Petránné Képes Gizella

Az Óvodai nevelés
szekció összefoglalója

image447.jpg

Az Óvodai nevelés szekció munkájában – az elmúlt évekhez hasonlóan – sok érdeklődő vett részt, a szekció előadásait követően igazi szakmai eszmecsere zajlott.

Első előadónk – Dr. Nadrainé Szent-Gály Viola, az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztály szakmai szakértője – „Jogszabályváltozásokból eredő szakmai feladatok a helyi pedagógiai programok felülvizsgálati és/vagy módosítási folyamatában” címmel adott elő. Az előadó prezentációjában az óvodai nevelést szabályozó helyi szintű dokumentumok egymásra épült rendszerének érvényesítését hangsúlyozva kiemelte, hogy a jogszabályi elvárásokra épülő helyi pedagógiai programoknak a „hogyan”-ra kell megadni a választ. Nem szabad elveszni a részletekben, a helyi pedagógiai program nem lexikon. A lényeg, hogy az adott nevelőtestület minden pedagógusára – a módszertani szabadság biztosításával – érvényes helyi pedagógiai rendszerre tartalmazzon célokat, alapelveket, feladatokat. A pedagógiai program nem öncélú, hanem az adott óvoda stratégiai dokumentuma, amely biztos alapját adja meg helyi nevelő-fejlesztő munkának, a pedagógus életpálya, a tanfelügyelet, az önértékelés és a különböző pályázatok minőségi szintű megvalósításához. Az előadó kiemelte azokat a változásokat, melyek jelen időszakban indokolják a helyi pedagógiai programok felülvizsgálatát, módosítását:

  • bővült a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek köre;
  • a tankötelezettség megkezdése alóli felmentett sajátos nevelési igényű gyermekek célzott foglalkozásának biztosítása;
  • az óvodai felvétellel kapcsolatos szabályozás;
  • a kötelező óvodába járás alól való felmentés életkori meghatározása.

Felhívta a figyelmet az „Óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése” című dokumentum szakmai felelősséggel és hozzáértéssel való vezetésére, fontos szerepére az óvoda-iskola átmenet folyamatában, valamint a – szülő által január 18-ig kérhető – „További egy nevelési évig óvodai nevelésben való részvételről” szóló nyilatkozatra.

Az előadás utolsó részében az intézményi önértékeléssel. a tanfelügyelettel és a Pedagógus II. fokozat megszerzésével kapcsolatos aktuális feladatokra vonatkozóan kaptunk részletes tájékoztatást. Az intézmények nagyon aktuális feladata a 2. önértékelési ciklus 2021.09.01–2026.08.31 megtervezése, építve előző ötéves ciklus számszerűsített eredményeire, tapasztalataira. A pedagógus minősítéssel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra is, hogy a 2022. évben a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számított 9 év szakmai gyakorlatot szerzett óvodapedagógus 2023. évben köteles részt venni minősítési eljárásban.

Második előadónk Dr. Bethlenfalvy Ádám színész-drámatanár volt (InSite Dráma Nonprofit Kft.; egyetemi docens – Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészeti- és Társadalomtudományi Kar Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet Művészettudományi és Művészetpedagógiai Tanszék). Előadása – „Az óvodások és a digitális kultúra viszonyának kutatása drámapedagógiai eszközökkel – valamennyi részvevőt magával ragadta. A „Digimini” pilot keretében végzett kutatás arra kereste a választ, hogy az óvodás gyermekek hogyan viszonyulnak az okoseszközökhöz. Nagy érdeklődéssel hallgattuk a gyermekek körében végzett kutatási beszámolót, például a gyermekek javaslatait arról, hogy szerintük mire lehet használni az okoseszközöket.

Az előadást követő beszélgetés során a hozzászólók elmondták, óvodájukban hogyan viszonyulnak az okoseszközök óvodai nevelésben való alkalmazhatóságához. Az egyik résztvevő beszámolt arról, hogy olyan óvodából jött, ahol a gyermekek magasan kvalifikált családi háttérből érkeznek. 2,5 évesen úgy mennek az óvodába, hogy már hozzáértően nyomkodják ezeket a „kütyüket”. „Van a családban Okos Tv, van laptop, csak mesélni nem mesélnek nekik otthon. Meg kell tanítanunk a gyerekeket mesét hallgatni…” – mondta. A többi hozzászóló abban értett egyet, hogy ez a helyzet óvodánként változik. A hozzászólások végén megegyeztünk abban, hogy egyetértünk kutatás ajánlásaival, többek között azzal, hogy a szülőkkel való kapcsolattartás tartalmát, formáit meg kell változtatni. Meg kell ismerni a szülők digitális ismeretszintjét, tematikus szülői értekezleteken változatos, élményalapú szervezéssel vezessük rá a szülőket a „valós” és „online” játékok arányának betartására, legfőképpen a „valós”, a szülőkkel való közös játékok prioritására. Az óvoda adjon példát az otthoni okoseszköz-használatra. Egyetértettünk abban is, hogy nem zárkózhatunk el attól, hogy az óvodába bekerüljön a digitális világ, ennek arányait és tartalmát kell megfelelően meghatározni.

A szünet után Dr. Szilágyi Barnabás – Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar főiskolai docens – mutatta be az óvodai digitális csoportnapló – „Ovped” napló – szerepét a minőségi óvodai nevelés fenntartásában. Az előadó prezentációjából nagyon szemléletesen és alaposan ismertük meg a digitális csoportnapló minden elemét. A csoportnapló tartalmának összeállítása három dokumentumcsomagból történik.

  • A csoport statisztikai adataiból készített kimutatásokból.
  • A pedagógusi értékelés eredményei alapján összeállított dokumentumokból.
  • A pedagógus saját szerkesztésű, a törvényi kötelezettségek mellett, a helyi egyéni sajátosságok alapján készített saját dokumentumaiból.

A csoportnapló – és annak tartalmi elemei – folyamatosan rendelkezésre állnak, az elkészült dokumentumok bármikor nyomtathatók. A rendszer egy óvodai ciklust átölelve, három évig, archív formában teszi elérhetővé a csoport adatait. A digitális csoportnapló megkönnyíti az intézményvezetők, az óvodapedagógusok adminisztrációs feladatainak ellátását, a fenntartó naprakész információkat kap az általa fenntartott óvodai intézményhálózatról. A szülők hiteles szakmai értékelést kapnak gyermekük fejlődéséről. A résztvevők között volt olyan kolléga, aki már több éve használja ezt a digitális csoportnaplót és egyértelműen pozitívan nyilatkozott erről, igazolta az előadó állításait. A résztvevők közül több óvoda nyitottá vált a digitális csoportnapló bevezetésére.

Az óvodai szekció munkáját eredményesnek értékelem, valamennyi előadó anyaga az óvodai nevelés minőségi megvalósulását szolgálta. A résztvevők értékelése alapján: az óvodai szekció igazi, gyakorlatorientált tartalma hozzájárult az óvodák napi munkájának eredményességéhez, hatékonyságához.