Herneczki Katalin

Minőségfejlesztés a közoktatásban

 

Megkezdte működését a

COMENIUS 2000 Minőségfejlesztési Programiroda

A magyar gazdaságban a ’80-as évek végén megindult új típusú megközelítés - minőségügyi gondolkodás - a közszférában másfél évtizeddel később, a kilencvenes évek közepén jelent meg. Az egészségügy minőségirányítási rendszerének tervezésével egyidőben az oktatásban is megjelentek az első olyan szakértők és tanácsadók, akik az oktatási rendszer belső megújulását nemcsak szerkezeti reformoktól, hanem az intézményi és fenntartói irányítás javulásától várták.

A közoktatás területén először került a figyelem központjába az óvoda és az iskola, mint szervezet.

A kilencvenes évek második felében a Nemzeti Alaptanterv és az Óvodai Nevelési Alapprogram bevezetése következményeként elindult az intézményi pedagógiai programok kidolgozása. Az intézmények programjuk elkészítésekor a helyi közösségek igényeinek feltárására és szolgáltatásuk „vevőkörének” meghatározására is kellett, hogy koncentráljanak. Bár nem minden intézmény pedagógiai programja készült komoly igényfelmérés alapján, mégis – ha nem is mindig tudatosan - sokan ráéreztek arra, hogy program- illetve, tantervi kínálatukat a helyi igények (konkrét felhasználóik) elvárásai szerint kell kialakítaniuk.

A pedagógiai programok készítési folyamatának további fontos eredménye illetve hozadéka, hogy az intézményeken belül sok helyen kialakult egy olyan szűkebb szakmai közösség, mely az intézmény jövőjével, a pedagógiai fejlesztésekkel foglalkozott és növekvő elkötelezettséggel vált képessé az intézmény problémáival való szembesülésre.

A minőségirányítási rendszer kiépítésének katalizátora e két elem - az eddig végzett tevékenység tudatosabbá tétele, valamint a sok helyen meglévő fejlesztési lendület és igény – lesz a következő évtizedben.

 

A COMENIUS 2000 program

A program célja: az átlátható, mérhető teljesítményű, folyamatosan javuló közoktatási rendszer kialakítása Magyarországon a hozzá kapcsolódó minőségelvű finanszírozás folyamatos bevezetésével működtetve. Ennek eredményeként várható az intézmények munkájának színvonalasabbá, hatékonyabbá válása, az elvárásokhoz – legyenek azok helyi, vagy regionális igények – igazodó működése. Mindez természetesen vonatkozik a helyi és országos oktatás irányításra, valamint a fenntartók működésére is.

 

A COMENIUS 2000 program alapelvei

 

Hosszú távú program, melynek jellemzői:

 • a párbeszéd,
 • a széleskörű konszenzuskeresés, nyitottság,
 • a szakmai megalapozottság – minőségügyi, pedagógiai és program menedzsment téren egyaránt -, erős szakértői háttérbázis nemzetközi részvétellel,
 • az oktatáshoz testre szabott megoldások kialakítása, szemben az iparban alkalmazott gyakorlat mechanikus átfordításával,
 • EU-konformitás,
 • a lépésenkénti, türelmes bevezetés – figyelembe véve az intézmények eltérő színvonalát, lehetőségeit és intézményi kultúráját, de célul kitűzve a különbségek csökkentését, a felzárkóztatást,
 • a racionális, takarékos, átlátható forrásfelhasználás (pénz, humán és infrastrukturális), a forrásfelhasználás hatékonyságának folyamatos követésével és optimalizálásával,
 • az önkéntesség elve a kialakítási szakaszban,
 • partneri viszony, erős szolgáltatási támogatással,
 • rugalmas szemléletű, nem bürokratikus szervezeti keretek,
 • kormányzati ciklusokon átívelő, politikamentes közelítési mód.

A COMENIUS 2000 Program kiindulásaként megfogalmazásra kerültek az intézményi-, a fenntartói-, és az ágazati jövőképek. Meghatározandó, hogy milyennek szeretnénk látni 10-15 év múlva ezeket a területeket.

A jövőképek megvalósításához a minőségirányítási rendszer kialakításán kívül a Közoktatási törvényben is meghatározott egyéb alapeszközöket is felhasználjuk:

 • Tartalmi szabályozás – kerettantervek
 • Országos értékelési, ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszer
 • Állami szerepvállalás erősítése a finanszírozás terén

A COMENIUS 2000 Program modellrendszere két szinten (intézményi és fenntartói), három-három egymásra épülő modellt tartalmaz. Az egész rendszert körülveszi az ágazati irányítás ernyője: a Közoktatási törvényben meghatározott kerettantervek, a kialakítandó országos értékelési rendszer, az állami szerepvállalás erősítése a finanszírozás terén, a minőségkultúra terjedését támogató, ösztönző környezet.

A „Kagyló ábra” (melléklet) jelzi, hogy mind az intézményi, mind a fenntartói modellek egymásra épülő és egymással is összehangolt szerkezetben fognak működni. A többlépcsős szerkezet rugalmassága lehetőséget ad arra, hogy azok az intézmények, amelyek már korábban elindultak a minőségbiztosítás útján, a nekik megfelelő modellt választhassák.

A szintek egymásra épülése

Intézményi szint

Fenntartói szint

 
 

INTÉZMÉNYI I. MODELL

„PARTNERKÖZPONTÚ MŰKÖDÉS”

Ráhangolódás a minőségbiztosításra: Önértékelés, helyzetfelmérés

Érdekelt felek azonosítása

Igényfelmérés

Célmeghatározás (fontossági sorrend)

Helyi igényfelmérésen és a partnerekkel történő párbeszéden alapuló konszenzusépítés. A közös konszenzuson alapuló oktatás tervezés kialakítása.

FENNTARTÓI I. MODELL

„PÁRBESZÉD ÉS KONSZENZUSÉPÍTÉS”

 

Intézkedési terv (kötetlen kivitelezés) 

 

 
 

INTÉZMÉNYI II. MODELL

„TELJESKÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALKALMAZÁSA”

Minőségirányítási modell alkalmazása az intézményben

Fenntartói minőségirányítási modell működtetése, az ehhez szükséges együttműködések koordinálása.

FENNTARTÓI II. MODELL

„TELJESKÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS MŰKÖDTETÉSE”

   

Az igényeknek megfelelő helyi oktatási jogszabálynormák alkalmazása

 

INTÉZMÉNYI III. MODELL

„TELJESKÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS  TERJESZTÉSE”

Multiplikátor szint
(a minőségirányítási rendszerrel rendelkező intézmény képes továbbadni megszerzett tudását, és „bázisként” tud működni.)

Minőségelvű finanszírozás

Szervezeti kultúraépítés, fenntartói együttműködés fejlesztése

FENNTARTÓI III. MODELL

„ÖSZTÖNZŐ KÖRNYEZET ÉPÍTÉSE”

             

 her

A COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program támogatása és megvalósítási terve

A COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program indítása, az 1999. júniusában végrehajtott Közoktatási törvénymódosításhoz kapcsolható. Ezt követően az Oktatási Miniszter felkérésére szakértői csoport kezdte meg a közoktatási minőségfejlesztési modell kidolgozását, amely szakmai egyeztetések során nyeri el azt a tartalmat, amelyet minden intézmény rendelkezésére bocsát az Oktatási Minisztérium. A kialakított modell széleskörű, több száz intézményre kiterjedő alkalmazhatósági próbájára kerül sor 2000 februárjától. A gyakorlati tapasztalatok felhasználásával kerül sor a modell továbbfejlesztésére, tökélesítésére.

1999. október 15-én az Oktatási Miniszter létrehozta a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Programirodát a közoktatási minőségfejlesztési programmal kapcsolatos feladatok koordinálására. A programiroda szorosan együttműködik az OKÉV országos hálózatával, mivel ez a hálózat fogja majd támogatni - a Közoktatási törvény értelmében - az intézményeket a minőségfejlesztési rendszer kialakítása során.

2000. januárjában kerülnek kiírásra a COMENIUS 2000 Intézményi „Partnerközpontú működés” és „Teljeskörű minőségirányítás alkalmazása” minőségfejlesztési modellek kialakítására és bevezetésre vonatkozó pályázatok, melyekre az első bevezetési ciklusban részt venni kívánó oktatási intézmények pályázhatnak. Minden intézménynek a saját helyzetének ismeretében kell eldöntenie, hogy a COMENIUS 2000 modell melyik részét alkalmazza. E döntés elsősorban az intézmény önértékelésének eredményén, és nem külső kényszereken kell, hogy alapuljon.

Ezzel párhuzamosan november, december és január hónapokban az Oktatási Minisztérium elkészíti a modellekhez kapcsolódó módszertani segédanyagokat, amelyeket az első bevezetési ciklusban résztvevő intézmények számára rendelkezésre bocsát. Az Oktatási Minisztérium az első bevezetési ciklusban résztvevő intézmények számára tanácsadói, konzulensi támogatást is biztosít. Annak érdekében, hogy az intézmények valóban jól felkészült tanácsadók támogatását élvezhessék, november hónapban kerül kiírásra a szolgáltatói előminősítési pályázat, melyre minőségügyi és oktatási tapasztalattal rendelkező egyéni szakértők (pl. közoktatási szakértők) és tanácsadó, konzulens cégek is pályázhatnak. A pályázatok értékelése után készül el az Oktatási Minisztérium minősített minőségfejlesztési szolgáltatói listája. Az első bevezetési ciklusban résztvevő intézmények csak erről a listáról választott szolgáltatók igénybevétele esetén kapnak támogatást az Oktatási Minisztériumtól.

Az iskolák, óvodák, kollégiumok részére további támogatásként az Oktatási Minisztérium elkészíti azt a minőségszakmai háttéranyagokat, módszertani segédanyagokat és gyakorlati útmutatókat tartalmazó kézikönyvet, amelyet kapcsos könyv formájában, fokozatosan bővülő tartalommal juttat el minden intézmény számára. Azok az intézmények, akik nem pályáznak januárban vagy nem kerülnek be az első bevezetési ciklusba, önállóan is elindulhatnak a COMENIUS 2000 Intézményi modelljén. Munkájuk támogatásához az Oktatási Minisztérium a minősített szakértők csoportos konzultációra történő igénybevételét finanszírozza.

Az első bevezetési ciklusban résztvevő intézményvezetők, intézményi munkatársak, segítő konzulensek és minden más érdeklődő tájékoztatására és felkészítésére az Oktatási Minisztérium modulrendszerű nyitott és távoktatási képzéseket dolgoztat ki.

A COMENIUS 2000 Intézményi „Partnerközpontú működés” modell első bevezetési ciklusa a tervek szerint 2001. tavaszán zárul, az Intézményi „Teljeskörű minőségirányítás alkalmazása” program pedig 2001. szeptemberében. Az első bevezetési ciklusban résztvevő intézmények és szolgáltatók munkáját folyamatosan figyelemmel kísérjük. A minőségfejlesztési munka felügyeletében való együttműködésre az első bevezetési ciklusban résztvevő szolgáltatóknak és az intézményeknek is kötelezettséget kell vállalniuk.

Az első bevezetési ciklusban résztvevő intézmények számára munkájuk visszajelzéseként külső értékelési lehetőséget biztosítunk.

A COMENIUS 2000 Fenntartói „Párbeszéd és konszenzusépítés” és „Teljeskörű minőségirányítás és együttműködés működtetése” modelljeinek kialakítására az Intézményi  „Partnerközpontú működés” és „Teljeskörű minőségirányítás alkalmazása” modellekhez hasonló szakmai egyeztetésekkel kerül sor. A Fenntartói I. és II. modellek pályázati kiírására 2000. tavaszán kerül sor. A Fenntartói I. program befejezését 2001. tavaszára, a Fenntartói II. program befejezését 2001. őszére tervezzük.

Az első bevezetési ciklust teljeskörű, átfogó elemzés és értékelés követi, majd ez alapján készül el a modellek végleges változata, várhatóan 2001. végén, 2002. első negyedévében