Pálóczi Gábor

Az Oktatási Hivatal által kijelölt független szakértő munkájáról

paloczi

A szekcióelőadás során az Oktatási Hivatal által felkért független szakértő tevékenységéről fogok beszélni, különös tekintettel az utóbbi két évben legjellemzőbb feladatról, a közoktatási feladatellátásra életre hívott társulások véleményezéséről.

 

Mikor tekinthető függetlennek egy szakértő?

 • A vizsgálandó ügyben nem érintett.
 • A vonatkozó jogszabályokat ismeri, tárgyilagos és hiteles.
 • Etikus magatartás jellemzi.
 • Elkötelezett, de nem elfogult.
 • Be nem avatkozó.

 

Mikor kötelező független szakértő véleményét kérni?

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 88. § (6) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását ― részben vagy egészben ― akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet.”

A helyi önkormányzat az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleményét köteles beszerezni tervezett intézkedésének véleményezése céljából.

 

Az Oktatási Hivatal és a szakértő kapcsolata

 • A független szakértőre ― a helyi önkormányzat megkeresésére ― a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal tesz javaslatot.
 • A szakértő nincs közvetlen kapcsolatban az Oktatási Hivatallal.
 • Az Oktatási Hivatal általában három szakértőt jelöl meg, akik közül az önkormányzat választ.
 • A fenntartó egyúttal megbízó is, ezért sérülékeny a szakértői függetlenség.

 

Milyen szempontok alapján történik a jelöltek közül a választás?

 • A szakértő szakmai munkájának ismerete, referenciái.
 • Szakmai és emberi kapcsolatok.
 • Szakértői díj mértéke.
 • A munka elvégzésének vállalt határideje.
 • A szakértő által vállalt többlet szolgáltatások. (Pl. részvétel a képviselőtestületi ülésen, az intézményi alapdokumentumok áttekintése, segítségnyújtás a struktúra kialakításához.)

 

A független szakértő feladata, hogy megvizsgálja

 1. A helyi önkormányzat az adott tevékenységről, szolgáltatásról az átszervezés után is megfelelő színvonalon gondoskodik-e?
 2. A szolgáltatás igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent-e aránytalan terhet?

 

A vizsgálat során alkalmazott munkaformák

a) Helyszíni tájékozódás, interjú

 • Megtervezett interjú az információk birtokosával (általában a jegyző).
 • Az érintett felek meghallgatása.
 • Az intézmények megtekintése.

A szakértőtől az esetek többségében segítséget kérnek, pl. a struktúra kialakításához, az ellátandó feladatok meghatározásához.

b) Dokumentumelemzés

 • Az átszervezésre vonatkozó előterjesztések;
 • Nevelőtestületi értekezletek, szülői és diák fórumok jegyzőkönyvei;
 • Az intézményi alapdokumentumok;
 • Statisztikák, hatékonyság vizsgálatok, tantárgyfelosztás.

c) Adatfeldolgozás és elemzés

 • Az intézmény működésének modellezése.
 • Előnyök és hátrányok megfogalmazása.
 • Szükség esetén konzultáció az információk birtokosaival.
 • A szakértői jelentés megfogalmazása.

Mit vizsgál a szakértő intézmény átszervezés (összevonás, társulás) esetén?

a) Biztosított-e az átszervezés után a megfelelő színvonalon való további gondoskodás? /Kt. 121. § (1) 22./

 • Személyi feltételek: vezetők és nevelők létszáma (Kt. 1. sz. melléklet), struktúra, szakos ellátás
 • Osztályok, csoportok létszáma, szervezése (Kt. 3. sz. melléklet)
 • Ellátandó feladat (óraszámok) biztosítása a fenntartó részéről
 • Tárgyi feltételek: épület és udvar állapota, tantermek, könyvtár, tornaterem, szertárak, bútorzat, eszközök
 • Pedagógiai szolgáltatások: specialitások, SNI-s tanulók ellátása, kisebbségi oktatás, étkeztetés, délutáni ellátás

A megfelelő minőség vizsgálatakor tapasztalt problémák társulás esetén

 • Jó állapotú, túlméretezett épületek, amelyek üzemeltetése komoly teher az átszervezés után is.
 • A tanulók helyben maradnak, vagy tárgyi feltételek tekintetében jobb állapotok közé kerülnek.
 • Az oktatási törvényben előírt ― tanulókat megillető ― óraszámokat sok esetben nem biztosítják a fenntartók, ezzel akarják csökkenteni a költségeket.
 • A tervezőmunkában igen gyakran az „emberhez a feladatot” elv érvényesül.
 • Az osztályok átlaglétszáma az átszervezés után is alacsony marad.
 • A társulásban érintett intézmények többségére a minimális szintű szolgáltatások biztosítása a jellemző. A tárgyalások során ígéretek fogalmazódnak meg a szolgáltatások bővítésére (pl. szakkörök, tanulószoba, idegen nyelv oktatása, stb.).
 • A pedagógusokat elsősorban az állásuk megőrzése érdekli.
 • A minőség vonatkozásában nincs markáns szülői vélemény, elvárás.

b) Az átszervezés után a szolgáltatás igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent-e aránytalan terhet? /Kt. 121. § (1) 3./

 • Az intézmény eléréséhez szükséges időtartam jelentősen megnövekszik
 • Az intézményt csak tömegközlekedési eszközzel, többszöri átszállással lehet megközelíteni

Tapasztalatok a megnövekedett teher vizsgálatakor társulás esetén

 • Erre érzékenyek a szülők.
 • A társult település intézményébe való utaztatást minden lehetséges eszközzel igyekeznek megakadályozni.
 • Akár 1-4. osztályok összevonása is megtörténik, csak hogy helyben maradjanak a gyermekek.
 • Az utaztatást körültekintően megszervezik a települések.

 

A szakértői jelentés tartalma

 • Helyzetelemzés
 • Vonatkozó jogszabályok felsorolása
 • Az átszervezés utáni struktúra leírása
 • Az intézményátszervezés lehetséges következményei
 • A tervezett intézkedés révén kialakuló új intézményi struktúra biztosítja-e a gyermekek, tanulók megfelelő színvonalon történő további nevelését, oktatását, képzését?
 • A kötelező (óvodai, általános iskolai) önkormányzati feladatellátást érvényesítő közszolgáltatás igénybe vétele nem eredményez-e aránytalan többlet-terhelést az intézményhasználók (gyermekek, szülők) számára?

 

A társulások létrehozásának, működésének tapasztalatai

 • A kiegészítő normatíva motiváló szerepe meghatározó.
 • A sikeres együttműködés egyik záloga a gazdálkodás szabályozottsága.
 • A kicsik keresik egymást, félnek a nagyoktól.
 • A közös „tanácsi” múlt taszító hatása.
 • A helyi erők összefogása az iskola megtartása érdekében.
 • A társult intézmény igazgatójának kulcsszerepe van a bizalom megteremtése terén.

Az együttműködés szakmai előnyei

 • Hatékonyabb pedagógus-foglalkoztatás, javul a szakos ellátás.
 • Szakmai együttműködés erősödése.
 • Továbbképzések gazdaságos szervezése.
 • A belső motiváció ösztönző hatása tagintézményi szinten.
 • A szakmaiság térnyerése, a laikusok beavatkozási lehetőségének csökkenése a kistelepüléseken működő tagintézményekben.
 • Növekvő esély a pályázatokon.
 • A sikeres oktatási együttműködés pozitív hatása a települések kapcsolatára.

 

Az együttműködés során tapasztalt nehézségek

 • Az információáramlás problémái.
 • Az ügyeket nem helyben intézik.
 • Lazulhat a tagintézmény és a helyi településvezetés kapcsolata.
 • A felettes szervek nem készültek fel időben arra, hogy a rendszerben megjelentek a társult intézmények.
 • Hátrány egyes pályázatokon, mert egy intézményből csak egy feladat-ellátási helyre adható be pályázat.