Dr. Zsuffa Ákos

A „Gyermekek személyiségelemeit és kompetencia
struktúráját feltáró, komplex vizsgálóeljárás”
projekt bemutatása

Zsuffa.png

A Learning Innovation Kft. működése során számos olyan projekt tervezésében, megvalósításában vett részt, amely a gyermekek fejlődésére, fejlesztésére, felnőttkori tudásának megalapozására irányult.

Cégünk 2019 év elején megfogalmazott célja az volt, hogy saját fejlesztése által létrehozzon egy olyan komplex vizsgálóeljárást, amely jellemzően óvodás korú gyermekek egyes személyiségelemeit és kompetencia struktúráját vizsgálja.

Zsuffa1.png

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” című konstrukció keretében elnyert 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00283 azonosítószámú pályázatnak köszönhetően 2020. február és 2021. július között a fenti cél és a saját fejlesztés megvalósulhat.

Mi a KID célja?

A KID célja azon készségek, rutinok vizsgálata, amelyekkel a sikeres óvoda-iskola átmenet elősegíthető. Az eljárással a szülők és az óvodapedagógusok munkája, döntési helyzete kaphat támogatást, az érintett gyermekek objektív adatállományának birtokában.

A szülők többsége szeretne segítséget kapni ahhoz, hogy gyermeke számára kiválaszthassa a megfelelő általános iskolát, amely illeszkedik a gyermek tudásához, kompetenciáihoz, személyiségelemeihez.

Felismerve a lehetőségeket jelen projektünk keretében egy olyan átfogó módszertan kidolgozásán dolgozunk, amely minden gyermekre kiterjeszthető, így a létrejövő termék azt a sokoldalúságot – alapvető készségek, transzverzális kompetenciák és személyiségjegyek együttesét – járja körül, ami mentén a gyermek az adottságai ismeretében fejleszthető.

Módszertanunkat objektív, hiteles kép alkotására kívánjuk kidolgozni, amely alapján komplex képet alkothatunk a gyermekek kompetenciáiról, a személyiségük összetettségéről, a rejtett hiányosságaikról. Mindezen felméréseket a projekt során kialakított egy hardveres-szoftveres informatikai eszközpark prototípus támogatja. A PractiKID a tudatos, szakmailag segített szülői állásfoglalás kialakításának kiváló eszköze.

Hogyan és mit mér a KID?

Zsuffa2.png

Ahhoz, hogy óvodás korban teljes képet kaphassunk a gyermekről, fontos a hiányosságok feltárása. Az időben megkezdett prevencióval a hiányzó kompetenciák kialakulhatnak, a kevésbé jól működők megfelelő fejlesztést kaphatnak. Ehhez pedig elengedhetetlen a képességstruktúra és a személyiség alapos megismerése, még az iskolába lépést megelőzően.

Zsuffa3.png

Az iskolaérettség megállapításához jelenleg a 2003-ban magyarra adaptált Woodcock–Johnson Kognitív Képességvizsgáló eljárás legújabb verziója jelenti az elvileg általánosan használt gyakorlatot.

A módszer azonban csak a tanulási képességek prognózisát adja, a testi-, lelki-, és szociális érettségről kis részben nyújt értékelhető képet.

Esetleges, hogy a jelzőszerepben lévő szakemberek kiről, milyen ismeretek alapján vélelmezik az iskolaéretlenséget és kezdeményezik a vizsgálat elvégzését.

A hagyományos papíralapú tesztek, a megfigyeléseken alapuló vizsgálatok sok esetben torzíthatják a gyermekről kialakult képet, hisz a vizsgálat folyamata kihat a gyermek teljesítményére, és ez a hatás nagyban függ a vizsgálatot vezető személytől, pillanatnyi hangulatától.

A PractiKID igyekszik csökkenteni a papíralapú méréseket, és az ezzel járó felesleges papírfelhasználást úgy, hogy a vizsgálat során keletkezett adatokat digitálisan rögzíti, adatbázisokba szervezi és algoritmusokkal kiértékeli.

Teveink szerint az eljárás rövid idő alatt objektív képet adhat gyermekről, és lehetővé teheti a szintén objektív visszaméréseket. Így idővel – a vizsgálatok gyakoriságának növekedésével – létrejöhet egy teljesen új módszertan, amely sztenderd iskolaérettségi vizsgálatként használható, és minden gyermekre kiterjeszthető, miközben megfelel majd a fenntartható fejlődés elvárásainak is.

A KID vizsgálóeljárása automatizáltsága révén képes lesz kizárni a zavaró tényezőket. A vizsgálat során keletkezett adatok digitálisan rögzítettek, így adatbázisokba szervezhetők és algoritmusokkal kiértékelhetők, így alkotva objektív képet a gyermekről, illetve biztosítva a szintén objektív visszaméréseket.

Az adatok ismeretében azok interpretálásával kialakítható az a pedagógiai/pszichológiai szakvélemény, ami reális képet adva segítheti az óvoda-iskola átmenet folyamatát.

Az eszköz és a mérés

Zsuffa4.png

A PractiKid saját fejlesztésű módszertan, szoftver és hardver együttese. Ezek az elemek az alapjai az originális és komplex vizsgálóeljárásnak.

A módszertan a saját kutatási és fejlesztési kapacitással kialakított tesztek mellett már bevált eszközök adaptációit is tartalmazza majd, így az eljárás képes lesz az óvodáskor végén elvárt jellemzők meglétének vagy hiányának objektív vizsgálatára. Képes lesz megjósolni a gyermek várható iskolai teljesítményét. Terveink szerint jól használható lesz a későbbiekben is, például az iskolakezdés alatt felmerülő esetleges hiányosságok, tanulási nehézségek feltárására.

Zsuffa5.png

A módszertanba bekerülnek az alkalmazásban lévő vizsgálatoknál használatos azon releváns tesztek (Kinekt, Sindelar, Pieron, Raven, Frostig, Edfeldt, Bender, Trog, Talken, PPL, BLOB) adaptációi, amelyek alapján a gyermek iskolaérettsége megállapítható lesz.

A vizsgálat menete és a mérőeszköz

A PractiKid vizsgálóeljárás tervezett időtartama 2 × 40 perc. A tervezetteknek megfelelően az elvégzett tesztek után releváns képet kaphatunk arról, hogy ez az időintervallum megfelelő-e a gyerekeknek, kell-e csökkenteni vagy több részre osztani a tesztsort. A vizsgálat során a gyermeket teljes egészében a szoftver és hardver együtteséből létrejött vizsgálóeszköz irányítja majd. A gyermek az utasításokat, feladatleírásokat fejhallgatón keresztül kapja, ugyanakkor a vizsgálat alatt egy mérésvezető személy segíti majd a gyermeket az esetleges elakadásnál. A vizsgálatot csak megfelelő végzettséggel rendelkező szakember vezetheti, aki elvégzi a PractiKid által előírt képzést is.

Zsuffa6.png

A vizsgálat vezetőjének kivételes esetekben kell segítséget nyújtani. Az eszköz figyeli az elakadásokat, leblokkolásokat vagy a figyelem elkalandozását. Ilyenkor jelzi a gyermek felé, miként tud továbblépni a kérdéses ponton. Ha ez többszöri ismétlésre sem jár sikerrel, akkor értesíti a vizsgálat vezetőjét, hogy szükség van a beavatkozásra.

A PractiKid eszköz lehetővé teszi több gyermek egyidejű vizsgálatát. Ez jelentősen megkönnyíti a szakemberek dolgát. Optimálisan egyszerre 4-5 gyermek vizsgálata javasolt, de terveink szerint szükség esetén – erre a célra kialakított helyiségben, megfelelő számú mérésvezetővel – akár húsz gyermek vizsgálata is lehetséges lesz.

A PractiKid saját fejlesztésű szoftvere igyekszik az informatika és a mesterséges intelligencia kutatásának legújabb eredményeit is alkalmazni, folyamatosan fejleszthető módon.

Az elsődleges szempont a progresszivitás, minden olyan tesztnél, ahol ez lehetséges. Az első nehézségi szinten a gyerekek megismerkednek a feladattal, kipróbálják, hogyan tudják megoldani azokat. A rendszer az első szint alapján lép a következő szintre, amelynek a nehézsége tehát a kezdeti eredményektől függ.

Ezzel a metódussal elkerülhető, hogy az esetleg gyengébben teljesítő gyermek kudarcként élje meg a vizsgálatot. Nem zárul le előtte a folyamat, ugyanúgy tovább tud lépni, mint a jobb értékeket felmutató gyermek, de más útvonalon.

Ez fordítva is igaz, a jobban teljesítő sem veszti el motivációját.

Zsuffa7.png

A szoftver folyamatosan monitorozza a gyermek teljesítményét, állapotát, és mivel minden adat digitális, az eljárás végén keletkező, az eredményeket bemutató értékelő lapok gyorsan áttekinthető módon adhatnak egyértelmű, könnyen értékelhető képet a gyermek képesség- és személyiség struktúráiról.

A PractiKid szoftvere igyekszik minden lehetséges adatot begyűjteni, annak érdekében, hogy a teljes tesztfolyamat reprodukálható legyen. Ily módon későbbi elemzési, értékelési módszerek is kidolgozhatók, rejtett összefüggések is feltárhatóak lesznek.

Az így létrejövő adatbázisba integrálhatók lesznek további mérések eredményei is, annak érdekében, hogy a gyermek különféle helyzetekben várható magatartásmintáit, teljesítményértékeit megbecsülni, majd objektíven visszamérni lehessen.

Ez a hasonlóságelemzés alapú modellezés, ami a mindenki-másként-egyforma (anti-diszkriminatív) elv alapján teszi lehetővé, hogy a valódi kiválóságok és kockázatok kerüljenek felismerésre.

Zsuffa8.png

A rendszer jellegét tekintve öntanuló, vagyis minél több vizsgálatot végez el, annál pontosabb eredményeket adhat vissza, és akár új kapcsolatokat is feltárhat intelligens módon.

Az eszköz színvilága, külseje alkalmazkodott a kerettörténethez. A jelenlegi prototípus rengeteg fejlesztésen ment át, hogy gyermekközeli, gyermekbarát külsővel rendelkez­hessen.

A PractiKid saját fejlesztésű hardvere és szoftvere együtt alkalmas a teljes vizsgálóeljárás lebonyolítására. Az eszköz egyik markáns eleme a HD felbontású grafikus- és megjelenítő felület, amin egy nyomásérzékeny digitális rajzeszközzel tud tevékenykedni a gyermek.

A nyomásérzékeny rajzeszköz egyfelől kijelölésre, másfelől rajzolásra használható.

A hardver számos további vezérlővel is felszerelt: változtatható színű nyomógombokkal, forgómozgást igénylő forgáskódolókkal, billenthető joystick-kal, illetve lábbal működtethető pedállal.

Ezek az elemek lehetővé teszik majd, hogy a gyerekek a legkülönfélébb képességek (kognitív, szenzoros és pszichomotoros) mérésére alkalmas feladatokat is megoldják.

A hardver széles látószögű, HD kamerával is felszerelt, ami lehetővé teszi a teljes mérési folyamat nyomon követését és rögzítését.

Zsuffa9.png

A PractiKid feladatait az iskolaérettségi vizsgálatok típusfeladatai, az iskolaelőkészítő foglalkozások gyakorlatai, illetve az iskolai előkészítő időszak elengedhetetlen feladatai alapján állítottuk össze. A feladatok a kerettörténet segítségével, egymásra épülve, az alapvető mesei problémát megoldani szándékozva követik egymást. Így a gyerekek szinte észrevétlen, játékosan oldják meg a feladatokat. A motiváció folyamatos: segíteni kell a bajbajutott erdei állatoknak. Mindez élvezhető, látványos, játékos, nagyon motiváló feladatsorral történik. A gyerek részese lesz a mesének, ő a megoldás a problémára, ez a legfőbb motiváló erő a PractiKidben.

Terveink szerint az eszközök úgynevezett PractiKid Showroom-okban lesznek elérhetőek, ahol a gyerekek számukra otthonos, gyerekbarát környezetben végezhetik el a tesztet.

Mindemellett úgynevezett utazó teszteléssel, az eszközöket igény esetén ki is tudjuk szállítani majd.

Zsuffa10.png

A PractiKid tehát egy fejlesztés alatt álló speciális mérőeszköz, mellyel az iskolaérettségen túl az esetleges tanulási nehézségek, elakadások is feltárhatóak lesznek. Iránymutató lehet az iskolaválasztás nehézségei közepette, illetve a tehetséges gyerekek útjának kiválasztásában is.

Alkalmas lesz kisebb csoportok egyszerre történő vizsgálatára, mely azonnali eredménnyel szolgálhat a szülők és a szakemberek számára.

Segíthet a rejtett képességek feltárásában, és a fejlesztendő területekre is rávilágít. Értékelése digitálisan is elérhető lesz. Támogatja a fenntartható fejlődést.

Zsuffa11.png