Petránné Képes Gizella

Az Óvodai nevelés szekció összefoglalója

Petránné Képes Gizella.jpg

 

Köszöntöm a konferencia résztvevőit!

Szekciónk munkáját – melyben 104 érdeklődő vett részt – nagyon nehéz a rendelkezésemre álló három percben összefoglalni, ezért felhívom az érdeklődők figyelmét, hogy a szekció előadások teljes anyaga a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. honlapján elérhető.

A szekció előadásai az Oktatási Hivatal által koordinált kiemelt EFOP pályázati projektek bemutatásával, az óvodák esélyteremtő és hátránycsökkentő szerepét erősítő: jelenlegi és jövőbeni célját, feladatait és tevékenységét tárták elénk.

A szekció első részében az „EFOP-3.1.1-14 Kisgyermekkori nevelés támogatása kiemelt európai uniós projekt” szakmai vezetője – Rozmis Attiláné – a projekt által kínált, nyolc óvodai nevelési területre kidolgozott 30 órás akkreditált képzést mutatta be, majd tájékoztatott a képzésben való részvételi lehetőség feltételeiről.

A képzések gyakorlatorientáltak, támogatják a résztvevő pedagógusok szakmódszertani ismereteinek bővítését, reflektívvitásuk fejlesztését. A képzések fejlesztését, a képzői feladatokat gyakorló óvodapedagógusok látják el, továbbá a képzések helyszíneit is 144 jógyakorlattal rendelkező óvoda adja.

A képzések felépítéséről röviden: 20 óra elmélet, érzékenyítése, felkészülés a hospitálásra + három óra hospitálás + hét óra a Pedagógiai Program fejlesztése modul. A képzéseket a pályázati projekt 100%-ban finanszírozza, ezt követően a Pedagógiai Oktatási Központokon keresztül lesznek elérhetők.

A képzésekről teljes körű információt az oktatas.hu oldalon találhatnak az érdeklődők.

A következő előadó – Szent-Gály Viola, az előző előadás folytatásaként – a helyi pedagógiai programnak mint az intézmény stratégiai dokumentumának fejlesztési folyamatáról tartott magas színvonalú szakmódszertani előadást. Elmondta, hogy ehhez a fejlesztő folyamathoz jelentős szakmai segítséget nyújt az előző előadásban ismertetett 30 órás akkreditált képzések hét órás modulja.

A szekciónk résztvevői együttes véleményként fogalmazták meg, hogy a pedagógiai programok jog- és szakszerű felülvizsgálata, a valós intézményi nevelési folyamatokkal való megfeleltetése időszerű feladatot jelent mindenki számára, hiszen a pedagógusok mindennapi oktató-nevelő munkáját meghatározó dokumentum, illetve a belső és külső szakmai ellenőrzések alapját is ez a stratégiai dokumentum képezi.

A résztvevők részéről igényként jelentkezett egy konferencia megszervezése, mely a pedagógiai programok szakszerű felülvizsgálatához nyújtanak szakmódszertani segítséget az óvodák számára.

A szekció második részében az „EFOP-3.1.3-16. Társadalmi felzárkóztatási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” projektet mutatta be Csepregi Eszter szakmai vezető és két szakmai szakértő munkatárasa: Ádám Zsuzsanna és Botárné Barcza Éva.

A program 2016-11-16–2020-09-30-ig tartó időszakban, közel 4,2 milliárd Ft összegben, 100%-os támogatási formában 570 óvoda hátránycsökkentő, esélyteremtő munkáját támogatja. Az előadók részletesen bemutatták a pályázati projekt helyzetelemzését, az erre épülő tervezett célokat, feladatokat, tevékenységeket. Hangsúlyosan fogalmazták meg, hogy az óvodák eddigi jó gyakorlatára építkezik a projekt, illetve arra, hogy „ Egyedül nem megy”, az óvodák esélyteremtő munkája társadalmi összefogás nélkül nem lehet eredményes.

Mindkét bemutatott kiemelt pályázati projekt célja, hogy valamennyi HH/HHH gyermek minőségi óvodai nevelésben részesüljön, ennek feltételrendszerének fejlesztéséhez járulnak hozzá:

  • továbbképzésekkel,
  • eszközfejlesztéssel,
  • a gyermekek számára élmény-nyújtási lehetőségek biztosításával,
  • jó gyakorlatok terjesztésével,
  • valamint a hálózati tanulás alapjainak lerakásával, fejlesztésével.

A szekció záró részében segítséget kértek azok az óvodavezetők, akik óvodáikban nagyon magas százalékban nevelnek HH/HHH és/vagy cigány gyermekeket. A szendrőládi óvoda vezetője elkeseredetten fogalmazta meg, hogy rendkívül nehéz helyzetben van az óvodája. Óvodájában az infrastruktúra minőségi szintű, viszont a pedagógus ellátottság terén nagy hiány mutatkozik. 152 fő hátrányos helyzetű cigány gyermeket nevelnek, jelenleg 4 óvodapedagógus állás betöltetlen. Hiába hirdeti meg az álláshelyet, ha a pályázók megismerik a gyermekek összetételét azonnal visszavonják pályázatukat. Ugyanez a helyzet több más hátrányos helyzetű térség óvodáiban.

A jelenlévők javaslataikat összefoglalták, kérték, hogy továbbítsuk a köznevelést irányítók felé:

  • A már gyakorlott, az óvodában dolgozó, megfelelő szakmai attitűddel és érettségivel rendelkező dajkák, pedagógiai asszisztensek óvodapedagógus képzésbe való bevonása, ezzel egy időben, átmeneti megoldásként jogszabályi feltételek megteremtésével ezeknek a dolgozóknak óvodapedagógusként való alkalmazási lehetőségének biztosítása.
  • Jelenleg sok olyan pedagógiai asszisztens dolgozik az óvodai rendszerben akik középfokú óvodapedagógusi és főiskolai tanítói végzettséggel rendelkeznek, ezek a kollégák kiváló óvodapedagógusi munkát végezhetnének, azonban alkalmazásuk jogszabályi háttere nem biztosított.

Szekciónkban kérésként merült fel az óvodák bevonása Magyarország Digitális Stratégiájába.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a konferencia résztvevőinek további jó munkát kívánok!