Kissné Takács Erika

Óvoda szekció

kissnetakacserika szekciobesz

Az óvodai szekció a konferencia központi témáját – az értékek és értékelés témaköröket –családias légkörben (24 fő), óvodai és szakértői aspektusból dolgozta fel.

Négy témában, négy előadó megközelítésében haladtunk az általánostól, a konkrét óvodai gyakorlat felé.

Az óvodai értékekről, s azok közoktatásbeli jelentőségéről, Dr. Chrappán Magdolna, a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar Gyermeknevelési Tanszék főiskolai docense előadásában hallhattunk.

A hagyományos értékek mellett kiemelésre kerültek a közoktatás jövőbeli értékeit meghatározó EU-s értékrendből az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciái.

Megállapítást nyert, hogy az óvoda:

  • cél és tevékenységrendszere,
  • pedagógiai szemlélete,
  • módszerei,
  • eszköz-,
  • és értékelési rendszere

teljesen megfelel a kompetencia elvű nevelésnek, nemzetközi összehasonlításban is nagyon jó helyen áll, így példaértékű lehet a magyarországi iskolák számára is.

A törvényes működés óvodai ellenőrzési gyakorlatának, lehetséges területeinek, módszereinek, eszközeinek bemutatására, Petránné Képes Gizella, óvodavezető, szakértő előadása alapján került sor.

A szekció résztvevői praktikus tanácsokat kaptak, célszerű dokumentumokat láthattak a szakértői munka törvényes bonyolításához.

Örvendetes ténynek tartjuk, hogy a forráshiány miatt egyre csökkenő szakértői megbízások ellenére növekvő tendenciát mutat a szakmai ellenőrzés, értékelés iránti igények száma.

A minőség és teljesítmény, a vezetők és óvodapedagógusok objektív megítélését segítő, óvodai specifikumokról hallhattunk Badics Tiborné, a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja Pedagógiai, Kulturális Intézete és Esélyek Háza pedagógiai előadójának, tanácsadójának előadásában.

Felhívta a figyelmet a nyugodt, közös gondolkodás időben történő elkezdésére.

A fogalmak, szintek tisztázása mellett hangsúlyozásra került, hogy a legnagyobb értéknek a működő jó gyakorlatot kell tekinteni, s mint elv, meg kell hogy jelenjen az igazságosság és a méltányosság.

Az értékelés akkor minősíthető eredményesnek, ha az érintett azt el tudja fogadni, s munkájába be akarja, be tudja építeni.

Az óvodákban változatos módszerek, eszközök állnak a pedagógusok rendelkezésére, a gyermek fejlettségének megállapításához, a fejlődés követéséhez, segítéséhez.

A sok, elismert szakember közreműködésével kidolgozott, s egyre több TIOK-os intézményben alkalmazott gyakorlatot, a gyermek megismerését, fejlődésének nyomon követését segítő módszereket, eszközöket és azok gyakorlati alkalmazásának tapasztalatait Beszteri Éva, a jászberényi Egyesített Óvoda vezetője mutatta be.

Előnynek tartotta, hogy a program rendszerszemléletű, keret jellegű, adaptálható az adott intézmény sajátosságaihoz, általa konkréttá válik a tervező, a megismerő és fejlesztő munka.

Továbbra is fontosnak tartjuk - a magas színvonalú szakmaiság megtartása mellett - az alternatív lehetőségek további biztosítását.

Megállapítást nyert, hogy minden jelenlegi és jövőbeni fejlesztési folyamat (NFT II.) a kompetenciákról szól, s az óvoda, a közoktatási rendszer részeként, az élethosszig tartó tanulás alapozó szakaszaként kezelhető!

Köszönöm a figyelmet!