Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona

A pedagógusképzés megújítása az Eszterházy Károly
Egyetemen a Komplex Alapprogram tükrében

Tisztelt Hallgatóság!

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája” – Szentgyörgyi Albert szavai ma is érvényesek. Mindannyian tudjuk, hogy a jó iskola, csak jó pedagógusok együttműködő munkája által lesz eredményes. Jó iskolában pedig öröm a tanítás, ahol boldog gyermekek és boldog pedagógusok alkotják az iskola közösségét.

Az Eszterházy Károly Egyetem nemzetstratégiai fontosságú célkitűzése a magas szintű pedagógusképzés biztosítása. Meggyőződésünk, hogy mi is hozzájárulhatunk a jövőhöz, értékorientált, nyitott és kreatív – megfelelő elméleti és gyakorlati felkészültségű – szakemberek képzésével. A stratégiánk és a jövőképünk megalkotása során deklaráltuk, hogy több évtizedes hagyományainkra alapozva a pedagógusképzés intézményünk fő profilja. A pedagógusképzés és -továbbképzés fejlesztésében, a 21. század iskolájának kialakításában meghatározó, országos szerepet kívánunk betölteni.

Egyetemünk a pedagógusképzés teljes repertoárjával rendelkezik, a csecsemő- és kisgyermeknevelő képzéstől az óvodapedagógus, a tanító, a tanár szakos képzéseken át a neveléstudományi doktori iskoláig, és kiegészül mindez gyógypedagógia és szociálpedagógia szakos képzéssel is. Osztatlan tanárképzésünk húsz tanári szakkal nyolcvannégyféle párosításban, szakpárban működik. Demonstrátori rendszert is működtetünk, minden félévben intézetek, tanszékek pályázhatnak kutatási, oktatási demonstrátor alkalmazására, félévenként nyolc fő kaphat ilyen kinevezést. Valljuk, hogy jól szervezett pedagógusképzés csak az intézményen belüli koherencia és komplexitás révén valósulhat meg, a pedagógusképzésben résztvevő szervezeti egységek jól összehangolt együttműködése szükséges a felelősségteljes munkához.

A hallgatói lemorzsolódás érdemi csökkentésére Tanulásmódszertan és Kutatásmódszertan kötelező tanegységeket vezettünk be. Szervezetfejlesztő tréningeket tartunk tanár szakos hallgatóink számára. Hangsúlyos a társadalmi problémák megjelenítése. A tanári és szakmai kompetenciák elmélyítésén túl a digitális kompetenciák fejlesztése is előtérben van. Folyamatban van a Komplex Alapprogram integrálása a megújuló pedagógusképzésünkbe.

A nemzeti felsőoktatási törvényben foglaltaknak megfelelően a pedagógusképzés szakmai tartalmának és tevékenységének összehangolása a minőségi képzés biztosítása érdekében az intézményünkben pedagógusképző központ működik. A központ keretein belül különböző szakmai képzési és működési egységek különülnek el: Képzési és Gyakorlati Képzési Csoport, Pedagógus-továbbképzési Csoport, Szakmódszertani és Innovációs Csoport, Felvételi és Vizsgaszervezési Csoport, Pályatervezési Csoport. Ez utóbbi csoport munkatársainak a feladata a hallgatói előmenetel nyomon követése, valamint a pályakövetés és pályaorientációs szolgáltatás biztosítása.

A Pedagógusképző Központ keretein belül működik az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú „A Köznevelés Módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben, a pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében” című projekt megvalósítása érdekében létrehozott Komplex Alapprogram Országos Pedagógusképző és -továbbképző Központ (KA OK). A Központ a Komplex Alapprogram megvalósítása érdekében szervezi a program továbbképzéseit, működteti szakmai támogató rendszerét és az ehhez kapcsolódó hálózatot. Koordinálja az egyetemhez tartozó megyékben a szerveződő iskolahálózatot. A projekt fenntartási időszakában – és azt követően is – szakmai szolgáltatásokat nyújt az iskolahálózat, illetve a program iránt érdeklődő további intézmények számára is. Pedagógusképző központunk működését egy szakmai tanácsadó testület segíti munkájának, színvonalának fenntartásában, a döntések meghozatalában.

Az EKE küldetésénél fogva elkötelezett a pedagógusképzésbe belépő, illetve diplomát szerző hallgatók számának növelése iránt. Ennek érdekében beiskolázási stratégiát alkottunk (több, mint 200 célt tűztünk ki magunk elé és valósítunk meg, a hallgatói létszám növelése érdekében). Együttműködünk az országos, a regionális és a helyi köznevelési intézményekkel, szervezetekkel, kiemelten az Oktatási Hivatallal, a Klebelsberg Központtal, a kormányhivatalokkal, a tankerületek vezetésével, illetve a pedagógusképzésben és továbbképzésben érintett szakmai szolgáltatókkal, valamint az érintett városok, megyék oktatáshoz kapcsolódó hivatalaival.

Saját fejlesztésünk a Pedagógus állásbörze elektronikus felület. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy segítsünk az iskoláknak megtalálni a számukra hiányzó munkatársakat. Az intézményünkben végzett kiváló pedagógusok és jelenlegi hallgatóink számára pedig segítsünk rálelni a számukra leginkább megfelelő munkahelyre.

Egyetemünk keretei között működik az Oktatás 2030 – Tanulástudományi Kutatócsoport, melynek küldetése a magyar köznevelés tartalmi megújításának szakmai támogatása. Ennek keretében olyan fejlesztési feladatokat lát el, amelyek megalapozzák a bizonyított tudományos eredmények gyakorlatba történő átfordítását, a tanítás és a tanulás innovatív átalakulását, segítve ezzel Magyarország köznevelésének rugalmas alkalmazkodását a társadalmi és gazdasági elvárások gyors változásához.

pajtókné1_optimized.png

A kutatócsoport a köznevelés tartalom- és tantervfejlesztési feladatainak megvalósításában is részt vesz.

Az Egyetemünk informatikai tudásközpontjának munkatársai fejlesztették a Nemzeti Köznevelési Portált, amely tartalmi megújulást eredményezett a köznevelésben. A tartalomfejlesztést koordináló Oktatási Hivatallal együttműködve a működtetési és informatikai fejlesztési feladatokat az Egyetemünk látja el.

Egyetemünkön dolgoztuk ki – szándékaink szerint – a köznevelés módszertani megújítását megvalósító Komplex Alapprogramot, amely önálló tanítási/tanulási stratégiával rendelkező nevelési-oktatási program. Olyan elvek és módszerek együttese ez, amelynek középpontjában a tanulók komplex személyiségfejlesztésére fókuszáló, társas viszonyuláson alapuló tanulástámogató alapmódszerek állnak. A közismereti órákon alkalmazott munkamódszer a differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportokban (DFHT). Az egész napos nevelés során kiegészül ez öt alprogrammal:

 • Logikaalapú,
 • Testmozgásalapú,
 • Művészetalapú
 • Digitális alapú,
 • Életgyakorlat-alapú

alprogramokkal, amelyek az iskolai gyakorlatba integrálva, lehetőséget biztosítanak a tanulók eredményeinek javítására is. Az alprogramok célja – az alapelvekre és a DFHT-ra épülve – hogy olyan új módszereket, tanulásszervezési módokat emeljenek be a mindennapi pedagógiai, tanítási gyakorlatba, amellyel a tanulás élményszerűvé válik, a tanuló aktív, alkotó részese lesz a tanulási folyamatnak.

Pajtókné2.jpg

A program fókuszában a programot meghatározó célok és értékek állnak. A programot meghatározó alapvető értékek

 • a tanulóközpontúság,
 • az egyéni tanulási utak támogatása,
 • a differenciált fejlesztés, valamint
 • a méltányos, esélyegyenlő oktatás biztosítása

a tanulók számára. Ezen célok köré szerveződnek az alapelvek (adaptivitás, méltányosság, tanulástámogatás, közösségi lét, komplexitás), amelyek a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokra is kiterjednek. A fejlesztés célja az iskolai lemorzsolódás megelőzésére alkalmas, tanulást támogató pedagógiai módszerek kidolgozása és országos elterjesztése az alap és középfokú oktatásban résztvevők számára; továbbá a pedagógiai szemléletváltás elősegítését szolgáló pedagógusképzési és -továbbképzési tartalmak megújítása.

Egyetemünk stratégiájának részét képezi egy olyan Pedagógusképzési módszer működtetése, amelynek célja a pedagógus mesterség elsajátítása, a hallgatók felkészítése az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazására. Képzési rendszerünkben a gyakorlatorientáltság központi szerepet kap. Ennek jegyében újult meg elsőként a tanári modul tanterve. Képzési rendszerünkben hangsúlyosan jelenik meg a gyakorlóiskolai feladatok egymásra épülő szervezése, együttműködés a külső gyakorlóhelyekkel (partneriskolákkal), a belső és a külső összefüggő gyakorlat tartalmának, feladatainak összehangoltsága.

Mivel a pedagógiai-pszichológiai modul részeként kritériumkövetelmény, hogy a hallgató már az első évtől az ötödik évvel bezárólag heti rendszereséggel jelenjen meg a gyakorló iskolában, ezért a képzését segítő tantárgyakat a képzés öt évére határoztuk meg a fókuszban program segítségével:

 • Fókuszban az iskola – I. év
 • Fókuszban az osztály – II. év
 • Fókuszban a pedagógus – III. év
 • Fókuszban a diák – IV. év
 • Fókuszban a szaktárgy – V. év
 • Fókuszban a tanítás – összefüggő tanítási gyakorlat

A pedagógusképzés megújítása során az érvényben lévő Képzési kimeneti követelmények kereteit szem előtt tartva megújítottuk a diszciplináris modult is. Itt a fókusz a tanári munkára irányult, a tanterveket úgy alakítottuk át, hogy a beillesztett tantárgyak a tanárképzés gyakorlati orientációját erősítsék. Képzők képzése programot működtetünk a tanárképzésben diszciplinát oktató tanáraink számára. A szakmódszertani kurzusoknak – összhangban a diszciplináris képzéssel – meg kell mutatni az adott tudományterület és annak tanítása közötti összefüggéseket, az elmélet és a gyakorlat összekapcsolódását:

 • a tudományterület szerepét a közoktatásban;
 • a tudomány és a tanítandó tananyag viszonyát;
 • az iskolai oktatásban megjelenő tudományképet;
 • a gondolkodás fejlődését figyelembe vevő tárgyalásmódot;
 • az adott tudományterület tevékenységalapú megközelítését.

A partneriskolák kiválasztására fokozott figyelmet fordítunk, de elsősorban nem iskolát, hanem a hallgatók felkészítésére alkalmas pedagógust keresünk. Az első négy évben a hallgatók Egerben és a vonzáskörzetében lévő közoktatási intézményekben töltik gyakorlataikat. A végzős hallgatók a Gyakorlóiskolában teljesítik vizsgatanításukat.

A tanárjelöltek munkájának a segítésére támogató rendszert működtetünk, amelyben egyedülálló módon valósítjuk meg a mentorálást a gyakorló tanítás során, a hallgató, a szakvezető/mentorpedagógus és a szakmentor együttműködése által. Az összefüggő gyakorlatra a szakvezető/mentorpedagógus a szakmódszertanossal együtt elkészíti a hallgató fejlesztési tervét, leírja a hallgató erősségeit és fejlesztendő területeit, leírja, hogy milyen évfolyamokon és milyen tankönyvekből tanított és csatolja hozzá a vizsgatanítás jegyzőkönyvét és óratervét, ezzel is segítve a külső tanításnál a mentor munkáját. A szakvezető/mentorpedagógus és a szakmentor személyes kapcsolat kiépítésén keresztül nyújt közvetlen támogatást a gyakorlóterepen és az egyetemen. Emellett mind a gyakorlóhely, mind az egyetem lehetőséget kínál számára tudományos munka végzésére.

A szakvezető/mentorpedagógus, az egyetemi szakmentor és a hallgató együtt tervezik meg a hallgató gyakorló iskolai tevékenységét, amely a tervezést, kivitelezést (tanítást), ellenőrzést, értékelést, reflexiót jelenti. Előtérbe helyezik a különböző stratégiák, módszerek alkalmazását, ezzel is segítve a hallgató folyamatos fejlődését.

A hallgatótól elvárt az erős elköteleződés a pedagógusi pálya iránt. A hallgató olyan pedagógussá válik, aki felkészíti a tanítványait a társadalom hasznos tagjaként élni. Munkája során törekszik a tanulók érdeklődésének fenntartására, a tudás befogadására.

A pedagógusképzésben részvevő hallgatókat a belépéstől a diplomáig a Pályatervezési Csoport szakemberei is támogatják. A pályaszocializáció megtervezésének célja az, hogy a tanárképzésbe belépő hallgatók pályamegfelelése, pályabeválása minél sikeresebb legyen. Differenciált képet kapjanak a tanári pályáról, és ezt össze tudják hasonlítani az egyéni jellemzőikkel és céljaikkal. Ezáltal motiváltabbak legyenek a tudatosabb felkészülésre és csökkenjen a pályaelhagyás.

A Teremtő szándékai szerint Egyetemünk szakmai közössége lehetőséget kapott, hogy a ma iskolájának a formálásával a jövőt is szolgálja. Az Eszterházy Károly Egyetem szakmai közössége ezt hittel, nagy elkötelezettséggel és hivatástudattal teszi.