Kardos János

Fenntartói értékelés a közoktatási intézményekben

Kardos János

A szekció három vitaindítója szervesen kapcsolódik egymáshoz, hiszen az első két téma összegződik a harmadikban, a fenntartói minőségirányítási programban.

1. A fenntartói értékelés előzményeiről

1.1. Jogszabályi háttér

A jogi szabályozás viszonylag egyértelmű. A közoktatási törvény több helyen is szól a kérdésről:

85.§ (7) ÖMIP ® fenntartói elvárások, … a fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendje;

102.§ (1) d) négyévenként legalább egy alkalommal ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét;

102.§ (1) g) értékeli a pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét;

104.§ (4) A fenntartó a nevelési, illetve pedagógiai program végrehajtását, a közoktatási intézményben folyó szakmai munka eredményességét

a) szakmai szolgáltatást ellátó intézmények által végzett pedagógiai mérések értékelések, szakértői vélemény, alapműveltségi vizsga és érettségi vizsga eredményei,

b)  a közoktatási intézmény által készített beszámoló,

c) az iskolaszék véleményezése

alapján értékelheti.

1.2. Szegedi előzmények

Városunkban, mint ahogy más városokban, az ÖMIP létrehozása előtt is volt ellenőrzés, mérés, értékelés, és természetesen rendszer kialakítására is történt kísérlet. A törvényességi ellenőrzéseket általában maga a fenntartó végezte, míg mérésekre, szakmai ellenőrzésekre - szakértők és szakmai szolgáltatók bevonásával - a „Szak” ill. „Közoktatás” pályázatok forrásainak felhasználásával került sor.

Ezek közül néhány példa:

 • nyelvi tagozatos oktatás hatékonyságának vizsgálata
  7. évfolyamon 14 (!) iskolában
 • első osztályosok tanulási képességeinek, adottságainak vizsgálata
  valamennyi (!) intézményben
 • szülők, diákok, alkalmazottak elégedettségének vizsgálata
  3 év alatt valamennyi általános és középiskolában (48 iskola, ~20.200 kérdőív)

2. A fenntartó közoktatási ellenőrzési és értékelési rendszere

A rendszer szakértő közreműködésével, az érintettek bevonásával, az ÖMIP részeként került kialakításra.

2.1. Alapelvek

 • teljes körű (összes intézmény, a működés minden területe, érintettek /fogyasztók/)
 • megalapozott (tények, adatok)
 • rendszerjellegű (intézményi és fenntartói szint kapcsolódása, adatbázisba rendezett, összehasonlíthatóság)
 • fejlesztő célú (támogatja a fenntartót, az intézményt)
 • nyilvános (közoktatási törvény tervezett módosítása!?!)

 

2.2. Célok

 • A fenntartó által a közoktatási intézmények számára meghatározott kiemelt célok teljesítésének értékelése, megvalósulásuk elősegítése.
 • Az intézmények törvényes, szakszerű, hatékony működésének nyomon követése, a működés minőségének fejlesztése.
 • Az intézményi pedagógiai munka eredményességének növelése.
 • A közoktatási szolgáltatásokban érintettek (szülők, tanulók, pedagógusok, alkalmazottak, munkaerőpiac stb.) elégedettségének növelése.

2.3. Az ellenőrzési, értékelési rendszer leírása

A rendszer táblázatos formában a következő módon épül fel:

Területek

Célok

Szempontok

Adatforrás

Indikátorok

Ellenőrzést, értékelést végzők

           

A továbbiakban a területekről, az adatforrásokról és az indikátorokról ejtsünk néhány szót. Az alábbi táblázat felsorolja az ÖMIP-ünkben kijelölt hat területet, valamint hozzájuk kapcsolódóan egy-egy indikátort példaként:

Területek

Indikátorok (1-1 példa)

gazdálkodás és tanügyigazgatás

egy tanulóra jutó működési költség

feltételek: pénzügyi, tárgyi

egy számítógépes munkaállomásra jutó tanulók száma

vezetés, menedzselés

szervezeti klíma

humánerőforrás és hasznosítása

elmaradt órák és megtartandó órák aránya

szakmai tevékenység

központi mérések jelzőszámai

társadalmi elismerés, igény, elégedettség

társadalmi elismerés, igény, elégedettség

A mérhetőségben és az értékelésben az indikátor kulcskérdés. Értékelési rendszerünkben mintegy 40 indikátor található. Ezek egy részéhez a szükséges adatok viszonylag egyszerűen beszerezhetők (lásd: adatforrások), ugyanakkor más adatok beszerzése ill. egyes indikátorok létrehozása munkaerő- és forrásigényes. A gondos előkészítő munka ellenére is elképzelhető, hogy az indikátoroknak csak egy része lesz érdemben használható az értékelés során.

 

Adatforrások lehetnek:

 • törvényességi ellenőrzés,
 • pénzügyi ellenőrzés,
 • intézményi adatok, nyilvántartások,
 • intézményi ill. vezetői önértékelés (IMIP),
 • intézményi beszámolók.

Jól látható, hogy az értékeléshez szükséges információk egy része az intézményeknél rendelkezésre áll, csak össze kell gyűjteni, és rendszerbe kell foglalni azokat.

3. A környezetről

Ahhoz hogy a feladat (fenntartói étékelés) nagyságát érzékeljük, érdemes néhány adatot (erősen kerekítve) megismerni a 165 ezer lakosú Szeged közoktatási feladatellátásáról:

 

Intézmény (db)

Diák v. gyermek (fő)

Pedagógus (fő)

Óvoda

1/53

4.700

440

Általános iskola

26

11.800

1.100

Középiskola

19

12.300

1.100

4. Kérdések, lehetőségek

 • A polgármesteri hivatalokban is – mérési, értékelési, informatikai – szakértelem
 • Megfelelő, standardizált mérőeszközök
 • Erős informatikai – szoftver és hardver – háttér
 • Országos mérések adatai – esetleg következtetései
 • Források ® 2005. évi költségvetési törvény tervezete

szakmai szolgáltatás – 720 Ft – 40% – szakmai v. törvényességi ellenőrzés

minőségfejlesztés – 2.500 Ft – IMIP, ÖMIP végrehajtás

szakmai és informatikai fejlesztés – 2.600 Ft