Mohos László

Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontot érintő aktuális kihívások és az ebből adódó feladatok. A szakértői munkával kapcsolatos irányelvek

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Konferencia, tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm ezen az immár második alkalommal megrendezett konferencián itt Debrecenben a pedagógus szakma képviselőit.

A mai témám az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontot érintő aktuális kihívások és az ebből adódó feladatok, valamint szeretnék még röviden beszélni a szakértői munkával kapcsolatos irányelvekről. Mindannyian tudják, hogy az OKÉV nemrég, szeptemberben ünnepelte egyéves fennállásának évfordulóját. Ez az egy év igen sok feladattal terhelt, emellett gyakorlatilag egy szervezet-építést is végre kellett hajtani. A statisztikai régiókhoz igazodva kiépült a hét regionális iroda, és úgy gondolom, hogy most már egy csapatként tudjuk az oktatásirányítás ránk szabott feladatait végezni munkatársaimmal. Már a nyár folyamán az 1051-es kormányrendelet módosításával, és annak a miniszterek hatáskörét és feladatait érintő rendeletből kitűnik, hogy az OKÉV feladatköre elég jelentős mértékben bővült.

Miről is van szó?

Ez az Oktatási Minisztériumot érintő változás az OKÉV esetében úgy jelentkezik, hogy egyrészről a regionális munkaerő-fejlesztő és képző központok szakmai-pénzügyi irányítása az OKÉV-hoz került – ezt a tevékenységet korábban a Szociális és Családügyi Minisztérium irányításával látta el a tárca. Továbbá az OKÉV-hez került a szakképzési alap, az ehhez kapcsolódó szakképzési bizottságok működtetése, amelyet korábban a megyei munkaügyi szervezetek láttak el. Gyakorlatilag a szakképzési bizottságok működtetése és a decentralizált szakképzési alap kezelése is az OKÉV feladatkörei között jelenik meg.

Az OKÉV által jól felépített hiteles adatbázisok és a megyei regionális fejlesztési célok reményeink szerint lehetőséget fognak nyújtani arra, hogy megfelelő stratégiai partnerek lehessünk, és ezekben az oktatás-szolgáltatási folyamatokban egyre meghatározóbb tényező legyen az OKÉV. A munkaerő-fejlesztési képző központok irányítását átvéve az OKÉV az Oktatási Minisztérium révén helyet kapott a munkaerőpiacot irányító testületben, és ezzel gyakorlatilag meghatározó pozícióra tett szert az iskolarendszerű szakképzés irányításában is. Természetszerűleg ez az intézményhálózat, amely 9 egységből áll Magyarországon, potenciális lehetőség is az OKÉV számára. Azt jelentheti, hogy markánsabb állami feladatvállalás megvalósításában az OKÉV ezen intézményrendszere révén lehetőségeket fog kapni.

Mire is gondolok?

Elsősorban a vizsgaközpont jelleg megerősítését fogja megcélozni, továbbá a pályaválasztás-pályaorientálási rendszer kialakításában, újragondolásában játszhat szerepet. Ez egy olyan kihívás, olyan lehetőség, amelyre az OKÉV és a képző központok szerepvállalása szempontjából meghatározó lehet.

Ehhez kapcsolódóan természetesen az OKÉV alapító okirata is módosul, és szervezetileg is próbálunk ezekhez a növekvő igényekhez, feladatokhoz felnőni. Ez azt jelenti, hogy a jövőben a regionális OKÉV irodák helyi, vagy régiós igazgatóságként fognak működni. A szervezetet érintő újabb változás, hogy az eddigi központosított feladat-megosztási rendszer gyakorlatilag decentralizálásra kerül, s ebből adódóan a helyi igazgatóságok konkrét feladatok fő-felelősei lesznek a központi igazgatósággal egyetemben. Konkrétan pl. a debreceni igazgatóság a mérés-értékelés feladatkörét kapja. A budapesti  központ régió vonatkozásban az érettségiket; az észak-magyarországi régió a 6-8 osztályos érettségit; Veszprém a szakértői munkát és a vizsgarendszer kezelését; Győr a középiskolai felvételi rendszert és a matematika érettségit; míg Kaposvár elsősorban a területfejlesztéshez kapcsolatos feladatokat, továbbá az általános iskolai tanulmányi versenyek gondozását végzi.

Azt gondolom, hogy ehhez az új helyzethez Arthur Bloch idézetét érdemes kölcsönvennem, amely így szól, hogy „Csak az állandók változnak, a változók soha”. Ez a mondás elég jól lefedi jelen pillanatban az OKÉV helyzetét, státuszának elasztikusságát.

De pillantsunk egy kicsit előbbre, és ahhoz, hogy ezt lássuk, bizonyos értelemben a közoktatás terén lezajlott feladatokra szeretnék egy pillanatra visszatekinteni.

A rendszerváltást követően, de már előtte is a központosított oktatáspolitikával folyamatosan felhagytak – ezt az 1985-ös Oktatási Törvény deklarálta is. Decentralizált oktatáspolitika váltotta fel a korábbi felépítést, és ennek természetesnek tekinthető eredménye az, hogy az iskolai autonómiák iránti igény egyre elemibbé vált. Megjelenését követően két év alatt kiderült, hogy a NAT bizonyos értelemben az egyenlőtlenségek felerősödését eredményezte, és bizonyos értelemben ez már a közjogot  veszélyeztette.

Az integráló NAT elemei eredménytelennek bizonyultak. Az iskolai gyakorlatban egyrészt felerősödött a szabadság iránti igény, másrészt ezzel egyidejűleg nagyon fontos, de bizonyos fáziskéséssel a szabályozottság iránti igény is megerősödött. Ha a szabályozottságról akarunk beszélni, akkor viszont nem nyúlhatunk vissza a régi sémáinkhoz, a szakfelügyelethez. Szabályozási megoldásként a kerettantervek adódnak - amelyek nem számítanak új megoldásnak -, illetve a közoktatás-szolgáltatás minőségbiztosítása. Tudjuk, hogy az Európai Unió kognitív társadalom kialakításával olyan kihívást jelent, amely a mai magyar oktatás számára sikeres választ és egy teljesen megújuló rendszer lehetőségét tudja csak nyújtani. A megújulási folyamatnak realizálódni kell a közoktatás, a szakképzés, továbbá a felsőoktatás területein is. A tanuló társadalom feltételrendszerét kell biztosítani. Döntő kérdésnek bizonyuló felsőoktatási diverzifikáció csak úgy hajtható végre sikeresen, ha a minőségelvű alap- és középfokú oktatásra épülhet.

A minőségelvű közoktatás gyakorlati megvalósulásának feltétele az ágazati szintű minőségirányítási, fejlesztési programok kidolgozása és a szükséges intézményi háttér biztosítása. A Comenius 2000 minőségfejlesztési program több szintre lett kidolgozva. Az ágazati fejlesztés gyakorlati végrehajtásának feladatai a Közoktatási Törvény 95/A §-a, továbbá a105/99-es kormányrendelet, amely ezt az egész feladatot az OKÉV-hez telepíti. Az OKÉV, mint központi hivatal, hatósági feladatokat ellátó központi költségvetési szerv. Ez gyakorlatilag harmonizál az Európai Unió gyakorlatával. Ennek megfelelően regionális szinten végzi munkáját, és hozza meg azokat a döntéseket, amelyet az Oktatási Minisztérium leadott jogköréből eredően ide telepített. Az OKÉV küldetés-nyilatkozatában egyértelműen megfogalmazta a minőség iránti elkötelezettségét, és a partnerközpontú működés iránti elhivatottságot. A fenntartói mérés-értékelési, és a Comenius 2000 minőségfejlesztési programban részt vevő intézmények programbeli értékelési kötelezettségük eredményeként az önértékelés és a külső megítélés komplex rendszerén keresztül kialakuló, a közoktatási intézmények oktató-nevelő tevékenységének érzékelhetősége. A mérés-értékelés terén jelentős feladatai lesznek a jövőben az OKÉV-nek, amely megalakulását követően tervszerűen elkötelezte magát a minőségi rendszer mellett. Ennek megfelelően 19 munkatárs tett augusztusban minőségügyi menedzser vizsgát, melyet a minőségügyi szervezet az EOQ által elismert minőségügyi auditor vizsga követett. A Comenius 2000 program bevezetésének eddigi tapasztalatai, az intézmények nagyfokú érdeklődése és az első sikerek arra ösztönzik az Oktatási Minisztériumot, hogy továbbra is segítse, szorgalmazza a további intézményekben való bevezetését, új forrásokat és támogatási lehetőséget biztosítva ehhez. Új lehetőség kínálkozik az OKÉV un. Comenius Club-rendszerének kialakításában, amely a pályázati támogatások rendszerén kívül a minőségfejlesztést önerőből fenntartó, fenntartói támogatással megvalósítani kívánó intézményeknek fog segítséget nyújtani, mind a gyakorlati, mind az elméleti munkában. Az OKÉV területi igazgatóságai reményeink szerint középtávon a minőségfejlesztés regionális központjaivá fognak válni, a szakmai munka koordinálásával, a program monitoring és a mérés-értékelésnek a területein.

S akkor most térjünk rá erre a bizonyos címre, az OKÉV feladata és hatáskörére. A feladatok négy csoportba sorolhatók:

 • Az ellenőrzési-értékelési feladatok irányítása, szervezése, koordinálása – ez egy nagyon klasszikus középirányítói feladatkör. Továbbá az országos térségi, megyei szintű szakmai ellenőrzés, értékelés megszervezése a miniszter intézkedése alapján, ezt a 105/99-es teljes mértékben az OKÉV hatáskörébe teszi. Továbbá mérési-értékelési és minőségbiztosítási feladatok koordinálása, erről az előbb már szóban említést tettem. A vizsgarendszer működése hatósági tevékenység - ez a jövőben még inkább fel fog erősödni -.!
 • Az OKÉV szerepe a fenntartói irányításban. Intézmény-szintű szakmai ellenőrzés – egyelőre bizonyos értelemben azt hiszem, hogy ez egy teoretikus feladat – ez nagy leterheltséget eredményez nekünk. Egyelőre nem tudunk foglalkozni érdemben a feladatkörrel. Irányelvek kidolgozása a fenntartói ellenőrzéshez - ez is egy szép feladat -, úgy gondolom, hogy a későbbiekben fogunk erre lehetőséget találni.
 • Szakmai segítségnyújtás a fenntartóknak – ez az előkészítő munka jelen pillanatban is nagyon jól folyik.
 • S végezetül a fenntartói kötelező eszköz- és fejlesztési jegyzék ütemtervében foglaltak végrehajtásának ellenőrzése – ez gyakorlatilag az eszközlistának a határidőre történő benyújtása, és a teljesítés fokozatos ellenőrzése. Ugyanakkor jelenleg készítjük el a minimális eszköz- és felszerelési jegyzék pótlásának differenciált segítését szolgáló teljes projekttervet az Oktatási Minisztériummal. Valószínű, hogy az OKÉV elég markáns szerepet tud majd vállalni ebben.

A következő témám az OKÉV szerepe a térség-települési irányításban. E feladatkör során a szakmai ellenőrzés szervezése, a fejlesztési terv, a helyi oktatáspolitikai célkitűzések előkészítése, megvalósulásának megismerése érdekében - úgy gondolom, hogy ez egy fontos feladat, és ez csak úgy teljes, ha ehhez szakmai segítségnyújtás is párosul.

Az OKÉV szerepe az intézményvezetés segítésében: Szakmai ellenőrzés szervezése, az intézményvezetők megkeresése, a nevelő-oktató munka színvonalának ellenőrzése.

Végül a minőségbiztosítási, minőségfejlesztési tevékenység. Gyakorlatilag e projekt az ütemezésnek megfelelően folyik a programirodánál. A jövő szempontjából az OKÉV feladatait az fogja jelenteni, hogy az a 19 munkatárs, aki a helyszíni auditoknál a programirodával együttműködve az óvodákkal, iskolákkal és kollégiumokkal nagyon szoros kapcsolatba fog kerülni, és e munkán keresztül az OKÉV elég nagy rálátásra fog szert tenni.

Az OKÉV hatósági tevékenységéről: a vizsgaelnöki megbízás, a vizsgabizottságok működtetése, a másodfokú döntések meghozatala – ez gyakorlatilag a központi hivatali jellegből adódik -, a helyi kerettantervektől való eltérés, s annak bevezetésének elbírálása. Ennek a programnak az előkészületei most folynak, és várhatóan a jövőben a régiós igazgatóságok zöldszám működtetésével ezen helyi tantervek auditálásában komoly szerepet fog vállalni. Továbbá döntéshozatal az országos szakértői és vizsgáztatási névjegyzékbe való felvételről, és az eszközjegyzékek helyszíni ellenőrzése. 

A szolgáltatási tevékenységről:

 • A szakértői névjegyzék gondozása, nyilvánosságra hozatala, feladatbank működtetés – ez egyértelműen a veszprémi OKI-tól örökölt feladat, amelyet továbbra is ugyanazon a helyen a veszprémi OKÉV folytat.
 • Információs statisztikai rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok – ezt majd a későbbiekben kívánom bemutatni.
 • A tanulmányi versenyek szervezése – ebben az évben a megyei pedagógiai intézetektől ez a feladat átkerült hozzánk. Jelen pillanatban is folynak ezek a munkálatok, a 2001/2002. tanévi előkészületek. Az általános iskolai versenyek szervezése a kaposvári igazgatóság feladata, a középfokú pedig a veszprémi iroda által felügyelt tevékenység.
 • Természetszerűleg a közoktatás minőségbiztosítási rendszerének koordinálása, a COMENIUS 2000 program segítése a jövőben egyre markánsabb feladatunk lesz. A területfejlesztésben való együttműködés is egy fontos funkciója a központnak.
 • Képzési jellegű feladataink - a jövőben bizonyos továbbképzések szervezésébe is be kell kapcsolódnunk. Ez azzal függ össze, hogy az OKÉV alapító okiratának módosítása kapcsán vállalkozói tevékenységre jogosult lesz, ami eddig nem volt. Ez bizonyos értelemben segédeszközök, könyvek kiadásában és bizonyos képzések megvalósításában fog majd manifesztálódni.
 • A regionális felkészítések szervezése mellett a minőségbiztosítási tevékenység segítésében a „Comenius klubok” bevezetését is elő kell segíteni.
 • Területfejlesztéssel kapcsolatos feladataink: véleményezése a megyei önkormányzati fejlesztési terveknek - ez nem igazán kíván jelentősebb kommentálást. Felkérésre az OKÉV képviseli a minisztert a Fejlesztési Tanács, a megyei közoktatási közalapítványok munkájában – úgy gondolom, hogy ez a fajta tevékenységünk a jövőben még inkább erősödni fog. Az OKÉV részt vesz továbbá a Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatok elbírálásában, más fejlesztési források tervezésében, elosztásában.
 • Pár szót szólnék még az egyéb feladatokról: - Tájékoztatók szervezése, a PHARE-program. Úgy gondolom, hogy sokan szakértőként is, előadóként is részt vettek eddig a munkában. A PHARE-program véleményem szerint elég komoly sajtónyilvánosságot kapott, és örülünk, hogy ennek megismertetésében, bemutatásában az OKÉV irodák is részt vehettek. A közeljövőben fogjuk eldönteni azt, hogy mi lesz a további szerepvállalásunk a PHARE-programhoz kapcsolódva.
 • A kiadványok készítését már említettem. Ehhez kapcsolódik a fejlesztési tanácsok munkájának szakmai segítése, pályázatok elbírálása, intézkedési tervek véleményezése (visszacsatolva az újabb feladatokra: átképző központok, szakképzési bizottságok).
 • Végezetül az aktuális feladatok: a SZAK 2000 pályázat, - előzsűrizés, javaslattétel. Ez a munka most ért finisébe. Irtózatos mennyiségű pályázat érkezett be az OKÉV-ekhez, 550 millió forint az, amely most felosztható, és régiónként van ahol a 350, van ahol az 500-at is meghaladó pályázat érkezett be, tehát kb. 2500 pályázattal lehet számolni. Ennek az előzsűrizése is nagyon komoly feladat, mely a kollégáinknak, illetőleg a szakértőinknek elég jelentős leterhelést jelent.
 • A KIRSTAT tájékoztatás, segítségadás – gondolom, ezzel Önök bőven találkoztak. Ez október 15-éig határidős feladat, és igazán most érkeznek be az anyagok. Még a múlt hét végéig a beérkezett információk mennyisége a 10 %-ot sem érték el. A KIRSTAT-tal kapcsolatban tájékoztatásul még annyit mondanék el, hogy 8 munkatárs fogadja a hívásukat 8 vonalon, ebből 6 bejövő, 2 kimenő vonal, s napi 1000 hívást regisztrálunk.
 • Továbbá a KIFIR, melynek a felügyeletét látjuk el. Gyakorlatilag tájékoztatás, segítségadás, a tanév rendjéről szóló rendeletben a felvételi központ van még megjelenítve – a felvételi központ, és egyértelműen az OKÉV, amit a központ a győri irodával fog megoldani.
 • A kerettantervi tájékoztatás – ez jelen pillanatban is folyik, és szintén az OKÉV régiói vállalták föl. Kb. a felénél vagyunk ennek a programnak. Október 17-19. között jelentős számú tájékoztatót fogunk lebonyolítani az országban.
 • Végül az OKÉV és a szakértők. Itt a névjegyzék karbantartása, a szakértői munka irányelveinek kidolgozása a feladat (ezt Veszprém gondozza). Egy fontos projektünk az óvodai programbeválást segítő tanácsadók kiválasztása. Ezt a debreceni igazgatóság gondozza, dr. Polonkai Mária vezetésével.
 • Végezetül a matematika érettségi ellenőrzése, amely a győri irodának a tevékenysége között szerepel, a 6-8 osztályos érettségi a miskolci irodánk gondozásában folyik.

Gyakorlatilag a 105/99-eshez és a szakértői névjegyzékhez kapcsolódva azt mondhatom, hogy ennek a feladatnak a kidolgozása, tehát az irányelvek kidolgozása és a szakértői munkavégzés feltételrendszerének a biztosítása egyértelműen megjelenik az OKÉV-nál. Ezzel kapcsolatosan előzetes munkálatok folytak nálunk. Kitérnék arra, hogy a szakmai ellenőrzés szabályait a közoktatási törvény 107. §-a, valamint az Irányelvek az ellenőrzéshez és az értékeléshez a közoktatásban c. kiadvány, s ennek dokumentumai tartalmazzák, amelyet a Közoktatási Értékelési Vizsgaközpont adott ki. A szabályok betartása a szakértőkre nézve kötelező feladat. Az irányelveket, amelyeken most is dolgozunk, december 31-ig szeretnénk korrigálni és közzétenni.

Azt gondolom, hogy ez a konferencia is a jobb és eredményesebb, a minőségre irányuló szakértői tevékenységet szolgálja. Bízom abban, hogy tanácskozásuk elősegíti ismereteik bővítését, s nagyobb rálátást biztosít az oktatás aktuális feladataira. Ez segíti az Önök eligazodását a szakértői munkában. A szekcióbeszélgetések során szívesen vennénk javaslataikat, tapasztalataikat, amelyek segítenék az OKÉV és a közoktatási szakértők közeledését, együttműködésünk szélesítését.

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!