Estók Gábor

A pedagógiai szakmai szolgáltatás helyzete

 estok gabor

A pedagógiai szakmai szolgáltatások szerepét és az ellátandó feladatok körét a közoktatási törvény 36. §. határozza meg.

Rendeltetése:

Segíti

  • a közoktatási intézmények,
  • a fenntartók,
  • a pedagógusok munkáját,
  • a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységet.

Területei:

a) a pedagógiai értékelés, melynek feladata mérni és értékelni a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelő- és oktatómunka eredményességét, és segíteni a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezését.

Módszerek, eszközök: mérési rendszer működtetése, feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése, hozzáférhetőségük biztosítása, a nevelési-oktatási intézmények belső értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása, a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos mérések ellátása, e területen tanácsadás nyújtása, pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése.

b) a szaktanácsadás, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése.

Módszerek, eszközök: pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek és más dokumentumok elemzése, elkészítésének és alkalmazásának segítése, pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzése, értékelése, segítése, tankönyv és taneszközök készítésének, kiválasztásának segítése, pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése, egyéni szakmai tanácsadás.

c) a pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) gyűjtése, őrzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása.

Módszerek, eszközök: pedagógiai szakkönyvtár működtetése, ennek keretén belül a tankönyvtár, médiatár, pedagógiai adatbank fejlesztése, bibliográfiai szolgáltatások ellátása, iskolai, kollégiumi könyvtárak tevékenységének módszertani segítése, oktatástechnikai és oktatástechnológiai szolgáltatások nyújtása, tankönyvek, segédkönyvek, pedagógiai kiadványok bemutatása, forgalmazása, kölcsönzése, pedagógiai szakmai tájékoztatók, kiadványok készítése, forgalmazása.

d) az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, melynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közreműködés.

Módszerek, eszközök: közreműködés az óvodai nevelési programok, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok elkészítésében és bevezetésében, a megyei (fővárosi) fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az iskolaszerkezetre vonatkozó tanácsadás, közgazdasági, jogi, pénzügyi és egyéb információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása.

e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése.

Módszerek, eszközök: tanácskozások, pedagógiai napok, szakmai ankétok, fórumok szervezése, bekapcsolódás a pedagógus-továbbképzés rendszerébe, részvétel a hétévenkénti pedagógus-továbbképzés feladatainak megvalósításában, továbbképzési programok elkészítésében és továbbképzések indításában, felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján közreműködés a pedagógus-szakvizsgára történő felkészítésben, tapasztalatcserék szervezése, szakmai pályázatok kiírása, megbízásra kísérletek, kutatások indítása vagy azokban való részvétel.

f) a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása.

Módszerek, eszközök: a versenykiírásban meghatározott feladatok ellátása, a szervezővel kötött megállapodás alapján

g) a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével.

Módszerek, eszközök: információk közvetítése a tanulók és a diákönkormányzatok részére, fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a pedagógusok részére, a diákjogi tanácsadás megszervezése.

A törvény kimondja, hogy a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat igény szerint kell szervezni.

A közoktatási törvény e területet szabályzó előírásai és a 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szakmai munkára vonatkozó rendelet előírásait tanulmányozva a következő megállapításokat tehetjük:

A rendelet meghatározza azokat a feltételeket amelyekkel az előírt feladatok megvalósíthatók. Így meghatározásra kerül a pedagógiai intézetek létszámkerete, szükséges felszerelésének jegyzéke, és részletes módszertani előírások is találhatók az egyes ellátandó feladatokhoz. (lásd fentebb)

A szolgáltatás alanya a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat kivételével a közoktatási intézmény, annak dolgozója, illetve fenntartója.

Ezt a feladatot az intézmény az állományában lévő pedagógiai szakértők, pedagógiai előadók munkáján keresztül valósítja meg.

A működéshez elengedhetetlenül szükséges a tanácsadói rendszer működtetése, amit külön feladatként határozott meg a törvény, de könnyen belátható, hogy az összes többi feladat is csak a szaktanácsadók munkája által oldható meg maradéktalanul.

A közoktatásnak erre a szegmensére is igaz, hogy nincs két egyforma feltételek között, azonos struktúrában, és finanszírozás mellett működő intézmény.

Csak a megyei önkormányzatok által működtetett pedagógiai intézeteket tekintve a helyzet a következő:

Tárgyi feltételek

Az épületek alapterülete 345-3161 m2 van. Ez is jól mutatja a különböző feltételeket. Pedagógiai szakkönyvtárak állománya 8000-30.000 kötet között változik, melyeknek minőségi cseréje az elmúlt években megtörtént, tehát a korszerű szakirodalom található meg az intézményeknél.

Informatikai eszközellátottság jó, intézményenként 21-60 db számítógép működik mind hálózatban, internet eléréssel, megfelelő darabszámú és minőségű perifériákkal. Másológép is segíti a szakmai munkát intézetenként 2-11 db.

Figyelmeztető jel lehet azonban a költségvetési támogatások növekedésének tendenciája: a működési kiadások 1997-2000 között 7%-al növekedtek, a dologi kiadások 1999-ben 4,7%-al, 2000-ben 0,6%- al növekedtek.

Mivel az intézetek informatikai ellátottsága igen jónak tekinthető, ezért megpróbáltam az Internetről információkat gyűjteni melynek az eredménye a következő táblázatban került összefoglalásra.

est

Az Állami Számvevőszék vizsgálatának adatai alapján az egyes szakterületek létszámhelyzete a következőképpen alakult.

estt1

Érdekes összehasonlításra ad alkalmat az intézetek szakalkalmazotti létszámának tükrében megvizsgálni az ellátandó közoktatási intézményeket, illetve pedagógusok számát.

A táblázat nem tartalmazza az óvodai adatokat, mivel a konferencia idején az aktuális adatok még nem voltak elérhetők.

estt2

Ez a grafikon is a területenkénti nagy változatosságot mutatja amik közepette kell ellátni a feladatokat a pedagógiai intézeteknek.