Sipos Imre

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
szakmai támogató és koordinációs szerepe

Sipos_Imre.jpg

 

Köszöntöm a határon túlról érkezett pedagógus szervezetek vezetői, munkatársait és az Oktatási Hivatal képviselőit. Röviden szeretném bemutatni, hogy milyen előzmények és szándékok mentén szerveztük meg az a találkozási fórumot.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet nevesítette a pedagógiai-szakmai szolgáltatások országos szakmai irányítójaként. A jogszabály alapján 2013 januárjától kezdődött meg a pedagógiai szakmai szolgáltató rendszer kiépítése. A pedagógiai szakmai és szolgáltató rendszer kiépítésében kiemelt szerepe volt a TÁMOP-3.1.15-ös projektnek, amely a szakmai szolgáltató rendszer újragondolását volt hivatott elősegíteni.

A pedagógiai szolgáltató rendszerek hazai és nemzetközi gyakorlatának feldolgozása során fogalmazódott meg az a cél is, hogy az OFI vállaljon szakmai támogató és koordinációs szerepet a határon túli pedagógiai tevékenység segítése érdekében. A döntés hátterében a kárpát-medencei magyar nyelvű köznevelés egységes pedagógiai elveken nyugvó szakmai támogatása megteremtésének szándéka állt. E szándékot szakmailag az alátámasztotta, hogy az OFI (illetve elődei) volt a gazdája a magyarországi nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltatások szervezésének. A határon túli feladatok vállalásával intézetünknek az volt a rövidtávú célja, hogy a Kárpát-medencében élő magyarság megismerje a megújított hazai köznevelés rendszerét, ezen belül az OFI szerepét és tevékenységét, illetve hogy a magyar nyelvű oktatás közös színterein együttműködést alakítsunk ki, amely hozzájárulhat a külhoni anyanyelvű oktatás fejlődéséhez, a magyar közösségek megmaradásához csakúgy, mint a hazai köznevelés tartalmi-módszertani gazdagodásához.

A vállalt feladat elő lépéseként megrendeztük az Értékek és dimenziók a kárpát-medencei magyar köznevelésben szakmai műhelykonferencia-sorozatot. 2014. február-március során, a határon túli magyar pedagógus szövetségekkel közös szervezésben összesen nyolc helyszínen (Budapest, Szabadka, Komárom, Kolozsvár, Marosvásárhely, Lendva, Beregszász, Eszék) egyeztetettünk külhoni magyar pedagógusokkal és oktatási szakemberekkel az együttműködés lehetőségeiről. A konferenciasorozat eredményeként megkezdődött az együttműködés a külhoni magyar szervezetekkel való hatékonyabb munka érdekében. Felvettük a kapcsolatot két szomszédos ország (Szlovákia, Horvátország) állami pedagógiai intézetével. Elősegítettük a kapcsolatfelvételt a külhoni magyar pedagógus szövetségek és a magyar pedagógiai intézetek között (közös rendezvények). Elindult a külhoni pedagógiai szervezetek által delegált és hazai neves oktatási szakemberek bevonásával az együttműködés stratégiájának elkészítése és kölcsönösen megfogalmazódott az az igény, hogy a szakmai együttműködésnek új irányait, formáit kellene, megtemeteti a hosszú távú eredményes együttműködés érdekében.

A közös szakmai egyeztetések eredményeként jött létre egy Együttműködési megállapodás a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete, a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma valamint Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet között. A megállapodásban a felek rögzítették, hogy mely területeken milyen jellegű szakmai együttműködést alakítanak ki kölcsönösségi alapon, továbbá azt, hogy az együttműködés kialakítása a környező országok törvényeinek tiszteletben tartásával történik. Az együttműködés általános céljaként az fogalmazódott meg „…, hogy a Kárpát-medencében élő, a köznevelés területén tevékenykedő magyar pedagógusok és szakemberek kölcsönösen megismerjék és megismertessék egymással az oktatáspolitikai célokat és szakmai eredményeket.” A megállapodás kijelölte azokat a területeket (pedagógiai szaknyelv és módszertan, tartalmi fejlesztések, mérési-értékelési rendszerek, tanártovábbképzések, tehetségfejlesztés, közös szakmai rendezvények, konferenciák), ahol az együttműködő felek folyamatosan kicserélik tapasztalataikat és kölcsönösen segítik céljaik megvalósítását.

Az egyuttműködés keretében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet vállalta, hogy

 • Szakmailag támogatja a magyarországi és a külhoni pedagógiai szervezetek/intézmények közötti kapcsolatrendszer hatékonyabbá tétele és megerősítése érdekében a magyarországi pedagógiai intézetek és külhoni pedagógiai szövetségek hálózatának kiépítését, működését. Ennek érdekében honlapján online felületet, biztosít a hálózattal kapcsolatos hírek megjelenítésére, és egyéb fórumokon is lehetőséget teremt a különböző régiók tevékenységének megismerésére és megismertetésére, a folyamatos tapasztalatcsere és az információk hatékony áramlása érdekében.
 • Biztosítja a Pedagógiai Könyvtár és Múzeum gyűjteményében rendelkezésre álló nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatárhoz való hozzáférést az együttműködő szervezetek részére, míg azok külhoni kiadványokkal részt vesznek a gyűjtemény fejlesztésében, a tár gazdagításában.
 • Segíti a külhoni magyar pedagógusokat, hogy bekapcsolódhassanak a hazai pedagógus-továbbképzés rendszerébe, s vállalja, hogy a már korábban is említett, ezzel a céllal létrehozott online felületen a külhoni és magyarországi továbbképzések felhívásait tájékoztatásul közzéteszi.
 • Kiadványairól tájékoztatja a feleket és az elektronikus kiadványokat eljuttatja a szervezetekhez.
 • Az általa gondozott kiadványokban publikálási lehetőség biztosítása a határon túli szerzők számára.
 • Kölcsönösségi alapon felveszi a kapcsolatot a szomszédos országok állami pedagógiai intézeteivel.

A 2014 októberében megkötött együttműködés újszerűsége abban állt, hogy míg a korábbi megállapodások keretében csak szigetszerű, rövidtávú együttműködések valósultak meg intézetünk és a határon túli pedagógiai szereplők között, addig ez a kilencoldalú megállapodás hosszú távú terveket fektet le és a felek közötti hálózat megerősödését tűzi ki célul. Az Együttműködési megállapodás jelentőségét az adta, hogy a közoktatás szinte minden fontos szakmai területére kiterjedt úgymint:

 • a régió szakmai eredményeinek megosztása,
 • közös tankönyvfejlesztés,
 • pedagógus-továbbképzések fejlesztése,
 • konferenciák szervezése,
 • pedagógiai és módszertani segédanyagok fordítása,
 • tehetséggondozás és tehetségfejlesztés,
 • a pedagógiai szaknyelv egységesítése, egy szakszótár létrehozása.

Az együttműködési megállapodás tartalmával Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere is egyetértett, aláírásával és személyes jelenlétével is hitelesítette azt. Az OFI az együttműködési dokumentum aláírásával egyidejűleg közel 5000 darab kísérletitankönyv-csomagot nyújtott át a külhoni magyar pedagógusszervezet elnökeinek és vállalta, hogy minden évben az új fejlesztésű könyvekből juttat a határon túli diákok számára. Ezt a vállalásunkat minden évben tartottuk is, sőt nemegyszer túl is teljesítettük.

A megállapodás végrehajtása keretében az OFI rendezésében 2015 márciusában került sor az Oktatás a 21. században – Határok nélkül konferencia megrendezésére Debrecen és Nagyvárad helyszínnel. A konferencia egyik meghatározó eseménye volt a Kárpád-medencében élő népek történelmi együttélésének feldolgozása és bemutatása című programelem a TÁMOP-3.1.15 projekt keretében. A másik nagy jelentőségű program kerettében pedig bemutattuk a készülő Nemzeti Köznevelési Portált (NKP). Az NKP szakmai anyagaihoz kapcsolódóan, digitális formában elérhetővé tettük a Székelység története című Erdélyben megjelent kiadványt, a TÁMOP-3.1.2.B projekt keretében. Ezt követően a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséghez kapcsolódó kolozsvári székhelyű Ábel Kiadó közreműködésével közös alsó tagozatos digitális tananyagfejlesztésben vettünk részt.

A továbbiakban a kolozsvári magyar konzulátus segítségével  több száz szakmai könyveket juttatunk el a Kolozsváron megnyílt református fenntartású szakképző intézmény számára és bekapcsolódtunk számos határon túli szakmai rendezvény támogatásába. Így részesei lehettünk számos évfordulós rendezvénynek a határon túl és bekapcsolódtunk a Bolyai Nyári Akadémia programjaiba is.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével együttműködve, az aláírt megállapodás végrehajtásának eredményeit és a továbblépési lehetőségeit vizsgáltuk meg Komáromban egy egyeztető fórum keretében, ahol a folyamatos információcsere formáiról, a hálózatosodás kérdeseiről és szakmai feladatellátás továbblépési lehetőségeiről cseréltünk eszmét.

Az elmúlt időszakban is – minden átszervezés ellenére – töretlenül folytatódott az OFI és a határon túli pedagógus szervezetek szakmai együttműködése. Ugyanakkor a változó körülmények egyben új kihívasokkal is együttjárnak. Az EKE OFI nevében nyugodt szívvel mondhatom, hogy most is és a későbbiekben is az a szándékunk, hogy ellássuk a közös együttműködési megállapodásban vállalt feladatainkat. Ezért is javasoltuk, hogy a mostani hajdúszoboszlói konferencián önálló szekciót kapjon a határon túli magyar nyelvű oktatás területe, hiszen – miként a korábbi évek igazolták – csak a közös együttgondolkodás és összehangolt feladatvégzés adhat fenntartható erdményeket.

Remélem, hogy az egyes szervezetek szakmai tapasztalatainak feldolgozása, az eredmények és problémák számbavétele mindannyiunk számára nemcsak a közös tanulás, hanem a szellemi és lelki összetartozás élményét is eredményezi.