Kapuvári Béla

Az Információs Technológiák alkalmazása az általános iskolákban – ESZA pályázatírástól a multiplikációig

(305)Kapuvári szekció

1. Az ESZA projekt bemutatása

kapu

2. A ISZE képzési tevékenységének
bemutatása

 kapu1

 3. A veresegyházi Fabricziu József
Általános Iskolában megvalósított
program bemutatása

 kapu2

1. Az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányítói Iroda Kht. (ESZA Kht.) pályázatot hirdetett az „Információs technológia az általános iskolákban” című Phare-program 1. és 2. alprogramja (A „21. század iskolája” program keretében)
1. alprogram
Oktatási épületek felújítása, rekonstrukciója, bővítése, valamint információs és kommunikációs technológiai (IKT) berendezések és eszközök beszerzése
2. alprogram
E-tanulás: tartalomfejlesztés és/vagy pedagógus-továbbképzés
1. Az e-tanulás tartalomfejlesztés (1. komponens)
• meglévő, az oktatás-nevelés területén már bevált, sikerrel alkalmazott, e-tanulási tananyagok felhasználása, adaptálása;
• már meglévő tananyagok e-tanulási tananyaggá fejlesztése és annak alkal-mazása;
• az e-tanulási tananyagok kifejlesztése, szakmai-tartalmi és elektronikus to-vábbfejlesztése;
• oktatási szoftverek webesítése;
• tanórán kívüli tanulói, illetve tanári kreativitást fejlesztő tevékenységek;
• e-tanulási tananyagok kifejlesztése a különleges gondozási igényű tanulók számára.
2.2. A pedagógus-továbbképzés (2. komponens)
• akkreditált, informatikai felhasználási és fejlesztési alapszintű képzéseken va-ló részvétel;
• akkreditált, e-tanulási/tanítási, módszertani továbbképzésen való részvétel;
• e-tanulási képzési programok kifejlesztése elsajátítását célzó akkreditált kép-zésen való részvétel;
• akkreditált differenciáló és fejlesztő-pedagógiai képzési programon való rész-vétel;
• modellértékű, elismert kisebbségi, illetve különleges gondozási igényű tanulók számára készített e-tanulási oktatási-nevelési programok bemutatása a résztvevő pedagógusok számára;
• modellértékű, elismert iskolai, illetve kistérségi e-tanulási eljárások, progra-mok bemutatása a gyakorlatban, fogadó iskolákban más iskolák pedagógu-sai számára.

A program háttere
Európában, így Magyarországon is rohamléptekkel épül ki a tudásalapú társadalom és a tudásközpontú gazdaság. Ezért minden eddiginél fontosabbá vált, hogy mindenki naprakész információhoz és korszerű tudáshoz jusson, s ezek hatékony, intelligens felhasználásához szükséges motivációt és képességeket megszerezze.
A legfontosabb képesség, amellyel a harmadik évezred polgárainak rendelkezniük kell, az önálló ismeretszerzés képessége. A diákoknak nemcsak a tananyagot, hanem a tanulást és a tanultak alkotó felhasználásának képességét is át kell adnunk. Ez újfajta szakmai kihívások elé állítja a magyarországi általános iskolákat, és az ott dolgozó pedagógusokat.
• Az esélyegyenlőség biztosítása az alapszintű oktatásban lehetőséget teremt a területileg és társadalmilag kiegyensúlyozatlan gazdasági fejlődésből eredő foglalkoztatási problémák megoldására.
• A megfelelő tanulási készségek fejlesztése és az iskolai lemorzsolódás meg-akadályozása elengedhetetlen ahhoz, hogy az egyén sikereket érjen el az oktatás és képzés későbbi szakaszaiban.

Hosszú távú célkitűzések
• A hátrányos helyzetű régiók általános iskoláiban tanuló gyermekek esély-egyenlőségének segítése.
• Az általános iskolai oktatás tartalmi, módszertani feltételeinek fejlesztése, korszerű, jó minőségű általános iskolai oktatás hozzáférhetővé tételének javí-tása: az információs és kommunikációs technológiák oktatási célú alkalmazá-sának elősegítése.
• A pedagógiai kultúra és tanulási környezet korszerűsítése a jobb életminőség elérése érdekében.
A támogatások mértéke
Az egy pályázó részére odaítélhető vissza nem térítendő támogatás:

   1. alprogram  2. alprogram 
 • minimális összege:  83.000,- euró   17.000,- euró
 maximális összege:  250.000,- euró  50.000,- euró

 

Az elnyert támogatás mértéke nem haladhatja meg a projekt összköltségének 90%-át.

2. Az ISZE (Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete) – meghívásos pályázatok keretében – a következő településeken nyerte el a pedagógus-továbbképzések megtartásának lehetőségét:
• Ásotthalom,
• Balatonkenese,
• Forró,
• Kaposvár,
• Makó,
• Miskolc,
• Mórahalom,
• Nyírcsaholy,
• Ozora,
• Ózd,
• Putnok,
• Salgótarján,
• Szelevény,
• Veresegyház.
A pályázatok megvalósítása során az egyesület:
• akkreditált tanfolyamain kb. 700 pedagógus informatikai képzését valósítja meg;
• a továbbképzések jelentős részét – vezetőtanárok közreműködésével – az adott iskolákban, illetve néhány esetben budapesti központjában biztosítja;
• folyamatosan kapcsolatot tart az adott intézmények projekt-menedzsmentjével;
• az egyes tanfolyamok zárását követően az ESZA-monitoring által meghatá-rozott tanfolyami dokumentációkat megküldi az intézményeknek;
• az informatikai pedagógusképzésben és IKT-s módszerekben jártas szakértő által szakmai, módszertani segítséget biztosít az intézményeknek.

3. Fabriczius József Általános Iskola Veresegyház
2004. 10. 25-től 2005. 05. 13-ig a következő táblázatban bemutatott informatikai képzéseket tartottuk meg. A tanfolyamok helyben, az iskola számítógéptermeiben kerültek lebonyolítás-ra. Mára a pályázat szakmai monitoring szakasza is lezárult. Az ESZA szakmai ellenőrzése, az iskolavezetés és a résztvevő pedagógusok egyaránt jónak, hasznosnak ítélték meg a pályázati célok megvalósulását. Egyértelműen igazolva látják az IKT-s eszközök tanórai alkalmazásának jelentőségét a korszerű pedagógiai módszerek között.

Tanfolyam név                                                                                            létszám csoport

 1. Számítógép és internet alapismeretek.   24  2
 2. Szövegszerkesztés, táblázatkezelés   24   2
 3. Számítógéppel támogatott tanóra  22  2
 4. Táblázat- és adatkezelési ismeretek  14  1
 5. Adatbázis-kezelés az iskolai munkában  8  1
 6. Multimédiakészítési alapismeretek  10  1
 7. Képszerkesztés és prezentációkészítés a tanítási gyakorlatban  30  2
 8. Internethasználati alapismeretek  15  1
9. Webszerkesztési alapismeretek 5 1
  152 13
     

 

Befejezésül egy magyartanár kolléga gondolatai, amelyeket szövegszerkesztőben is meg-örökített:
Horváth Ferenc: Forgácsok egy számítástechnikai tanfolyamról
Öreglegény késő bánata
Ez az első beillesztésem
Mi tagadás, kissé elkéstem
Számítógépre hangszerelt jókívánságok 2005 hajnalán
Azt kívánom, az új évben
örömödet leljed,
jussál többre, magasabbra,
úgy egy szinttel feljebb!
Hagyd el, ami rossz volt: elmúlt
lapozz másik lapra!
Új év jön, újult remények:
szebb fájl és jobb mappa.
Kívánok neked sikeres
és boldog új évet:
pompás legyen minden egyes
új beillesztésed!