Peleiné Vesza Judit

A KOLLÉGIUM szekció összefoglalója

A szekcióvezető beszámolója

Tisztelt Konferencia! Kedves Kollegák!

A kollégiumi szekció tucatnyi résztvevője nevében nagy szeretettel köszöntöm a konferencia szervezőit, vezetőit, vendégeit és résztvevőit.

Megköszönöm a szervezőknek azt a kezdeményezést, hogy a konferencia programsorába beépítették a kollégiumi nevelés témakörét, növelve ezzel is a kormánypolitika által már elfogadott társadalmi megbecsülését, fontos társadalmi szerepét.

A kollégiumi szakmának nagyon nagy szüksége van jól felkészült, képzett szakértőkre.

Szüksége van azért, mert a szakértők

  • védelmet jelentenek,
  • segítséget jelentenek,
  • motivációt jelentenek

a kollégiumok számára.

Ennek szellemében dolgoztuk fel szekcióülésünkön a számunkra legfontosabb és legaktuálisabb szakmai kérdéseket:

  1. A kollégiumi nevelés országos alapprogramját.
  2. A törvénymódosítások hatását kollégiumok működésére.
  3. Minőségfejlesztési program bevezetésének lehetőségeit a kollégiumokban, a COMENIUS 2000 program értelmezésével.
  4. A mérési és értékelési lehetőségeket a kollégiumban.

 

A kollégiumi nevelés országos alapprogramja

Az első témakörrel kapcsolatban Dr. Simon István az Oktatási Minisztérium kollégiumi referense tartott előadást.

Az elhangzottakból kiderült, hogy a kollégiumi szakma ”bibliája”, a kollégiumi nevelés országos alapprogramja még ebben az évben napvilágot lát, és novemberben eljut minden érintetthez.

Az oktatási miniszter úr szakmai ajánlásaként megjelenő dokumentumra alapozhatják a kollégiumok a pedagógiai programjuk átdolgozását, melyet 2001 szeptember 1-ig kell elvégezni.

A szekció tagjai e témakörön belül részletesen foglalkoztak a kollégiumi nevelés két fő alapelvével: a tanulók iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat, valamint az alapvető erkölcsi normák betartásának kérdésével, ami a fiatalok nevelésében nagy körültekintést igényel.

A törvénymódosítások hatása a kollégiumok működésére

A kollégiumok működésének törvényi szabályozásáról Horváth István a Kollégiumi Szövetség elnöke tartott tájékoztatást a résztvevőknek.

A szakértő kollegák elégedettségüket fejezték ki a közoktatási törvény kollégiumokra vonatkozó módosításait illetően.

Ugyanakkor megállapították, hogy kollégiumi kötelező feladatellátáshoz szükséges pedagóguslétszám meghatározása, a hétvégi munkavégzés értelmezése, a kollégiumi pótlék odaítélése, a nem önálló kollégiumok autonómiája, a kollégiumok jelenlegi épületadottságainak megváltoztatása a hatályos jogszabályi háttér ellenére is alkalmazási problémát jelent a mindennapi gyakorlatban.

Szükséges tehát egy olyan szakmai érdekeltségi rendszert működtetni, amely a kollégiumi fejlesztési koncepcióval és az országos alapprogrammal ellentétes szabályozási folyamatokban szakmai védelmet biztosít. A kollégiumi szakértői hálózatra e tekintetben is nagy szerep hárul.

Minőségfejlesztés a kollégiumban

Kollégiumokban a COMENIUS 2000 minőségfejlesztési program bevezetéséről és alkalmazásáról egy már jól működő szolnoki kollégiumi minta alapján szereztünk elméleti és főleg gyakorlati ismereteket Szymczak Judit a Miskolci Városi Kollégium igazgatóhelyettese által.

Az előadó a minőségfejlesztési program vezetésében szerzett tapasztalatok és eredmények alapján adott hasznos útmutatást, biztatást a kezdeti lépésekhez, továbbá értékes tanácsokat és szakmai anyagokat az intézményi feladatok fokozatos elvégzéséhez.

A jelenlévők - elismerve a program szükségességét és nagyszerűségét -, kételyeiket fejezték ki abban a vonatkozásban, hogy egy kis létszámú (5-6 fő) nevelőtestülettel rendelkező kollégiumban a rendszeres napi feladatok elvégzése mellett lehetséges-e a nagy leterheltséget jelentő és sok adminisztrációt igénylő program végrehajtása.

A kételyek ellenére a kollégiumok minőségfejlesztését szolgáló programok bevezetése nem lehet vitatéma, hisz a kollégiumi tevékenységgel szemben támasztott új szakmai kihívásoknak és elvárásoknak meg kell felelni.

Mérési és értékelési lehetőségek a kollégiumban

A minőségfejlesztési program bevezetése megköveteli a szakértőktől a mérésben és értékelésben szerzett tudás és képesség birtokolását.

E területen elsajátított képzettség eredményesen alkalmazható a kollégiumok pedagógiai programjában a nevelő-oktató munka mérési, értékelési rendszerének kötelező kidolgozásában.

Az intézményi szinten zajló értékelő tevékenység szerteágazó, kiterjed a pedagógiai munka folyamatának és eredményességének értékelésére, a tanulók teljesítményének, illetve a pedagógusok munkájának vizsgálatára. Itt elsősorban a közoktatási szakértők munkájára kell építeni, ehhez azonban szükséges tevékenységük professzionalizálása.

A kollégiumok eredményességének egyik fontos fokmérője a tanulók neveltségi szintje. Ennek mérésére tudományosan megalapozott módszerek és eszközök tára áll a szakértők rendelkezésére.

Szekciófoglalkozásunkon ezek közül ismertünk meg néhányat, melyek alkalmazásával mérhető a kollégiumok nevelés területén elért fejlesztő hatás, a hozzáadott pedagógiai érték.

Kedves Kollégák, Tisztelt Konferencia! 

A kollégiumi szekció munkáját nagyon eredményesnek ítéljük meg. Kis csapatunk volt, mely nagyon hasznosan és örömmel dolgozott. Teljesítette azokat a feladatokat, amit előzetesen felvállalt.

A konferencia hozzájárult a kollégiumok presztízsének emeléséhez, a kormány kollégiumfejlesztési törekvésének erősítéséhez.

Köszönjük ezt a szervezőknek, és azoknak, akik a kollégiumi intézményrendszer társadalmi fontosságát felismerték és elismerték.