Dános Zsolt – Kis Noémi

A partnerkapcsolatok erősítése az esélyteremtés
érdekében az óvodától a középfokig

DánosZs kisN

Az előadáson az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című kiemelt projekt partnerkapcsolati irányait ismerhették meg az érdeklődők. A Projekt 300 alap- és középfokú iskolai és 157 óvodai feladatellátási helyen valósul meg nagy hangsúly fektetve az esélyteremtésben a partneri hálózatok erősítésére.

A projekt indikátorai az alábbi ábra tartalmazza:

DánosZs kisN 1

A három éve zajló projekt az alábbi célokat tűzte maga elé:

 • végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, csökkentése;
 • a köznevelés hátránykompenzációs és esélyteremtő képességének növelése;
 • oktatási egyenlőtlenségek csökkentése;
 • pedagógiai-szakmai szolgáltató és módszertani támogató rendszer fejlesztése;
 • az óvoda esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése;
 • komplex intézményfejlesztés;
 • ágazati, helyi, közösségi, intézményközi és hálózati együttműködések támogatása.

A célok elérését az Intézményi Lemorzsolódást Megelőző Támogató Pedagógiai Rendszer (ILMT PR) alapú komplex intézményfejlesztés támogatásával segíti a projekt.

DánosZs kisN 2

A projekt során az intézményi szintű helyzetelemzés és intézményfejlesztési terv elkészülte után a projektbe bevont óvodai, illetve alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények feladatellátási helyei (FEH) elkészítették a saját intézményükre szabott intézkedési terveket, amelynek mentén a fejlesztések zajlanak. Az intézményi fejlesztési támogató belső FEH mikrocsoportok (Intézményfejlesztési Mikrocsoport, Tématerületi Mikrocsoport) szerepe, hogy minden egyes releváns intézményfejlesztési területhez tartozzon felelős szakember a FEH-ben, továbbá, hogy a bekapcsolódó szakemberek együttműködése szervezeti megerősítést kapjon. Az Intézményfejlesztési mikrocsoportok az intézményfejlesztés motorjai, amennyiben aktív, a tanulókért és a nevelőtestületért tenni akaró pedagógusok alkotják.

A FEH-en belüli intézményi mikrocsoportok mellé 2019 januárjától létrejöttek a Hálózati Munkacsoportok a projekt műhelyein, majd 2019 novemberétől az Átmenetek Hálózati Műhelyen is alakultak mikrocsoportok. A Hálózati Munkacsoportok alapvetően négy intézményfejlesztési területen (esélyegyenlőség-méltányos oktatásszervezés, szervezetfejlesztés, partnerkapcsolati fejlesztés, módszertani fejlesztés) segítik a FEH mikrocsoportok munkáját. A partnerkapcsolatok fejlesztésén belül az átmenetek támogatása külön figyelmet kap. A műhelyek egyik kiemelt célja a szakmai kapcsolatok kiépítésének támogatása, a hálózatosodás elősegítése. A műhelyeken mindamellett, hogy a pedagógusok újabb tudásokra tesznek szert, egyúttal kapcsolati tőkéjüket is gyarapítják, hiszen más intézményekben dolgozó munkatársakat ismernek meg, akik hasonló nehézségekkel küzdenek. Fontos szempont, hogy a hálózatosodás feltételeinek megteremtésével motiválhatók a pedagógusok a társas támogatásban rejlő erőforrások használatára. A Hálózati Munkacsoportok a műhelyek közötti és azt követő időszakban (például: online kommunikációs és tudásmegosztó eszközök segítségével) is támogatják tagjaikat az intézményfejlesztési feladataik megvalósításában. Ezek a munkacsoportok az intézményfejlesztés hálózati motorjai. A Hálózati Munkacsoportok támogató tevékenységei:

 • Munkacsoportok közös műhelyei
 • Kölcsönös hospitálás
 • Közös képzés
 • Online kapcsolattartás, tudásmegosztás
 • Szakmai találkozók
 • Közös munkacsoportok létrehozása
 • Közösségi programok
 • Közös tudásbázisok, tudástárhelyek létrehozása

A projekt által nyújtott szolgáltatások összefoglalva az alábbi ábrán láthatók:

DánosZs kisN 3

A mentori szolgáltatásokat az alábbi típusú szakemberek biztosítják:

 • Települési mentor: egy-egy nagyobb településhez, kiemelt helyi köznevelési rendszerhez kapcsolódóan segít a helyi deszegregációs intézkedések tervezésében és végrehajtásában, támogatja a fenntartókat a tankerületi esélyegyenlőségi intézkedési tervek elkészítésében.
 • Ágazati mentor: a Térségi Együttműködés Szakmai Hálózata létrehozásával és működtetésével támogatja a helyi, illetve megyei szintű ágazati és ágazatközi együttműködéseket.
 • Multiplikációs mentor: műhelyvezető, a bevont intézményeket támogatja hálózati munkacsoportok létrehozásával és tematikus ILMT műhelyek vezetésével.
 • Implementációs mentor: az ILMT alapú intézményfejlesztés mikrocsoportjainak nyújt személyre, csoportra, intézményre szabott szolgáltatást.

A projekt intézményi kapcsolatrendszerét az alábbi ábra mutatja be részletesen:

DánosZs kisN 4

A 2018/2019-es tanévben a partnerkapcsolatok fejlesztését az ILMT Környezeti Műhelysorozat 1. támogatta három területen: családokkal való kapcsolttartás és családok bevonása (a partnerekkel közösen); óvoda-iskola, illetve iskolafokok közötti átmenet; valamint ágazati- és ágazatközi partnerkapcsolatok. A 2019/2020-as tanévben az átmenetek, illetve az ágazati- és ágazatközi szereplőkkel való együttműködés fejlesztését két új Hálózati Műhely, az Átmenetek Hálózati Műhely és az Ágazati Hálózati Műhely támogatja. Ugyanakkor az ILMT Környezeti Műhelysorozat a 2019/2020-as tanévben is folytatódik (2. rész), és a partnerkapcsolatok fejlesztésének egészét támogatja.

A Térségi Együttműködés Szakmai hálózata (TESZ hálózat) a projekt részeként kerül kialakításra, és működik a Projekt zárásáig. Átfogó célja, hogy a projekt központja és a projektbe bevont FEH-ek közötti vertikális rendszer közbülső pontján – a Pedagógiai Oktatási Központokhoz (POK) hasonló térségi szintű szerveződéssel – sokrétűen támogassa az információáramlást, a térségben dolgozó különböző szereplők közötti együttműködést, valamint ellássa a helyi szintű koordinációs feladatokat.

A TESZ hálózat valamely térségi csoportjának (összesen hat) ágazati mentorai egyben a teljes hálózatban egy-egy tématerületért felelősek, a különböző térségekben végzett feladatokat szakmailag összehangolva. A térségi csoportok hálózati partnerei az adott térségben dolgozó mentorok és projektbe bevont FEH-ek, valamint a térségi POK, továbbá a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében megszólítani kívánt térségi ágazati és ágazatközi partnerek képviselői.

A TESZ hálózat a projekt három szakmai területét támogatja kiemelten:

 • Az adott térség ágazati és ágazatközi partnereinek felkutatása és bevonása a projekt céljainak elérése érdekében végzett bizonyos tevékenységekbe, melynek érdekében a következőkre van szükség:
 • Ágazati és ágazatközi partneri adatbázis elkészítése, építve a FEH-ek partnerekre vonatkozó adatszolgáltatására és a POK-ok partneri rendszerére.
 • 2019. novemberben és 2020. márciusban Ágazati és Ágazatközi Műhelyek előkészítése, szervezése és lebonyolítása a POK Pedagógiai Napok kísérőprogramjaként.
 • A projekt keretében nyújtott és az adott térségben működő mentori szolgáltatásrendszer szinergiájának megteremtése a projektbe bevont FEH-ek differenciált támogatása érdekében.
 • A térségi FEH-ek közvetlen támogatásával, ágazati és ágazatközi partneri viszonyrendszerük erősítése, a FEH-ek közötti horizontális tanulás és hálózatosodás segítése.

Az előadás utolsó részében a projekt által támogatott Családi napok jellemzőit fedezhette fel a nézőközönség a projekt által támogatott partneri Együttműködési Megállapodások saját vonásai mellett.