Dr. Fauszt Zoltán

Megnyitó

Faust Zoltán2

Szeretettel köszöntöm a III. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia résztvevőit az ország második legnagyobb városában, Debrecenben.

Nagy örömömre szolgál, hogy a szervezők jóvoltából közreműködője lehetek ezen konferenciának.

Mint azt Önök is jól tudják, Debrecen nagy hagyományokkal rendelkező iskolaváros. A Református Kollégium több száz éve a magyarországi oktatás egyik olyan fellegvára, melynek tanárai szaktudását a világ számtalan pontjáról érkező diákok ismerték el és erősítették meg. Az önkormányzat fenntartásában működő 100, különböző szintű oktatási intézményben nemcsak a város, hanem vonzáskörzete, az Észak-alföldi régió több tízezer gyermeke szerzi meg az élet mindennapjaihoz szükséges alapismereteket. Ezért is nagy örömünkre szolgált, hogy immár harmadik alkalommal tisztelik meg városunkat jelenlétükkel az ország minden részéből érkező oktatási szakértők.

A közoktatás városi helyzetéről elmondható, hogy célunk megegyezik a kormányzati szándékkal. Törekvésünk az, hogy az intézményi rendszer hatékony, átlátható és minősíthető legyen. Ezen célt szolgálta az ez év tavaszán elfogadott, 5 évre szóló közoktatás-fejlesztési koncepció. Ezen anyag előkészítésébe bevontuk az ország jeles szakértőit, de természetes módon a szakma helyi reprezentásai nélkül nem sikerülhetett volna megfelelő minőségű és hosszútávra ható koncepciót kidolgoznunk. Az elkészített tervezetet széles körű szakmai vitát követően konszenzussal fogadta el a város közgyűlése.

A magyar közoktatást a felnövő generációk javát szolgálni hivatott, folyamatos változások jellemzik. A tartalmi és szerkezeti átstrukturálódás után a közoktatási törvény 1999. évi módosítása a stabilitást, az esélyegyenlőséget, a közoktatás minőségét kívánta biztosítani. Ennek eredményeként napjainkra felértékelődött a nevelés-oktatás szolgáltatásait ellátó pedagógus, a speciális gondoskodást nyújtó szakemberek, a szaktanácsadók, az intézményvezetők, a közoktatási szakértők, vagyis az Önök szerepe. A szülői és helyi elvárásoknak jobban megfelelő minőségi szolgáltatás személyi feltételeit is fejleszteni kell. Az értékelés, a minőségpolitika elmaradhatatlan részévé válik az óvodai, iskolai, kollégiumi pedagógiai munkának.

Az itt jelenlévő óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, tanügy-igazgatási szakemberek tükrözik a közoktatási rendszer struktúráját. A napi munkához Önök által nyújtott többlet az, hogy munkaköri feladataikon túl felvállalják a szakértői munkát, ezzel együtt az értékek megőrzésén, új értékek megteremtésén fáradoznak. Tudjuk, hogy az önök munkája fáradságos és nehezen mérhető. Az eredményesség akkor mutatható ki, ha a nevelési-oktatási intézmények tevékenysége összhangban lesz az ágazati szakmai és a helyi fenntartói irányítás által meghatározott célkitűzésekkel, és a nevelés-oktatás még hatékonyabban segíti elő a „kiművelt emberfők” gyarapítását, a jövő terveinek megvalósítását.

Napjainkban megnövekedett az az igény, hogy az azonos gondolkodású emberek együtt legyenek, együtt gondolkodjanak a munkájukat érintő, vagy az érdeklődési körükbe tartozó témákról. Ez a konferencia is ékes bizonyítéka ennek, hiszen az új feladatok új kihívást jelentenek, sokszínű tapasztalatot eredményeznek, amelyek csokorba gyűjtésével, elemzésével, értékelésével lehet következtetéseket levonni és eredményesen cselekedni.

A magyar közoktatási rendszerben zajló változások az európai trendekhez való igazodást célozzák, melynek egyformán fontos eleme a szerkezeti kérdés, a tartalmi szabályozás, amely átfogja a hatékonyság, elszámolhatóság és a minőség biztosításának problémáját. Joggal fogalmazódnak meg minőségi elvárások a magyar közoktatási rendszerrel szemben. Nem csupán azért, mert a hagyományai, korábbi európai rangja erre köteleznek, hanem azért is, mivel nemzeti érdek a hatékonyság garantálása, beleértve a nevelés hatékonyságának biztosítását is. E célkitűzések megvalósításának gyakorlatában Önök tevőlegesen vesznek részt, mivel a folyamat meghatározó tényezője a pedagógus személyisége.

Úgy véljük, hogy a tartalmi szabályozásban, a hozzáadott érték mérésében és a minőségbiztosítás folyamatépítésében meghatározó szerepe lesz a közoktatási szakértőnek, akiktől széles szakmai tapasztalat, gazdag pedagógiai kulturáltság várható el. Megfelelő kompetenciákkal, referenciákkal, naprakész és széleskörű információkkal kell rendelkezni ahhoz, hogy hiteles, elfogadott és megbecsült legyen a közoktatási szakértő.

A konferencia legfontosabb feladatának tartjuk, hogy a közoktatási törvény módosítása utáni időszakban a résztvevők világos és egyértelmű választ kapjanak a következő 1-2 év feladatairól, ugyanakkor tapasztalataikkal, javaslataikkal, szakmai véleményükkel segítsék az oktatási rendszer irányítóinak megalapozott döntéseit is. Ezen cél elérésének biztosítéka a konferencián előadást, közreműködést vállalók rangos névsora.

Kívánom valamennyi jelenlévőnek, hogy hasznos ismeretekkel, szakmai muníciókkal felvértezve, kellemes élményekkel gazdagodva, azzal az elhatározással térjenek haza 3 nap múlva, hogy újra eljönnek Debrecenbe.