Hudacsek Lászlóné

A szakmai oktatás módszertani megújítása

Előadásomban azt a fejlesztő, támogató tevékenységet mutatom be, amellyel az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK Zrt.) az eltelt egy évben hozzájárult ahhoz, hogy a szakképzés megújulásának eredményei eljussanak az iskolákhoz, az oktatókhoz és a diákokhoz. Honnan indultunk, és hol tartunk most a kitűzött céljaink megvalósításában?

A folyamatosan fejlődő gazdasági környezet, a munkaerőpiac változó elvárásai kihívások elé állítják a szakképző intézmények oktatóit. A szakképzésből kikerülő fiatalokat a szakma ismerete mellett olyan kompetenciákkal kell felruházni, mint a komplex problémamegoldás, a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a csapatmunka. A megváltozott környezeti igényekre reagálva a szakképzésben oktatóknak mást és máshogyan kell tanítani, hogy meg tudjanak felelni ezeknek az elvárásoknak.

Ahhoz, hogy a vállalati igényeknek megfelelő felkészültségű, tudású szakembereket képezzünk, fel kell tennünk a kérdést: Mit, hogyan és miből tanítsunk?

Alapvető szemléletváltás zajlik a szakképzés rendszerében, a hagyományos ismeretátadás irányából el kell mozdulnunk a tanulási eredményekben való gondolkodás irányába. A kimenetvezérelt szakképzés lényege annak meghatározása, hogy az adott szakmában végzettséget szerző szakembernek milyen tudással és kompetenciákkal kell rendelkezni ahhoz, hogy megfeleljen a munkáltató elvárásainak. Nemcsak naprakész ismeretekkel kell rendelkezni, hanem képesnek kell lenni a megszerzett tudást önállóan, felelősséggel, a vonatkozó előírásokat és szabványokat betartva alkalmazni a munkavégzés során.

image387.jpg

Ismeret, képesség, attitűd és önállóság. Ezek a mérhető, tervezhető, dokumentálható, elismerhető eredmények beépültek a szakmák képzési és kimeneti követelményeibe, viszont a mindennapi gyakorlatba való átültetésük kihívás elé állítja a pedagógus kollégákat.

image388.jpg

Megváltoztak a szerepek és megváltoztak a szakmai oktatás során alkalmazott módszerek. A frontális osztálymunkában történő ismeretátadás helyébe a projektoktatás lépett. A szakképzés korábbi, merev rendszerében a szabályozó dokumentumok határozottan megkötötték, hogy az adott szakma oktatása során milyen tantárgyakat, milyen tartalommal és hány órában kell tanítani. A szakképzés rugalmas rendszerében az ismeretátadásba beépítve kompetenciafejlesztést végzünk, ehhez viszont a napi gyakorlat részévé kell tennünk a projektoktatást, a csoportmunkát és az elméletorientált oktatásról át kell térnünk a gyakorlatorientált oktatásra. Eddig az oktató domináns irányítóként, a tanuló pedig passzív résztvevőként vett részt az órán, és legföljebb rávezető kérdésekkel próbáltuk motiválni őket. A tanár tanácsot ad, koordinál, tanulást támogat, a diák pedig aktív résztvevője a tanulás-tanítás folyamatának. A projektmódszertan alkalmazásának gyakorlata az alapja a tanulók sikeres vizsgafelkészítésének. A projektfeladatok megoldásában szerzett jártasság a szakmai vizsgán a projekt vizsgatevékenység sikeres teljesítésének az alapja.

A diákok felkészítésében nagy előrelépést jelentenek azok a rendelkezésünkre álló digitális tananyagok, amelyek támogatják mindezeknek a módszertani újdonságoknak a bevezetését, segítik a tanárok munkáját. Most már csak használni kell az elkészült tananyagokat, és azért kell tennünk, hogy a digitális tananyagok beépüljenek az oktatás napi gyakorlatába.

image389.jpg

A következőkben azt szeretném bemutatni, hogy az IKK, mint szakmai-módszertani központ, hogyan támogatta/támogatja az oktatók munkáját, milyen eredménnyel tudott hozzájárulni a szakképzés megújulásához.

Fejlesztés és támogatás – az IKK Zrt. Szakmai Igazgatóságának tevékenysége

image390.jpg

A jogszabályi felhatalmazással, továbbá az alapszabály szerint végzett módszertani, felnőttképzési és államigazgatási feladatok mellett a szakpolitikai igényekhez igazodva új területtel bővült a Szakmai Igazgatóság tevékenysége. A 2023 augusztusától működő Esélyegyenlőségi Iroda a lemorzsolódással veszélyeztetett, különös bánásmódot igénylő, hátrányos helyzetű fiatalok szakmaszerzéséhez biztosít támogatást, különös tekintettel a roma származású fiatalok képzésben tartására.

A szakképzés módszertani támogatása

A tavalyi konferencián a tanév kiemelt feladataként mutattam be a szakmai oktatás módszertani támogatására irányuló programterveinket. Szakterületi és ágazati munkacsoportok megalakításával, szakmai napok szervezésével terveztünk szervezett fórumot teremteni a „jó gyakorlatok” megosztására, az oktatók módszertani megújulásának támogatására. Elért eredményeinket a következő ábra szemlélteti.

image391.jpg

A már működő munkacsoportokkal közel 70 ezer tanulót tudunk az oktatók által elérni. Hogyha ennek a 70 ezer tanulónak a mindennapi szakmai oktatásában a minőségi változás megjelenik, akkor már nyert ügyünk van.

A szakmai napokat, online fórumokat a szakértőként alkalmazott oktatók aktív közreműködésével szervezzük. A résztvevők igényeinek és elégedettségének folyamatos mérésével törekszünk olyan témákat napirendre tűzni, amelyek igazodnak az oktatók valós igényeihez, növelve ezzel a rendezvények hatékonyságát és eredményességét.

image392.jpg

A szakmai rendezvényeken a „jó gyakorlatok” bemutatása mellett lehetőség nyílik a szakképzés aktuális információinak megosztására is. A főbb témák között szerepelnek: a projektoktatás gyakorlata, a digitális tananyagok felhasználásának lehetőségei, a vizsgafelkészítés hatékony módszerei, az ágazati alapvizsga és a szakmai vizsga tapasztalatai.

A szakértők dokumentumminták megosztásával, továbbá képzési programok kidolgozásával segítik az ágazatban oktatók felkészülését.

Oktatói visszajelzések a szakmai napok hasznosságáról

image393.jpg

Az ágazati munkacsoportok mellett, szakértői team működtetésével támogatjuk a hátránykompenzációs programokat indító iskolák tevékenységét. Az orientációs fejlesztés, a dobbantó és a műhelyiskola program a lemorzsolódás által veszélyeztetett fiatalok számára kínál alternatív lehetőséget a szakmához jutáshoz.

image394.jpg

Oktatói továbbképzések

Az IKK Zrt. jogszabályi felhatalmazás alapján működteti az oktatói továbbképzési rendszert. Jelenleg 176 képzés közül választhatnak a kollégák, és az igények felmérése alapján folyamatosan bővítjük a képzési palettánkat. A kínálatban egyre nagyobb számban jelennek meg az IKK Zrt. saját képzései. Minden oktató számára elérhetővé tettük a papíralapú jelentkezést és képzésszervezést felváltó digitális platformot, amellyel sokkal rugalmasabb és gördülékenyebben működő háttértámogatást tudunk biztosítani az oktatóknak továbbképzési kötelezettségük teljesítéséhez.

image395.jpg

image396.jpg