Farkas Ferenc

Az én könyvtáram

FF

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kezdeményezett Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek – EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 – bruttó kétmilliárd forintból megvalósuló projekt 2017. február elsején indult és 2020. január végéig tart. Ezen belül a múzeumi fejlesztéseket a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum fogja össze, a könyvtári területen pedig – Az én könyvtáram program megvalósítására – a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kapott felkérést, amelynek együttműködő partnerei a megyei könyvtárak, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, a Magyar Olvasástársaság és a Könyvtárostanárok Egyesülete.

Magyarországon a könyvtári szolgáltatások kétmillió regisztrált használót érnek el, ennek mintegy 40 százaléka 18 év alatti, 440 ezren 14 év alattiak. A könyvtári projekt fejlesztési célja elsősorban ezt a korosztályt érinti, a köznevelést támogató szolgáltatások fejlesztése zajlik olvasás- és szövegértés fejlesztés, a könyvtárhasználat-információkeresés és a digitális kompetencia fejlesztés vonatkozásában. A könyvtárak felkészült szakemberekkel járulnak hozzá olyan társadalmi célok eléréséhez, mint a korai iskolaelhagyók arányának csökkentése, a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci helyzetének javítása, a fiatalok társadalmi integrációjának erősítése.

A program többek között módszertani fejlesztéssel, mintaprogramok fejlesztésével, a könyvtárosok képzésével éri el célját, valamint azzal az országos rendezvénysorozattal, amely jelenleg is zajlik az ország könyvtáraiban. A következő esztendőben pedig egy könyvtár- és olvasásnépszerűsítő kampányra is sor kerül. A megvalósításba eddig közel 300 könyvtári szakember kapcsolódott be. Új oktatási központ létesült a fővárosi Közraktár utcában, 80 millió forintos beruházás eredményeként. A folyamatban lévő ingyenes módszertani és a tervezett kommunikációs képzéseken összesen 440 könyvtáros vehet részt, akik magasabb színvonalon tudják majd támogatni a köznevelési intézmények munkáját.

FF 1

Az én könyvtáram programban eddig elért eredmények

Módszertani fejlesztés

A fejlesztési irányoknak megfelelő módszertani műhelyek összesen 20 szakértő bevonásával 2017 májusától december végéig működtek. Elkészültek a szakterületi SWOT-elemzések és célfák, összegyűjtésre és tárgyszavazásra került egy 1400 tételből álló, a módszertant támogató magyar és angol nyelvű szakirodalmi adatbázis alapját képező bibliográfiai gyűjtemény. A műhelytagok véleményezték az összegyűjtött jó gyakorlatokat, segítették a közvéleménykutatási tervek előkészítését. Közreműködtek az új módszertan alapjának kidolgozásában, ehhez kapcsolódóan 20 módszertani tanulmány született.

A szakmai műhelyek tagjai voltak, minden műhelyben képviseltették magukat a könyvtárostanárok is:

 • Olvasásfejlesztési műhely: Béres Judit, Borostyániné Rákóczi Mária, Gombos Péter, Péterfi Rita, Simon Krisztina
 • Könyvtárhasználat–információkeresési műhely: Csépányi Zoltán, Csík Tibor, Mészáros Eszter, Németh Szilvia, Tóth Máté
 • Szövegértési műhely: Dömsödy Andrea, Juhász Valéria, Kiss Gábor, Steklács János, Tóth Viktória
 • Digitális műhely: Eszenyiné Borbély Mária, Jávorka Brigitta, Márföldi István, Pataki Marianna, Varga Katalin

Alapkutatások lebonyolítása

2017 őszén két hiánypótló, országos lakossági közvéleménykutatás lebonyolítása zajlott olvasáskultúra, könyvtárhasználat–információkeresés, könyvtár- és könyvtároskép vonatkozásában. Ezek 1500-1500 főt érintő reprezentatív felmérések voltak, melyek során a 3–17 évesek, illetve a 18 év felettiek könyvtár- és médiahasználati, illetve olvasási szokásainak felmérése történt.

Tartalmi értelemben a kidolgozott kérdőív a következő főbb csomópontok köré szerveződött:

 • Demográfiai-társadalmi változók;
 • Médiahasználat, internetezési szokások, televíziónézés;
 • Könyvtárhasználat gyakorisága, a szolgáltatások igénybevétele;
 • Könyvtár- és könyvtároskép, könyvtári funkciók, a könyvtár társadalmi szerepeinek értelmezése;
 • Olvasási szokások, könyvvásárlás, házi könyvtár.
 • Nemcsak az 1964 óta rendszeresen használt kérdések kerültek bele a felmérésekbe, hanem új elemek is. Felmérésre került például, hogy hogyan alakult a könyvtári szolgáltatások hasznosulása a megkérdezettek körében – az eredmények visszajelezték, hogy a teljes népességen belül egyes szolgáltatások a lakosság 21–22%-át is elérik, miközben a beiratkozottak aránya ennél alacsonyabb, mintegy 15%-os. Izgalmas kérdés, szakmai kihívás, hogy a „látens könyvtárhasználókat” hogyan lehetne a regisztrált, beiratkozott használók közé integrálni. Hasonló újdonság volt például, hogy az olvasáskutatás nemcsak a nyomtatott könyvek és újságok, folyóiratok olvasására vonatkozó kérdéseket tartalmazott, hanem általában a szövegolvasásra vonatkozott.

FF 2

Szintén érdekes eredmény a napi meseolvasás és a későbbi rendszeres olvasás korrelációja: 100 gyerek közül, akiknek naponta meséltek, mintegy 72 fő vált rendszeresen olvasó felnőtté, míg 100 olyan gyerek közül, akiknek csak alkalmanként meséltek, netán soha, mindössze 1-2. A napi meseolvasás így jó eséllyel rendszeres olvasóvá nevel, aminek eredménye a jó szövegértés, annak révén pedig a hatékony tanulás, így fontos szakmai feladat ennek támogatása.

Az adatok közül a projekt célkitűzését alátámasztó eredmény, hogy a felmérések igazolják a köznevelés intézményei és a könyvtárak közötti együttműködés fontosságát, beágyazottságát: a könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő gyerekek 42%-a első alkalommal osztállyal, iskolai csoporttal keresi fel a könyvtárat. A program szempontjából ez kedvező alapot jelent, ugyanakkor annak indokoltságát is adja, hogy a szolgáltatások további fejlesztése megkerülhetetlen.

A kutatás szakértője dr. Tóth Máté volt, lebonyolítója pedig a PSYMA Hungary. A kutatási eredményeket összefoglaló tanulmányok és prezentációk elérhetők a projekt honlapján[1]. Fontos tudni, hogy lehetőség lesz 2019 második felében a felméréseket megismételni, így friss adatok állnak majd rendelkezésre a program lezárását követően is. A hasonló felmérések között egyedülálló, hogy kutatási, publikálási célra a portálon elérhető igénylőlap kitöltésével a teljes felmérés adatbázisa is kikérhető. A kutatási eredmények a honlapon elérhetők.

A könyvtárosok digitális kompetenciájának mérése a DIGCOMP keretrendszerben 1750 fő bevonásával zajlott – így nagyjából minden negyedik aktív könyvtáros bekapcsolódott a felmérésbe. A megkérdezésre online formában került sor, a kutatási szakértő Eszenyiné Borbély Mária volt. A kutatás eredményei többek között a 2018-as Mérföldkőhöz érkeztünk, illetve a Networkshop konferencián kerültek bemutatásra. A projektben megvalósuló módszertani képzés tematikájának összeállításakor a kutatási eredményeket már figyelembe vettük. Ugyancsak a DIGCOMP keretrendszer segítségével zajlott le a pedagógusok digitális kompetencia-vizsgálata is, több mint 800 fő bevonásával 2018. március 30-ig. A vizsgálattal kapcsolatban – a területi reprezentativitási elv figyelembe vételével – 103 óvodát, 320 általános iskolát és 168 középiskolát kerestünk meg felkérő levelünkkel.

Könyvtári jó gyakorlatok és mintaprogramok

A 2017 nyarán meghirdetett felhívás nyomán 342 köznevelést támogató könyvtári jó gyakorlat került összegyűjtésre 114 településről. A beérkezett jó gyakorlatok tipizálása, értékelése részben a szakmai műhelyek, részben a mintaprogram-fejlesztési bizottság feladata volt. A felkért ötletgazdákkal mintaprojekt-fejlesztői szerződést kötöttünk, és felkészítésükre is sor került. Az egységesített szempontú leíró fejlesztés, a mintaprojektfejlesztők mentorálása 2018. szeptember végéig tartott. Jelenleg az élménypedagógiai mintaprojektek kipróbálása zajlik az erre a feladatra jelentkező intézményekben, 127 ilyen vállalkozó könyvtár volt. A mintaprogramok kipróbálása során 2000 fő diák bevonására kerül sor 2018. december közepéig.

Ezt követően a mintaprojektfejlesztés folyamatának – a kipróbálás tapasztalatai alapján szükséges korrekciókat követő – lezárására, a programok közzétételére kerül sor 2019 elején.

A digitális programok nagyban építenek a közgyűjtemények Hungaricana felületen keresztül elérhető digitalizált tartalmaira.

FF 3

A szaktanácsadói hálózat működtetése

A projekt egyik alapvető célja volt egy, a közkönyvtári területen újnak számító szaktanácsadói hálózat felállítása. Egy olyan hálózat kialakítása, amely átfogja az ország valamennyi megyéjét, az ott működő könyvtárakat.

Fontos terület a hálózatépítés, a könyvtári, közművelődési, oktatási, közgyűjtemények közötti együttműködések további kibontakoztatása. Ugyanakkor nem csak az intézményekkel, de a könyvtárosokkal is fontos a kapcsolatfelvétel, a folyamatos információmegosztás.

Jelenleg, a kifejlesztett 90 mintaprogram kipróbálásánál van komoly szerepük szaktanácsadóinknak, akik koordinálják a programok kipróbálását, végső formába öntését. Lényeges eleme a munkájuknak a kutatási eredmények disszeminálási tevékenysége és mind szélesebb körben történő megismertetése.

Képzések szervezése

A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában című 60 órás blended képzés (43 óra jelenléti és 17 óra távoktatás) a Moodle-rendszer használatával 2018. szeptemberében kezdődött, amely elsősorban azoknak a könyvtárosoknak szól, akiknek a munkájához különböző tanulást támogató tevékenységek is tartoznak; ezen a képzésen 340-en tudnak részt venni.

A módszertani képzés fő moduljai:

 • Pedagógiai feladatok és korszerű oktatási módszerek a könyvtáros munkájában;
 • A könyvtárak közoktatást támogató szerepe az esélyegyenlőtlenség csökkentésében;
 • Olvasáskultúra, szövegértés, szövegalkotás fejlesztése;
 • Információs műveltség, digitális írástudás;
 • Korszerű interpretációs technikák használata a könyvtárban;

A tanfolyam portfóliókészítéssel zárul.

Oktatóként közreműködik: Béres Judit, Fodor Péter, Gombos Péter, Hámoriné Váczy Zsuzsa, Papp-Danka Adrienn, Senkei-Kiss Zoltán, Varga Katalin, Farkas Ferenc, Hadnagy-Portik Piroska, Jávorka Brigitta, Koglerné Hernádi Ágnes, Kovácsné Koreny Ágnes, Márföldi István, Németh Katalin, Péterfi Rita, Sikaláné Sánta Ildikó, Simon Krisztina.

Szakmai rendezvények, disszemináció

„Az én könyvtáram” programban megvalósult és tervezett kutatásokat, a köznevelést támogató könyvtári szolgáltatásokat érintő fejlesztéseket, módszertant bemutató országos programsorozat folyamatosan zajlik.

Novemberben új országos programsorozat indult, megyei szakmai bemutatók és workshopok keretében a kifejlesztett mintaprogramok bemutatására kerül sor, ezekre a rendezvényekre pedagógusokat és könyvtárosokat is várunk, 40 ilyen program megszervezésére kerül sor.

Az én könyvtáram programról további információ az alábbi felületeken található:

 • www.azenkonyvtaram.hu
 • www.facebook.com/azenkonyvtaram
 • www.instagram.com/azenkonyvtaram/

FF 4