Barta József

Esélyegyenlőséget szolgáló tevékenységek
a tehetséggondozás területén

BartaJozs

BartaJozs 1

Intézményünk a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, amely 2011. szeptember 1-től került a Miskolci Apostoli Exarchátus fenntartásába. Elődje az 1. Sz. Általános Iskola 1975-ben épült. 1995-ben Szabó Lőrinc nevét vette fel. Mint a város első oktatási intézménye erős érzelmi kötődést jelent az itt élőknek. Éppen ezért a vele kapcsolatos változások minden alkalommal megdobogtatták a városlakók szívét. Így volt ez 2008-ban is, amikor a település nevelési- oktatási intézményeit összevonták, Városi Oktatási Központ néven. A központ három évig állt fenn, amikor is a város vezetése döntött arról, hogy egyházi fenntartásba adja át jelenlegi iskolánkat.

Tanulóink létszámát tekintve a múltban az oktatási központ, jelen pillanatban pedig
a város, térség, régió legnagyobb oktatási intézménye. Létszámunk 692 fő, mely létszám egyre növekszik. Mi nem küzdünk a gyermeklétszám csökkenésének problémájával. Köszönhető ez annak, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a tehetségek gondozására éppen úgy, mint a hátrányos helyzetű tanulóink felzárkóztatására. Gyermekeink többsége megfelelő szociális és kulturális családi háttérrel rendelkezik, neveltségi szintjük jó. Ugyanakkor tanulóink egy részének családi háttere sajnos a mai magyar társadalmi valóság összes negatívumával- gazdasági, megélhetési lehetőségek, munkanélküliség- rendelkezik. E hatások tükröződnek a gyermekek lehetőségeiben, teljesítményeiben, valamint viselkedési- és beszédkultúrájukban egyaránt. A tantestület tagjai jó pedagógiai érzékkel és empátiás képességekkel igyekeznek a nem kívánatos környezeti hatások, a kedvezőtlen személyiségvonások ellenére a gyermekekben lévő lehetőségeket feltárni, tehetségüket kiművelni. Pedagógiai programunk és pedagógusaink egyaránt fontosnak tartják a tehetséggondozást és a felzárkóztatást.

BartaJozs 2 

„A tudomány megtisztíthatja a vallást a tévedéstől és a babonától. A vallás megtisztíthatja a tudományt a bálványimádástól és a hamis abszolútumoktól …”

(Szent II. János Pál Pápa)

1. Tehetséggondozó munkánk bemutatása

Intézményünk mindig is nagy hangsúlyt fektetetett, fektet a tehetséggondozásra. Fontosnak tartjuk, hogy a tehetséges tanulóink ne vesszenek el az iskola falai között. Megkapják
a kellő támogatást és segítséget arra, hogy egyéni képességeiket kibontakoztathassák, fejlesszük személyiségüket, megfelelő motiválással elérjük azt, hogy minél kreatívabbak legyenek. Ennek érdekében legfontosabb pedagógiai elvünk a gyermekek érdeklődésének központba helyezése, a kiscsoportos oktatás, az oldott légkör biztosítása, a gyermekek érdeklődésének, kíváncsiságának felkeltése, információéhségük kielégítése mellett a gyermekek együttműködési készségének fejlesztése. A tehetséggondozás egyaránt feladata a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásoknak.

Mit teszünk konkrétan célunk megvalósítása érdekében? Konkrét tevékenységi formák, tehetséggondozó foglalkozások:

 • anyanyelvi-kommunikációs;
 • idegen nyelvi: kéttannyelvű oktatást vezettünk be tanulóink számára angol nyelvből, mely során a nyelvből kiemelkedő tehetségeket műveljük ki, de nem zárjuk ki a lehetőségből a kevésbé tehetségeseket sem. Ők lassabban haladva, többet gyakorolva érik el céljukat. Ezt csoportbontással tudjuk biztosítani.
 • matematika-logikai;
 • természettudományos foglalkozások;
 • - a szabadidős foglalkozások.

A továbbtanulás segítése érdekében anyanyelvi és matematikai –logikai tehetséggondozó foglalkozást biztosítunk 8. osztályos tanulóinknak.

Kulturális életünk színesebbé tétele érdekében színházba, múzeumba, kiállításra, hangversenyre, bemutatókra visszük a gyermekeinket minden évben. Mindemellett kulturális hetet rendezünk minden tavasszal, ahol tehetségeink bemutatkozhatnak. Ennek a hétnek a keretén belül minden nap más és más program kerül bemutatásra, beleértve a zenét, drámát, színielőadást, bábjátékot, képzőművészetet, festészetet, idegen nyelvi programokat.

Biztosítjuk a tehetséges tanulóink versenyeztetését, s versenyekre való felkészítését.

1.1. Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok

A fenntartó útmutatása és az intézmény egyéni arculata alapján újrafogalmaztuk pedagógiai programunkat, hogy illeszkedjen iskolánk szellemiségéhez és a XXI. sz követelményeihez:

 • a keresztény vallási nevelés prioritása;
 • Kett-módszer meghonosítása;
 • a tanulók magatartási fegyelmének erősítése;
 • a tanulók neveltségi szintjének emelése;
 • kulcskompetenciák fejlesztése;
 • a tanulók folyamatos felkészülésének ellenőrzése (házi feladatok ellenőrzése);
 • a továbbtanulni szándékozó tanulók felkészítése a pályaválasztásra, a felvételire;
 • a lemorzsolódás csökkentése;
 • tehetséggondozás, versenyekre, nyelvvizsgákra való felkészítés;
 • LEGO oktatatás alkalmazása a különböző tantárgyakban;
 • Samsung Smart School lehetőségei;
 • STEM módszer;
 • Homokozó 2.0: Interaktív homokozó, digitális terepasztal;
 • Erasmus+ külföldi kapcsolatok;
 • a tehetséges tanulók támogatása;
 • hagyományápolás;
 • digitális pedagógiai módszerek széles körű alkalmazása, figyelmeztetve gyermekeinket a digitalitásból eredő veszélyekre;
 • magas szintű nyelvoktatás;
 • egészséges életmódra nevelés, hosszabb távon megmaradjon a mozgás élménye
  a felnövekvő nemzedék számára;
 • környezettudatos magatartásforma kialakítása;
 • művészeti oktatás.

Iskolánkban célul tűztük ki a módszertani megújulást, a pozitív, vonzó, játékos tanulás-tanítást segítő motiváló környezet kialakítását, a frontális munkaforma helyett a diákközpontú oktatási tevékenységet, s a digitális eszközök alkalmazását. Kollégáinkat képzésekre küldjük, több esetben iskolánkba hoztuk a tanfolyamokat, hogy minden pedagógus megismerhesse és elsajátítsa az IKT kompetenciákat.

1.2. Az esélyegyenlőség előmozdítása a következő területen folynak

Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba való sikeres beilleszkedéshez.

Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket:

 • az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése;
 • képességek és kulcskompetenciák fejlesztése (eszközei: tehetséggondozó foglalkozások, felzárkóztatók, Tanoda);
 • a tehetséges tanulók támogatása (eszközei: tehetséggondozó foglalkozások);
 • a versenyek szervezése;
 • a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése (eszközei: civil szervezetekkel való találkozás);
 • az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős foglalkozásba való beépülése.

Intézményünkben minden feltétel adott ahhoz, hogy gyermekeink vonzó, motiváló tanulási-tanítási környezetben tanulhassanak. Főbb erősségeink: nyelvoktatás, matematikai-logikai kompetencia fejlesztése, természettudományok, sport. Igyekszünk iskolánkba innovatív ötleteket, módszereket hozni, megismertetni ezekkel tanárt és diákot egyaránt. Kollégáinkat szakmai és módszertani továbbképzésekre küldjük, melyek eredményeképpen változatosabb tanítási eszközökkel, inspiráló, játékos környezetben tudjuk hatékonyabbá tenni a tanulási-tanítási folyamatot. Felzárkóztató, korrepetáló és tehetséggondozó órákat biztosítunk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekeink számára mind a 8 évfolyam, felvételi előkészítő és kompetenciafejlesztő foglalkozásokat a 6. és 8. évfolyamon, hátrányos helyzetű tanulóinkkal Tanodai program keretében foglalkozunk. Ezen törekvésünk eredménye a tanulmányi eredmények változása, javulása, a változások tendenciája pozitív.

Tanári kar összetétele: Szakos ellátottságunk: 100%-os. Továbbképzéseken rendszeresen részt vesznek, szakmai felkészültségük kiváló. Intézményünkben is rendszeresen szervezünk továbbképzéseket, de kollégáink részt vesznek a Katolikus Pedagógiai Intézet képzésein is illetve külföldi tanulmányutakon is gyarapítjuk szakmai tudásunkat.

2. Eredményeink, jó gyakorlatok

2.1. Angol kéttannyelvű képzés:

Célunk, hogy

 • Tudatosítsuk, a tanulók anyanyelvükön kívül más nyelven is kommunikálhatnak, idegen nyelven is kifejezhetik magukat.
 • Kialakítsuk a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállásukat.
 • Ösztönözzük a tanulókat az idegen nyelven való kommunikációra, s ehhez teremtünk olyan légkört, amelyben önbizalmuk fokozatosan fejlődik.
 • Kiemelten fejlesztjük beszéd- és hallásértési készségüket életkoruknak és gondolkodási szintjüknek megfelelően.
 • El kívánjuk érni, hogy életkori sajátosságuknak megfelelő témákban tudjanak írásban és szóban megnyilvánulni, véleményt nyilvánítani.
 • Tudjanak beszélgetést kezdeményezni, folytatni, és az idegen nyelvet a hétköznapi kommunikációs helyzetekben használni.

Pedagógusok szakmai eredményei:

 • A 8. évfolyamon diákjaink jelentős százaléka középfokú komplex nyelvvizsgával lép ki az intézmény falai közül.
 • Megyei, országos versenyeredményeink.
 • Nyelvi képzésünk másik említésre méltó pozitívuma, a minden éven megrendezésre kerülő zenés- mesés színdarab, musical, angol nyelven, 3. évfolyamos kisdiákok előadásában melynek forgatókönyvét is a kollégáink írják. Már megrendezésre került színdarabok: Hamupipőke, Muzsika hangja musical, Dzsungel könyve, Pán Péter
 • Országos szakmai kéttannyelvű konferenciát a mi iskolánk rendezi ebben az évben.
 • Diákjaink által írt angol nyelvű verseskötet kiadása Contemplation

2.2. Matematika tehetséggondozás

A matematikai tehetséggondozó osztályokban tanuló gyermekeink számára első évfolyamon heti 1, majd második osztálytól heti 2 órában biztosítjuk a logikus, problémamegoldó gondolkodás megalapozását leginkább játékos formában. A tehetséggondozó foglalkozásokon gyakran használunk logikai, stratégiai, társas-, illetve egyéni játékokat, melyekkel játékos formában szeretnénk bevezetni diákjainkat a matematika csodálatos világába.

A matematika tehetséggondozás, kompetencia fejlesztés a Lego MoreToMath, WEDO készletek segítségével olyan eszközkészlet megismertetését tűzte ki célul, mint a játékairól méltán világhírű és nálunk is ismert LEGO. LEGO Education márkanév alatt megjelenő, intézmények számára fejlesztett oktatási és fejlesztő eszközcsomagok és a hozzájuk tartozó fejlesztő- és oktatóprogramok kiváló lehetőséget biztosítanak a játékba ágyazott tanítási-tanulási folyamat megvalósítására. A gyerekek számára erős motivációs bázist jelent, ha a kedvenc játékukkal tanulhatnak!

2.3. Robotika oktatás

Programozott robotok tervezése, és megvalósítása motorok, szenzorok, kerekek, fogaskerekek segítségével. Két dimenziós tervek (tervrajzok) megértése és abból a 3D modell megépítés. Matematikai és fizikai ismeretek átültetése a gyakorlatba: mérés, becslés, idődimenziók, távolságok erők. A kommunikáció révén a tudományos és műszaki nyelv fogalmainak elsajátítása. Célunk az, hogy a tehetséges gyermekeket fejlesszük és felzárkóztassuk. Az új robotika mindezt kollektívvá teszi, hiszen a programkörnyezet nyelvezete és az algoritmikus gondolkodás forradalmasítja a programozásról eddig szerzett tapasztalatainkat.

2.3. Lego a nyelvoktatásban

A normál tanterv szerint tanuló gyerekek számára is biztosítani szeretnénk a könnyed, változatos módszerekkel történő játékos nyelvtanulást. Két kollégánk egy kísérleti nyelvkönyv kidolgozásán munkálkodik. A 2016/2017-es tanév kezdetétől használjuk a StoryStarter csomagot az angol nyelv oktatásában. A gyerekek számára néha a valóság a legérdekesebb világ. Ezzel a szettel a valóság képi megjelenítésével, a mindennapok embereivel, feladataival, szakmáival ismerkedhetnek meg játékos módon. A 201 darabos szett nem csak karaktereket, hanem a szakmákhoz tartozó környezetet, eszközöket is tartalmazza. A figurákkal hétköznapi jelenetek játszhatóak el, így a finommotoros funkciók mellett a beszéd, a kommunikáció és a társadalmi/szociális gondolkodás fejlődik. Ezeken túl a fantázia szárnyalására is lehetőséget biztosít az eszközkészlet, melyről a gyerekek önállóan alkothatnak mondatokat, találhatnak ki történeteket angol- és német nyelven.

Művészeti iskola

A művészeti tevékenység, mint minden tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét. A művészeti nevelés alapja a nemzeti és egyetemes kultúra és a mindennapi élet esztétikai jelentéssel bíró tartománya. A művészeti nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, táncművészetben, képző- és iparművészetben ötvöződnek.

Globalizálódó világunkban, ahol a gyerekek számára az érték nem mindig a megfelelő tartalommal bír, tantestületünk – úgyis, mint egyházi intézmény - tagjai az igazi lámpás szerepét töltik be. Mindannyian hiszünk, és képviselünk olyan alapvető pedagógiai elveket, mint:

 • a művészetek embernevelő, értékközvetítő szerepe, hatása;
 • a tanuló személyiségének kibontakoztatása;
 • a foglalkozás során az egyéni képességek figyelembevétele, fejlesztése;
 • példaadással való nevelés.

Munkánk során ezeket figyelembe véve törekszünk arra, hogy a művészeti ismeretek elsajátítása mellett, a hozzánk járó gyerekek egész személyiségét fejlesszük. Munkánk középpontjában két dolog áll:

 • a gyermek személyiségének a fejlesztése a hitéleten és a művészeteken keresztül,
 • értékközvetítés.

Ezen alapelvek mentén neveljük, képezzük növendékeinket a 2012/2013-as tanévtől kezdődően. Az eltelt öt tanítási év során számos olyan eredmény, bemutató, kiállítás, hangverseny említhető meg, amely a művészetek terén a személyes tapasztalás példaértékű színterei voltak: főtárgyi tanári kiállítások évente, főtárgyi tanári koncertek évente, növendékek tárlatai minden félévben, növendék hangversenyek minden félévben, meghívott zeneművészek koncertjei, meghívott képzőművészek kiállításai, rendhagyó művészeti órák, csoportfoglalkozások.

A 2016/2017-es tanévtől kezdődően – négy tanéven keresztül – a Magyar Tudományos Akadémia Szakmódszertani pályázatának partner intézményeként kutatásban veszünk részt: a Moholy-Nagy Vizuális Modulok: a 21. századi képi nyelv tanítása című projektben.