Szalay Sándor

Az informatika – számítástechnika kerettanterve

Számítástechnika az iskolában

 

Informatika tantárgy = Számítástechnika + Könyvtárhasználat

Célok és feladatok (könyvtárhasználat)

 • Felkészítés az információs társadalom kihívásainak fogadására.
 • A könyvtárra alapozott önművelés képességének kialakítása, fejlesztése.
 • A forrásokat komplex módon alkalmazó tanulási technikák és módszerek kifejlesztése.
 • A tudatos, biztos felhasználói magatartás kialakítása.
 • A könyvtárhasználati tudás eszközjellegű beépítése az információszerzésbe és -feldolgozásba.
 • A forrásfelhasználás etikai és jogi normáinak elfogadtatása.

Célok és feladatok (számítástechnika)

 • A korszerű alkalmazói készség kialakítása.
 • Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése.
 • Az önálló munkára nevelés és tehetséggondozás.
 • Az együttműködésre nevelés, a csoportmunka.
 • Az alkotó munkára nevelés.
 • Az informatika társadalmi szerepének felismertetése.
 • Az informatikai ismeretek rendszeres alkalmazása.
 • Az esztétikai készség fejlesztése.
 • Az etikai és jogi szabályok megismertetése.


Feltételek

Tantárgyi minimális óraszámok

Évfolyam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Általános iskola

         

18

37

37

       

Gimnázium

               

74

     

Szakközép-iskola

               

37

37

   

Szakiskola

               

37

37

   

 

Tartalom (6. évfolyam)

Informatikai alapok

 • Az információ. (technika 5. o.)
 • Az információátvitel (telefon). (technika 5. o.)
 • A jelek világa. (technika 5. o.)
 • Titkosírások.
 • A számítógép és perifériái (billentyűzet, egér, monitor, lemezmeghajtó). (technika 6. o.)

Operációs rendszerek

 • Háttértár váltása, könyvtár kiválasztása, eligazodás, mozgás háttértáron.
 • Állomány keresése, másolása.
 • Hálózati belépés és kilépés.
 • Programok futtatása.

Algoritmusok és adatok

 • Algoritmusok rajzos, szöveges megfogalmazása, értelmezése. (technika 5. o.)
 • Algoritmusok végrehajtása számítógépen.

Szöveg, kép és zene

 • Egy rajzolóprogram szolgáltatásai alapszinten (rajzeszközök és színek).
 • Rajzok, ábrák készítése.
 • A szöveg megfelelő begépelése, javítása, módosítása.
 • Karakterek formázása (betűtípus, betűméret, betűstílus).
 • Egyszerű (mindennapi) dokumentumok készítése.
 • Mentés és nyomtatás.
 • A multimédia alapelemei (szöveg, hang és kép).

A továbbhaladás feltételei (6.)

 • Értse, hogy ugyanazt az ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk. (technika 5. o.)
 • Legyen képes
 • kezelni a billentyűzetet és az egeret,
 • háttértárakat és könyvtárakat váltani,
 • belépni könyvtárba, kilépni könyvtárból, mozogni könyvtár-szerkezetben,
 • egyszerű (hétköznapi), illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő algoritmusokat értelmezni,  végrehajtani,
 • ábrákat, rajzokat készíteni számítógéppel.
 • Tudjon szöveget karakter szinten formázni, egyszerű dokumentumot készíteni.

 

Tartalom (7. évfolyam)

Az informatika alapjai

 • A számítógép fő részei.
 • Egészséges, ergonómiailag megfelelő számítógépes munkakörnyezet.
 • Számítástechnikai eszközök kezelése (billentyűzet, egér, lemezek, nyomtató). (technika 6. o.)
 • A jelek csoportosítása.
 • Információ, kód, jelhalmazok adatmennyisége.
 • Adatátvitel, kommunikáció.

Az operációs rendszer használata

 • Lemez formázása, felhasználhatóságának ellenőrzése.
 • Könyvtárszerkezet kialakítása háttértárolón.
 • Kiválasztott állományok másolása, mozgatása, átnevezése, törlése.
 • A számítógépvírus fogalma, hatása. Víruskereső indítása, üzeneteinek értelmezése, vírusterjedés megakadályozása.
 • A tömörítés fogalma, célja. Egyszerű tömörítési módok vázlatos bemutatása. Tömörített állomány tartalmának megtekintése, kiválasztott állományok kitömörítése. Kiválasztott könyvtár tartalmának tömörítése.

Kommunikáció a hálózaton

 • Az iskolai hálózat felépítésének vázlatos megismerése, a szolgáltató (szerver) és a munkaállomások kapcsolata.
 • Hálózatok csoportosítása összeköttetés és kiterjedtség szerint. A hálózati szolgáltatások kialakulásának rövid története. A hálózat használatának alapszabályai.
 • Saját e-mail cím használata (levél küldése, fogadása).
 • Hasznos Web-helyek önálló felkeresése. Tematikus és kulcsszavas kereső használata. Web-oldal szövegének, ábráinak mentése a háttértárra.
 • Csevegőprogram használata.

Algoritmusok és adatok

 • Algoritmusok készítése, leírása algoritmusleíró nyelven.
 • Algoritmusok kódolása a számítógép számára „érthető” egyszerű programozási nyelven.

Dokumentumkészítés számítógéppel

 • A szövegegységek.
 • A karakter-, a bekezdés- és az oldalformázás.
 • Műveletek vágólappal.
 • Ábrák rajzolása, kész rajzok módosítása, képek bevitele.
 • Kisebb méretű dokumentum tervezése, szerkesztése.
 • Szöveges, rajzos dokumentumok tervezése, az elkészítés szokásos menete.
 • Levél, újságoldal, kérdőív, feladatlap készítése.

A továbbhaladás feltételei (7.)

 • Legyen képes
 • a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni,
 • többféle formázást tartalmazó dokumentumot készíteni.
 • Tudjon
 • tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában,
 • a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramot , vagy néhány operációs rendszerbeli szolgáltatást használni,
 • elektronikus levelet küldeni és fogadni,
 • egyszerű (néhány utasításos) algoritmusokat készíteni.

 

Tartalom (8. évfolyam)

Az informatika alapjai

 • A számítógépek története. Neumann-elv.
 • Magyar tudósok szerepe az informatikai kultúra fejlődésében,
 • A számítógépek alkalmazási területei a társadalomban. (technika 7. o.)

Algoritmusok és adatok

 • Algoritmusok készítése, leírása algoritmusleíró nyelven.
 • Algoritmusok kódolása a számítógép számára érthető egyszerű programozási nyelven.
 • A lépésenkénti finomítás elve.
 • Elemi és összetett adatok, egész és valós számok.
 • Adatok sorozata.

Dokumentumkészítés számítógéppel

 • Tabulátorok használata.
 • Szöveg átrendezése, keresés, csere, helyesírás.
 • Táblázat készítése.
 • Letöltött dokumentumok elhelyezése saját dokumentumban.
 • Szerzői jogi alapismeretek, felhasználói etika.

Az adatkezelés alapjai

 • Táblázatok a mindennapi életben.
 • Adatok táblázatos formába rendezése.
 • Adatok gyűjtése, feldolgozása táblázatos formában.
 • Cella, sor, oszlop, hivatkozás, képlet.
 • Diagramok készítése táblázatból.
 • Keresés meglévő adatbázisban.

A továbbhaladás feltételei (8.)

 • Ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és a számítógép-használat jelentőségét.
 • Ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus).
 • Tudjon
 • néhány lépésből álló algoritmusokat alkotni,
 • minta alapján dokumentumot készíteni,
 • adatokat táblázatos formában megjeleníteni.

 

Tartalom (9. évfolyam)

Az informatika alapjai

 • Hardvereszközök fajtái és jellemzőik.
 • Neumann-elvű és más számítógépek.
 • Analóg és digitális jelek.
 • Jelhalmazok adattartalma.
 • Logikai műveletek és kapuk. (technika 6. o.)

Az operációs rendszer használata

 • Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés, jellemzők beállítása.
 • Biztonsági másolat készítése, törölt állományok visszaállítása.
 • Tömörített állomány létrehozása, bővítése.
 • Alkalmazás telepítése leírás alapján, a regisztrálás folyamata, jelentősége.
 • Több program összehangolt alkalmazása.

Kommunikáció a hálózaton

 • Az iskolai hálózat felépítése, az iskolai számítástechnikai szolgáltatások igénybevételének rendje.
 • Az iskolai azonosító képzési szabálya és használata.
 • Saját e-mail cím, az elektronikus levelezés funkcióinak használata (levelek csoportosítása, szűrése).
 • Levelezési listák, hírcsoportok.
 • Kapcsolódás távoli számítógéphez (ftp).
 • Részletes keresés, kulcsszavas keresőkkel.

Algoritmusok és adatok

 • Algoritmusok készítése, leírása algoritmusleíró nyelven (adatgyűjtési és
  -feldolgozási algoritmusok).
 • Algoritmusok kódolása a számítógép számára érthető egyszerű programozási nyelven.
 • A programkészítés lépései (feladat-meghatározás, tervezés, kódolás, kipróbálás).
 • Elemi és összetett adatok, karakterek, egész és valós számok, logikai értékek, tömbök.

Dokumentumkészítés számítógéppel

 • A szöveg-, illetve képszerkesztő programok fejlett szolgáltatásai (digitális képek alkalmazása, objektumok beillesztése).
 • A szöveg formázásának lehetőségei (fejléc, lábléc, oldalszámozás, lábjegyzet, hasábok).
 • Típusdokumentumok.
 • Web-oldal készítése szerkesztőprogrammal (szöveg, kép, link beépítése).
 • A prezentáció készítésének menete.

A táblázatkezelés

 • A táblázatkezelés alapfunkciói és fogalmai.
 • Függvények és képletek.
 • Adattípusok, adatmegjelenítési formák, formázási lehetőségek, adatmódosítás.
 • A diagram fogalma, összefüggés a függvények és a diagramok között. Diagramfajták.
 • Problémamegoldás táblázatkezelővel.

Az adatbázis-kezelés

 • Keresési és lekérdezési feladatok.
 • Adatállományok jellemzői.
 • Az adatbázis karbantartása.

A továbbhaladás feltételei (9.)

 • Tudjon
 • alapvető állományműveleteket végezni a számítógépen,
 • helyi és távhálózati lehetőségeket használni,
 • önállóan dokumentumot tervezni és szerkeszteni,
 • táblázatban műveleteket végezni, összefüggéseket diagramban megjeleníteni,
 • értelmezni alapvető algoritmusokat és alkalmazza őket,
 • néhány diából álló bemutatót készíteni,
 • információt keresni, megjeleníteni egyszerű adatbázisban.

 

Eszközállomány (hardver)

Sulinet-program

 • közel 2000 labor telepítésére került sor a program indulása óta
 • jelenleg nagyon lelassult a rendszer bővítése

Alapítványi akciók

 • esetleges, gyakran jelent gondot a fenntartása az így kapott eszközöknek

Saját forrás

 • csak bizonyos iskolatípusokban (elsősorban szakképzéshez kapcsolódóan) jellemző általánosan és számottevő mértékben

Adományok

 

Eszközállomány (szoftver)

Sulinet-Írisz

 • a szétosztott szoftverek használhatósága és használatba vétele az értékhez képest minimális

Oktatási kedvezmények

 • nincs az iskolában olyan felelős, akinek ez feladata lenne, így esetlegesen tud érvényesülni

Változások követése

 • roppant esetleges, forrása ritkán tervezett

Lehetőségek Û Elvárások

 • az alapok oktatásához nem feltétlen szükséges a legújabb verziók telepítése, de a felhasználók, szülők mégis azt szeretnék

 

Szakemberek

Informatikatanárok

 • kevesen vannak az ilyen diplomával rendelkezők
 • sokan el sem kezdik az iskolában való oktatást, mert ismereteiket más területen jobban megfizetik

Felhasználó pedagógusok

 • különböző tanfolyamokon képezik magukat
 • önállóan szerzik meg a szükséges ismereteket
 • egyre többen vannak, hiszen a friss diplomások már rendelkeznek alapismeretekkel a számítástechnika területén

Iskolai rendszergazda

 • vannak (!?), mert néhány fenntartó elfogadta, hogy nélkülük roppant nehéz a számítástechnikai eszközök működtetése
 • szükségesek, de még nincs arra vonatkozó rendelkezés, hogy bizonyos esetekben kötelező legyen a foglakoztatása

Szalay Sándor

Informatika – Számítástechnika

Tanárok Egyesületének elnöke