Sándor István

Az Európai Szociális Alapok – ESZA pályázat adta lehetőségek a putnoki iskolákban

(309)Sándor szekció

A XXI. század iskolája című pályázati kiíráshoz intézményünk 2003-ban készítette el saját projektjét.

Putnok város Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Sajó völgyében, Miskolctól 40 km-re, Kazincbarcika és Ózd között helyezkedik el. A 8000 fős településen két általános iskola (Serényi László Általános Iskola, Péczeli József Alapfokú Művészeti Iskola és ÁMK), illetve egy középiskola (Serényi Béla Gimnázium és MGSZK) működik.

A pályázati kiírás feltételeinek eleget tevő iskolám – a Serényi László Általános Iskola, amely az 1920-as években épült – napjaink technikai elvárásainak egyre nehezebben eleget tévő intézmény. Maga a város a hátrányos helyzetű település, illetve kistérség több jegyét is magán viseli: megszűnt a bányaüzem, a fonoda, Ózdon a nehézipar, amelyek a legtöbb embert foglalkoztatták. A megszűnő munkahelyek helyett nem alakultak újak, így a növekvő munkanélküliség mellett romlott az emberek szociális helyzete.

Iskolánk névadója Serényi László, akinek terveit, elképzeléseit vitte tovább fia, a 19. sz. végi földművelésügyi miniszter, gróf Serényi Béla. A település fellendülése a századelőn az ő nevéhez fűződik, tetteivel (téglagyár, közintézmények, iskolák megépítése) méltán vívta ki a „Putnok Széchenyije” címet. (3. dia)

Intézményünk alapítása 1928-ban történt. A kor szellemének megfelelően akkor fiú- és leányiskolaként, a világháborút követően nyolcosztályos fiúiskolaként funkcionált, 1962-től napjainkig pedig koedukált iskolaként működik. (4. dia)

Az 5. dián iskolánk impozáns utcafrontja látható egy háború előtti képeslapon. Alatta helyezkedik el a főbejárat, tőle jobbra az épület azon szárnya, amelyet a pályázat keretében felújítunk.

A képeken is látható, hogy az épület rendelkezik azokkal a sajátosságokkal, melyeket a pályázat első alprogramja megcéloz. A felújítással egyidőben történik meg azoknak az IKT-eszközöknek az elhelyezése is, melyek az oktatásban nemcsak mennyiségi, hanem – iskolánk feltételeit ismerve – minőségi előrelépést is jelentenek majd.

Az első alprogramhoz szorosan kapcsolódik a második, melynek a célja az, hogy megtörténjen azoknak a pedagógusoknak a felkészítése, akik az elnyert eszközöket kezelni tudják, és hatékonyan felhasználják nemcsak a felkészülésükhöz, hanem az órai munkához is (6. dia).

 

Mi történt iskolánkban 2004-ig?

Úgy éreztük, hogy szükséges megújulnunk, új eszközöket, módszereket használnunk. Sajnos 1999-ig nem álltak rendelkezésünkre személyi számítógépek. A kerettantervben előírt számítástechnika oktatását csak úgy tudtuk megvalósítani, hogy diákjaink az iskolánkkal szemben lévő (3. dia) középiskola géptermébe jártak át tanulni.

2002-ben elnyertük az IKB SZT-IS-12 pályázatát, amelynek keretében 100 felnőtt putnoki lakossal ismertettük meg a számítógép felhasználásának lehetőségeit. Iskolánk ennek megvalósítására nemcsak hét gépet és egy 1 szervert, hanem Internet-elérést is kapott. A korábbi évek helyzetfelmérései megmutatták, hogy intézményünk, illetve a környező iskolák felszereltségén változtatnunk kell, hogy képesek legyünk a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, esélyegyenlőségük javítására, továbbá a tehetséges diákok fejlesztésére. Erre jó lehetőséget láttunk az IKT-eszközök bevezetésével és alkalmazásával, de a cél eléréséhez nekünk, pedagógusoknak is meg kellett újulnunk, tovább kellett lépnünk.

 

Mit tettek a pedagógusok ismereteik bővítéséért? (8. dia)

Iskolánk 43 pedagógusa közül többen tanultak számítógépes és Internet alapismereteket, szövegszerkesztést és táblázatkezelési ismereteket. A résztvevők száma is jelzi, hogy dolgozóink nyitottak voltak a számítástechnikai ismeretek elsajátítására. Az ok egyszerű. Kezdetben a hétévenkénti továbbképzés 120 órájából választották ki a megfelelő tanfolyamokat. Az igazi motivációt azonban a kormány által meghirdetett Sulinet program indította el, melynek keretében sokan jutottak számítógéphez. Ezt tovább erősítette, hogy a városban Internet-szolgáltató kezdte meg működését. Ezek az előzmények győztek meg bennünket arról, hogy a kiírt pályázat mindkét alprogramjára beadjuk a pályázatunkat (10. dia).

A 11. dián iskolám főbejáratáról (jobb felső kép), a mögötte látható auláról (jobb alsó kép), a felújítandó jobb szárnyról (bal alsó és felső kép) láthatunk képeket.

 

Tekintsük át a pályázat megvalósításának folyamatát! Hogyan, alakul át a két szint?

A célunk az volt, hogy ne csak a számítástechnika-oktatás, hanem a különböző műveltségi területek tantárgyai is próbálják kiaknázni az IKT-eszközök adta lehetőségeket.

Így a számítógépterem olyan hely legyen, ahol kellő számban állnak rendelkezésre megfelelő minőségű eszközök a tanulók együttes és egyedi oktatására. Összehangolt munkával itt több szaktárgy óráinak egy-egy részét lehet megtartani.

Az emeleten (12. dia) a nyelvi labor kialakítása és használata olyan lehetőség, amely a hátrányos helyzetű és a tehetséges tanulóknak is segíti a munkáját a nyelvi készségek fejlesztésekor. Mivel iskolámban emelt óraszámban tanítjuk a német és angol nyelveket, ez is lehetőséget ad a pedagógusoknak az oktatott tananyag elmélyítésére és gyakoroltatására.

Az információszerzést a könyvtárban – a papír alapú eszközök mellett – a számítógépek és Internet használata teszi teljessé.

A természettudományi terem, illetve a felzárkóztató termek ellátása IKT-eszközökkel azt célozza, hogy azokat az órákon – kellő felkészültséggel és hozzáértéssel felvértezve – szükség szerint használjuk felzárkóztatásra, korrepetálásra is a gépek adta motivációs lehetőségeket.

Az alsó szinten (13. dia) a logopédia, a multimédia szaktanterem, illetve az eltérő tantervű osztályok ellátása IKT-eszközökkel is bizonyítják, hogy az esélyegyenlőség segítését oktatásunk egész területén érvényesíteni szeretnénk.

A két szinten megújul és kiépül a fűtés, az elektromos- és a számítógépes hálózat, kicseréljük a nyílászárókat, a burkolatokat, a táblákat, az eszközökhöz kapcsolódóan új bútorokat, székeket szerzünk be, felújítjuk a vizesblokkot, megoldjuk az akadálymentesítést, kiépítjük a tűz- és vagyonvédelmi rendszert. Az építési munkák eredményeképpen létrejön egy olyan tanulói környezet, amely motiváltabbá, fegyelmezettebbé, felelősségteljesebbé teszi a tanulókat. Ezek mellé társulnak még a hardverek (14. dia), amelyeket számszerűsítve a két oszlop adatai mutatnak alprogramonkénti bontásban. A vesszővel elválasztva szereplő tételek eltérő paraméterekkel rendelkező eszközöket jelentenek. A táblázat áttekinthetősége érdekében egy sorban több eszközt is felsoroltam. Az eszközök igazi értékét – a teljesítményparamétereken kívül – a rajtuk futó szoftverek, illetve ezek használata/használhatósága alapján tudjuk majd lemérni. (15. dia)

A rendelkezésre álló programok darabszáma 243. Ezek közül természetesen vannak olyanok, amelyek 1-2 gépes licencet jelentenek, de olyanok is, amelyek az iskolai hálózat minden gépén futtathatóak.

A kiválasztásnál fontos szempont volt, hogy a magyar nyelv- és irodalom tantárgy keretén belül az olvasást segítő, az értő olvasást javító; a matematikai programokban a modellezést, a tananyag elsajátítását, illetve gyakoroltatását, ellenőrzését végző alkalmazások kerüljenek előtérbe. A természet- és a társadalomtudományi szoftverek esetében a kollégák elsősorban az anyag feldolgozását segítő CD ROM-ok közül válogattak. Viszonylag magas az idegen nyelv oktatását segítő nyelvi programok száma. A szótárak, lexikonok a tananyag minél könnyebb visszakereshetőségét segítik.

Az Internet adta lehetőségekkel, a fent említett alkalmazásokkal, elektronikus tananyagok elérésével, az egyre bővülő SDT-vel karöltve egy olyan eszközkészlet áll rendelkezésre, amelyet méltán nevezhetünk XXI. századinak. Nem kis feladatot rótt ránk a programok feltérképezése, majd ezek kiválasztása. A magyarországi széles palettát áttekinteni nagyon nehéz lett volna, ha nem áll rendelkezésre az ISZE gyűjteménye (www.isze.hu).

 

Mit vállaltak a pedagógusok, és milyen lehetőségeket nyertek a pályázattal? (16. dia)

A tanfolyamok megszervezését négy szálon próbáltuk felfűzni.

Akik nem rendelkeztek számítástechnikai alapismeretekkel, azoknak „Számítógép és Internet alapismeretek” tanfolyamot szerveztünk. Kiegészítő tanfolyamot azoknak, akik bővíteni szerették volna ismereteiket a szövegszerkesztés és táblázatkezelés, illetve az Internet-használat terén. A tanórai felkészítő tanfolyamok keretében a „Számítógéppel támogatott tanóra” kurzus tartalmazta mindazokat a komplex ismereteket, amelyek – úgy gondolom – nagyon hasznosak a pedagógusok számára. A „Képszerkesztés és prezentáció készítése a tanítási gyakorlatban” kurzus a speciálisabb ismeretekre áhítozóknak szólt.

Akiknek valamilyen egyedi igényük, elvárásuk, érdeklődésük volt az IKT-eszközök iránt, azok négyféle kurzus közül választhattak. Az ECDL-vizsgára készülőknek felkészítő modult, a WEB-szerkesztés témájában mélyebben érdeklődőknek WEB-szerkesztési modult, a nyelvtanároknak az „Internet a nyelvoktatásban” felkészítő modult, az elfoglaltabbaknak, akik az idejüket szeretik rugalmasan beosztani, távoktatás modult tartottunk.

Az egyes tanfolyamok létszámai a 16. dián láthatóak. A megvalósításnál fontos szempont volt az, hogy helyben, munkaidő után, időben egyenletesen elosztva, a hatékonyságot szem előtt tartva, kis csoportokban tartsuk a foglalkozásokat.

A résztvevők megoszlása a 17. dián tanulmányozható. A 195 képzési helyre összesen 85 fő jelentkezett. A táblázatban a két putnoki általános iskola, az egyéb kategóriában a kistérség iskoláinak pedagógusai szerepelnek a tanfolyamokon résztvevők száma szerinti megoszlásban. Összevetve a 9. dián szereplő adatokkal látható, hogy iskolánk 43 pedagógusa közül 39 fő részt vett valamilyen – egy vagy több (volt, aki 5) – tanfolyamon. A környező iskolák pedagógusainak magas számaránya is jelzi, hogy a kollégákban megvan a nyitottság, az igény a továbblépésre, az új ismeretek megszerzésére, amely szükséges minden pedagógus eredményes munkájához.

A pedagógusok által megszerzett tudás, a rendelkezésre álló IKT-eszközök, a mellé párosuló szoftverek magas száma olyan komplex eszközrendszert jelent a 80 éves régi-új iskolánkban, ami alapot ad a Putnokon és a kistérségben élő tanulók esélyegyenlőségének javítására. (18. dia)

Sokat kell még tennünk, hogy az álom valósággá váljon, de úgy érzem, az odavezető úton már elindultunk, és jó irányba haladunk.

Sándor

sándor1

sándor2

sándor3

sándor4

sándor5

sándor6

sándpr7

sándor8

sándor9