Petránné Képes Gizella

Az Óvodai nevelés
szekció összefoglalója

kiadvany2023-image463.jpg

A szekció munkájában – az elmúlt évekhez hasonlóan – sok érdeklődő vett részt.

Első előadónk, Dupákné Gecse Adél projektvezető, az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ munkatársa, az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE) képviselője volt.

Előadásának témája, a konferencia témájával koherens volt: „Újszerű tartalmak a fenntarthatóságra nevelésben zöld és leendő zöld óvodák számára” címmel, a prezentáció során nagyon alapos és részletes tájékoztatást kaptunk a „Felkészítés zöld óvoda/ökoiskola koordinátorok” elnevezésű 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzésről.

Hangsúlyozta, hogy a magyar óvodai nevelés rendszerét át kell, hogy szője a fenntarthatóságra nevelés. A zöld óvodák – és sok más óvoda is – élen járnak az óvodás gyermekek fenntarthatóságra nevelésében, de még vannak tennivalók, ehhez járul hozzá az ismertetett továbbképzés. Ebben a témában sok akkreditált képzés található, a bemutatott képzés célirányosan készíti fel a zöld óvoda/ökoiskola koordinátorait.

A képzés célrendszere arra irányul, hogy a részvevők megismerjék:

  • a fenntarthatóságra nevelés legfontosabb dokumentumait;
  • a fenntartható fejlődési célokat;
  • a zöld óvoda pályázat és a hálózat legfontosabb újításait;
  • a fenntarthatóságra nevelés helyét és szerepét a pedagógus előmeneteli rendszerben.

Kiemelt célja még a képzésnek, hogy a résztvevők legyenek képesek a fenntarthatóság pedagógiáját mindennapos óvodai gyakorlatukba beépíteni a gyermekekkel, a szülőkkel és partnereikkel közös interakciók, együttműködések, tevékenységek során. Továbbá, hogy váljanak képessé az önértékelésen alapuló önfejlesztés és/vagy intézményfejlesztés megtervezésére és végrehajtására a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével[1]. Az előadás teljes diasora a konferencia kiadványában részletesen olvasható.

Az előadás részletesen bemutatta a képzés tematikáját, a képzés kimeneti követelményeit melyek biztos alapot, fejlődést nyújtanak a minőségi szintű óvodai fenntarthatóságra nevelés eredményes és hatékony megvalósításához.

A témával kapcsolatban az óvodai szekció végén, a szekcióbeszélgetés során két kérdés merült fel a hallgatóság részéről.

Az első kérdés arra irányult, hogy az előadás alapján az látszik, az eltelt időszakban nem minden megyébe jutott el a képzés, mi lehet ennek az oka. Az előadó válasza az volt, hogy sajnos nem térítésmentes a képzés, illetve még csak ebben az évben indultak el a képzések. Bárkinek hozzáférhető a képzés, ajánlja minden óvodának, különösen a nevelőtestületi képzések hatékonyak, hiszen a teljes óvodapedagógusi kör kompetencia fejlesztését szolgálja a fenntarthatóságra nevelés terén.

Az egyik résztvevő – vezető szaktanácsadó – hozzászólásában elmondta, hogy minden megyében van „Zöld bázis óvoda”, elérhetőségeik és bemutatkozásuk a zoldovoda.hu felületen érhető el.

Második előadónk Bertók Zoltánné köznevelési szakértő volt, aki részletesen tájékoztatta a szekció résztvevőit a 2022/2023-as nevelési év tervezését, megszervezését érintő jogszabályi változásokról. Előadása öt területet érintett:

  • A közneveléspolitika céljai a 2022/2023-as nevelési évben.
  • Az ágazati irányítás új szerkezete és szabályai.
  • A 2022/2023-as nevelési évet meghatározó újdonságok.
  • A 2022/2023-as nevelési év munkatervét érintő jogszabályokból következő feladatok.
  • Javaslatok a szabályozó dokumentumok felülvizsgálatára.

Az előadó nagyon széleskörű tájékoztatást adott számunkra, előadása témájával összhangban az óvoda működésének valamennyi területét érintette. Prezentációja minden jelenlévő résztvevő – intézményvezetők, köznevelési szakértők, óvodapedagógus, szakmai szolgáltatók, fejlesztők – számára hasznos, sokak számára új információt is nyújtott. Ilyen új információ volt, hogy 2022. 10. 31-ei hatállyal módosítani kell a jelenleg hatályban lévő intézményi honvédelmi intézkedési terveket.

Az előadás azon része, amely az óvodás gyermek fejlődésének mérését taglalta, hozzászólást indukált. Az egyik résztvevő hozzászólása: „Vitatkoznék a DIFER mérés szükségességéről, ez az Integrációs Pedagógiai Rendszerben alkalmazó óvodák számára (amennyiben a helyi pedagógiai programban szabályozott) most is kötelező. Véleményem szerint a DIFER nem érinti a gyermek valamennyi képességszintjét. Az iskolaelőkészítésnél az intézmény által kidolgozott, a jogszabályi elváráshoz alkalmazkodó helyi szintű gyermeki mérő eszköz alkalmazását tartom megfelelőnek …”. Az előadó elmondta, hogy a DIFER mérés az óvodában nem kötelező, előadásában az óvoda-iskola átmenet vonatkozásában ismertette az iskolák számára – a tanév rendjében – előírt DIFER mérés folyamatát.

Az előadó prezentációját mindenki számára ajánlom újbóli áttekintésre, mindnyájunk számára nagyon fontos és betartandó, az óvoda működési folyamatait szabályozó aktuális közneveléspolitikai célokat és hatályos jogszabályi környezetet foglalja össze.

A szekció szünetet követően Bocsiné Percze Andrea mesterpedagógus, szakvizsgázott minőségfejlesztő, mentorpedagógus és közoktatásvezető, tanügyigazgatási auditor és tréner, az Egri Kertvárosi Óvoda vezetője tartotta meg előadását: „Digitális világ, digitális eszközök az óvodában az intézményvezető, köznevelési szakértő, tanfelügyelői-minősítői és óvodapedagógusi feladatok tükrében” címmel.

Az előadás elején feltette számunkra a kérdést az előadó: „Hogyan kezeljük megfelelően a digitális világot?”. Az óvodai nevelésben az IKT használatának vannak ellenzői és vannak támogatói. Egyértelmű mindnyájunk számára, hogy a 21. század pedagógusaként nem tehetjük meg, hogy nem veszünk tudomást a társas-kulturális életben alkalmazott új eszközökről. „Az óvodapedagógusok digitális kompetenciája felértékelődik, átgondoltan, tudatosan, pedagógiai direktíva mellett, a helyes metódusokat nem mellőzve kell beépíteni az óvodai nevelés rendszerébe” – hangzott el a prezentáció során. Nagyon időszerű, minden óvodára érvényes problémákra, azok feltétlen megoldására hívta fel a figyelmet az előadó: az óvodai, zárt Facebook-csoportokban a személyiségjogi és az adatvédelmi szabályok sajnos nem minden esetben érvényesülnek, ezzel megsértve a gyermekek mindenek feletti érdekét, a pedagógus etika szabályait.

Az előadás további részében a padlórobotok óvodai nevelésben való alkalmazhatóságáról ismerhettük meg az ELTE kutatási eredményeit, majd az Interaktív könyv képességfejlesztő, anyanyelvi és a digitális kompetenciákat fejlesztő hatását elemezte a prezentáló.

A prezentáció végén a szülők szemléletformálásának szükségességére hívta fel a szekció résztvevőinek figyelmét az előadó.

Összegzésként mindnyájunk számára fontos „útravalót” kaptunk: „Az óvodás korú gyermekek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége a játék! ... Az IKT nem helyettesítheti az interperszonális helyzetekből fakadó tanulási formákat, de tágíthatja az élményekhez való hozzáférést!” Feladatunk a jövőben: az óvodapedagógusok informatikai kompetenciáinak folyamatos fejlesztése, a szülők szemléletformálása, az online tér használatával kapcsolatos szabályozások megalapozása, működtetése és azok minden fél számára kötelező betartása.

Az óvodai szekció mindhárom előadása nagyon aktuális témával foglalkozott, a résztvevők elismerően szóltak a prezentációk tartalmával kapcsolatban. Az egyik résztvevő így értékelt: „Gratulálok a nagyon tartalmas, színvonalas előadásokhoz. Sajnálom, hogy sokan nem hallhatták, én továbbviszem és elmondom a kollégáimnak …”

A Záró szekcióbeszélgetésre nagyon szűkös időkeret jutott.

A még rendelkezésünkre álló időben megbeszéltük az intézményi anafilaxiás eljárásrenddel kapcsolatosan, hogy azt minden esetben egyeztetni kell gyermekorvossal és alá kell írnia az óvoda orvosának is. Fontos, hogy az eljárásrend orvosi szempontból is megfelelő legyen, tartalmazza a szülők tájékoztatási rendjét.

Az óvoda és szülő kapcsolatrendszerén belüli szülői tájékoztatással kapcsolatban megerősítést nyert az is, hogy szabályozni kell kinek, miről, mikor kötelessége tájékoztatni a szülőt, mindezt az óvoda házirendjében kell megtenni.

A szekcióbeszélgetés utolsó részében Bertók Zoltánné felhívta a figyelmet az intézményi szabályzatok legitimációs eljárásrendjének fontosságára, annak tartalmi és formai megfelelősségére.

Az óvodai szekció munkáját eredményesnek értékelem, valamennyi előadó anyaga a konferencia témájával koherensen az óvodai nevelés minőségi megvalósulását, ezen belül kiemelt hangsúllyal – a konferencia témájához igazodva – az óvodai fenntarthatóságra nevelés szükségességének elemzésére épült.

A résztvevők értékelése alapján: az óvodai szekció igazi, gyakorlatorientált tartalma hozzájárult az óvodák mindennapi munkájának eredményességéhez, hatékonyságához.

 

[1] Kivonat az előadás diasorából.