ennek az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitikának a legfontosabb eszköze az esélyegyenlőségi szakértői kapacitás megteremtése, a települési, kistérségi, intézményi szintű esélyegyenlőségi beavatkozások tervezésének szakmai támogatása és végrehajtásuk minőségbiztosítása, mentorálása, ami ennek a konstrukciónak a keretében biztosítható.

Új fejlesztések az ÚMFT keretében:

Az integrációt segítő módszertani továbbképzések középiskolai és óvodai IPR képzésekkel egészülnek ki, azon iskolák számára pedig, amelyek egyelőre alacsonyabb arányban oktatnak halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, „integrációra érzékenyítő képzést” fejlesztett ki az Igazgatóság.

A pedagógus-alapképzés számára 60 órás szakmódszertani képzési csomagok kerülnek kifejlesztésre, amelynek célja a tanár szakos hallgatók megismertetése az integrációs programmal, és olyan módszertannal, mely a differenciált tanítás- és tanulásszervezést támogatja.

Az integrált oktatás gyakorlatának elterjesztését az Országos Oktatási Integrációs Hálózat szolgáltatásainak továbbfejlesztéseként olyan országos bázisintézményi hálózat kialakításával támogatjuk, amely hospitációs helyszínként a gyakorlatban mutatja meg a sikeres módszertanokat az érdeklődő iskoláknak. A programokat továbbra is széleskörű mentorálási szolgáltatás támogatja majd.

Új elem a szolgáltatások körében az igazgatóság által nyújtott esélyegyenlőségi szakértői és mentori szolgáltatás, amely a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat magasabb arányban befogadó iskolák fenntartói számára segíti az esélyegyenlőségi teendők feltárását, megoldásuk tervezését és végrehajtásukat. Az igazgatóság külön programot tervezett a tanodák további szakmai támogatására, és olyan kiemelt esélyegyenlőségi kérdések megoldásához, mint például a magas fogyatékossá minősítés elkerülése, vagy az állami gondoskodásban élők iskolai sikerességének biztosítása.