Képes Józsefné – Medve Katalin

Digitális pedagógiai fejlesztések
és beépülésük a köznevelési rendszerbe

Kjózsefne MedveKat

Az Oktatási Hivatal – a Digitális Jólét Nonprofit Kft.-vel és az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben – valósítja meg az EFOP-3.2.15 kiemelt projekt feladatait, melynek hangsúlyos eleme a pedagógusok módszertani kultúráját és kreativitását támogató digitális pedagógiai fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása és a kapcsolódó támogató szolgáltatások biztosítása.  

Az Oktatási Hivatal mint a konzorcium vezetője öt alprojektet irányít. A Digitális Pedagógiai Fejlesztések alprojekt egyik kiemelt feladata a DigComp és DigComp.org-ra épülő IKER tanulókra, pedagógusokra, intézményvezetőkre és valamennyi oktatási intézménytípusra vonatkozó digitális követelmény-keretrendszerének kidolgozása. A szakmai koncepció kialakításában 2017 nyarától 12 szakmai szakértő vesz részt. A digitális kompetencia keretrendszerek kialakítása előtt a munkacsoport tanulmányozta a kapcsolódó nemzetközi és hazai dokumentumokat:

  • EU-ajánlásokat (Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szüksége kulcskompetenciákról (2006/962/EK); DigComp-dokumentumok);
  • egyéb nemzetközi modelleket és leírásokat (Cental5);
  • hazai dokumentumokat, mérőeszközöket, stratégiákat (IKER, Köznevelés-fejlesztési stratégia, DJP, DOS, DGYS, NAT, Köznevelési törvény, PISA-felmérések, pedagógus szakok KKK-i, biztonsági szabályok stb.)

2018 első felében az alprojekt szakértői online kérdőíves felmérések segítségével helyzetelemzést végeztek. Az érintett célcsoportok adatgyűjtő, feltáró vizsgálatának eredményei megfelelő kritikával kezelve beépültek a digitális kompetencia keretrendszerek kategóriáiba és deszkriptoraiba. A tanulói célcsoportra ajánlott hazai digitális kompetencia keretrendszer kialakításában hangsúlyosan jelenik meg a DigComp 2.1 EU-ajánlás. A pedagógusokkal szembeni digitális kompetencia elvárások a DigCompEdu-ra épülnek. A digitális köznevelési intézmény, az intézményi felkészültség paramétereinek megfogalmazásában a DigCompOrg-dokumentum a kiindulópont. A köznevelési intézményvezetőkkel szembeni digitális kompetencia elvárások megfogalmazásába mindhárom említett dokumentum vonatkozó része beépült.

KJMK 1

20. ábra: A digitális kompetencia keretrendszerek célcsoportjai

Az alprojekt szakértői megvizsgálták a 2018. augusztus 31-én nyilvánosságra került NAT-tervezet és a digitális kompetencia keretrendszerek tervezetének kapcsolódásait. A szakértők 2018 őszétől 2019 tavaszáig workshopok keretén belül ismertetik a köznevelésben érintett érdeklődő kutatókkal, vezetőkkel, pedagógusokkal az elkészült keretrendszerek felépítését, logikáját. A rendezvények alkalmával mód nyílik véleménynyilvánításra, közös megbeszélésre, a felmerülő kérdések megválaszolására is. A munkacsoport szakmai hitelességét erősíti, hogy a workshopok alkalmával többféle digitális platformon folyik a résztvevőkkel a közös munka. A téma feldolgozásában segít, hogy a résztvevők az erre a célra készített weboldalon megosztott, közösen szerkesztett dokumentumokban fogalmazzák meg véleményüket. A visszajelzések különféle online kvízek megoldásával érkeznek. Az elégedettség mérése is digitálisan történik.

A hajdúszoboszlói előadás alkalmával is bemutattunk és kipróbáltunk egy alkalmazást: a Mentimetert[1]. Az applikáció alkalmas arra, hogy a mindenkori előadó azonnali visszajelzéseket kaphasson a hallgatóságától. Lehet csupán véleményt kérni, de a „menti” alkalmas arra is, hogy játékos versengést generáljon kvízkérdések megválaszolása során . A programnak ingyenes és fizetős verziója is létezik. A munkacsoport az ingyenesen használható rész lehetőségeit mutatta be használat közben. Többek között felmértük, hogy a jelenlévők hányféle digitális eszközt és milyen gyakorisággal használnak a munkavégzés és egyéb tevékenységeik során. Kiderült, hogy a legkevésbé az okosórát és az e-bookolvasót alkalmazzák. Külön érdekesség, hogy a munkavégzés és az egyéb használat terén is visszaszorulóban vannak az asztali számítógépek, és magasan a laptopok használata kerül előtérbe mindkét területen.

 KJMK 2

21. ábra: Mentimeter tesztkérdés saját fiókból

[1] https://www.mentimeter.com/