Pappné Gyulai Katalin

Az Iskolai nevelés-oktatás – inkluzív nevelés
szekció összefoglalója

image448.jpg

A szekció munkáját a következő idézet jegyében szerveztük meg:

„Az inklúzió fogalma tágabb értelemben az adott közösségben lévő egyének sokszínűségének és bárminemű különbözőségének elfogadását és megbecsülését, és ezen keresztül az esélyegyenlőség biztosításának egyik legerősebb szintjét jelenti.”[1]

A szekció keretében elhangzott előadásokat a következőképpen foglalhatjuk össze.

Egy ház a gyermekekért – Gyermekek Háza – Inkluzív nevelés a gyakorlatban

Előadó: Kókayné Lányi Marietta, intézményvezető – Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium.

Kókayné Lányi Marietta célja kezdetektől az, hogy az iskola minden tanulója számára elfogadó, támogató környezetet nyújtson. Ennek szellemében hozták létre 1991-ben a Gyermekek Háza Alternatív Programot, melynek tanítója és pedagógiai vezetője is. Az iskola alapelvéről a program 25. születésnapján a következőképpen fogalmazott: „legyen tényleg általános, nyújtson minden tanulónak elfogadó, biztonságos környezetet, biztosítsa az egyéni tanulási út lehetőségét, és neveljen szabadságra, kreativitásra, önállóságra, gondolkodásra”.

Az előadó megosztotta azt a folyamatot az érdeklődőkkel, ami elvezetett oda, hogy a Gyermekek Háza önálló intézményként lássa el feladatát. Megtudhatták, hogy 1991 óta felmenő rendszerben működik a program és 2017-ben felkérést kaptak arra, hogy a gimnáziumi feladatellátásra is kidolgozzák az inkluzív nevelés-oktatáshoz kapcsolódó tantervet.

A jelenlévők megismerhették az alapvetéseket, a tanulás értelmezésének módozatait. Választ kaphattunk arra, hogy mit differenciálhatunk, mi szerint differenciáljunk, milyen munkaformában, kinek és mit tanítsunk.

Az előadás záró gondolata, hogy az iskola mindenki háza, olyan hely legyen, ahol a szülők és a pedagógusok is biztonságban érzik magukat és a gyermekeiket. A legfontosabb a szív és a tudás, de a kettő együtt kell, hogy meglegyen, egyik nélkül nem működik a másik.

Differenciálás a Gyermekek Házában

Előadó: Szabó Éva, pedagógus – Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium, aki a kezdetektől fogva a Gyermekek Háza tanítója. Az eltelt huszonöt évet a folyamatos fejlődése jellemezte, mind szakmailag, mind emberileg.

Legfőbb célját a következőképpen fogalmazta meg: „… átadni azokat a kortalan értékeket, amelyeket édesapám hagyott rám: elfogadás, megbecsülés, megbocsátás, becsület és humor.”

Az előadó megfogalmazta a legfontosabb célt, ami nem más, mint a gyermekek elfogadása. Az előadás a differenciált rétegmunkáról szólt, melynek az alapja a tanulók alapos megismerése. Szó esett az intézménybe való bekerülés folyamatáról, a kiválasztási szempontokról. A differenciált rétegmunka célja az egyéni képességfejlesztés. A cél eléréséhez szükségesek a személyi és tárgyi feltételek is. Elsődleges, hogy negyedik osztály végére minden gyermek biztos alapkészségekkel rendelkezzen. Szóba került a kooperatív tanulás is, mely során minden gyereknek van feladata és a differenciálás is megvalósul.

MÁSKÉPP – MÁS-KÉP

Előadó: Sári Péter Attiláné, főigazgató-helyettes – Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, aki intézményvezetőként hosszú éveken keresztül irányított sajátos nevelési igényű gyermekeket és fiatalokat is nevelő-oktató iskolát. Gyógypedagógusi hivatásából is eredően fokozott felelősséget érez a speciális nevelési-oktatási feladatok személyre-csoportra szabott meghatározásáért és megvalósításáért. 2015-től kezdődően vezeti a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálatot.

Az előadás a Debreceni Tankerületi Központ szervezetfejlesztési munkájáról szólt, amely a befogadási képesség erősítésén alapul. A szervezetfejlesztésnek része a feltételek megteremtése. A kiinduló pont az állapotfelmérés, amelyet követően rangsorolhatók azok a tevékenységek, melyek elvégzése szükséges a cél eléréséhez. Hosszú előkészítő tevékenység előzte meg azt a folyamatot, aminek során kiválasztásra került az a négy intézmény, ahol az inkluzív nevelés-oktatás bevezetésre került. A munka ezekkel az intézményekkel elkezdődött, de továbbra is ugyanolyan fontos a támogató együttműködés a hatékonyság növeléséhez.

Inkluzív nevelés a Debreceni Dózsa György Általános Iskolában

Előadó: Pallósné Bodnár Erika, intézményvezető – Debreceni Dózsa György Általános Iskola, aki 1995 óta dolgozik a Debreceni Dózsa György Általános Iskolában. 2011-től látja el az intézmény vezetésével járó feladatokat. Munkáját rugalmas gondolkodásmód, korrektség, nagy munkabírás és lelkiismeretesség jellemzik. Vezetői hitvallásának alapköve a bizalom: bizalom a pedagógusokkal szemben, bizalom a közösséggel szemben és bizalom az iskola vezetőségével szemben.

Az előadása alapján megismerhettük, hogyan valósul meg a 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben beindított inkluzív nevelés-oktatás a Debreceni Dózsa György Általános Iskolában. A kivetítés során kép- és videófelvételeken keresztül került bemutatásra az a módszer, amellyel az intézményben dolgoznak az érintett osztályokban.

 

[1] https://hu.wikipedia.org/wiki/Inkluz%C3%ADv_pedag%C3%B3gia